Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2019 ]

1045150 ΕΞ 2019 Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα

(Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 22/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1045150 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 69 87 493
Fax: 210 69 87 506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα».

Σχετ.: Το από 11-03-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD).

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στις 29 Μαρτίου 2017 την κοινοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD), που κοινοποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο αφορούν την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) αποχωρεί χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο οι κατάλληλοι κανόνες στον τομέα των τελωνείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δασμολογίου, καθώς και τα μέτρα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει καμία προτιμησιακή συμφωνία ή άλλες συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

Οι προτιμήσεις δεν θα χορηγούνται ούτε σε εμπορεύματα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) που έχουν ειδικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παρούσα αποτελεί απόδοση (και όχι επίσημη μετάφραση) στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου κειμένου των κατευθυντήριων οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (έκδοση: 11 Μαρτίου 2019).

Το πρωτότυπο κείμενο των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών στην αγγλική γλώσσα βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en - Guidance on Customs matters in case of no deal.

Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις/προσθήκες στο κείμενο του οδηγού στην αγγλική γλώσσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά.

Σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να διευκολύνει τόσο τους οικονομικούς φορείς όσο και τους τελωνειακούς υπαλλήλους σε θέματα εφαρμογής Προτιμησιακών Καθεστώτων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο. Αποσκοπούν να οδηγήσουν σε προσέγγιση των πρακτικών στα κράτη μέλη και κατά συνέπεια, να διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων.

Θέματα Προτιμησιακής Καταγωγής

Μετά την ημερομηνία αποχώρησης το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) θα θεωρείται τρίτη χώρα με την οποία παύουν να εφαρμόζονται καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών.

1. ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

α) Ύλες Ηνωμένου Βασιλείου


Από την ημερομηνία αποχώρησης οι εισροές Ηνωμένου Βασιλείου (ύλες/επεξεργασίες) θα θεωρούνται μη καταγόμενες στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών για την απόκτηση της καταγωγής των εμπορευμάτων που ενσωματώνουν αυτές τις εισροές, σύμφωνα με την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους-αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και του εξωτερικού εμπορίου : Προτιμησιακή Καταγωγή των εμπορευμάτων».

Η ανακοίνωση αυτή βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-preferential-origin-final_en.pdf καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud - preferential rules of origin όπου μπορεί να γίνει επιλογή και στην ελληνική γλώσσα.

β) Εισαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο

Προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) από το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης θα θεωρούνται μη καταγόμενα στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών . Αυτό σημαίνει ότι :

i.Τα προϊόντα που είχαν παραχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, εάν εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ημερομηνία αποχώρησης, δεν θα θεωρούνται καταγωγής ΕΕ για τους σκοπούς της άμεσης εξαγωγής ή της εξαγωγής κατόπιν επεξεργασίας σε μία προτιμησιακή χώρα εταίρο.

ii.Τα προϊόντα που είχαν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 Κρατών Μελών (εφεξής ΕΕ27) πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, εάν εισαχθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ημερομηνία αποχώρησης, δεν θα θεωρούνται καταγωγής ΕΕ για τους σκοπούς της άμεσης εξαγωγής ή της εξαγωγής κατόπιν επεξεργασίας σε μία προτιμησιακή χώρα εταίρο.

iii.Τα προϊόντα που κατάγονται από προτιμησιακές χώρες εταίρους τα οποία έχουν εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, με προτίμηση σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη προτιμησιακή συμφωνία, εάν στη συνέχεια εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ημερομηνία αποχώρησης δεν θα θεωρούνται καταγόμενα από την προτιμησιακή χώρα εταίρο. Τα προϊόντα αυτά δεν θα μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς σώρευσης με τη χώρα εταίρο (διμερής σώρευση) ή με άλλες χώρες εταίρους (διαγώνια σώρευση) στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ.

γ) Εξαγωγές ΕΕ προς και εισαγωγές από, χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία μέσω Ηνωμένου Βασιλείου

Για τα προϊόντα που εισάγονται από την ημερομηνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ΕΕ27 μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου σε μία τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία, μπορεί να χορηγηθεί προτίμηση στην τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς/μη διενέργειας εργασιών (non manipulation), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής προτιμησιακής συμφωνίας.

Ομοίως για προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης από χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να χορηγηθεί προτίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς/ μη διενέργειας εργασιών (non manipulation), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής προτιμησιακής συμφωνίας.

δ) Υπερπόντιες Χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που έχουν ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο

Καταγόμενες ύλες και επεξεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε χώρες ΥΧΕ που έχουν ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρούνται μη καταγόμενες όταν εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης από άλλες χώρες ΥΧΕ ή χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία. Όλες οι χώρες ΥΧΕ απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι χώρες ΥΧΕ που έχουν ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας.

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

α) Βασική Αρχή


Κατ 'αρχήν, τα αποδεικτικά καταγωγής μπορούν να εκδίδονται ή να συντάσσονται μόνον εφόσον τα προϊόντα συμμορφώνονται, κατά τη στιγμή της έκδοσης ή της σύνταξης των αποδεικτικών, με τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στη σχετική προτιμησιακή συμφωνία.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι ύλες του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται ως μη καταγόμενες για τους σκοπούς της έκδοσης ή τη σύνταξης αποδεικτικών καταγωγής. Τα δικαιολογητικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών καταγωγής και των δηλώσεων προμηθευτών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν ύλες του Ηνωμένου Βασιλείου σε ποσότητα που είναι καθοριστική για την απόκτηση της καταγωγής. Οι εξαγωγείς και τα αρμόδια τελωνεία ή άλλες αρμόδιες αρχές που εκδίδουν ή συντάσσουν τα εν λόγω αποδεικτικά καταγωγής από την ημερομηνία αποχώρησης υποχρεούνται να εξακριβώνουν εάν τα δικαιολογητικά έγγραφα πληρούν τους όρους κατά το χρόνο έκδοσης των αποδεικτικών καταγωγής.

β) Αποδεικτικά καταγωγής που εκδόθηκαν στην ΕΕ

Τα παρακάτω αποδεικτικά καταγωγής που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν πριν την ημερομηνία αποχώρησης στην ΕΕ θα διατηρήσουν την ισχύ τους, όταν η εξαγωγή της αποστολής πραγματοποιήθηκε ή εξασφαλίσθηκε πριν από την ημερομηνία αποχώρησης:

- αποδεικτικά καταγωγής που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία αποχώρησης,

- αποδεικτικά καταγωγής που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης σε σχέση με εμπορεύματα που περιέχουν ύλες Ηνωμένου Βασιλείου,

- πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ των 27 για τους εξαγωγείς του Ηνωμένου Βασιλείου - δηλώσεις τιμολογίου, δηλώσεις καταγωγής ή βεβαιώσεις καταγωγής, που συντάχθηκαν από εξαγωγείς του Ηνωμένου Βασιλείου και αφορούσαν την εξαγωγή των προϊόντων καταγωγής ΕΕ (της ΕΕ των 27) πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

Η ισχύς των αποδεικτικών καταγωγής περιορίζεται στην περίοδο που καθορίζεται στις σχετικές προτιμησιακές συμφωνίες της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή στη χώρα εταίρο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτιμησιακών συμφωνιών της ΕΕ.

Ωστόσο, οι προτιμησιακές χώρες εταίροι της ΕΕ μπορούν να αμφισβητήσουν τα εν λόγω αποδεικτικά καταγωγής τα οποία συνοδεύουν τα εμπορεύματα που εισάγονται στις προτιμησιακές χώρες εταίρους από την ημερομηνία αποχώρησης και να τα στείλουν για εκ των υστέρων έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ των 27 θα απαντήσουν στα αιτήματα ελέγχου, σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτουν για να επιβεβαιώσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα αυτών των αποδεικτικών. Για τους σκοπούς αυτούς, η καταγωγή από την ΕΕ καθορίζεται από τη στιγμή που εκδόθηκαν τα αποδεικτικά καταγωγής, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω.

γ) Αποδεικτικά καταγωγής που εκδόθηκαν σε προτιμησιακές χώρες εταίρους

Τα αποδεικτικά στοιχεία καταγωγής που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε προτιμησιακές χώρες εταίρους της ΕΕ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης σε σχέση με εμπορεύματα που περιέχουν ύλες Ηνωμένου Βασιλείου που ήταν καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση της καταγωγής χώρας-εταίρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εισαγωγής στην ΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της όπως προβλέπεται στη σχετική προτιμησιακή συμφωνία της ΕΕ, όταν η εξαγωγή της αποστολής πραγματοποιήθηκε ή εξασφαλίστηκε πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.

Ωστόσο, οι ύλες Ηνωμένου Βασιλείου που ενσωματώνονται σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ που εισάγονται στις προτιμησιακές χώρες εταίρους της ΕΕ και συνοδεύονται από έγκυρο αποδεικτικό καταγωγής της ΕΕ, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις προτιμησιακές χώρες εταίρους της ΕΕ για λόγους σώρευσης από την ημερομηνία αποχώρησης.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι δηλώσεις του προμηθευτή είναι δικαιολογητικά έγγραφα βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν αποδεικτικά καταγωγής. Από την ημερομηνία αποχώρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκδίδονται για προϊόντα που περιέχουν ύλες Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση της καταγωγής. Οι εξαγωγείς και τα αρμόδια τελωνεία ή άλλες αρμόδιες αρχές που εκδίδουν ή συντάσσουν τα εν λόγω αποδεικτικά καταγωγής από την ημερομηνία αποχώρησης είναι υποχρεωμένοι να εξακριβώσουν εάν οι δηλώσεις του προμηθευτή πληρούν τους όρους κατά τη στιγμή της έκδοσης των αποδεικτικών καταγωγής. Από την ημερομηνία αποχώρησης:

- Οι δηλώσεις προμηθευτών που συντάχθηκαν από προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής στην ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι προμηθευτές των ΚΜ της ΕΕ27 που παρέχουν στον εξαγωγέα ή στον έμπορο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων, μέσω των δηλώσεων των προμηθευτών, θα πρέπει να ενημερώνουν τους εξαγωγείς και τους εμπόρους σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά την καταγωγή των παραδιδόμενων προ της ημερομηνίας αποχώρησης εμπορευμάτων και για τις οποίες παρείχαν αυτές τις δηλώσεις προμηθευτών.

- Στην περίπτωση μακροπρόθεσμων δηλώσεων προμηθευτών, οι προμηθευτές στην ΕΕ27 θα πρέπει να ενημερώσουν τον εξαγωγέα ή τον έμπορο αν η μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή δεν ισχύει πλέον από την ημερομηνία αυτή για όλες ή για ορισμένες αποστολές που καλύπτονται από τη μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή.

4. ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Από την ημερομηνία αποχώρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

α) Όσον αφορά τους Εγκεκριμένους εξαγωγείς για τους σκοπούς της σύνταξης δηλώσεων τιμολογίου ή δηλώσεων καταγωγής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί προτιμησιακής καταγωγής της Ένωσης:

- Οι άδειες Εγκεκριμένου εξαγωγέα που χορηγήθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε εξαγωγείς, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι άδειες Εγκεκριμένου εξαγωγέα που χορηγούνται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ27 σε εξαγωγείς εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι άδειες που χορηγούνται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ27 σε εξαγωγείς με αριθμό EORI του Ηνωμένου Βασιλείου εγκατεστημένους στην ΕΕ των 27, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ27 θα πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή όσον αφορά τις αλλαγές για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων είχαν πάρει άδεια «εγκεκριμένου εξαγωγέα», δεδομένου ότι τα προϊόντα που περιέχουν ύλες Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται μη καταγόμενα από την ημερομηνία αποχώρησης. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια εξακολουθούν να πληρούν τους όρους που απαιτούνται από τις σχετικές προτιμησιακές διατάξεις, βάσει των οποίων είχαν αποκτήσει άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα.

Ακολούθως και οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ27, οι οποίες έχουν χορηγήσει άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα στους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της ΕΕ27, θα πρέπει να τροποποιήσουν ανάλογα ή να ανακαλέσουν τις εν λόγω άδειες.

β) Όσον αφορά τους Εγγεγραμμένους εξαγωγείς (REX) για τη σύνταξη βεβαιώσεων καταγωγής ή δηλώσεων καταγωγής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ένωσης σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή:

- Η εγγραφή από τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου των εξαγωγέων και των επαναποστολέων στο REX δεν ισχύει πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι εγγραφές από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ27 σε εξαγωγείς και επαναποστολείς εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι εγγραφές από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ27 σε εξαγωγείς και επαναποστολείς εγκατεστημένους στην ΕΕ των 27 με αριθμό EORI του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Οι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς και επαναποστολείς της ΕΕ, που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ27 που τους έχουν εγγράψει. για οποιαδήποτε αλλαγή που έχει σχέση με τα στοιχεία που είχαν υποβάλλει κατά την εγγραφή τους. Ακολούθως και οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ27, οι οποίες είχαν εγγράψει τους εξαγωγείς και επαναποστολείς, θα πρέπει να ανακαλέσουν την εγγραφή σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι όροι εγγραφής.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που έχουν ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο


• Αγία Ελένη, Νήσος Ασανσιόν, Τρίσταν ντα Κούνια,
• Ανγκουίλα,
• Βερμούδες,
• Βρετανικές Παρθένοι νήσοι,
• Βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής,
• Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού
• Μοντσερράτ,
• Νήσοι Φόκλαντ,
• Νήσοι Τερκς και Κάικος,
• Νήσοι Κέιμαν,
• Νότια Γεωργία και Νότιοι νήσοι Σάντουιτς,
• ΠίτκερνΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο