Σχόλια

Από την έναρξη ισχύος της   παύουν να ισχύουν τα έντυπα δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων που καθορίσθηκαν με την απόφαση αυτ

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2001 ]

ΠΟΛ.1274/30.11.2001 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

(Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1111232/724/Α0013/


"Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων"


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α') "περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων", με τις οποίες καθορίζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και προικών.
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α') "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει".
3. Τις διατάξεις των Ν.2842/2001 (ΦΕΚ 207/Α') "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ" και Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α') "Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ".
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ.13061/390/8.10.1973 (ΦΕΚ 1267/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "περί εκτέλεσης του Ν.Δ.118/1973 "περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων"". 5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ.10706/284/ΠΟΛ.237/18.12.1979 (ΦΕΚ 119/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "περί σύνταξης σε τρία αντίτυπα των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και του τρόπου χρησιμοποίησης αυτών".
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από την 1.1.2002, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, θα έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων Μ1, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, βάσει του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων Μ2, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται μόνο όταν αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βάσει του άρθρου 41α' του Ν.1249/1982.
Οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο φορολογίας.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις:
α) Φορολογίας δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ' ύλη αρμόδια ΔΟΥ και το δεύτερο παραδίδεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου.
β) Φορολογίας κληρονομιών, υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο.
Στις περιπτώσεις που στις δηλώσεις περιλαμβάνονται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό ή το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, βάσει των άρθρων 41 και 41α' του Ν.1249/1982, τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας αυτών υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο.

5. Αντί των δηλώσεων της παρ. 1 και των φύλλων υπολογισμού της παρ. 4 της απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις δηλώσεις της παρ. 1, εκτός από τα στοιχεία παροχής οδηγιών τους. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κυρώσεις.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο