Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2019 ]

42112/2019 Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει

(Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 42112 ΕΞ 2019

(ΦΕΚ Β' 1443/24-04-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285) και ειδικότερα των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, όπως ισχύουν.
β) Της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

3. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β' 3696) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου".

5. Την 2/22910/0004/20-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΦ2Η-6ΝΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση του έργου ’’Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης’’».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουν:
 
Οι δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (Α' 285), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (Α' 56), διενεργούνται από τις κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά. Η διαδικασία, οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της διενέργειας των δημοπρασιών ορίζονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύνταξη και έγκριση της διακήρυξης Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών


1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας συντάσσεται από την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της παρ. 2, της κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματικής Υπηρεσίας, και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενό της.

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών, η οποία αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, αν είναι επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, αν είναι επιπέδου Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο, β) δύο (2) υπαλλήλους της Κτηματικής Υπηρεσίας που ορίζονται από τον Προϊστάμενο αυτής.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος διενέργειας των δημοπρασιών


Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη διακήρυξη της δημοπρασίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Δημοσίευση της διακήρυξης


1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) με επιμέλεια του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Ταυτόχρονα, τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των οικείων ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης στους ΟΤΑ, αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.

2. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση των διακηρύξεων με δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ενώ για την παροχή διευκρινίσεων επ' αυτών, απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο διακήρυξης


Η διακήρυξη πρέπει να περιέχει:
1. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κτηματικής Υπηρεσίας, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας, καθώς και τον ιστότοπο υποδοχής των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
2. Την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
3. Το Δήμο, με την ακριβή θέση (π.χ. τοπωνύμιο), τα όρια, το είδος της χρήσης και το εμβαδόν της έκτασης του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται με συντεταγμένες.
4. Τη χρονική διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης.
5. Την ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς, όπως αυτή έχει καθοριστεί.
6. Ότι ο τύπος της δημοπρασίας είναι «δυναμική». Συγκεκριμένα:
α) Η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
β) Κάθε νέα προσφορά του συμμετέχοντα, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού.
7. Ότι η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη.
8. Ότι οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεων του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
9. Ότι σε περίπτωση υποβολής προσφορών με ίδιο τίμημα από τους συμμετέχοντες, εκτός της υπερισχύουσας προσφοράς όπου δεν δύναται να υπάρχει ισοπαλία, η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων καθορίζεται με βάση την πρώτη χρονικώς υποβληθείσα προσφορά.
10. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταξύ του τελευταίου πλειοδότη και του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας (άρθρα 5 και 10 της παρούσας απόφασης).
11. Ότι η καταβολή του τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της περιπτ. β' της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
12. Ότι η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας επισυνάπτονται στα πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδονται από την επιτροπή και εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας.
13. Ότι ο υπερού δε δικαιούται τη μείωση του τιμήματος μετά την κατακύρωση της θέσης.
14. Ότι ο υπερού υποχρεούται:
α) να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση.
β) να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο χώρο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο πέραν του μισθωμένου.
γ) μετά τη λήξη της σύμβασης να αποχωρήσει από τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
δ) να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.
15. Τις απαραίτητες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα, τις ελάχιστες προδιαγραφές της υπολογιστικής υποδομής των συμμετεχόντων, τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης.
16. Ότι για τα προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το Υπουργείο Οικονομικών.
17. Ότι η διάρκεια της δημοπρασίας είναι τριάντα λεπτά (30'). Αν εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ' όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια αποδεκτή προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο το τρίλεπτο της παράτασης.
18. Ότι καθ' όλη την διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ο συμμετέχων θα ενημερώνεται διαρκώς για τη σειρά κατάταξής του.
19. Ότι μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
20. Ότι ο υπερού δεν δύναται να μεταβιβάσει με οιονδήποτε τρόπο το παραχωρούμενο δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, πλην μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στις δημοπρασίες


Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία οφείλει:
1. Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, υποβάλλοντας αίτηση ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα 1 και την Εγγυητική Επιστολή σαρωμένη. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με το παράρτημα 2.
2. Να καταθέσει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία:
α) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δημοσίου,
β) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησης του, ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10.
γ) πρωτότυπο νομιμοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
δ) αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
3. Να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Άρθρο 6
Εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών


Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκελο που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, εξετάζει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου και τον ενημερώνει αιτιολογημένα άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση απόρριψής του.

Άρθρο 7
Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας


Η ηλεκτρονική δημοπρασία παραμετροποιείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών στο σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, προκειμένου να υποστηρίξει τα χαρακτηριστικά της (τιμή εκκίνησης, βήμα, ημερομηνία και ώρα έναρξης, εμφάνιση στον συμμετέχοντα της σειράς κατάταξης του κλπ). Δεσμευτικό για την παραμετροποίηση είναι ότι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας δε λαμβάνουν γνώση της ταυτότητας των άλλων συμμετεχόντων (παρ. 7 του αρ. 34 ν. 4412/2016).
 
Άρθρο 8
Διεξαγωγή δημοπρασίας


1. Η δημοπρασία διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

2. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

3. Επιτρέπεται η ακύρωση της δημοπρασίας αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που θα αποσταλεί άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και έκδοσης πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Άρθρο 9
Εξαγωγή αποτελεσμάτων, έκδοση και έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας


Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και εκτυπώνεται. Με βάση τη σειρά κατάταξης, η Επιτροπή εκδίδει τα πρακτικά μέχρι την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πρακτικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και την κοινοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων του άρθρου 13, με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 10
Σύναψη Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης


1. Εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κλήση του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και του τελευταίου πλειοδότη υπερού.

2. Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, για τα οποία είχε δεσμευτεί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 και είναι:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),
β) άδεια λειτουργίας (όπου από το νόμο απαιτείται)/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,
γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας,
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα του π.δ. 180/1979,
ε) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται υπέρ του δημοσίου για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα υπέρ του δημοσίου μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή εκδίδει άμεσα πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο και το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης περιέρχεται στον κατά σειρά επόμενο πλειοδότη, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση που απορριφθεί ο προσφέρων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο διενεργείται νέα δημοπρασία.

4. Στη σύμβαση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος (με παραπομπή σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο φέρει τις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου), το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης των κοινοχρήστων χώρων, το είδος της χρήσης, το ποσόν του ανταλλάγματος χρήσης και ο καθορισμός τυχόν δόσεων για την καταβολή του με τις ημερομηνίες καταβολής, καθώς και η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της παραχώρησης.

5. Πριν την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ο υπερού δεν μπορεί να λάβει στην κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

6. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης με υπαιτιότητα του πλειοδότη (ανεπαρκή δικαιολογητικά, μη προσέλευση κ.λπ.), η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του δημοσίου. Επιπλέον, καταλογίζεται η διαφορά του ποσού του πλειοδότη και του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσόν βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Λύση της σύμβασης αζημίως για τον υπερού, είναι δυνατή μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης της Κτηματικής Υπηρεσίας (από 1/1 έως 31/3 εκάστου έτους)
β) Για λόγους αποδεικνυόμενης ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Τη συνδρομή της ανωτέρας βίας εξετάζει η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1 και εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

8. Ο υπερού δεν δύναται να μεταβιβάσει με οιονδήποτε τρόπο το παραχωρούμενο δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, πλην μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β' της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη ή άκυρη σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 12
Κήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας


1. Η επαναληπτική δημοπρασία διακηρύσσεται με περιληπτική διακήρυξη, που συντάσσεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1 εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της άγονης ή ακυρωθείσας δημοπρασίας, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται άμεσα με επιμέλεια του στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών και παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και του οικείου ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.

2. Η επαναληπτική δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της αρχικής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών μετά τη δημοσίευση της.

Άρθρο 13
Υποβολή ενστάσεων


Κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας (αρχικής ή επαναληπτικής), μπορεί να υποβληθεί έγγραφη ένσταση από τους συμμετέχοντες, ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό, της απόφασης έγκρισης των πρακτικών στους συμμετέχοντες. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που κοινοποιείται στον ενιστάμενο.
 
Άρθρο 14
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών


1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων(ΓΓΠΣ), με ρόλο τεχνικού υπεύθυνου:
α) Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας του συνολικού κύκλου ζωής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, όσον αφορά την κεντρική εφαρμογή του biding ("χτυπήματα" προσφορές), λοιπών υποστηρικτικών εφαρμογών εργαλείων ιστοτόπων, αλλά και του τρόπου διασύνδεσης αυτών.
β) Αναλαμβάνει να σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις που αφορούν στην εξέλιξη και βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
γ) Μεριμνά για τον συντονισμό τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών,
δ) Μεριμνά για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στελεχών της Γ.Γ.Δ.Π. και των χρηστών της εφαρμογής.
ε) Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους.

2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, με ρόλο επιχειρησιακού υπευθύνου:
α) Καταγράφει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις αλλαγές και συνέργειες με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
β) Παρακολουθεί και αναφέρει στη ΓΓΠΣ προβλήματα χρηστών, καθώς το σύστημα εξελίσσεται και λειτουργεί.
γ) Παρέχει οδηγίες και υποστήριξη των εμπλεκομένων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
 
3. Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναρτάται:
α) για τα εμπλεκόμενα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχική σελίδα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ και
β) για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Άρθρο 15
Παραρτήματα


Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση πέντε (5) παραρτήματα, με υποδείγματα αντίστοιχα δύο (2) υπευθύνων δηλώσεων, διακήρυξης δημοπρασίας, σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις-Έναρξη Ισχύος


1. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες ή προεγκρίσεις άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά, για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

2. Η ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/7.6.2017 (Β' 2042) υπουργική απόφαση καταργείται.

3. Στις κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης, ισχύει η καταργούμενη στην παρ. 2 υπουργική απόφαση.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο