Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-1996 ]

ΠΟΛ.1302/19.11.1996 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών�γονικών παροχών

(Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών�γονικών παροχών )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1125750/942/Α0013/ΠΟΛ.1302/19.11.1996


"Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών-γονικών παροχών"


Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, θα έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται μόνο όταν αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, βάσει του άρθρου 41α' του Ν.1249/1982. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
Οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο φορολογίας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

3. Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 του απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α3, για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, και Α3 ή Α4 για τις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις δηλώσεις της παραγράφου 1, εκτός από τα στοιχεία παροχής οδηγιών τους. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Α.Ν.1521/1950 και 117 του Ν.Δ.118/1973 κυρώσεις.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται:
α) φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και δωρεών - γονικών παροχών σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ' ύλη αρμόδια ΔΟΥ, το δεύτερο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με τα φύλλα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, στο κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) και το τρίτο παραδίδεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου,
β) φορολογίας κληρονομιών σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ, το δε δεύτερο αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο