Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2019 ]

302/2/8.3.2019 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/ 17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013».

(Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/ 17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 302/2/8.3.2019

(ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4261/2014 “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄107), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 5 άρθρου 146 και παρ. 1 άρθρου 153 αυτού,

δ) την απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «ΕΠΑΘ») 221/3/17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013» (ΦΕΚ Β’971), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 248/1/17.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 4349) και την απόφαση ΕΠΑΘ 266/1/23.3.2018 (ΦΕΚ Β’1205),

ε) το από 7.3.2019 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να τροποποιήσει την απόφαση ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 ως κατωτέρω:

1. Στο άρθρο 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.9.2017 (ΦΕΚ Β’ 971) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για εκποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν τα παρακάτω:

α) η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων παρέχει σύμφωνη γνώμη:

i) Σε πρώτο στάδιο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, για την τιμή πρώτης προσφοράς ως αναγκαία προϋπόθεση για την προκήρυξη και

ii) σε δεύτερο στάδιο, πριν ακριβώς από την κατακύρωση, όταν υφίσταται ο υπερθεματιστής. Για την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων πριν από την κατακύρωση, με αντικείμενο ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τηρήθηκαν οι εφαρμοστέες διατάξεις και ο εγκεκριμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος Κανονισμός Εκποιήσεων της ειδικής εκκαθάρισης, λαμβάνεται υπόψη η τεκμηριωμένη εισήγηση που υποβάλλει ο ειδικός εκκαθαριστής, στην οποία περιλαμβάνονται η γνωστοποίηση της προσφοράς των πέντε (5) επικρατέστερων υποψήφιων επενδυτών και του ύψος της προσφοράς τους, οι όροι καταβολής του τιμήματος, το ιστορικό της πλειοδοσίας καθώς και έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ειδικής εκκαθάρισης».

2. Η παράγραφος 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 αριθμείται σε παράγραφο 6.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο