Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2019 ]

18898/2019 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

(Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 18898 - 13/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181 Αθήνα
Πληροφορίες: Αθηνά Σαλάππα
Τηλέφωνο: 2103893502
Email: [email protected]

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ»


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 21 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις (Α’ 63).
(β) Του άρθρου 14, παρ. 4 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει με την αριθμό 5338/17.1.2018 απόφαση «Κωδικοποίηση του ν. 2251/ 1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο» (Β’ 40).
(γ) Του ν. 3297/2004 "Συνήγορος του Καταναλωτή, ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (Α΄ 259), όπως ισχύει.
(δ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131).
(ε) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού (Α’113).
(στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
(ζ) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
(η) Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
(θ) Του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» (Α΄ 185).
(ι) Του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181)
(ια) Του Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’37).
(ιβ) Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
(ιγ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2018 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

5. Την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 59498/2018 για την σύσταση και συγκρότηση της νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς (Β’ 2251).

7. Της απόφασης με αριθμό Υ59/5-9-2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818).

8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 104286/4-10-2018 περί παράτασης των εργασιών της ομάδας από 30/9/2018 έως 15/11/2018 (Β’ 5012).

9. Την από 14/11/2018 έκθεση πεπραγμένων της ομάδας εργασίας όπως προέκυψε μετά από πέντε συνεδριάσεις.

10. Το με Α.Π. 123076/19-11-2018 έγγραφο ολοκλήρωσης του έργου της ομάδας εργασίας μετά από πέντε (5) συνεδριάσεις.

11. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Στόχος και πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας είναι η λήψη όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών νομοθετικών, διοικητικών και κανονιστικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 στην Ελλάδα, ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται “ο Κανονισμός”.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.3844/2010 εφαρμόζεται στον βαθμό που δεν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη στον Κανονισμό.

3. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3844/2010.

4. Ο Κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, ιδίως τους κανόνες του άρθρου 81 του ν. 3057/2002.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «πράξη πληρωμής» είναι η πράξη πληρωμής όπως ορίζεται στην περ. 5) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·
2) «υπηρεσίες πληρωμών» είναι οι υπηρεσίες πληρωμών όπως ορίζονται στην περ. 3) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·
3) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζεται στην περ. 11) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018
4) «λογαριασμός πληρωμών» είναι ο λογαριασμός πληρωμών όπως ορίζεται στην περ. 12) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·
5) «μέσο πληρωμών» είναι το μέσο πληρωμών όπως ορίζεται στην περ. 14) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·
6) «άμεση χρέωση» είναι η άμεση χρέωση όπως ορίζεται στην περ. 23) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018·
7) «μεταφορά πίστωσης» είναι η μεταφορά πίστωσης όπως ορίζεται στην περ. 24) του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
8) «Κανονισμός»: ο Κανονισμός 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L60 I/2-3-2018).

Άρθρο 3 - Πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες

Η απαγόρευση της παραγράφου 1, περ. β) του άρθρου 4 του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται στους εμπορευόμενους που εξαιρούνται από τον ΦΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 3763/2009, όπως ισχύει.

Άρθρο 4 - Μη διακριτική μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με τις πληρωμές

1. Ο εμπορευόμενος δεν εφαρμόζει μεταξύ των μέσων πληρωμής που αποδέχεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή προσωρινής διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της Ένωσης, διαφορετικές προϋποθέσεις για μια πράξη πληρωμής, όταν:
α) η πράξη πληρωμής γίνεται με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω μεταφοράς πίστωσης, άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος πληρωμής και της ίδιας κατηγορίας·
β) οι απαιτήσεις εξακρίβωσης ταυτότητας εκπληρώνονται σύμφωνα με τον ν.4537/2018·, και
γ) η πράξη πληρωμής γίνεται σε ευρώ για τον εμπορευόμενο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
2. Αναφορικά με τις επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσων πληρωμής εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4537/2018.

Άρθρο 5 - Συμφωνίες σχετικά με παθητικές πωλήσεις

O Κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού και των ισοδύναμων κανόνων του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού του ν. 3959/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11 αυτού για τις συμφωνίες σχετικά με τις παθητικές πωλήσεις.

Άρθρο 6 – Επιβολή της νομοθεσίας

1. Σημείο επαφής για την υποβολή των αναφορών των καταναλωτών που διαμένουν στην Ελλάδα για διαφορές που προκύπτουν με εμπορευόμενους που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ένωσης, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ορίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

2. Αρμόδια αρχή, για την διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού όταν προκύπτουν καταναλωτικές διαφορές με εμπορευόμενους που εδρεύουν στην Ελλάδα, ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ως άνω αναφερόμενης παράβασης επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της σύστασης για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Εάν ο εμπορευόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000 €) έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €).

4. Σε περίπτωση διαφορών πελατών με εμπορευόμενους αρμόδια για την εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού είναι τα δικαστήρια.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας.

Άρθρο 7– Παροχή βοήθειας στους καταναλωτές

Για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους καταναλωτές, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου, που προκύπτει από την εφαρμογή του Κανονισμού, ορίζονται:
(α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, ως σημείο επαφής:
i. για την Ηλεκτρονική Εξωδικαστική Επίλυση Καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ 1421/Β’) σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 524/2013, και
ii. για τη διάθεση γενικών πληροφοριών σε καταναλωτές σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς με παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3844/2010.
(β) Οι φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ 1421/Β’).

Άρθρο 8 - Έναρξη Ισχύος

Προσδίδεται αναδρομική ισχύς στην παρούσα απόφαση από 3 Δεκεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
κ.α.α.
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο