Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2019 ]

59/2019 Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού

(Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 59/28-3-2019

(ΦΕΚ Β' 1228/11-04-2019)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4487/2017: «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19-38 του Δ΄ Κεφαλαίου του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Την 923/23.3.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (ΦΕΚ Β’ 1138), όπως τροποποιήθηκε με την 128/11-12-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β’ 5810).

4. Την 1609/18-12-2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

5. Την αριθμ. 17726ΕΞ2019ΕΜΠ/28-02-2019 γνωμοδότηση ΓΝ 009/19 της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Το π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).

11. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

13. Την Υ56/29.8.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄ 3715).

14. Την 91589/ 03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

15. Την 2606/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β΄ 3819).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 5034/28-3-2019 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ του ΥπΨΗΠΤΕ, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 263),

αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 και την εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.

Άρθρο 1
Σκοπός-Πλαίσιο Καθεστώτος


1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, που εμπίπτει στην κατηγορία κωδικού αριθμού Δραστηριότητας 62.01.21, σύμφωνα με το κεφ. Δ΄ του ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4487/2017.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09.08.2017), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: ΓΑΚ).

3. Για θέματα τα οποία τυχόν δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την έννοια της «Έναρξης επενδυτικού σχεδίου» για τα αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα το περιεχόμενο των οποίων είναι ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό.


Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 εδ. 3 του ν. 4487/2017, ο όρος «Έναρξη επενδυτικού σχεδίου» του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διέπεται από τους ακόλουθους ορισμούς και ρυθμίσεις:
α. Έναρξη των εργασιών παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι είναι η έναρξη εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, τη μαθηματική στατιστική ανάλυση των μηχανισμών, το σχεδιασμό των επιμέρους επιπέδων του παιχνιδιού (level design).
Ο ανωτέρω ορισμός δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αναγνώρισης και ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με εργασίες παραγωγής οι οποίες έπονται της αίτησης υπαγωγής στο παρόν επενδυτικό καθεστώς και προηγούνται χρονικά της έναρξης εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document), σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης. Η τυχόν προγενέστερη υλοποίηση «πιλότου -demo» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου δεν λογίζεται ως
«Έναρξη εργασιών παραγωγής» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Οι σχετικές δαπάνες παραγωγής του πιλότου δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες και δεν ενισχύονται.
β. Έναρξη των εργασιών μεταπαραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων: Η έναρξη της πρώτης εργασίας μεταπαραγωγής στην Ελληνική Επικράτεια.
γ. Νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση:
αα. Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων το περιεχόμενο των οποίων είναι ψηφιακό παιχνίδι: ή μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών παραγωγής.
Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.
ββ. Ως προς τις εργασίες μεταπαραγωγής: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio στην Ελληνική Επικράτεια με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών μεταπαραγωγής. Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

Άρθρο 3
Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολής Αίτησης Υπαγωγής


Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 15η Απριλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 4
Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της Διαδικασίας αίτησης υπαγωγής και καθορισμός Παραβόλου


1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής ρυθμίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 σε συνδυασμό με τις εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ταυτόχρονα με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσής της από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου που υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στο παρόν καθεστώς, είναι η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος είναι:
(α) Η επιχείρηση που περιγράφεται στο άρθρο 25 παρ. 1 (α) του ν. 4487/2017.
(β) Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Ημεδαπή Παραγωγός»).
(γ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ αλλοδαπής επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Αλλοδαπή Παραγωγός») και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή», κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η Ημεδαπή Παραγωγός.
(δ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 (β) με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Εκτελέστρια Παραγωγής»), η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017.
(ε) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγωγής, η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017.
(στ) Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων ημεδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που ορίζονται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος/δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, καθώς και στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί
«διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η υποβάλλουσα την αίτηση υπαγωγής Ημεδαπή Παραγωγός, υποβάλλει μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλει δε μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για την Αλλοδαπή Παραγωγό. Η ημεδαπή παραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων ενώ προς αυτήν κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

3. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού υποβολή αίτησης από την Αλλοδαπή Παραγωγό και την Εκτελέστρια Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, η Εκτελέστρια Παραγωγής.
β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, δύναται να ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ή η Εκτελέστρια Παραγωγής, ως Δικαιούχος της ενίσχυσης.
Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο του Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως Δικαιούχος έχει δηλωθεί η Αλλοδαπή Παραγωγός, και εφόσον διαπιστωθεί οριστική ανυπαίτια αδυναμία είσπραξης του ποσού της ενίσχυσης από την Αλλοδαπή Παραγωγό για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα λειτουργίας των Ελληνικών Δημοσίων Αρχών, η ενίσχυση καταβάλλεται στην Εκτελέστρια Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του σχετικού ποσού στην Αλλοδαπή Παραγωγό από την Εκτελέστρια παραγωγής ρυθμίζεται βάσει της εσωτερικής τους σχέσης.
γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των μερών, η Εκτελέστρια Παραγωγής ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για την Αλλοδαπή Παραγωγό. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εκτελέστρια Παραγωγής δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις δυο επιχειρήσεις (Αλλοδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια Παραγωγής) τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά, ειδικώς δε για την Αλλοδαπή Παραγωγό υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της Εκτελέστριας Παραγωγής, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό, η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από την Αλλοδαπή Παραγωγό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής, είτε αφορούν στην ίδια την Εκτελέστρια Παραγωγής είτε αφορούν στην επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού.
ε. Η Εκτελέστρια Παραγωγής καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.
στ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η Εκτελέστρια Παραγωγής, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

4. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού υποβολή αίτησης από την Ημεδαπή Παραγωγό και την Εκτελέστρια Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, είτε η Ημεδαπή Παραγωγός, είτε η Εκτελέστρια Παραγωγής.
β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, τα μέρη καθορίζουν το πρόσωπο του Δικαιούχου της ενίσχυσης.
γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των μερών, η αιτούσα επιχείρηση ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για το έτερο μέρος.
δ. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις δυο επιχειρήσεις (Ημεδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια Παραγωγής) τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της αιτούσας επιχείρησης, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στο έτερο μέρος (Ημεδαπή παραγωγό ή Εκτελέστρια Παραγωγής), η αιτούσα επιχείρηση συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από το έτερο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ε. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την αιτούσα επιχείρηση, είτε αφορούν στην ίδια είτε αφορούν στο έτερο μέρος.
στ. Η αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.
ζ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα επιχείρηση, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

5. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:
α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, η συμπαραγωγός επιχείρηση η οποία έχει επιλεγεί από τους συμπαραγωγούς, ως εκείνη η οποία θα υποβάλει την αίτηση.
β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμπαραγωγών, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, δύναται να ορίζεται/ονται ένας ή περισσότεροι συμπαραγωγοί ως δικαιούχος/οι της ενίσχυσης, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι η αιτούσα συμπαραγωγός. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) του Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως Δικαιούχοι έχουν δηλωθεί περισσότεροι του ενός συμπαραγωγοί, δηλώνεται από την αιτούσα-συμπαραγωγό το ποσοστό εκ της συνολικής ενίσχυσης που θα εισπράξει έκαστος εξ αυτών, αντιστοίχως της εσωτερικής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση μη προσδιορισμού του ποσοστού ενίσχυσης το οποίο δικαιούται να εισπράξει έκαστος εκ των δικαιούχων της ενίσχυσης συμπαραγωγών, οι ορισθέντες δικαιούχοι ενίσχυσης εισπράττουν ισομερώς το ποσό ενίσχυσης.
γ. Η αιτούσα συμπαραγωγός υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, μόνο για την ίδια και για όσους συμπαραγωγούς ορίζονται στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχοι της ενίσχυσης, συνυποβάλλει δε μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για όλους τους συμπαραγωγούς, ανεξαρτήτως αν ορίζονται ως δικαιούχοι της ενίσχυσης. Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των οριζόμενων στην αίτηση δικαιούχων ενίσχυσης, η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τους λοιπούς οριζόμενους στην αίτηση υπαγωγής δικαιούχους της ενίσχυσης συμπαραγωγούς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την αιτούσα συμπαραγωγό, είτε αφορούν στην ίδια την αιτούσα συμπαραγωγό είτε αφορούν στην επιχείρηση των λοιπών συμπαραγωγών.
ε. Η αιτούσα συμπαραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.
στ. Για την εφαρμογή της παρούσας παρ. 5, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα συμπαραγωγός, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

6. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 του ν. 4487/2017, όπως αυτά εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

7. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου παρέχεται από το ΠΣΚΕ μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής.

8. Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Άρθρο 5
Ειδικότερες Ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής


Η εξέταση νομιμότητας και η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4487/2017, από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, καθώς και στο άρθρο 5 της 923/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και η οποία συγκροτείται για να εξετάζει τη νομιμότητα και να αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

Άρθρο 6
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας και της αξιολόγησης της Επιτροπής του άρθρου 29 παρ. 2 ν. 4487/2017


1. Στο πλαίσιο της εξέτασης νομιμότητας και αξιολόγησης που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017, εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας προκήρυξης:
α. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 62.01.21, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας προκήρυξης.
β. Η επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017.
γ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι δεν έχει λάβει χώρα, προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, έναρξη επενδυτικού σχεδίου, όπως ο όρος αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.
δ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί τυχόν σώρευση της αιτούμενης ενίσχυσης με ενισχύσεις άλλων καθεστώτων. Ωσαύτως, ελέγχει και πιστοποιεί ότι ως προς την ανωτέρω τυχόν σώρευση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 3, 4 και 5 του ΓΑΚ.
ε. Η Επιτροπή εξακριβώνει την τήρηση ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο. Ωσαύτως, ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του ΓΑΚ.
στ. Η Επιτροπή ελέγχει την περίπτωση συνδυασμού της ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης με ενωσιακή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του ΓΑΚ.
ζ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι σε βάρος του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου δεν εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεως ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ΓΑΚ.
η. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζεται στην αίτηση ότι θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχεται κατ’ελάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
θ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το πρόσωπο του Δικαιούχου που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017 και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 4487/2017.
ι. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 τεκμηριώνουν την νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, την πλήρωση των συγκεκριμένων όρων φερεγγυότητας που προβλέπονται διά της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών φερεγγυότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, και τις πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχετικά στοιχεία.
ια. Η Επιτροπή ελέγχει τον υποβληθέντα προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών και την ορθή κατανομή τους ανά ομάδα και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
ιβ. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων, προβαίνει σε βαθμολόγηση και επαληθεύει ότι το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα ως άνω πολιτισμικά κριτήρια έχοντας συγκεντρώσει την προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία.
ιγ. Η Επιτροπή ελέγχει ως προς την πληρότητα και νομιμότητά του, παν άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

2. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης υπαγωγής.

Άρθρο 7
Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της Εγκριτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης


1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4487/2017.

2. Περίληψη της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ως προς την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Προθεσμίες και ημερομηνίες που έχουν ως αφετηρία την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της εγκριτικής απόφασης στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της διαδικασίας Ενστάσεων κατά της Απορριπτικής Απόφασης Υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου.


Η εξέταση της ένστασης κατά απορριπτικής απόφασης επί επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διενεργείται από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, καθώς και στο άρθρο 8 της 923/23.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και η οποία συγκροτείται για να εξετάζει τις ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων επί επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

Άρθρο 9
Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί Τροποποιήσεων απόφασης υπαγωγής-ορισμός παραβόλου


1. Τροποποιήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου που περιλήφθηκε στην αίτηση υπαγωγής και εγκρίθηκε, επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου διακρίνονται σε τροποποιήσεις οι οποίες, ως προς το επιτρεπτό της διενέργειάς τους, επιτρέπονται χωρίς υποβολή αιτήματος τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, και σε τροποποιήσεις που επιτρέπονται μόνο κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης και έκδοσης απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής.

2. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε περιορισμένη αυξομειωτική εσωτερική ανακατανομή και ανακατάταξη του ύψους επιλέξιμων δαπανών που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Η ανακατάταξη και ανακατανομή να αφορά αύξηση του ύψους μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης με παράλληλη μείωση του ύψους μιας ή περισσότερων άλλων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης, ούτως ώστε, κατόπιν της ως άνω ανακατάταξης-ανακατανομής, να μην τροποποιείται το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, όπως το ύψος αυτό καθορίζεται στο αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.
β. Η ως άνω ανακατάταξη και ανακατανομή να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 4487/2017.
γ. Η απόκλιση της αύξησης μιας επιλέξιμης δαπάνης και της μείωσης μιας άλλης, κατά τη διαδικασία του στοιχ. (α) ανωτέρω, να μην υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο ποσοστό, το 20% σε σχέση με το ύψος της σχετικής επιλέξιμης δαπάνης όπως αυτή περιγραφόταν στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο Έγκρισης.

3. Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις της παρ. 2 ανωτέρω, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχου του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4487/2017, αναφέρει και παρουσιάζει με συγκεκριμένο τρόπο, το ακριβές ποσοστό της επιτρεπόμενης τροποποίησης που διενήργησε και επισημαίνει εκείνες τις κατηγορίες και ομάδες δαπανών που αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικής ανακατάταξης-ανακατανομής δαπάνης.

4. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών εκτέλεσης εργασιών παραγωγής/μεταπαραγωγής που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, γίνεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
β. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες λήψης αδειών και δήλωσης-γνωστοποίησης μεταβολής προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία.

5. Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου συνιστούν τροποποιήσεις για το επιτρεπτό των οποίων απαιτείται υποβολή αίτησης τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου. Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Οι τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται υποβολή αίτησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, είναι οι εξής:
α. Τροποποίηση που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία όμως υπερβαίνει το ποσοστό 20% της παρ. 2(γ) του παρόντος άρθρου. Το σχετικό αίτημα για να εξεταστεί, συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή.
β. Τροποποίηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Ως Φυσικό Αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιοδήποτε στοιχείο εμπίπτει στα ζητήματα που εκτίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της παρούσας προκήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σεναρίου κατά το μέρος που σχετίζεται με τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το οπτικοακουστικό έργο, των συντελεστών και των ειδικότερων τόπων παραγωγής, όπως όλα τα ανωτέρω σχετικά ζητήματα περιγράφονται ή εξειδικεύονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που εγκρίθηκε. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικο σχέδιο. Η σχετική εξέταση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.
γ. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, λόγω συγχώνευσης ή λόγω απόσχισης κλάδου, και η οποία επέρχεται κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:
αα. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του.
ββ. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ειδική διαδοχή κατ’ ελάχιστον ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
γγ. Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επιπλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαιτείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.
δδ. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα για την αλλαγή, β) σε περίπτωση συγχώνευσης, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης, γ) σύντομο εταιρικό προφίλ του νέου φορέα, δ) δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη νόμιμη ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης ή απόσχισης (ε) δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης του νέου φορέα.
εε. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.
δ. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα της Επένδυσης εφόσον ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο Φορέας της Επένδυσης είναι ατομική επιχείρηση, η αλλαγή φορέα γίνεται αποδεκτή λόγω κληρονομικής διαδοχής ή συνταξιοδότησης και μεταβίβασης στον/στην σύζυγο ή σε πρόσωπο με συγγένεια μέχρι β’ βαθμού (εξ αίματος), εφόσον μεταβιβάζεται το σύνολο της επιχείρησης, διατηρείται το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει καθολικά όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της μεταβιβαζόμενης. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επιστολή του νέου φορέα για την αλλαγή (β) δικαιολογητικά νόμιμης κληρονομικής διαδοχής (περιλαμβανομένων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη άλλων νόμιμων μεριδούχων της κληρονομιάς) ή συνταξιοδότησης ή μεταβίβασης (γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου φορέα, με την οποία δηλώνονται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης και η καθολική διαδοχή του προηγούμενου φορέα από τον νέο και, (δ) δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της συζυγικής ή συγγενικής σχέσης δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η επιτρεπόμενη αλλαγή φορέα.
ε. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους πλην ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:
αα. Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και εγκρίνεται αυτοδίκαια, εφόσον πιστοποιείται η υλοποίηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.
ββ. Η υλοποίηση του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου εντός της παραπάνω προθεσμίας ολοκλήρωσης, πιστοποιείται μετά από έλεγχο του Οργάνου Ελέγχου του άρθρου 30 ν. 4487/2017. Ειδικότερα, η υποβολή του σχετικού αιτήματος τροποποίησης επέχει και θέση αιτήματος ελέγχου υλοποίησης του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. Το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, η Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 διαβιβάζει αμελλητί τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες του άρθρου 11 της παρούσας προκήρυξης, αναλογικώς εφαρμοζόμενες, και συντάσσει και υποβάλει την έκθεσή του στην Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 εντός πενήντα (50) ημερών.
στ. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα: Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικά εγκεκριμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης και η αιτούμενη παράταση καθορίζεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) επιστολή του φορέα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με χρονική σειρά τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, β) έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω γ) τεχνικό υπόμνημα για το υλοποιηθέν έργο και χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

6. Για την υποβολή αιτημάτων της παρ. 5 παρόντος άρθρου απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται στο 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ και ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικότερες Ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση του Οργάνου Ελέγχου Εγκεκριμένων Σχεδίων άρθρου 30 ν. 4487/2017


1. Ο έλεγχος των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, διενεργείται από το Όργανο Ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, καθώς και στο άρθρο 10 της 923/23.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και το οποίο συγκροτείται για να ελέγχει τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας προκήρυξης εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του ν. 4487/2017, για την υποβολή αιτήματος ελέγχου εκ μέρους του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Τόσο η αίτηση ελέγχου όσο και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, υποβάλλονται και κατατίθενται, την ίδια ημέρα.

Άρθρο 11
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 από το Όργανο Ελέγχου και περιεχόμενο της Έκθεσης


1. Το όργανο ελέγχου προβαίνει στις κάτωθι ελεγκτικές ενέργειες:
α. Πιστοποιεί ότι η αίτηση ελέγχου είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας.
β. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις στην πληρότητα της αίτησης και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καλεί τον αιτούντα να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός δώδεκα
(12) ημερών.
γ. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ότι η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι πλήρης ή κατέστη πλήρης κατόπιν προσκόμισης των στοιχείων της παρ. (β) ανωτέρω, προβαίνει στις κάτωθι περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες:
αα. Ελέγχει και διαπιστώνει την τήρηση της προβλεπόμενης 3ετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 30 παρ. 2 εδαφ. α΄ του ν. 4487/2017.
ββ. Ελέγχει και διαπιστώνει ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης και ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού υλοποίησης, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017.
γγ. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή και σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.
δδ. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει συμμορφωθεί με τα πολιτιστικά κριτήρια ως τίθενται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής.
εε. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού είναι πλήρη και τεκμηριώνουν την νόμιμη απασχόληση και ασφάλιση του προσωπικού καθώς και την μη ύπαρξη σχετικών οφειλών.
στστ. Ελέγχει και πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το υποβληθέν, στην αίτηση υπαγωγής, πρόγραμμα, όπως τυχόν τα ανωτέρω έχουν τροποποιηθεί νόμιμα, κατά το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.
ζζ. Ελέγχει και πιστοποιεί την εξόφληση των υποβαλλομένων τιμολογίων.
ηη. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας προκήρυξης.
θθ. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης και την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, σε συνδυασμό με τις νόμιμες τροποποιήσεις που επήλθαν κατά τις διαδικασίες του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

2. Κατόπιν διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου, το Όργανο συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται όλα τα ευρήματα του Ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ.2 του ν. 4487/2017 για τις περαιτέρω ενέργειές της, όπως οι ενέργειες αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 12
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς την εξέταση πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου και τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής


1. Κατόπιν της υποβολής εκ μέρους του Οργάνου Ελέγχου της έκθεσης του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4487/2017, προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017, η Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ως άνω νόμου προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου. Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου κριθεί πλήρης κατά το μέγιστο μέρος της, αλλά χρήζει περιορισμένων σε έκταση συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων, η Επιτροπή επιστρέφει την Έκθεση προς συμπλήρωση και προς διευκρινίσεις στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο επιστρέφει ολοκληρωμένη την Έκθεση Ελέγχου στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Έκθεση ελέγχου κριθεί μη πλήρης και χρήζει εκτεταμένης επεξεργασίας για να καταστεί πλήρης, η Επιτροπή διαπιστώνει τούτο με σχετική απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Ο τελευταίος, με τη λήψη της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, διατάζει την επανάληψη διενέργειας του Ελέγχου και την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου προς το σκοπό της συμπλήρωσης αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 4487/2017, από Όργανο Ελέγχου με άλλη σύνθεση, η οποία ορίζεται από τον ίδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το νέο Όργανο Ελέγχου, αρχίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και οφείλει να υποβάλει νέα έκθεση ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη των εργασιών ελέγχου.
β. Σε περίπτωση που η έκθεση του Οργάνου Ελέγχου είναι πλήρης, η Επιτροπή εξετάζει τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, καθώς και τα εκεί εκτιθέμενα πορίσματα και ευρήματα και, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι, εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης άλλως εισηγείται την έκδοση απόφασης ανάκλησης της αίτησης υπαγωγής. Εφόσον πληρούνται οι λοιποί νόμιμοι όροι, και σε περίπτωση που, από την Έκθεση Ελέγχου προκύπτει ότι δεν τεκμηριώνεται η πλήρης προσκόμιση των οικείων παραστατικών και αποδεικτικών εξόφλησης τιμολογίων ή αμοιβών προσωπικού αναφορικά με τμήμα επιλέξιμων δαπανών που δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την έκδοση εγκριτικής απόφασης, αφού προβεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, σε αυτεπάγγελτη απόρριψη των επιλέξιμων δαπανών που δεν πληρούν τους νόμιμους όρους ή για τις οποίες δεν τεκμηριώνεται η πλήρωση των νόμιμων αυτών όρων.

Άρθρο 13
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης


1. Επί της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4487/2017, ορίζεται με τον παρόν ότι περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και της περίληψής της, αποστέλλεται στο Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Αφετηριακό γεγονός για τον υπολογισμό της δίμηνης προθεσμίας καταβολής της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14
Προσδιορισμός αναγραφής συμβολής επενδυτικού κινήτρου και προσδιορισμός τρόπου παράδοσης ψηφιακών αρχείων


1. Επί της υποχρέωσης αναγραφής στους τίτλους του ή στα credits του οπτικοακουστικού έργου ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017, τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Ορίζεται με το παρόν, ενδεικτική μορφή και περιεχόμενο της ως άνω αναγραφής, ως εξής:
«Το έργο (ταινία, σειρά, κλπ.) υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα» (στα αγγλικά: «The work (film, TV series, κ.λπ.) was created with the support of the National Centre of Audiovisual Media & Communication-EKOME in Greece»). Επιπλέον του ως άνω κειμένου, πρέπει να παρατίθεται και το λογότυπο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Η ως άνω αναγραφή εμφανίζεται υποχρεωτικά είτε στους τίτλους αρχής, ή στα credits του οπτικοακουστικού έργου.

Άρθρο 15
Ειδικότερες Ρυθμίσεις υποχρεώσεων φορέων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης


1. Οι Φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017, να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ' κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β' κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

2. Οι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης των υποχρεώσεών τους οφείλουν:
α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, και των τυχόν νόμιμων τροποποιήσεών της.
β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης.
δ. να μην προβαίνουν σε μεταβολές και τροποποιήσεις
για τις οποίες απαιτείται πρότερη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4487/2017 και το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.
ε. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από αυτούς κατά την αίτηση υπαγωγής, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.

3. Ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και Φορείς των Επενδυτικών Σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 16
Ανάκληση απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης


Στην περίπτωση του άρθρου 35 του ν. 4487/2017 καθώς και σε περιπτώσεις παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ., ανακαλείται η απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επί των διαδικασιών ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής και ανάκτησης ενισχύσεων, επί του τρόπου επιβολής προστίμου και είσπραξής του και επί κάθε άλλους συναφούς με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέματος, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικώς τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη υπουργική απόφαση του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο