Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2019 ]

1046705 ΕΞ 2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046705 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με την δασμολογική κατάταξη λεωφορείων της ΔΚ 8702 και την διάκρισή τους από τα επιβατικά οχήματα της ΔΚ 8703, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ορισμοί:

Βάσει του Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΕ) 2018/1602 - Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) για το έτος 2019], στην δασμολογική κλάση 8702 κατατάσσονται αυτοκίνητα οχήματα για την μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενώ στην δασμολογική κλάση 8703 κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, επιβατικά οχήματα (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702). Από τα παραπάνω γίνεται, καταρχήν, σαφές ότι και οι δύο κλάσεις αφορούν σε οχήματα που προορίζονται για την μεταφορά προσώπων, με κριτήριο διάκρισης τον αριθμό των επιβαινόντων.

Συνεπώς, ως «επιβατικά» της κλάσης 8703, μπορούν να οριστούν τα αυτοκίνητα οχήματα που εκ της κατασκευής τους προορίζονται για την μεταφορά μέχρι 9 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενώ ως «λεωφορεία» της κλάσης 8702, αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά 10 προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. 

2. Δασμολογική κατάταξη:

Σύμφωνα με το κείμενο της κλάσης 8702, κριτήριο για την κατάταξη ενός οχήματος στην κλάση αυτή είναι, καταρχήν, ο αριθμός των επιβατών. Όπως είναι γνωστό και ισχύει για όλα τα εμπορεύματα, κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Βλέπε C-522/07, C- 65/08 κλπ), η δασμολογική κατάταξη των οχημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ουσιώδη χαρακτήρα τους και τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που αυτά παρουσιάζουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους. Ωστόσο, συχνά παρουσιάζονται παρανοήσεις και δυσχέρειες όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων αυτών, ειδικά όταν αυτά εισάγονται μεταχειρισμένα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταστρατήγησης των διατάξεων π.χ. με πρόχειρες προσθήκες θέσεων, με στόχο τα προς τελωνισμό οχήματα να κατατάσσονται ως «λεωφορεία» (μεταφορά άνω των 9 προσώπων) της κλάσης 8702 και να απολαμβάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.


Επισημαίνουμε, επομένως, ότι η απλή καταμέτρηση των θέσεων ενός οχήματος είναι δυνατόν να μην επαρκεί για την επιβεβαίωση των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και του ουσιώδους χαρακτήρα οχήματος τύπου «λεωφορείου» της κλάσης 8702.

3. Μεταχειρισμένα οχήματα:

Κατόπιν των ανωτέρω, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στις περιπτώσεις μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκίνητων οχημάτων στα οποία προστίθενται επιπλέον καθίσματα ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά τους και στη συνέχεια παρουσιάζονται στις Τελωνειακές Αρχές για τελωνισμό ως «λεωφορεία» της κλάσης 8702. Διακρίνονται, ιδίως, οι εξής περιπτώσεις:

α) Προσθήκη καθισμάτων με μη μόνιμο τρόπο

Πολύ συχνά προστίθενται ένα ή δύο καθίσματα στο χώρο αποσκευών ή ανάμεσα στα λοιπά καθίσματα ενός αυτοκίνητου οχήματος που εκ κατασκευής προορίζεται για την μεταφορά μέχρι 9 ατόμων.

Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται ενδεικτικά ότι:

- Τα επιπλέον καθίσματα μπορεί να μην έχουν το ίδιο μέγεθος και εμφάνιση με τα υπόλοιπα,

- Δεν διαθέτουν τις ίδιες ανέσεις (π.χ. πρόσβαση σε παράθυρο) και τον ίδιο ζωτικό χώρο με τις υπόλοιπες θέσεις,

- Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών των επιπλέον θέσεων γίνεται από την οπίσθια πόρτα του χώρου αποσκευών, κλπ.

Έτσι, παρόλο που, εκ πρώτης όψεως, πληρείται το αριθμητικό κριτήριο για την κατάταξη στην κλάση 8702, εντούτοις το όχημα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κλάση 8703, ως επιβατικό, καθώς η προσθήκη ενός ή δύο καθισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, δεν επιφέρει αλλαγή στον ουσιώδη χαρακτήρα του οχήματος ενώ παράλληλα οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι εύκολα αναστρέψιμες.
Κατά συνέπεια, διατηρούνται τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του επιβατικού αυτοκινήτου της κλάσης 8703, σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Π.Ο.Τ.

β) Προσθήκη καθισμάτων με μόνιμο τρόπο:

Πρόκειται για την προσθήκη καθισμάτων που πραγματοποιούνται με μόνιμο, μη εύκολα αναστρέψιμο τρόπο σε οχήματα που εκ κατασκευής προορίζονται για την μεταφορά μέχρι 9 ατόμων προκειμένου να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη ανάγκη, π.χ. σχολικά λεωφορεία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, στην πρώτη άδεια το όχημα αναφέρεται ως επιβατικό, συνεπώς, προκειμένου να γίνονται αποδεκτές οι μετατροπές τέτοιου τύπου από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για τις διασκευές και να επιδεικνύονται τα απαιτούμενα παραστατικά. Προς αποφυγή σύγχυσης ωστόσο, επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω διαδικασίες καθώς και οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας και θα πρέπει να αναζητούνται από τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές (πχ Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Υπ. Μεταφορών κλπ).

Συμπερασματικά, προκειμένου ένα μεταχειρισμένο όχημα που έχει υποστεί μετατροπές να κατατάσσεται στην κλάση 8702 θα πρέπει, καταρχήν, οι αλλαγές αυτές να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να μην είναι εύκολα αναστρέψιμες, ώστε να πιστοποιείται η αλλαγή των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του οχήματος. Η παραπάνω άποψη υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών κατά την συζήτηση του θέματος, μετά από ερώτημα που έθεσε η Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση, στην 197η Σύνοδο της Επιτροπής Ονοματολογίας και συνοψίστηκε με δήλωση στα πρακτικά της εν λόγω Συνόδου. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Όλες οι θέσεις να εξασφαλίζουν τις ίδιες ανέσεις για όλους τους επιβάτες (ομοιομορφία καθισμάτων, παράθυρα, εύκολη πρόσβαση - επιβίβαση και αποβίβαση, ζωτικός χώρος κλπ).

2. Οι μετατροπές να έχουν πραγματοποιηθεί με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία περί διασκευών και να προσκομίζονται τα απαιτούμενα παραστατικά κατά τον τελωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης μας.

4. Νομικό πλαίσιο:

Τα κριτήρια που αναφέρονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Π.Ο.Τ για τις δασμολογικές κλάσεις 8703 και 8704 και που εφαρμόζονται στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αναζητηθούν στην αριθ. Δ17Α 5000250 ΕΞ /7-1-2014 ΔΥΟ με την οποία σας κοινοποιήθηκε η ανεπίσημη μετάφραση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων του ΠΟΤ για το Κεφάλαιο 87, καθώς και στην αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1128710 ΕΞ 2018 ΔΥΟ (ΑΔΑ ΩΓΝΞ46ΜΠ3Ζ-ΘΒΥ) με την οποία δίνονται οδηγίες για την δασμολογική κατάταξη των οχημάτων του Κεφαλαίου 87. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές τελωνισμού και εκ των υστέρων ελέγχου να κρίνουν κατά περίπτωση τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων, με βάση τα όσα αναφέρονται στην παρούσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο