Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2019 ]

Αριθμ. 937/2019 Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019.

(Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019.)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αριθμ. 937 /2019

Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις» (Α' 112),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013),
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
δ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265),
ε) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 85),
στ) του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α' 116), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 29 του ν. 4585/2018 (Α' 216),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),
η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α' 89),
θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ιβ) της με αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610),
ιγ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων .... » (Α' 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ιδ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),
ιε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
ιστ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
ιζ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/ 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573),
ιη) την με Α.Π. 91589/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σ. Γιαννακίδη (τ.Β' 3814/ 4-9-2018),
ιθ) της Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3986),
κ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 140248/24-12-2018
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 5901),
κα) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. 4111.08/4503/3.12.2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019» (Β' 5700),
κβ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. 2494/10-07-2018 «Ορισμός φορέων διαχείρισης του Έργου "Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά" στο σκέλος των επιχειρήσεων» (Β' 2985),
κγ) της αριθμ. Υ59/05-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 3818).
2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 31 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).
3. Το με αριθμ. 2812.7/4667/2019/21.1.2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το με αριθμ. ΓΝ 005/19 - Απόψεις για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) περί της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά σημείωμα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000.000 €, τα οποία περιλαμβάνονται στα 156.000.000 € που προβλέφθηκαν ως δαπάνη για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019 (κοινή υπουργική απόφαση 4111.08/4503/3.12.2018 ΦΕΚ Β' 5700/18.12.2018). Το ποσό αυτό εντάσσεται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», με κωδικό 2018ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην μεταφορά καυσίμων

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) και Diesel κίνησης εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 στα νησιά Αγαθονήσι, Αγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν. 4551/2018 (Α' 116) όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 29 του ν. 4585/2018 (Α' 216), ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.
 

Άρθρο 2
Παράγοντες υπολογισμού αντισταθμίσματος κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά

Οι παράγοντες που λογίζονται υπόψη τόσο για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Η διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.
2. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.
3. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
4. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.
5. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.
6. Ο αριθμός των πρατηρίων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και επικαιροποιείται ανά φάση πληρωμής.
7. Ο βαθμός απομάκρυνσης κάποιου νησιού από κεντρική/περιφερειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Ο τρόπος υπολογισμού επιδότησης αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι Α.ΝΗ.ΚΟ.

Προκειμένου να είναι δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ για την μεταφορά καυσίμων μια επιχείρηση πρέπει:
1. Να έχει έδρα σε νησί που βρίσκεται στο γεωγραφικό πεδίο του Μέτρου/Επιλέξιμα Νησιά όπως αναφέρονται στο άρ. 1 της παρούσας απόφασης.
2. Να έχει δηλώσει ως Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν τουλάχιστον από τους αναφερόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
3. Να έχει συμπληρώσει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού 1407/2013 όπως εμφανίζεται στο παράρτημα III της εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση (βάσει του άρθρου 6.2 του Κανονισμού). Οι επιχειρήσεις καθίστανται ως δικαιούχοι μέσω ελέγχου επιλεξιμότητάς τους που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Με την ολοκλήρωση της επιλεξιμότητάς τους, λαμβάνουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν./Ε) κατά τη διαδικασία του άρ. 5 του ν. 4551/2018.
 

Άρθρο 4
Ποσό επιδότησης

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται νια τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά της χώρας ανάλογα με το εάν σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης, με τα κάτωθι ποσά:
α.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
α.2) 0,06 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.), μεταφέρονται σε νησιά, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.2) 0,05 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
 

Άρθρο 5
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζονται όλες οι δαπάνες μεταφοράς υγρών καυσίμων των κατηγοριών οι οποίες τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής) των προαναφερθέντων κατηγοριών υγρών καυσίμων που εκδίδουν οι εταιρείες εμπορίας για λογαριασμό των πρατηρίων.
2. Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:
(α) η επωνυμία και τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη (ΑΦΜ, διεύθυνση, έδρα),
(β) ο τόπος φόρτωσης και προορισμού, (γ) η ημερομηνία έκδοσης παραστατικού,
(δ) η ποσότητα και το είδος του υγρού καυσίμου και (ε) η συνολική αξία πληρωμής.
3. Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από 01/01/2019 έως 31/12/2019 για το έτος 2019, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.
4. Για κάθε επόμενο έτος (2020, 2021) η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης ορίζεται από 01/01 έως 31/12.
 

Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμών και απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι εγγράφονται στη δράση μέσω του πληροφοριακού συστήματος το οποίο ελέγχει την επιλεξιμότητα τους διασταυρώνοντας τα στοιχεία μητρώου τους από τη βάση δεδομένων taxisnet.
2. Οι δικαιούχοι που έχουν καταστεί επιλέξιμοι λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης από το πληροφοριακό σύστημα.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολογίου που αποδεικνύουν το κόστος μεταφοράς καυσίμων που κατέβαλαν. Τα στοιχεία αυτά είναι:
   1. - Μηνιαία μηχανογραφική κατάσταση για κάθε κατηγορία επιδότησης των ποσοτήτων των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων κατ' είδος.
  2. - Αριθμοί των Τιμολογίων και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν την παράδοση κάθε επιμέρους ποσότητας υγρών καυσίμων. Σε κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, ο τόπος παράδοσης και ο παραλήπτης.
  3. - Ο τόπος φόρτωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων ανεξάρτητα από το αν η φόρτωση έγινε από χερσαία ή νησιωτική εγκατάσταση.
  4. - Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στη\ οποία δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνονται υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό καταναλωτή.
4. Οι δικαιούχοι, έχοντας καταχωρήσει τα απαραίτητα στοιχεία, γνωρίζουν το ποσό επιδότησης τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ με την μηνιαία αναλυτική μηχανογραφική κατάσταση δικαιούχων ΑΝΗΚΟ για τιι ποσότητες των υγρών καυσίμων, συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ενιαίο κατάλογο και εκδίδει απόφαση διάθεσης πίστωσης από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./Εργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αιτούμενη στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω του epde.
6. Στη συνέχεια, εκδίδεται η εντολή πληρωμής και με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω του epde προς την Τράπεζα της Ελλάδας, καταβάλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.
7. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου οι δικαιούχοι που θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι δε\ μπορούν να εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω πληροφοριακού συστήματος, μπορούν να αποστείλουν αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως και τα έντυπα συμμετοχής χρηματοδότησης και Υ/Δ σώρευσης που παρατίθενται στο παραρτήματα III και IV σε κλειστό φάκελο προς τη ΓΓΑΙΝΠ στη ταχυδρομική διεύθυνση Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη 81100.
 

 

Άρθρο 7
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Εφαρμογής του Μέτρου

1. Αρμόδια αρχή για την τιμοληψία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ). Η ΓΓΕΠΚ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές πώλησης καυσίμων καταναλωτή και να ελέγχει την επίδραση του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε αυτές.
2. Το παρατηρητήριο τιμών της ΓΓΕΠΚ παρέχει στη ΓΓΑΙΝΠ τα στοιχεία τόσο για τις τιμές πώλησης πριν όσο και μετά την επιδότηση. Η επίδραση ελέγχεται από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα του επόμενου ανεφοδιασμού και προκύπτει από τη διαφορά της διορθωμένης τιμής από την Αττική (χωρίς ΦΠΑ).
3. Η διορθωμένη τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά από τη λήψη της επιδότησης και ορίζεται ως η διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) από το συνολικό ποσό επιδότησης που λαμβάνει ο πρατηριούχος ανά λίτρο καυσίμου.
4. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων, των οποίων οι δαπάνες έχουν εγκριθεί.
6. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη τήρησης αρχείων που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 (δέκα) οικονομικά έτη μετά από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται μετά την παρέλευση τριετίας.
7. Η ΓΓΑΙΝΠ ορίζεται υπεύθυνη για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης της ΕΥΚΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν.
8. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναγραφή του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης σε κάθε μεμονωμένη απόφαση χορήγησης που θα εκδοθεί βάσει του παρόντος καθεστώτος.
 


Άρθρο 8
Όροι ορθής εφαρμογής του Μέτρου

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν μέσω αυτοκόλλητης σήμανσης στην είσοδο του πρατηρίου τους τη συμμετοχή τους στη δράση μέσω της κάρτας
«Μ.Α.Ν./Ε» που εκδίδει το πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΑΙΝΠ.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα παραστατικά και τα στοιχεία ελέγχου μεταφορικού κόστους καυσίμων που απαιτούνται.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που απαιτούνται για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. και αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση κανονισμού de minimis που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
4. Οι δικαιούχοι οφείλουν να συμμετέχουν παράλληλα με τη παρούσα δράση στο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του ν. 3054/2002 (Α' 230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και να έχουν κωδικούς εισόδου στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων.
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αξιοποιούν το Α.ΝΗ.ΚΟ. μόνο για τα καύσιμα που προορίζονται για λιανική πώληση.
 

Άρθρο 9 Κυρώσεις
Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό, βάσει του ελέγχου που περιγράφεται στο 7.2. η ΓΓΑΙΝΠ:
Α) Διακόπτει την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ή σε περίπτωση που έχει καταβληθεί, ζητά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας έγγραφες παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.
Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης M.A.N. - Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό, εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση.
 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

 

Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 21 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο