Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2019 ]

22180/2019 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/ 11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄ 39/2018)».

(Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/ 11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄ 39/2018)».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.22180

(ΦΕΚ B’ 1164/08.04.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 7 και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α΄128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τη με αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/15-01-2018 (Β΄ 39) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών».

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ.45169/11.6.2018 (Β΄ 2193) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄39/2018)».

10. Τη με αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.79678/17-10-2018 (Β΄4698) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής».

11. Το με αριθμ. 5594/22-01-2019 έγγραφο εκ του Γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

12. Το από 05-02-2019 έγγραφο εκ του Γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

13. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.18566/15-03-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα και στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ.45169/11.6.2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:

Α) Ο πίνακας στην παράγραφο III αντικαθίσταται ως εξής:
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΑΤΟΜΟ
0 -16 ΕΤΩΝ 1,20
17-44 ΕΤΩΝ 0,56
45-64 ΕΤΩΝ 0,96
65+ ΕΤΩΝ 1,09


Β) Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου III αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατ’εξαίρεση, κατά το πρώτο έτος της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους μεν Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους στα 1.801,09 € για τους δε Παιδίατρους στα 1.800,00 €. Μετά τη παρέλευση του έτους η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000,00 €.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ.45169/11.6.2018 (Β΄ 2193) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο