Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2019 ]

157/2/2019 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018

(Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πράξης 157/2/2-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1504/06-05-2019)

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 298/Α’/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), και ιδίως τα άρθρα 4, 96, 121 έως 132 και 165 αυτού, γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013), και ιδίως τα άρθρα 92 και 473α αυτού,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους, και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού,

στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΕ L 141/1,14.5.2014),

ζ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος («ΠΕΕ») αριθμ. 151/30.10.2018 «Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (0-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας» (ΦΕΚ Β’ 5127),

η) την ΠΕΕ 152/3/17.12.2018 «Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το α’ τρίμηνο του 2019» (ΦΕΚ Β’ 5762),

θ) τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2019/1) (ΕΕ 2019/C11/01, 11.1.2019), σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί τις εθνικές αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση στις «λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» και στους
«λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους» κατά την κρίση τους,

ι) ότι είναι αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι δρουν εντός ενός απαιτητικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία και στις δυνατότητες τους να διαμορφώσουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση:
i. να συνεχίσουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την περίοδο πλήρους εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του ν. 4261/2014, καθώς επίσης να προετοιμαστούν για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την οποία προβλέπει το άρθρο 473α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και
ii. να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, υιοθετώντας μια συντηρητική πολιτική διανομής μερίσματος ως μέρος ενός επαρκούς συστήματος διαχείρισης του κινδύνου,

ια) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζει:

1. Να συστήσει στα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, να θεσπίζουν πολιτικές διανομής μερισμάτων χρησιμοποιώντας συντηρητικά κριτήρια και παραδοχές σύμφωνα με την από 7.1.2019 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2019/1), προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθούν να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις εκάστοτε εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης μετά από κάθε διανομή μερισμάτων.

2. Αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων με οποιαδήποτε μορφή καταβολής μετρητών, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019 και αφορά την οικονομική χρήση του έτους 2018, συστήνονται τα ακόλουθα:
α) τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν την 31η Δεκεμβρίου 2018 τις κεφαλαιακές απαιτήσεις:
i. Του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013,
ii. του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014,
iii. του στοιχείου (6) της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014,
iv. που προκύπτουν από την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio), τον δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας 1 (Tierl ratio) και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών διατάξεων και της συνολικής απαίτησης αποθεμάτων  ασφαλείας),
v. που προκύπτουν από την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 473α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, στην περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 473α του εν λόγω Κανονισμού,
προβαίνουν στη διανομή μερισμάτων από τα καθαρά τους κέρδη κατά τρόπο συντηρητικό, ώστε να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού έλεγχου και αξιολόγησης, ακόμη και σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών,
β) τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις των περιπτώσεων i, ii και iii της παραγράφου 2 α) της παρούσας, αλλά δεν έχουν ήδη επιτύχει την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων των περιπτώσεων iv και ν της ίδιας παραγράφου την 31η Δεκεμβρίου 2018, προβαίνουν στη διανομή μερισμάτων από τα καθαρά τους κέρδη κατά τρόπο συντηρητικό, ώστε να είναι σε θέση να εξακολουθούν να πληρούν όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης ακόμη και σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, καταβάλλουν μερίσματα μόνο στο βαθμό που έχουν επιτύχει την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της περίπτωσης iv και, κατ’ελάχιστο, εξασφαλίζεται η διατήρηση γραμμικής σχέσης για την επίτευξη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της περίπτωσης ν. Ειδικότερα ως προς το προηγούμενο εδάφιο, για το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου διατηρούν τουλάχιστον το κατ’ έτος αναλογούν ποσό της διαφοράς που υπολείπεται για την επίτευξη στο ακέραιο του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του συνολικού δείκτη κεφαλαίου τους.
γ) τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των περιπτώσεων i, ii και iii της παραγράφου 2 α) της παρούσας απέχουν από την όποια διανομή μερισμάτων,
δ) τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας τους μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Χρηματοδότησης (ELA), δεν διανέμουν μέρισμα με τη μορφή μετρητών, ακόμη και αν πληρούν ορισμένες εκ των προϋποθέσεων i έως ν της παραγράφου 2 α) της παρούσας.

3. Η παρούσα εφαρμόζεται τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε ατομικό επίπεδο, με την επιφύλαξη τυχόν παρεκκλίσεων από την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας σε ατομικό επίπεδο σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν δύνανται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας διότι εκ του καταστατικού τους απαιτείται να καταβάλουν μέρισμα, απαιτείται να ενημερώσουν εγγράφως τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν από την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση και τη λήψη απόφασης από αυτήν.

5. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο