Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2019 ]

B/7/οικ. 11721/987/2019 Επένδυση Ταμειακών Διαθεσίμων

(Επένδυση Ταμειακών Διαθεσίμων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13/3/2019
Αρ. Πρ.: B/7/οικ. 11721/987

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ4-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Πληρ. Α. Χήνου
Τηλ. 2131516837
Fax: 2103368085
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ.: 101 10 Αθήνα
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: Επένδυση Ταμειακών Διαθεσίμων

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ τ. Α'105)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διατάξεων σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014, όπως ισχύει ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β'104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτιολογημένη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων, το οποίο εκτείνεται χρονικά πέραν της ανωτέρω προθεσμίας, και εφόσον εγκριθεί από το ΓΛΚ, το τελευταίο παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Φορέα με αυτό.

Περαιτέρω, οι Φορείς δύνανται να μεταφέρουν τα προς επένδυση διαθέσιμά τους με απόφαση τους, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15του ν.2469/1997. 

Επίσης, οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών» ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση κριτήρια.

Τονίζεται ότι οι Φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.

Επίσης άμεσα θα πρέπει να προβούν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατόπιν τούτων, σας επισυνάπτουμε την οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β'104) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρακαλούμε νια την πίστη εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτή.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο