Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2019 ]

Α.1108/2019 Τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμού Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για τις προκαταβολές οικονομικού έτους 2018 που χορηγήθηκαν κατά το β' και γ' τετράμηνο του 2018 για τις πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμού Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για τις προκαταβολές οικονομικού έτους 2018 που χορηγήθηκαν κατά το β' και γ' τετράμηνο του 2018 για τις πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Λοιπά

Μοσχάτο, 21/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1108

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ.: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Γ. Κρασοπουλάκος
Τηλέφωνο: 210 480 2290
Fax: 210 480 2209-2219
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμού Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για τις προκαταβολές οικονομικού έτους 2018 που χορηγήθηκαν κατά το β' και γ' τετράμηνο του 2018 για τις πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6, 69Δ, 92, 93 και 159-161 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (Α' 240) περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων

β) της ΠΟΛ 1161/2017 (ΦΕΚ 3657 Α') «Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

3. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94)

β) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β' 968)».

γ) της αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189111 ΕΞ 2017/20-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΨ1Η46ΜΠ3Ζ-ΜΣ2) απόφαση Κατανομής των Πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 23¬180), σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.).

5. Την διαμορφώμενη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 στον Ε.Φ. 23- 180/ΚΑΕ 5197 «Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων» ύψους 12.000.000,00 ευρώ.

6. Τα αρ. ΔΗΛΕΔ Α 1073315 ΕΞ/15/5/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1090428 ΕΞ/13/6/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1105426 ΕΞ/10/7/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1124565 ΕΞ/21/8/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1136251 ΕΞ/18/9/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1152220 ΕΞ/16/10/2018, ΔΗΛΕΔ Α 1168594 ΕΞ/14/11/2018 και ΔΗΛΕΔ Α 1187835 ΕΞ/19/12/2018 αιτήματα της ΔΗΛΕΔ με συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα.

7. Τις αριθ. πρωτ. 2/39205/0024/15/5/2018, 2/47651/0024/14/6/2018, 2/54174/0024/11/ 7/2018, 2/63101/0024/21/8/2018, 2/68435/0024/21/9/2018, 2/76057/0024/17/ 10/2018, 2/84077/0024/16/11/2018 και 2/93364/0024/19/12/2018 εντολές της Δ/νσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ποσού 7.515.000,00 ευρώ.

8. Τις σχετικές αναγγελίες της Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 7.515.000 ευρώ συνολικά.

9. Το γεγονός ότι στη δημόσια ληψοδοσία ο λογαριασμός Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρεώθηκε, για το β' και γ' τετράμηνο του οικ. έτους 2018, με το συνολικό ποσό των 7.515.000,00 ευρώ για την καταβολή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματικών επάθλων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων σε δικαιούχους.

10. Την ανάγκη τακτοποίησης της χρέωσης του λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», με το ανωτέρω ποσό.

11. Το γεγονός, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ε.Φ. 180/ΚΑΕ 5197.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνεται η δαπάνη ποσού επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (7.515.000,00) ευρώ που καταβλήθηκε εντός του β' και γ' τετραμήνου του έτους 2018, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, στους δικαιούχους χρηματικών επάθλων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.

Δίδεται εντολή έκδοσης συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος με το ανωτέρω ποσό, στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Υπολόγου Συμψηφισμών, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 180/κΑΕ 5197 «Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων» για την τακτοποίηση της δαπάνης αυτής.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής ορίζεται ως δικαιολογητικό έκδοσης του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο