Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2019 ]

ΣΛΟΤ 336/2019 Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

(Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 26.02.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 336 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 336/2019

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές


ΕΡΩΤΗΜΑ

Πρόκειται για ΙΚΕ που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016 και ανάρτησε για τη χρήση του 2016 στο ΓΕΜΗ (δημοσιεύτηκαν) ΕΟΚ για το 2016 ως πολύ μικρή οντότητα.
Για τη χρήση του 2017 παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2021313.63
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8351065.78
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 97

Η εταιρεία αυτή έχει υποχρέωση μαζί με τις ΕΟΚ να αναρτήσει για δημοσίευση και Έκθεση Ελεγκτών;
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποχρέωση, διότι δεν έκλεισε δύο διαχειριστικές χρήσεις ως μικρή οντότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη).

Επιπλέον, στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόμος, προβλέπει ως προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους την υπέρβαση ή την μη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολουμένων ατόμων) για δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

Λόγω της σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας τον Αύγουστο του 2016 για την υποδωδεκάμηνη χρήση ο κύκλος εργασιών για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση. Οδηγίες σχετικά με την αναγωγή παρέχονται από την παράγραφο 2.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της Ε.Λ.Τ.Ε στην οποία αναφέρονται: «Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερόμενες κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση.

Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά κατά πάγια πρακτική προσμετρείται το σύνολο του κύκλου εργασιών για την αναγωγή σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία του ερωτήματος, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της (2016 και 2017), θα καταταχθεί στις πολύ μικρές οντότητες και το τρίτο έτος (2018) θα καταταχθεί σε κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο πρώτων ετών. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόμοια ερώτηση κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (Α.Π. 822 ΕΞ 17.5.2016 και Α.Π. 1005 ΕΞ 17.7.2018).

Στη χρήση 2018, σε περίπτωση που η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ειδικότερα, στον Ν 4336/2015 MΕΡΟΣ Β, Άρθρο 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1, εδάφιο 1 προβλέπεται ότι:
«1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:
α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.
β) ………………………………………………………………………………………………………………………………………»

Επιπλέον στο εδάφιο 2 της ίδιας υποπαραγράφου αναφέρεται ότι:
«Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την προαιρετική υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα».

Συμπερασματικά, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία του ερωτήματός σας στη χρήση 2017 κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από τακτικούς ελεγκτές.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο