Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2019 ]

2/19461/ΔΕΠ/2019 Τροποποίηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Υγείας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς».

(Τροποποίηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Υγείας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ 2/19461/ΔΕΠ/1.3.2019

(ΦΕΚ Β' 853/12.03.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 192).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

7. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Την Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν της αναφερόμενης στο σημείο 8 του προοιμίου της 2/88420/ΔΕΠ/4.2.2018 (ΦΕΚ 5435/Β’/4.12.2018) κοινής υπουργικής απόφασης, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.864.352 ευρώ) [καθαρή δαπάνη, μετά τη διενέργεια των προβλεπομένων κρατήσεων ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ ευρώ)]. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί μέσω επιχορήγησης του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΑΛΕ 2310204002 «Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά ΕΦ 1015-201-0000000),

αποφασίζουμε:

Αμέσως μετά το άρθρο 5 της οικ. 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5435/Β’/ 4-12-2018), προστίθεται άρθρο 6 ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 5 της παρούσας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για το σύνολο των Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού στα παραπάνω πρόσωπα λαμβάνει χώρα μετά την αναφερόμενη στο άρθρο 1 ημερομηνία, και ως χρόνος κτήσης του θεωρείται το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013».

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικ. 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο