Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2019 ]

ΣΛΟΤ 358/2019 Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ

(Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 26.02.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 358 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 358/2019

ΘΕΜΑ: Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ


ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι εταιρείες που έχουν διπλογραφικά βιβλία πρέπει από 01/01/2019 υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν τα ΕΛΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τις περιόδους που άρχισαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες του νέου λογιστικού πλαισίου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), οι οποίοι εφαρμόζονται εφεξής. Εξ άλλου, από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε’ του Ν 4093/2012 (ΚΦΑΣ), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει του Κώδικα αυτού, ή του προϊσχύσαντος Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).

Ακολούθως, βάσει της παραγράφου 10, του άρθρου 3 του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ, όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα, για την παρακολούθηση και καταχώριση κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής, που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς (λογιστικής χρήσης).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 3, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
α)………………..β)……..…….…..γ)…………....….δ)………………..ε)…………...…..
στ) «Το ΠΔ 1123/1980 (Περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου».

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014, ως άνω, για την οποία επιφυλάσσεται ο νομοθέτης, αναφέρει: «Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου (σ.σ.: δηλαδή των ΕΛΠ), κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο (σ.σ.: εννοεί τον Ν 4308/2014), έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Συνεπώς, καταργείται μεν, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 1123/1980 περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ωστόσο η κατάργησή του γίνεται, με τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχεται με ασφάλεια η δυνατότητα στις υποκείμενες οντότητες να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, αντί του σχεδίου λογαριασμών των ΕΛΠ. Η ρύθμιση αυτή έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται από τις σχετικές διατάξεις, ότι η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η συνέχιση της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, αφορά αποκλειστικά το σχέδιο των λογαριασμών, ήτοι την ονομασία, το περιεχόμενο, την λειτουργία και την συνδεσμολογία, δεδομένου ότι οι κανόνες αποτίμησης και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ, έχουν οριστικά καταργηθεί, δια της υποχρεωτικής εφαρμογής, εφεξής, των σχετικών ρυθμίσεων του Ν 4308/2014.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο