Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2019 ]

302/1/8.3.2019 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/ 22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011».

(Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/ 22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 302/1/8.3.2019

(ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄107), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 5 άρθρου 146 και παρ. 1 άρθρου 153 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011» (ΦΕΚ Β’ 717), όπως ισχύει,

ε) το από 7.3.2019 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/17.3.2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με την επιφύλαξη των στοιχείων γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του ν. 4261/2014, η εκποίηση ακινήτων, συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων, ομολόγων και απαιτήσεων από δάνεια μεμονωμένα ή τμήματα χαρτοφυλακίων που έχουν περιέλθει στην περιουσία της ειδικής εκκαθάρισης γίνεται με διαδικασία πλειστηριασμού, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Εκποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017. Τον Κανονισμό Εκποιήσεων συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ο ειδικός εκκαθαριστής, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις. Το σκέλος του εγκεκριμένου Κανονισμού Εκποιήσεων το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία πλειστηριασμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της ειδικής εκκαθάρισης και είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους:

α) Ο πλειστηριασμός διενεργείται με σφραγισμένες δεσμευτικές οικονομικές προσφορές, και δύναται να διεξαχθεί και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-auctions). Η ευχέρεια υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών από ορισμένους εκ των συμμετεχόντων μετά την αποσφράγιση προσδιορίζεται στο Κανονισμό Εκποιήσεων του ειδικού εκκαθαριστή.

β) Η τιμή πρώτης προσφοράς καθορίζεται από τον ειδικό εκκαθαριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ. 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017.

γ) Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος και σε τουλάχιστον δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας δημόσια πρόσκληση (προκήρυξη), τα περιεχόμενα της οποίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εκποιήσεων και περιέχουν κατ’ ελάχιστον:

i. Περιγραφή των νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχής στον πλειστηριασμό (ενδεικτικά τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και τα έγγραφα που δεικνύουν την οικονομική δυνατότητα για την περαίωση της συναλλαγής καθώς και συμφωνίες εμπιστευτικότητας) και κριτήρια αποκλεισμού.

ii. Περιγραφή των εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, σε κάθε περίπτωση και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτών εφόσον πρόκειται για ακίνητα, συμμετοχές, μετοχές, εταιρικά μερίδια και ομόλογα.

iii. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών αποτελεί η υψηλότερη προσφερθείσα τιμή καταβλητέα σε μετρητά.

iv. Τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού,

v. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτοποίησης του συμμετέχοντος, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εκποιήσεων,

δ) Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους και αιρέσεις, ιδίως ως προς το ύψος του προσφερομένου τιμήματος, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται.

ε) Τα εκποιούμενα στοιχεία κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει την υψηλότερη τιμή μετά το πέρας της διαδικασίας. Η εκποίηση δύναται, αν αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη, να ολοκληρωθεί με την καταβολή πιστούμενου τιμήματος εντόκως, με επιτόκιο που έχει οριστεί στην προκήρυξη. Σε περίπτωση πίστωσης μέρους ή όλου του τιμήματος τίθενται στο συμβόλαιο αγοράς οι αναγκαίοι εξασφαλιστικοί όροι, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εκποιήσεων.

στ) Μεταξύ του πλειοδότη και του ειδικού εκκαθαριστή, ως εκπροσώπου του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος ή των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων, συνάπτεται η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.

ζ) Τον αγοραστή βαρύνουν όλα γενικά τα έξοδα της πώλησης, ενδεικτικά έξοδα δημοσιεύσεων, συμβολαιογραφικά και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος.

η) Ο ειδικός εκκαθαριστής συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Κανονισμό Εκποιήσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος.

θ) Οι συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις επί των οποίων ο ειδικός εκκαθαριστής οφείλει να αποφανθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκποιήσεων. Η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη του πλειστηριασμού.

ι) Στην τυχόν παρέλευση ορισθέντος στην προκήρυξη χρονικού διαστήματος χωρίς τη σύναψη της σύμβασης για λόγο που ανάγεται στον πλειοδότη, ο ειδικός εκκαθαριστής τον ειδοποιεί εγγράφως. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ανατρέπεται η κατακύρωση, καταπίπτει η εγγυοδοσία, εφόσον αυτή υφίσταται και κατακυρώνεται το εκποιούμενο στοιχείο στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκποιήσεων.

ια) Σε περίπτωση αποτυχίας του πλειστηριασμού, ο ειδικός εκκαθαριστής δύναται να προσδιορίζει εκ νέου τιμή πρώτης προσφοράς βάσει νέας εκτίμησης και νέας σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 ν.4361/2014) κατ’άρθρο 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017, με τεκμηριωμένη εισήγησή του, μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανεπιτυχούς διαδικασίας εκποίησης.

ιβ) Ο εκκαθαριστής δύναται να ματαιώσει τη συνέχιση της ως άνω διαδικασίας, κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς εξ αυτού να γεννάται οποιαδήποτε ευθύνη του προς τους συμμετέχοντες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο