Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1976 ]

Α.Υ.Ο. Κ.234/1976 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου

(Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Κ.234/1976


"Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης του φόρου"


1. Ο αναλογών, βάσει οιουδήποτε τίτλου, κύριος δημόσιος και πρόσθετος φόρος κτήσεων αιτία θανάτου, λόγω δωρεάς ή προικός ή κερδών εκ λαχείων, ως και φόροι και δικαιώματα υπέρ τρίτων, βεβαιούνται διακεκριμένως κατά δικαιούχον εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον.
2. Η βεβαίωσις ενεργείται δια τετραπλοτύπων ατοιμικών, κατά υπόχρεων φύλλων βεβαιώσεως.
3. Τα φύλλα ταύτα, εις στελέχη αριθμούνται κατά οικονομικά έτη βεβαιώσεως.
4. Εκ των τεσσάρων αντιτύπων τα τρία πρώτα, αφού καταχωρισθώσιν εις ειδικήν συγκεντρωτικήν εις διπλούν κατάστασιν διακεκριμένως κατά δικαιούχον, μετά των αριθμητικών αυτών στοιχείων, αποστέλλονται, μεθ' ενός αντιτύπου της συγκεντρωτικής καταστάσεως, εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον εις το τέλος εκάστου μηνός. Το Ταμείον τούτο σημειοί επ' αυτών τα στοιχεία της βεβαιώσεως.
5. Το πρώτον αντίτυπον αποτελεί τίτλον βεβαιώσεως δια το Δημόσιον Ταμείον. Το δεύτερον αντίτυπον με την ένδειξιν "Ειδοποίησις" αποστέλλεται εις τον φορολογούμενον, μερίμνη του Δημοσίου Ταμείου. Το τρίτον αντίτυπον μετά τριπλοτύπου βεβαιώσεως, επιστρέφεται εις τον αρμόδιον Οικονομικόν Εφορον, όστις, αφού ενημερώση την παρ' αυτώ συγκεντρωτικήν κατάστασιν, θέτει τούτο εις τον φάκελλον της υποθέσεως.
Το τέταρτον, τέλος, αντίτυπον παραμένει εις το στέλεχος, ως αρχείον, ενημερούμενον και τούτο, κατά τα άνω.
6. Αι συγκεντρωτικαί καταστάσεις αρχειοθετούνται επίσης κατ' αύξοντα αριθμόν και κατά οικονομικά έτη βεβαιώσεως.
7. Το ατομικόν φύλλον βεβαιώσεως δέον να περιέχη τα ακόλουθα στοιχεία: την βεβαιούσαν Οικονομικήν Εφορίαν, τον αριθμόν του οικείου φακέλλου, το είδος του φόρου, το ονοματεπώνυμον του κληρονομουμένου, δωρητού ή προικοδότου, τα στοιχεία του υποχρέου, ήτοι ονοματεπώνυμον, όνομα πατρός ή συζύγου, επάγγελμα, διεύθυνσιν κατοικίας (πόλιν, οδόν, αριθμόν), την επωνυμίαν και την έδραν του νομικού προσώπου, τον τίτλον βεβαιώσεως (δήλωσιν, οριστικήν πράξιν, δικαστικήν απόφασιν κ.λπ.), τα ποσά των φόρων διακεκριμένως κατ' είδος εσόδου και συνολικώς, ως και πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν.
8. Αι διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθ. Κ.13061/390, από 8 Οκτωβρίου 1973, αποφάσεως ημών καταργούνται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο