Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2002 ]

ΠΟΛ.1149/15.5.2002 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου TAXISnet από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ

(Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου TAXISnet από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1042252/1534/355/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΕΡΓΟ TAXIS

ΠΟΛ.:1149

ΘΕΜΑ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

1042252/1534/355/0014/

Εχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/7.11.2000 - ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύουν:
α) Των παρ. 1 περ. α', 2, 3 και 6 του άρθρου 38.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 59.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων ΑΥΟ:
α) Της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ (ΦΕΚ 215/Β').
β) Της υπ' αριθ. 1023404/1363/0016/.
γ) Της υπ' αριθ. 1101260/6084/787/0014/(ΦΕΚ 1578/Β').
δ) Της υπ' αριθ. 1092541/5472/690/0014/(ΦΕΚ 1678/Β').
ε) Της υπ' αριθ. 1002414/204/25/0014/ (ΦΕΚ 238/Β'), όπως ισχύει μετά τις υπ' αριθ. 1042660/3595/Α0014/(ΦΕΚ 252/Β') και 1105799/1797/8881/0014/ (ΦΕΚ 727/Β') ΑΥΟ.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α').
4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α').
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').
5. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".
7. Το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των υποκείμενων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ για την υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet.
8. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκείμενων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.
9. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης που έχει ορισθεί με την ΑΥΟ για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1.7.2002, μεταφέρεται την 1.7.2003.
Οι υπόχρεοι αυτής της κατηγορίας μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν τις οικείες δηλώσεις τους με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου.

2. Η υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ:
α) Από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών.
β) Από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
γ) Από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
δ) Από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο