Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2019 ]

26063/2019 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (Α' 50)

(Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (Α' 50))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 8 Απριλίου 2019
Α.Π.: 26063

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
FAX: 213-1364813
Πληροφορίες (ανά τομέα αρμοδιότητας)
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού
(άρθρα 96, 121 και 132)
Τηλ. : 213136 4801
Τμήμα Εσόδων
(άρθρο 103)
Τηλ. :213136-4004
Τμήμα Περιουσίας
(άρθρο 97)
Τηλ. :213136-4833

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A' 50).


Με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4604/2019, με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις», ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους. Ειδικότερα, οι διατάξεις που ψηφίσθηκαν και ισχύουν είναι οι εξής:

• Με το άρθρο 96 τροποποιείται το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (Α' 87) αναφορικά με τις προγραμματικές συμβάσεις, καταργώντας από τους άμεσα συμβαλλόμενους φορείς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

• Με το άρθρο 97 προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 13 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ- Α'114), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός ορίων σε κάθε περίπτωση σύστασης νέων κοινοτήτων εντός της διοικητικής περιφέρειας του ίδιου δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης αυτοτελών οικισμών ως κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.

• Με την παρ. 1 του άρθρου 103 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης περί μη χρήσης ακινήτου, στο οποίο έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή να παραληφθεί η βεβαίωσή τους.

• Με την παρ. 2 του άρθρου 103 προβλέπεται η διαγραφή ή η παράλειψη βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν είχαν προηγούμενα ηλεκτροδοτηθεί, εφόσον ο δήμος δεν στοιχειοθετεί τη χρήση αυτών, δεδομένου ότι, με την τροποποίηση της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 25/1975 (Α' 74) με την παρ. 1 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α'133) κατέστη σαφές ότι για ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, η επιβολή τελών πρέπει να συνέχεται με τη χρήση του ακινήτου (βλ. αιτιολογική του νόμου).
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν απαιτείται σύμπραξη των οφειλετών.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 103 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τηρουμένης της πρόβλεψης ότι «ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

• Με το άρθρο 121 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

• Με το άρθρο 132 παρέχεται, σε περίπτωση αδυναμίας ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών και συνεπώς του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών των εν λόγω υπηρεσιών, από κωδικούς αριθμούς λοιπών μη ειδικευμένων εσόδων ή μη ειδικευμένου χρηματικού υπολοίπου, για τους οποίους υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.

Οι Ο.Τ.Α. παρακαλούνται για την κοινοποίηση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αντίστοιχα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή του παρόντος στους Συνδέσμους αρμοδιότητάς τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία και σας γνωρίζουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, εφόσον απαιτηθεί, θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο και κατόπιν συγκέντρωσης σχετικών ερωτημάτων που θα μας υποβληθούν.Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας ΠουλάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο