Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2019 ]

9907/2019 Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α’), όπως ισχύει

(Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α’), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019

(ΦΕΚ Β' 1106/03-04-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α), της παραγράφου 20 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α’80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων».
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και των περιπτώσεων 5 και 8 του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α’ 215), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 208).
στ) Του π.δ.22/2018 (Α’37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το γεγονός ότι η έκδοση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η παραλαβή των αιτημάτων, η εξέταση και η έκδοση εν λόγω αδειών, όταν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός διμήνου, όπως προβλέπεται ρητώς από την περίπτωση 8 του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.

3. Το γεγονός αφενός της διαρκώς αυξανόμενης υποβολής αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, αφετέρου ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, παρατηρείται μεγάλος χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτημάτων ενόψει του όγκου των υποθέσεων που οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καλούνται να διαχειριστούν, κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση του ειδικού θέματος της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή αίτησης και έκδοσης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, προκειμένου να προστατευθούν η αξιοπιστία και το κύρος του προγράμματος.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικώς αντίκλητος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 2
Εκκρεμείς αιτήσεις


Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εκκρεμούν στις υπηρεσίες μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εξετάζονται από την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκαν.

Άρθρο 3
Διαδικαστικές εγγυήσεις


Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας διαμονής υπέχουν τη θέση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 6 του άρθ. 22 του ν. 1599/1986, ως προς την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία διαμονής του αιτούντος (οδός, αριθμός, Δήμος και Ταχυδρομικός Κώδικας).

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 1.5.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο