Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2019 ]

ΣΛΟΤ 304/2019 Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων

(Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 05.03.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 304/2019

ΘΕΜΑ: Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Πρόκειται να ιδρυθεί μια κοινοπραξία με κοινοπρακτούντα μέλη μια Ανώνυμη Εταιρεία, μια Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και μια Ετερόρρυθμη εταιρεία. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία όλα τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα και τα ομόρρυθμα μέλη έχουν ποσοστό συμμετοχής 99%. Ερωτάται εάν η κοινοπραξία θα πρέπει να τηρήσει απλογραφικά βιβλία καθώς εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 1, παράγραφος 2γ και όχι 2β καθώς δεν έχουν όλοι (οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι περιορισμένη ευθύνη, άρα το αποκλειστικό κριτήριο ένταξης είναι ο κύκλος εργασιών), ή διπλογραφικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι κοινοπραξίες για σκοπούς λογιστικής παρακολούθησης εντάσσονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014. Επίσης, στην παράγραφο 1.2.2 την Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2, ως άνω, εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι κοινοπραξίες. Μία κοινοπραξία δεν δύναται να ενταχθεί στις οντότητες της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014, καθώς η παράγραφος αυτή αφορά μόνο «νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής».

Συνεπώς, μπορούν να συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων και να τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, αν ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των € 1.500.000.

Ακολούθως, η ένταξή της κοινοπραξίας σε κατηγορίες μεγέθους, γίνεται βάσει των κριτηρίων του νόμου που ισχύουν για όλες τις οντότητες. Συνεπώς, μια κοινοπραξία της οποίας ο κύκλος εργασιών, για δύο συνεχή έτη, υπερβεί το ποσό των € 1.500.000, εντάσσεται στην προβλεπόμενη κατηγορία, τηρεί διπλογραφικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο