Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2019 ]

4415/2019 Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119)

(Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 4415/5-3-2019

(ΦΕΚ Β' 1011/26-03-2019)
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της υποπερίπτωσης γγ της περ. β και της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α' 155).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
δ. Του π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».
ε. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
στ. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ανάγκη τροποποίησης της 12868/24.7.2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 4250/4-3-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Η 12868/24.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119) τροποποιείται ως ακολούθως.

1. Η παράγραφος 2.2. του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων ΕΕΔΔ εντός του ίδιου κτιρίου».

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παράγραφοι 4.4. και 4.5 ως εξής:
«4.4. Για την κατάταξη στις κατηγορίες κλειδιών επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ΕΕΔΔ, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές (κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος) της παρούσας απόφασης. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια για ανέγερση ΕΕΔΔ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4.5. Πιστοποιητικά κατάταξης τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη τους».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019

H Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο