Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2002 ]

ΠΟΛ.1054/30.1.2002 Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) ΦΠΑ

(Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) ΦΠΑ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1010744/696/192/0014ΔΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ (Διοικητικής Συνεργασίας
& Ανταλλαγής Πληροφοριών)
Πληροφορίες: Θ. Φλωρόπουλος
Τηλέφωνο: 0103647202 - 5

ΠΟΛ.:1054

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α.
1010744/696/192/Δ0014/

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1, εδάφιο α' του Ν.2859/2000 περί κωδικοποίησης του ΦΠΑ, απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή ή από τον πωλητή προς άλλο κράτος - μέλος όπου ο αγοραστής έχει την εγκατάστασή του ή γενικότερα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Η απαλλαγή αυτή διασφαλίζεται από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών VIES, το οποίο ισχύει μετά την 1.1.1993. Με το σύστημα αυτό, το οποίο συνίσταται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ του αγοραστή ώστε να διασφαλίζεται, όσον αφορά την ιδιότητά του, ο τόπος εγκατάστασής του και ότι είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στις παραδόσεις αυτές στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπου οι πράξεις αυτές φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Ακόμη, στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ του προσώπου προς το οποίο ενεργείται η παράδοση, είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος. Η σημασία της επαλήθευσης αυτού του αριθμού, όπως αναφέρεται και στις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1282/1993 και ΠΟΛ.1201/1999, είναι μεγάλη. Σχετικά, διευκρινίζεται ότι η ορθή αναγραφή του αριθμού αυτού καθιστά την παράδοση, όπως προαναφέρθηκε, απαλλασσόμενη του φόρου και, στην περίπτωση που δεν επαληθεύεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ ή δεν υφίσταται τέτοιος ΑΦΜ/ΦΠΑ, θα επιβάλλεται ο αναλογούν φόρος. Το τελευταίο καθίσταται αναγκαίο και σε περίπτωση λάθους, γιατί από τη μηχανογραφική διασταύρωση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων (δηλώσεις VIES Listing) καλείται ο πωλητής να αποδώσει το φόρο.
Μέχρι σήμερα η επαλήθευση αυτή γινόταν είτε γραπτά (έγγραφο, fax κ.λπ.) είτε προφορικά (τηλεφωνικά) κατευθείαν προς το Κεντρικό Τμήμα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ - CLO της 14ης Διεύθυνσης και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο internet, μέσω της οποίας από 1.1.2002 καθίσταται πλέον δυνατή η επαλήθευση της ΙΣΧΥΟΣ του αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ ενός εμπόρου σε οποιαδήποτε κοινοτική χώρα, όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ως εξής:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm

Η επαλήθευση της ισχύος ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ πραγματοποιείται καθορίζοντας τον αριθμό ΦΠΑ τον οποίο θέλουμε να επαληθεύσουμε και επιλέγοντας στη συνέχεια το κράτος - μέλος όπου ανήκει ο εν λόγω αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ, χάρη στο προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η απάντηση την οποία λαμβάνει κάποιος σ' ένα αίτημα επαλήθευσης αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ έχει τη μορφή: "Ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ ισχύει" ή "Ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ δεν ισχύει". Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση που λαμβάνεται περιορίζεται στο να πληροφορήσει τον ερωτώντα εάν ένας συγκεκριμένος αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ είναι εν ισχύ κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που διενεργείται το ερώτημα για επαλήθευση.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης της ΙΣΧΥΟΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ δεν καλύπτει λειτουργίες όπως π.χ. η διενέργεια προς τους φορολογούμενους επιστροφών του ΦΠΑ εισροών, υπαγωγή επιχειρήσεων στη διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ, ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 κ.λπ., οι οποίες προϋποθέτουν τη γραπτή επαλήθευση της ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ. Η έγγραφη επαλήθευση ΑΦΜ προϋποθέτει την υποβολή μέσω fax στην υπηρεσία μας της πλήρους επωνυμίας, νομικής μορφής και διεύθυνσης του κοινοτικού εμπόρου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο