Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2019 ]

9030/2019 Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 49 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ Β' 1046/29-03-2019)

(Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 49 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ Β' 1046/29-03-2019))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 9030

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/ 17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Το άρθρο 49 της υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”».

5. Την με αριθμ. ΔΒ3Η/14/10-01-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Την υπ' αριθμ. 225/542/21-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

αποφασίζει:

Την προσάρτηση των συνημμένων πινάκων 1 και 2, ως παράρτημα του άρθρου 49 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ», της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο