Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2019 ]

4736/2019 Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736

(ΦΕΚ Β' 1318/17.04.2019)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ80/06/11/2017 (ΦΕΚ 3904 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Το άρθρο 39 (Φυσικοθεραπεία) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 889 Β΄).

8. Το αριθμ. ΔΒ3Α/Φ107/5/οικ.1501/15-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, με το οποίο διαβιβάζονται η 1639 απόφαση της 523ης/11-12-2018 συνεδρίασης και η 1533 απόφαση της 516ης/22-11-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

9. Την αριθμ. B2β/Γ.Π.25950/04-04-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όσο και του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας,

αποφασίζουμε:

1. Την προσάρτηση του συνημμένου πίνακα, ως παράρτημα του άρθρου 39 «Φυσικοθεραπεία», της ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 80157/01-11-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/07-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

Ο πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Η συχνότητα επανάληψης των θεραπειών καθορίζεται ρητά στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 39 της ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 80157/01-11-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

3. Οι ειδικότητες συνταγογράφησης των παραπέμποντων ιατρών καθορίζονται στην Γ3γ/οικ.28501/ 19-06-2016 (ΦΕΚ 1115 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 9 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο