Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2019 ]

Γ17187/2019 Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

(Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 2.4.2019
Αριθ. Πρωτ.: Γ 17187
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
T: 210 5279111
e-mail: [email protected]

Θέμα: Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Σας ενημερώνουμε ότι στο νόμο 4590/2019 (Α' 17) που δημοσιεύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις (Μέρος Τέταρτο, άρθρα 47-57)1 οι οποίες τροποποιούν διατάξεις του ν.3469/2006 (Α'131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». Με τις τροποποιήσεις αυτές αναβαθμίζεται το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικότερα επιδιώκεται η προσαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής δράσης του επί ζητημάτων παραγωγής, έκδοσης, κυκλοφορίας και διαχείρισης των τευχών του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Οι διατάξεις που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται αφορούν:
1. στην αποστολή και στις εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου,
2. στην τήρηση αρχείου κειμένων και δοκιμίων,
3. στα τεύχη του ΦΕΚ και στο περιεχόμενό τους,
4. στη σύνταξη, στο περιεχόμενο και στην αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ,
5. στον χρόνο παραγωγής των έννομων συνεπειών από την κυκλοφορία του ΦΕΚ
6. στη δωρεάν διάθεση του ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου.
Με γνώμονα την ποιότητα στις εκδόσεις και την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας και ιδίως την αξιόπιστη και έγκαιρη παραγωγή, έκδοση και κυκλοφορία των ΦΕΚ, τη βελτίωση της ποιότητας και της ευκρίνειας των δημοσιευμάτων τους και την εξασφάλιση της πρόσβασης στο περιεχόμενό τους, για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των εκδοτικών αναγκών του Δημοσίου και την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μέσω του ΦΕΚ, διευκρινίζουμε τα παρακάτω σχετικά με τα άρθρα (45-57) του Τέταρτου Μέρους του ν. 4590/2019:

1. Για την αποστολή και τις εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου (άρθρα 47 και 48) Ι)

Με το άρθρο 47 με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3469/2006, οριοθετείται και διευρύνεται η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή, όχι μόνο τον σχεδιασμό και την εκτύπωση κάθε είδους εντύπων, αλλά και τον σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α'101).2
Επίσης αυξάνονται οι φορείς με τους οποίους το Εθνικό Τυπογραφείο δύναται να συνεργαστεί επί θεμάτων παροχής τεχνογνωσίας όπως με ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΙΙ) Με το άρθρο 48 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.3469/2006 το οποίο αναφέρεται στις λοιπές, πέραν του ΦΕΚ, εκδόσεις, προκειμένου το Εθνικό Τυπογραφείο να αντιστοιχηθεί καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες των φορέων του Δημοσίου για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αποσαφηνιστεί η διαδικασία ανάθεσης εκδοτικών και λοιπών εργασιών σ' αυτό.
Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τη νέα ρύθμιση παροτρύνονται οι φορείς του Δημοσίου να αναθέτουν εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό του.
Ειδικότερα στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλουν αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο για τον σχεδιασμό και την παραγωγή σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή των εκδόσεων τους στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video), λογοτύπων, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων καθώς και άλλες εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας.
Προβλέπεται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα Ελεγκτικά Σώματα του Δημοσίου να αναθέτουν προς εκτύπωση-έκδοση στο Εθνικό Τυπογραφείο κάθε είδους έκθεση και γενικά έκδοση που στηρίζει το έργο και την αποστολή τους.
Οι φορείς που αναθέτουν εκδοτικές και εκτυπωτικές εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνουν το κόστος παραγωγής ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγουσα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευτεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση των φορέων αυτών.

Το κόστος παραγωγής ενός εντύπου, υπολογίζεται από τριμελή επιτροπή στελεχών του Εθνικού Τυπογραφείου και αφορά μόνο το κόστος των υλικών που απαιτούνται. Έτσι, υπολογίζεται το κόστος αγοράς του χάρτου που θα απαιτηθεί, το κόστος των εκτυπωτικών πλακών, η ποσότητα μελανιού και το κόστος συντήρησης των εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μηχανών. Ο γραφιστικός σχεδιασμός των εκδόσεων (ψηφιακών και έντυπων) και τα λοιπά ψηφιακά προϊόντα οπτικής επικοινωνίας (video, λογότυπα, ψηφιακά έντυπα και εφαρμογές), παρέχονται δωρεάν στους φορείς του δημόσιου τομέα από το Εθνικό Τυπογραφείο, δεδομένου ότι κατά κανόνα δεν απαιτούν προμήθεια υλικών. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα εν λόγω έντυπα και υλοποιεί τις εφαρμογές και υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες3. Με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αντιμετώπιση με θεσμικό τρόπο των αιτημάτων από αναθέτοντες φορείς για τη χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων κάθε είδους εργασιών (εκδόσεων κ.λπ.) που έχει πραγματοποιήσει το Εθνικό Τυπογραφείο γι' αυτούς, προστέθηκε νέα ρύθμιση στο άρθρο 2 του ν. 3469/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48. Σύμφωνα με αυτή τη νέα ρύθμιση, μετά από αίτημα του φορέα που έχει αναθέσει κάθε είδους εργασία, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να του χορηγεί αντίγραφο της εργασίας αυτής σε ψηφιακή μορφή. Περαιτέρω με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται η χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων εκδόσεων που έχει επιμεληθεί γραφιστικά το Εθνικό Τυπογραφείο σε αναθέτοντες φορείς, μόνο εφόσον δεν αναθέτουν σε τρίτους την εκτύπωση, επανεκτύπωση ή αναπαραγωγή των ανωτέρω εκδόσεων. Η χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του αναθέτοντος φορέα στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και η χρήση αυτού π.χ. για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.
Η εκτύπωση, επανεκτύπωση ή αναπαραγωγή εργασίας από τρίτους είναι δυνατή, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και αποκλειστικά μετά από άδεια του Ειδικού Γραμματέα, εφόσον ο οικείος φορέας επικαλείται αιτιολογημένα επείγουσες ανάγκες έκδοσης ή εκτύπωσης υλικού και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για τεχνικούς ή υπηρεσιακούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά ότι η πρώτη έκδοση ή η γραφιστική επεξεργασία έγινε από το Εθνικό Τυπογραφείο. 
Παράλληλα με το άρθρο 48 αποσαφηνίζεται παλαιότερη ρύθμιση σχετική με το ζήτημα των εκδόσεων, έντυπων και ψηφιακών, που διενεργούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο και διατίθενται άνευ ανταλλάγματος σε φορείς που υπηρετούν κοινωφελή σκοπό. Με τη νέα ρύθμιση το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να αναλάβει και να διαθέσει δωρεάν, τόσο εκτυπωτικές εργασίες, όσο και νέα προϊόντα και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, ενισχύοντας ακόμη αποτελεσματικότερα φορείς που υπηρετούν την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει αξιοποιήσει και αξιοποιεί ήδη τη ρύθμιση αυτή στην προσπάθειά του να συμμετάσχει και αυτό, στο μέτρο των δυνατοτήτων του σε δράσεις για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Τέλος επαναλαμβάνεται η ρύθμιση ότι απαγορεύεται η διάθεση σε ιδιώτες, προς πώληση, εκδόσεων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, οι οποίες εκτυπώθηκαν ή σχεδιάστηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα μπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected], ή να καλείτε στα τηλ. 2105279117, 8 (Τμήμα Προγραμματισμού και Προώθησης Λοιπών Εργασιών).

2. Για την τήρηση του αρχείου κειμένων και δοκιμίων (άρθρο 49)

Με το άρθρο 49 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 και καθορίζεται πλέον ως υποχρεωτική η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή του αρχείου κειμένων και δοκιμίων και αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου, από τέσσερα (4) σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη. Τέλος με το άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 3 του ν. 3469/2006 με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατό να ρυθμίζονται ειδικότερα λεπτομερειακά θέματα συναφή με τις τεχνικές και τις μεθόδους τήρησης των αρχείων, καθώς και να αυξάνονται οι χρόνοι τήρησης τους. Η εξουσιοδότηση αυτή, κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεγάλης σημασίας των δύο αρχείων για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου και λόγω της οργανωτικής και τεχνικής πολυπλοκότητας και λεπτομερειακής φύσης του θέματος που δεν επέτρεπε την απευθείας ρύθμισή του από το νόμο.

3. Για τα τεύχη του ΦΕΚ και το περιεχόμενό τους (άρθρα 50 και 51)

Ι) Με το άρθρο 50 κωδικοποιούνται αποσπασματικές και διάσπαρτες διατάξεις με τις οποίες είχε τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3469/2006 η οποία καθορίζει τα τεύχη στα οποία εκδίδεται η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτές τις διάσπαρτες διατάξεις είχαν ουσιαστικά καταργηθεί δύο τεύχη (Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) και Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων) και είχε μετονομαστεί και αλλάξει περιεχόμενο ένα τεύχος (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).4
Επιπλέον το άρθρο 50 προβλέπει τη διατήρηση του τεύχους Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).5
Τέλος, για την απλούστευση της καταχώρισης της ύλης στα τεύχη του ΦΕΚ, καταργείται το τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.) και η ύλη του, λόγω συνάφειας, θα δημοσιεύεται πλέον στο τεύχος Τέταρτο (Δ'), όπως και πριν το ν. 3469/2006.
Μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 τα τεύχη του ΦΕΚ, ανέρχονται σε εννέα και διαμορφώνονται ως εξής:
α) Τεύχος Πρώτο (Α').
β) Τεύχος Δεύτερο (Β').
γ) Τεύχος Τρίτο (Γ').
δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ').
ε) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.). 
στ) Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
ζ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
η) Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.).
θ) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).»

ΙΙ) Με το άρθρο 51, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 7 του ν. 3469/2006 που αφορά στην καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». Ειδικότερα, αντικαθίσταται, η παρ. 4 του άρθρου, προκειμένου στο τεύχος Δ' να δημοσιεύεται και η ύλη του τεύχους Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.), το οποίο καταργείται. Επίσης αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου κωδικοποιώντας τις διάσπαρτες διατάξεις που καθόριζαν την ύλη που δημοσιευόταν στο «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
Με το άρθρο 51 διευθετούνται επίσης ζητήματα σχετικά με το τεύχος Δ.Δ.Σ. και τέλος, καταργούνται οι παράγραφοι 5,8 και 12 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 οι οποίες αναφέρονταν στο τεύχος Α.Α.Π. που καταργείται με τον νόμο 4590/2019 και στα τεύχη Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) και Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων τα οποία είχαν στερηθεί του περιεχομένου τους και ουσιαστικά καταργηθεί με διάφορες διατάξεις.
Στο Παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου περιλαμβάνεται διοικητική κωδικοποίηση, ολόκληρου του άρθρου 7 του ν.3469/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα μπορείτε να απευθύνετε μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση [email protected] ή να καλείτε στα τηλέφωνα: 2105279115, 81 (Τμήμα Ελέγχου και Χαρακτηρισμού Ύλης).

4. Για τη σύνταξη, το περιεχόμενο και την αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ (άρθρο 52)
Με το άρθρο 52 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 3469/2006 προκειμένου να διασφαλισθούν νομικά και νομοτεχνικά οι πράξεις και οι περιλήψεις που αποστέλλουν οι φορείς προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Ρυθμίζεται ο τρόπος σύνταξης και οργάνωσης του περιεχομένου των προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
κειμένων, προκειμένου να αποτρέπονται σφάλματα και ελλείψεις που συνεπάγονται καθυστέρηση στη διαδικασία δημοσίευσης.
Οι φορείς που αποστέλλουν κείμενα προς δημοσίευση θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριμένες διατάξεις με σκοπό την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης των πράξεων στο ΦΕΚ. Ειδικότερα σημειώνουμε τα κάτωθι:

Ι) Σύνταξη των εγγράφων - Υποδείγματα κανονιστικών και ατομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
• Οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις και οι περιλήψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια και να αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές τους διατάξεις, βάσει των οποίων εκδίδονται.
• Οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσής τους, να φέρουν θέμα προσδιοριστικό του διατακτικού τους και να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) περί Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.6
• Οι πράξεις και περιλήψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση υπογράφονται από το αρμόδιο όργανο, με μνεία της ιδιότητας του υπογράφοντος, του ονόματος και του επωνύμου του.
• Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Υπουργών τηρείται στις υπογραφές η σειρά τάξης Υπουργείων, όπως κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η σειρά τάξης είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης www.ggk.gov.gr, στη διαδρομή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/Υπουργικό Συμβούλιο/ Σειρά τάξης Υπουργείων.
• Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999, στο προοίμιο των δημοσιευτέων διοικητικών πράξεων αναφέρονται, κατά περίπτωση, 
η πράξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας στο όργανο που εκδίδει την πράξη ή η πράξη της εξουσιοδότησης προς υπογραφή. Για πράξεις που εκδίδονται σε περίπτωση αναπλήρωσης, αναγράφεται η ιδιότητα του οργάνου που αναπληρώνει εκείνο που απουσιάζει ή κωλύεται (βλέπε Παράρτημα ΙΙ).
Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ' περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία όπως
α) τον πλήρη τίτλο του οργάνου που εκδίδει την πράξη,
β) τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της,
γ) τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται,
δ) το διατακτικό της,
ε) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά,
στ) τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ζ) και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη.
η) το κύριο περιεχόμενο της πράξης κατά περίπτωση
θ) βεβαιώσεις και αναφορές στοιχείων απαραίτητων για την έκδοσή της πράξης, όπου απαιτείται, όπως π.χ βεβαίωση διαγραφής ή εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
ι) Αν με την ατομική πράξη προκαλείται δαπάνη, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου μνημονεύεται ο αριθμός, η ημερομηνία και η υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισμό.
Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των αναφερόμενων προσώπων και ιδίως:
α) το ονοματεπώνυμο,
β) το πατρώνυμο,
γ) τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
δ) το επάγγελμα του κάθε προσώπου. 
ε) αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για τον διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με τον διορισμό τίτλους που τα αποδεικνύουν.
• Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. και οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Με επιδιωκόμενο σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας δημοσίευσης, η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των ρυθμίσεων που αφορούν τη μορφή των δημοσιευτέων περιλήψεων και ο καθορισμός, μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, ενδεικτικών υποδειγμάτων κανονιστικών και ατομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταφέρεται στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, διότι πρόκειται για ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Τα προαναφερόμενα υποδείγματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr στη διαδρομή ΦΕΚ/Δημοσίευση Κειμένων/Υποδείγματα Κατάθεσης Δημοσιευμάτων και η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τη σύνταξη των προς δημοσίευση εγγράφων.
Για διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα μπορείτε να απευθύνεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ή να καλείτε στα τηλέφωνα: 2105279115, 81 (Τμήμα Ελέγχου και Χαρακτηρισμού Ύλης).

ΙΙ) Αποστολή κειμένων για δημοσίευση

Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή κειμένων για δημοσίευση στα διάφορα τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Ειδικότερα οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες και σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Εφόσον δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, μετά από άδεια του Ειδικού Γραμματέα, ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στον φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Όπως έχουμε διευκρινίσει με παλαιότερες εγκυκλίους μας7 αρκεί η απόκτηση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής από τον προϊστάμενο της γραμματείας του κάθε φορέα ο οποίος ακολουθώντας τις οικείες στο φορέα του διαδικασίες, θα αποστέλλει ψηφιακά υπογεγραμμένα στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα.
Για διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή κειμένων προς δημοσίευση μπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ή να καλείτε στα τηλέφωνα: 2105279196, 38 (Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων).

IΙΙ) Επιστροφή αδημοσίευτων κειμένων στους φορείς αποστολείς.

Σημειώνεται ότι η σύνταξη και η αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να επιστρέφει αδημοσίευτα στους φορείς αποστολής τα κείμενα τα οποία είναι εμφανώς ελλιπή ή δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τις ελλείψεις και τα σημεία που δεν μπορούν να αναγνωστούν. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει επίσης αδημοσίευτο το κείμενο, αν ο υπογράφων το προς δημοσίευση κείμενο έπαυσε να είναι αρμόδιος, κατά τον χρόνο επεξεργασίας του κειμένου και πριν την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα αδημοσίευτα κείμενα επιστρέφονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φορέων αποστολής. Για θέματα της ενότητας αυτής μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2105279196,38,15 (Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων ή Τμήμα και Ελέγχου και Χαρακτηρισμού Ύλης) Ιν) Έκδοση Κωδικού Αριθμού Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει ΚΑΔ για κάθε κείμενο που λαμβάνει για δημοσίευση στο ΦΕΚ. Για τα κείμενα που αποστέλλονται, έως τις 14.00, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και
χρονοσήμανση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αρμόδιος υπάλληλος του Εθνικού Τυπογραφείου, αφού παραλάβει το προς δημοσίευση κείμενο αποστέλλει ηλεκτρονικά τον ΚΑΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα από την οποία στάλθηκε το προς δημοσίευση κείμενο. Για κείμενα που αποστέλλονται προς δημοσίευση μετά τις 14.00, ο ΚΑΔ αποστέλλεται στον φορέα την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο. Επειδή ο ΚΑΔ δεν δίδεται αυτόματα από το σύστημα, απαιτείται λόγω και του φόρτου εργασίας χρόνος, 20-40 λεπτών περίπου, μετά την παραλαβή του κειμένου για να σταλεί ο ΚΑΔ. Ο αποστολέας του κειμένου φροντίζει για τη λήψη του ΚΑΔ. Το προς δημοσίευση κείμενο πρέπει να αποστέλλεται στο [email protected] μόνο μία φορά.
Υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα του προς δημοσίευση κειμένου, όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του ΦΕΚ αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ.
Για θέματα ΚΑΔ μπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ή να καλείτε στα τηλέφωνα: 2105279196, 38 (Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων).

5. Για τον χρόνο παραγωγής των έννομων συνεπειών της κυκλοφορίας του ΦΕΚ (άρθρο 55)
Με το άρθρο 55 το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.3469/2006, διευκρινίζεται ότι οι έννομες συνέπειες, παράγονται από την καταχώριση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με την καταχώριση στην ιστοσελίδα, η δημοσιευμένη πράξη καθίσταται προσιτή στους πολίτες και δημιουργείται τεκμήριο γνώσης αυτής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή.

6. Για τη δωρεάν διάθεση του ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου (άρθρα 56 και 57)

Με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 ρυθμίζονται ζητήματα διάθεσης των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και επιβεβαιώνεται το δικαίωμα της δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης κάθε πολίτη στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
Με το άρθρο 56 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν.3469/2006 που αφορά στη διάθεση του ΦΕΚ, επειδή στην πλειονότητά τους οι ρυθμίσεις του είχαν παύσει ουσιαστικά να ισχύουν, ιδίως μετά την πρόβλεψη από το άρθρο 7 του ν.3861/2010 (Α'112) ότι όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Για τον ίδιο λόγο με το άρθρο 57 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3469/2006.
Σύμφωνα με το νέο άρθρο 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3469/2006 όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου στο περιεχόμενο όλων των αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ΦΕΚ, στη διαδρομή Αναζητήσεις/Αναζήτηση ΦΕΚ. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να εκτυπώνουν στον εκτυπωτή τους δωρεάν το ΦΕΚ που επιλέγουν.8
Οι ενδιαφερόμενοι που για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να αποκτήσουν ΦΕΚ σε έντυπη μορφή, παρά το ότι έχουν το δικαίωμα να το εκτυπώσουν στον εκτυπωτή τους από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μπορούν να απευθύνονται, είτε στο Τμήμα Πωλήσεων-Συνδρομητών του Εθνικού Τυπογραφείου, είτε, για τη διευκόλυνσή τους, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλουν ένα μικρό αντίτιμο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σημειώνεται ότι τεύχη τα οποία δεν έχουν καταχωρισθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου αποστέλλονται δωρεάν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερομένους, κατόπιν συμπλήρωσης ειδικής ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.et.gr στη διαδρομή ΦΕΚ /Διάθεση ΦΕΚ/ Ηλεκτρονική Αποστολή ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του ή στη διαδρομή Αναζητήσεις/ Ηλεκτρονική Αποστολή ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του. 
Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης (cd rom) έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006.
Για διευκρινίσεις σχετικά με θέματα της ενότητας αυτής μπορείτε να απευθύνεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ή να καλείτε στο τηλέφωνο: 2105279179, (Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών).
Τέλος σημειώνεται ότι με το άρθρο 58 του ν.4590/2019 παρέχεται εξουσιοδότηση για την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού του Μουσείου του Εθνικού Τυπογραφείου οι συλλογές του οποίου περιλαμβάνουν εκτυπωτικά μηχανήματα και λοιπό σχετικό εξοπλισμό, παλαιούς τόμους ΦΕΚ από το 1833 καθώς και παλαιές εκδόσεις του. Ο εσωτερικός κανονισμός θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου και της βιβλιοθήκης του, ώστε το Εθνικό Τυπογραφείο να επιτελέσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και ένα πολιτιστικό ρόλο. Σημειώνεται ότι το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου αναδιοργανώθηκε πρόσφατα, εμπλούτισε τις συλλογές του, αναβάθμισε τους χώρους του και τους τρόπους έκθεσης των συλλογών του, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας.
Κλείνοντας σημειώνουμε ότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα άρθρα 53 και 54 του ν.4590/2019 επειδή δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1 Στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου για τη διευκόλυνσή σας περιλαμβάνεται διοικητική κωδικοποίηση των άρθρων 1,2,3,6,7,9,12,13 και 18 του ν. 3469/2006 όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 45 έως 57 του ν. 4590/2019. Σημειώνεται ότι το άρθρο 58 του ν.4590/2019 δεν τροποποιεί διατάξεις του ν.3469/2006.

2 Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 Επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 (Α΄50) και με την παρ.9 άρθρου 18 ν. 2198/1994 αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.6 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και με το άρθρο 36 ν.4170/2013 (Α΄ 163), ορίζει:
1. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο:
α. Τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό.
β. Τα κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων των Χρηματιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Eποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, είτε αυτά αποτελούν οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ` ύλην αυτοδιοίκησης.
γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς.
δ. Τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία και
ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` και γ` αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

3 Περισσότερα σχετικά με το θέμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, στη Διαδρομή Εκδόσεις/Ανάθεση Εργασιών.

4 Ειδικότερα, με το ν. 4250/2014 (Α’ 74) άλλαξε περιεχόμενο το «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου» και μετονομάσθηκε σε «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)». Με το ν. 4072/2012 (Α’ 86) καταργήθηκε ουσιαστικά το τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) και με το άρθρο 20 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) καταργήθηκε το τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων.

5 Το τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.), με την περ. 37 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), σε συνδυασμό με την έκδοση της 57654/22.5.2017 (Β' 1781) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στερήθηκε σε μεγάλο βαθμό του περιεχομένου του και μάλιστα καταργήθηκαν η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3469/2006 και η παρ. 10 του άρθρου 7 και η παρ. 5 του άρθρου 9 του νόμου οι οποίες καθορίζουν τη δημοσιευτέα ύλη του τεύχους Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).
Ωστόσο, επειδή με τις ειδικές διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 23 του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», (Α΄20) και της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», (Α΄137), προβλέπεται η δημοσίευση προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, το τεύχος αυτό με την διάταξη διατηρείται.

6 Οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (άρθρ. 8,9,16,17,18) και των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους συντάκτες των προς δημοσίευση εγγράφων, παρατίθενται για τη διευκόλυνση σας, στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

7 Βλ. σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου στη διαδρομή ΦΕΚ/Δημοσίευση Κειμένων/Υποβολή Κειμένων.

8 Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων ΦΕΚ, από τους ενδιαφερομένους για το σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο,, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ κ.λπ.. Εξαιρούνται τα ΦΕΚ που προσκομίζονται για δικαστική χρήση. (βλ. παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4325/2015 (Α΄47).

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο