Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2019 ]

1037279 ΕΞ 2019 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2 Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Τμημάτων Ελέγχων ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α΄ Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2 Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Τμημάτων Ελέγχων ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α΄ Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 08/03/2019

(ΦΕΚ Β' 904/15-03-2019)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, β) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β΄ και ΦΕΚ 1238 Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 14 και 38 αυτής.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και ΦΕΚ 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τα αριθμ. α) ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1026934 ΕΞ 2019/20-02-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Ενεργοποίηση Τμήματος Α2 Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου», β) ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΘΕΣ.1009068 ΕΞ 2018/19-01-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με θέμα «Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης περί σύστασης και λειτουργίας εποπτειών ελέγχου στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Α΄ Λάρισας, Σερρών και Καβάλας» και γ) 82645/24-09-2018 όμοιο της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, με θέμα «Χορήγηση οδηγιών για την έναρξη λειτουργίας του A3΄ τμήματος ελέγχου της υποδιεύθυνσης της Ε΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

5. Τα από 19, 20 και 25-02-2019 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
 
6. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2 Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και επιπλέον Τμημάτων Ελέγχων σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών ως προς την άσκηση του ελέγχου.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας των κατωτέρω Τμημάτων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εξής:

1) Δέκα ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του Τμήματος Α2΄ Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου.

2) Από 01-04-2019, των Τμημάτων «Ελέγχων» των πιο κάτω αναφερόμενων Δ.Ο.Υ., Α΄ Τάξεως:
α) Τμήμα A3΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
β) Τμήμα Α2΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Σερρών,
γ) Τμήμα A3΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Λάρισας,
δ) Τμήμα Α2΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας,
ε) Τμήμα Α2΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Λαμίας,
στ) Τμήμα Α2΄ Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (ΦΕΚ 968 Β΄και ΦΕΚ 1238 Β΄) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο