Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2019 ]

25412/2019 Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».

(Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 25412

(ΦΕΚ Β’ 858/12.03.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 20 και του άρθρου 23 του ν. 4146/2013 (Α’90), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4242/2014 (Α’ 50).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 και των παρ. 1 και 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την 15729/2014 (Β’ 944) υπουργική απόφαση «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 56901/26.5.2015 (Β΄ 1075) υπουργική απόφαση.

4. Την 77685/21-7-2016 (Β’2335) υπουργική απόφαση «Σύσταση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1


Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της 15729/2014 υπουργικής απόφασης, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της 56901/26.5.2015 απόφασης, τροποποιείται, ως ακολούθως:

«6. Επί αιτήσεων φορέων επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 1, που έχουν εξετασθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση έγκρισης και παρακολούθησης επενδύσεων) έως την 31.12.2014, αλλά οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψής τους κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 15729/2014 υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο