Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2019 ]

Φ.420/2/2163/Σ.5473/2019 Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη: α) Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου/02 Ιουνίου 2019 και β) μελών το υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019

(Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη: α) Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου/02 Ιουνίου 2019 και β) μελών το υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. Φ. 420/2/2163/Σ. 5473/29-3-2019

(ΦΕΚ Β' 1561/08-05-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α´ 87), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (Α´ 43) και αντικαταστάθηκε εκ νεου με το άρθρο 6 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (Α´ 133), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4558/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4555/2018.
γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδικτυο ’’Προγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α´ 12).
δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α´ 208).
ε) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α´ 180).
στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α´ 160).

2. Την Υ68/17 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ 82/2019 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης


1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019 και στις 02 Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές) και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 19 Μαΐου μέχρι και 13 Ιουνίου 2019.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.
 
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Υπουργός Εσωτερικών                                  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο