Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2019 ]

Δ3(α)92282/2019 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής

(Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 - 3 - 2019
Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)92282/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Πετράκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 213 216 1850
Fax : 213 216 1913
e-mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α. του ν.δ 96/ 1973 (ΦΕΚ Α΄ 172) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».
β. του ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
δ. του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
ε. του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
στ. του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης……. οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
ζ. του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
η. του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
θ. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129).
ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
ια. του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
ιβ. του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248), άρθρο 21 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 221/31-12-2018) «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου του ν.4551/2018»».
ιδ. του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
ιε. του άρθρου 49 του ν. 4486/2017(ΦΕΚ Α΄ 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις ….. Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».
ιστ. του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές».

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3890) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

4. Την Δ3(α)/7458/12-02-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω Διοικητικών Μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.».

5. Τα αιτήματα των ΚΑΚ: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ και RAFARM ΑΕΒΕ, για μείωση τιμής φαρμάκου (σύνολο σκευασμάτων: 8).

6. Το από 14/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ, με τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠοικ. 3899/19-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 94) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π οικ. 21532/19-3-2019, έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από την τιμή αποζημίωσης η οποία σχετίζεται με τον όγκο πωλήσεων. Η προαναφερόμενη δαπάνη περιλαμβάνεται στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη του Οργανισμού, τα ανώτατα όρια της οποίας, όπως καθορίστηκαν με το Μ.Π.Δ.Σ., δε μεταβάλλονται, όμως σε περίπτωση υπέρβασής τους ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και καλύπτεται από τους παρόχους φαρμάκου (ν.4549/2018, ΦΕΚ Α΄ 105).
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των πιο κάτω αναφερόμενων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσει σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης.

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 26 – 3 – 2019.

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 8 – 4 – 2019.

Για τα φαρμακεία από 30 –4 – 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο