Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2019 ]

Α.1110/2019 Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών

(Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1110/21-3-2019

(ΦΕΚ Β’ 1098/03.04.2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο: (+30) 210 – 72.59.326
Fax: (+30) 210 – 72.59.327
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Α 1110/2019

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018 / 16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β΄ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 100 Γ παρ. 5 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/ Α’/22-11-2001), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α’/3-8-2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α’/ 15-5-2018) και ισχύει,

β) του ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Α’/6-12-2005), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,

γ) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-5-2016) και ειδικότερα του άρθρου 41 αυτού,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ’ και δ’, καθώς και του άρθρου 10, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’/23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12-11-2012 στη Σεούλ.

6. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

7. Την Υ172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’/3610/4-11-2016) «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

8. Την Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (ΦΕΚ Β’3696/15-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

10. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/Β’/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την ανάγκη στάθμισης μεταξύ αφενός της αποτελεσματικής διασφάλισης του ελέγχου που καλούνται να ασκούν τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων καπνού, ώστε να αποτρέπεται η εκτροπή των προϊόντων τους σε δίκτυα παράνομου εμπορίου, και αφετέρου της διευκόλυνσης του εμπορίου και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ιδίως της λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 ΑΥΟ «Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών» τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η κάτωθι περίπτωση ορισμού με αριθμό 22:

«Επαρκή Στοιχεία:

α) καταδίκη βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

ή

β) τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

2. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 καταργείται.

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Το ίδιο θα πράττει η επιχείρηση και στην περίπτωση που περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στη γνώση της επαρκή στοιχεία ότι ο πελάτης ή προμηθευτής έχει παράνομα εμπλακεί κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 ετών στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: «(β) για εγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι είναι πρώτοι αγοραστές, υπενθύμιση ότι ο νόμος και η παρούσα υπουργική απόφαση απαιτεί να αγοράζουν καπνικά προϊόντα της επιχείρησης μόνο για πώληση ή διανομή σε ποσότητες ανάλογες με τη ζήτηση στην προοριζόμενη αγορά και ότι η επιχείρηση θα αρνηθεί να τους πωλήσει καπνικά προϊόντα της επιχείρησης σε μεγαλύτερες ποσότητες».

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Η κάθε επιχείρηση πωλεί και διανέμει καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που είναι ανάλογες με τη ζήτηση στην αγορά που απευθύνεται ο εκάστοτε Πελάτης και αρνείται να πωλεί καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα».

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 καταργούνται.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της επιχείρησης επαρκή στοιχεία ότι κάποιος μεταγενέστερος αγοραστής παράνομα ενεπλάκη στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών ή παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, η επιχείρηση ζητά από τον πρώτο αγοραστή των βιομηχανοποιημένων καπνών της που πωλεί απευθείας τα βιομηχανοποιημένα καπνά της στον εν λόγω μεταγενέστερο αγοραστή, να παύσει να τον προμηθεύει».

8. Η υποπερίπτωση δ’της περίπτωσης 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «τοις μετρητοίς, για την εξόφληση φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για αγορά αγαθών συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500) ευρώ».

9. Η περίπτωση 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στο ίδιο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια, επιτρεπομένης της τμηματικής καταβολής».

10. Προστίθεται περίπτωση (5) στο άρθρο 11 ως ακολούθως: «Οι πωλήσεις καπνικών προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων πραγματοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων που δεν περιλαμβάνουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες».

Άρθρο 2.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο