Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2019 ]

157/5/2019 Καθορισμός υποβολής εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης - Τροποποίηση της ΠΕΕ 112/31-1-2017

(Καθορισμός υποβολής εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης - Τροποποίηση της ΠΕΕ 112/31-1-2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πράξης 157/5/2-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1522/07-05-2019)
 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) τα άρθρα 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 298/τ.Α΄/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 44 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29-10-2013), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 10 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141/1, 14-5-2014), και ιδίως τα άρθρα 21, 140 και 141 παρ. 1 αυτού,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L86/16, 31-3-2015), και ιδίως τα άρθρα 13 και 14, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ αυτού,

στ) την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 680/2014 της Επιτροπής (ΕΚΤ/2014/29) (ΕΕ L 214/34, 19-7-2014),

ζ) την αριθμ. 112/31.1.2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος «Υποβολή εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» (ΦΕΚ 399 Β΄), και ιδίως την παρ. 3 αυτής,

η) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικευμένη πληροφόρηση με σκοπό τη χρήση της ως τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου υποβολής αναφορών,

θ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

να τροποποιήσει την υπό στοιχείο ζ) ανωτέρω πράξη με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α:
«1Α. Οι οντότητες της περ. δ) και ε) της παρ. 1 της παρούσας, των οποίων τα στοιχεία ενεργητικού έχουν συνολική αξία μικρότερη των 3 δις ευρώ, υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 ’’Υπεραπλουστευμένη υποβολή χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών’’ σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες.».

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο