Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-1998 ]

Εγγραφο Υπ. Εργασίας 12905 25.9.1998 Αναγνώριση προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή

(Αναγνώριση προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή)

Κατηγορία: Λοιπά

Αναγνώριση προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή


Εγγραφο Υπ. Εργασίας: 12905/25.9.1998


Η παρ. 17 της Δ.Α.146/1984 (ΦΕΚ 17/Β'/15.1.1985) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ολόκληρης της χώρας, η οποία διατηρείται σε ισχύ με μεταγενέστερες ρυθμίσεις (Δ.Α. ή Σ.Σ.Ε.), αναφέρει ότι:
"...Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαβανομένων εργαζομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, κατατιθεμένη κατά την πρόσληψή τους στον εργοδότη, συνοδευομένη δε, εντός τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών, στους οποίους εργάσθηκαν ή κατά περίπτωση του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.
Σε εμπρόθεσμη, δηλαδή εντός τριμήνου, από της προσλήψεως και δήλωσης, προσαγωγή του πιστοποιητικού, η προϋπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της προσλήψεως και δήλωσης.
Εάν με τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία μεγαλύτερη της δηλωθείσης ή υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωμα για την απόληψη του βάσει της προϋπηρεσίας αυτής υψηλότερου μισθού γεννάται από της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δηλώσεις συνοδευόμενες, εντός τριμήνου από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής, με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των πιο πάνω διατάξεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο".
Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία και να προσμετρηθεί για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια των λογιστών των απασχολουμένων σε εμπορικές επιχειρήσεις είναι η γνωστοποίηση στον εργοδότη της προϋπηρεσίας, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών από τους προηγούμενους εργοδότες στους οποίους εργάσθηκε ο μισθωτός.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο