Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2019 ]

7471/2019 Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων

(Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 7471/15-4-2019

(ΦΕΚ B’ 1479/03.05.2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 208) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 33.

2. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).

3. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

5. Το π.δ. 123/2016 «[...] μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού [...]» (Α' 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157), όπως ισχύει.

8. Την 549/11-1-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» (Β' 100).

9. Την 2704/13-2-2018 υπουργική απόφαση «Τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές ανέγερσης, μετατροπής, επέκτασης Μονάδων Ιαματικής θεραπείας και Ιαματικού Τουρισμού» (Β' 603).

10. Την 1506/26.1.2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).» (Β' 356).

11. Τη 16228/2017 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β' 1723).

12. Την 8592/2017 υπουργική απόφαση «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β' 1750).

13. Την 7888/2017 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β' 1654).

14.Την 36873/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων» (Β' 1364).

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. 7031/8-4-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν:
α. Τα τουριστικά καταλύματα και οι εγκαταστάσεις εντός αυτών (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικές δεξαμενές, παιδότοποι), τα οποία λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή έχουν υποβάλει γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 40 και 41 του ν. 4442/2016, εφόσον διαπιστωθεί από αρμόδια ελεγκτική αρχή ότι δεν πληρούν τους όρους και τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους όπως αυτές ισχύουν και ορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
β. Οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) όπως ισχύει, οι οποίες λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
γ. Όλες οι άλλες περιπτώσεις για τις οποίες η κείμενη τουριστική νομοθεσία προβλέπει την κύρωση ή το διοικητικό μέτρο της σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σφραγίζονται με απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ή του Υπουργού Τουρισμού, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

1. Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας, αποστέλλει στην επιχείρηση, συστημένη επί αποδείξει επιστολή στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, καλώντας την σε υποβολή έγγραφων εξηγήσεων-αντιρρήσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή (επί αποδείξει).

2. Σε περίπτωση μη παραλαβής από τον εκπρόσωπο, τον υπεύθυνο λειτουργίας ή άλλο πρόσωπο της επιχείρησης της ανωτέρω κλήσης σε παροχή εξηγήσεων, η Π.Υ.Τ. προβαίνει στην άμεση έκδοση απόφασης σφράγισης.

Άρθρο 3
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

1. Με την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εξηγήσεων -αντιρρήσεων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφ' όσον κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς, εκδίδεται υποχρεωτικά απόφαση σφράγισης από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ή τον Υπουργό Τουρισμού, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Στην απόφαση σφράγισης προσδιορίζονται η ημέρα και η ώρα σφράγισης των επιχειρήσεων ή/ και εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Στην απόφαση σφράγισης προσδιορίζονται οι υπάλληλοι της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού που θα είναι μέλη της επιτροπής σφράγισης. Η απόφαση κοινοποιείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, το οποίο καλείται να ορίσει εκπρόσωπο στην επιτροπή σφράγισης. Στην απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση της επιχείρησης για την έγκαιρη απομάκρυνση τυχόν πελατών, προσωπικού και ευπαθών προϊόντων καθώς και η ανάγκη έγκαιρης τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του κοινού και των εγκαταστάσεων.

3. Η απόφαση σφράγισης αποστέλλεται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή. Σε περίπτωση μη παραλαβής αυτής, ακολουθείται η διαδικασία αστυνομικής επίδοσης της απόφασης στον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή στον υπεύθυνο λειτουργίας ή σε εργαζόμενο αυτής. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προσώπων ή άρνησης αυτών να υπογράψουν για την παραλαβή της απόφασης, αυτή θυροκολλείται με πρακτικό θυροκόλλησης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Η εκτέλεση της απόφασης σφράγισης πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την κοινοποίηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του αποδεικτικού ταχυδρομικής παραλαβής ή του αποδεικτικού αστυνομικής επίδοσης ή του πρακτικού θυροκόλλησης της απόφασης σφράγισης.

4. Σε περίπτωση που η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού κρίνει ως βάσιμες τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις του φορέα εκμετάλλευσης, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, η σφράγιση δύναται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ταχυδρομική παραλαβή, την αστυνομική επίδοση ή τη θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης. Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζεται νέα ημερομηνία εκτέλεσης της σφράγισης και εκδίδεται νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προηγουμένης, η οποία κοινοποιείται με τη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απόφασης σφράγισης, η διαδικασία ματαιώνεται και εκδίδεται σχετική απόφαση ανάκλησης της σφράγισης.

6. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται «ημέρες» αυτές νοούνται ως ημερολογιακές ημέρες.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

1. Η σφράγιση διενεργείται από Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και έναν αστυνομικό υπάλληλο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση σφράγισης, η οποία συνυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο λειτουργίας ή εργαζόμενο αυτής, εφόσον το επιθυμεί. Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην οικεία αστυνομική αρχή.

2. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζεται η κύρια είσοδος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Ως σφράγιση νοείται η θυροκόλληση της έκθεσης σφράγισης, πλαστικοποιημένη αν κρίνεται απαραίτητο, σε εμφανές σημείο της κεντρικής εισόδου, με τρόπο που να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις χωρίς την παραβίαση της θυροκόλλησης. Συμπληρωματικά, είναι δυνατή κατά περίπτωση και η χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και τρόπου για τη διενέργεια της σφράγισης, έτσι ώστε να μη μπορεί να προκύπτει παραβίαση αυτής. Ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές, εκτός της ανάρτησης της έκθεσης σφράγισης σε εμφανές σημείο του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων, διενεργείται και θυροκόλληση αυτής στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο μηχανολογικός εξοπλισμός υδροδότησης της κολυμβητικής δεξαμενής.

3. Σε περίπτωση μη εκκένωσης του υπό σφράγιση χώρου παρά την προαναφερθείσα ειδοποίηση του υπευθύνου της επιχείρησης, το παριστάμενο όργανο της αστυνομικής αρχής συντάσσει αυθημερόν έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραλαμβάνει η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, η οποία ακολούθως απευθύνεται με αναφορά της στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις νόμιμες ενέργειες και με αίτημα για την παρέμβαση του για την ομαλή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και τη σφράγιση αυτής.

4. Σφράγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Επίσης είναι δυνατή η λήψη φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης της διενεργηθείσας διαδικασίας. Η απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

5. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο δύναται να εισέρχεται στη σφραγισθείσα επιχείρηση προς αντιμετώπιση ειδικών αναγκών ή έκτακτων περιστατικών (π.χ. συντήρηση κτιρίων, πλημμυρών) χωρίς να παραβιάζεται η θυροκόλληση της έκθεσης σφράγισης.

6. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της σφράγισης ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θέσει υπ' όψη της επιτροπής σφράγισης στοιχεία που πιθανώς ακυρώνουν τους λόγους της σφράγισης, η σφράγιση εκτελείται κανονικά και τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται στη συνέχεια από την Π.Υ.Τ.

7. Στην περίπτωση σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται εντός τουριστικού καταλύματος, και του οποίου η λειτουργία είναι υποχρεωτική βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, σφραγίζεται και το τουριστικό κατάλυμα. Εφόσον το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει ενεργό Ε.Σ.Λ., αυτό αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση.

8. Σε περίπτωση τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά, η απόφαση σφράγισης εκτελείται κανονικά ακόμη και αν το κατάλυμα είναι κλειστό.

Άρθρο 5
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

1. Η αποσφράγιση τουριστικών επιχειρήσεων/ εγκαταστάσεων που έχουν σφραγιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διενεργείται όταν αποδεδειγμένα παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι νόμιμες προϋποθέσεις επιβολής της σφράγισης.

2. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή αυτεπαγγέλτως, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εκδίδει απόφαση αποσφράγισης, η οποία κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και απευθύνεται στην οικεία αστυνομική αρχή, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποσφράγισης.

3. Αντίστοιχη με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου ακολουθείται και στην περίπτωση αιτήματος προσωρινής αποσφράγισης από μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί και ουσιαστικοί λόγοι και με την προϋπόθεση της απαγόρευσης ενδεχόμενης λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά το χρονικό διάστημα διαρκείας της αποσφράγισης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα, η παραβίαση της σφράγισης τιμωρείται με φυλάκιση. Η οικεία Π.Υ.Τ. δεν εκδίδει νέα απόφαση σφράγισης αλλά προβαίνει σε νέα θυροκόλληση της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 532613/14-2-1995 (Β' 119) απόφαση Γ. Γ. EOT.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο