Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2019 ]

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018

(Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382

(ΦΕΚ Β' 759/05-03-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 13 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).

2. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9), και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 αυτού.

3. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ..» (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει.

4. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 αυτού.

5. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

6. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.

7. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265), και ειδικότερα την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 «ειδικές απαλλαγές», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) και ισχύει.

8. Την υπουργική απόφαση αριθμ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση» (ΦΕΚ Β΄ 1001), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής, όπως ισχύει.

9. Την υπουργική απόφαση αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1547/2017).

10. Την υπουργική απόφαση αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄ 3583/2014).

11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1521) και την υπουργική απόφαση αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/26359/4101/2018 «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» (ΦΕΚ Β΄ 1936).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύει.

14. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως ισχύει.

15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως ισχύει.

16. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016).

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 304/2014).

18. Την αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), όπως ισχύει.

19. Την αριθμ. 17/2006 και απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τις αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου.

20. Την αριθμ. 12/2017 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το 0-69544/23-10-2017 έγγραφο της Αρχής.

21. Την αριθμ. 15/2018 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το Ο-75292/08-01-2019 έγγραφο της Αρχής.

22. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ. 182926/27-10-2017 για τη διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 175067/19-04-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει», ως προς τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες καθώς και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ένταξης.

23. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

24. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160).

25. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής


Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης σταθμών παραγωγής, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016), ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/ 2016 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018), από αυτοπαραγωγούς (κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006), κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/ 2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9), ή με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε. Κοιν.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4513/2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018), κατ' εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018. Οι σταθμοί παραγωγής αυτοί μπορούν να είναι των ακόλουθων τεχνολογιών: φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά. Ειδικά στην περίπτωση σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) και μόνο, είναι επιτρεπτός ο συνδυασμός δύο εκ των ανωτέρω τεχνολογιών από τον αυτοπαραγωγό ή την Ε. Κοιν. Η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμόζεται μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50, παρ. 2 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101).
Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε σταθερά συστήματα έδρασης που εγκαθίστανται επί εδάφους, επί κτιρίων ή επί άλλων κατασκευών (περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα) καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της αυτής παροχής.

2. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού (παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό), εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό παραγωγής ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται ηλεκτρικά με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, δηλαδή ο σταθμός παραγωγής και η εγκατάσταση κατανάλωσης τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και συνδέεται στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο σταθμός παραγωγής θα εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, και θα συνδέεται στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να είναι επ' ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

3. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός από Ε. Κοιν.: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής της Ε. Κοιν. με τη συνολική καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις καταναλωτών με δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας. Ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται εντός της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. Στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ο σταθμός παραγωγής και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης (παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό) βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και συνδέονται στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή. Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ο σταθμός παραγωγής εγκαθίσταται στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο ίδιο δίκτυο διανομής με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. Ειδικά για Ε. Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής ο σταθμός παραγωγής επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός όμορης Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό θα πρέπει να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

4. Παραχθείσα ενέργεια: η ηλεκτρική ενέργεια που εξέρχεται από την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής προς το δίκτυο διανομής ή προς την κατανάλωση με την οποία συνδέεται ηλεκτρικά ή/και προς το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

5. Εγχυθείσα ενέργεια: το μέρος της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχεται στο δίκτυο διανομής στο οποίο συνδέεται ο σταθμός παραγωγής.

6. Απορροφηθείσα ενέργεια: η ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται στην εγκατάσταση κατανάλωσης από το δίκτυο διανομής και καταναλώνεται σε αυτήν.

7. Επιμερισθείσα ενέργεια: το μέρος της εγχυθείσας ενέργειας που υπολογίζεται και αποδίδεται στην παροχή της κατανάλωσης / στις παροχές των καταναλώσεων που εντάσσονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ε.Κοιν, με βάση το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε παροχή σύμφωνα με το προσάρτημα της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ε. Κοιν. (εφεξής Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.).

8. Αναχθείσα ενέργεια: η ενέργεια που προκύπτει από τη μετατροπή της επιμερισθείσας ενέργειας από το επίπεδο τάσης της παροχής του σταθμού παραγωγής στο επίπεδο τάσης της παροχής της κατανάλωσης.

9. Καταναλωθείσα ενέργεια ανά παροχή: (α) η απορροφηθείσα ενέργεια από παροχή προς συμψηφισμό που δεν συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, η οποία προέρχεται από το δίκτυο διανομής, ή (β) η ενέργεια που αντιστοιχεί στο άθροισμα της απορροφηθείσας από παροχή προς συμψηφισμό που συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής (και το σύστημα αποθήκευσης, εφόσον υπάρχει) και της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα ενέργεια, κατά την ίδια περίοδο καταμέτρησης.

Άρθρο 3
Δικαίωμα ένταξης


1. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και οι Ε. Κοιν., οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο φορέα.
γ. Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε. Κοιν., το δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ασκείται από τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που κατέχουν την ιδιότητα του μέλους της Ε. Κοιν. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται και από ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα από το εάν κατέχουν ή όχι την ιδιότητα μέλους της Ε. Κοιν., εφόσον η Ε. Κοιν. τους συμπεριλάβει στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.

2. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

3. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται με τουλάχιστον ένα μετρητή κατανάλωσης που δεν βρίσκεται κατ' ανάγκη στον ίδιο ή όμορο χώρο.

4. Επιτρέπεται η μετάβαση από το «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 στις διατάξεις του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ.) ή Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), κατά το άρθρο 12 της παρούσας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Επιτρέπεται η μετάβαση από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583) και της αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1547) στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. αντίστοιχα, κατά το άρθρο 12 της παρούσας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

6. Επιτρέπεται η μετάβαση από τις διατάξεις του ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται Σ.Ε.Ε.Σ. κατά το άρθρο 12 της παρούσας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

7. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη, στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης, κανενός άλλου συστήματος αυτοπαραγωγής, με σύστημα που εγκαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

8. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή η ένταξη μιας παροχής κατανάλωσης σε περισσότερα του ενός συστήματα ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των εκδοθέντων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των παροχών του οικείου προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τηρείται.

Άρθρο 4
Όρια Ισχύος


1. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ισχύουν τα εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) < 0,5χ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kW. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kW ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ 0,5×Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος Καταναλώσεων (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kW. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, και Ε. Κοιν., η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας, στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 1 MW, της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής δύο (2) τεχνολογιών εκ των οποίων η μία (1) είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW. Η ισχύς των σταθμών παραγωγής που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος του δικτύου διανομής.

2. Στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ισχύουν τα εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kW, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ 0,5×Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kW, ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW/kW) ≤ 0,5×Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος των Συμψηφιζόμενων Καταναλώσεων (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς μέσης τάσης, νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας και Ε. Κοιν., η ανώτατη ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των σταθμών παραγωγής που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Ειδικά για τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζουν δύο τεχνολογίες, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο περιθώριο και για τις δύο τεχνολογίες.
Η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα:


(1) Ειδικά για σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών, το ανώτατο όριο ανέρχεται στα 500kW.

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

Άρθρο 5
Διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού


1. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσης του, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου. Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως εγχυθείσα ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως ενδεχόμενου αναμενόμενου πλεονάσματος εγχυθείσας ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές. Σε περίπτωση που στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου κατανάλωσης του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (πλην αυτού από Ε. Κοιν.), με την υπογραφή της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 15 της παρούσας, ο αυτοπαραγωγός κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου τη Σύμβαση με το Προσάρτημα όπου παρατίθενται οι παροχές κατανάλωσης, οι οποίες υπεισέρχονται αρχικά στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ. περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον, για κάθε παροχή που υπεισέρχεται στον ενεργειακό συμψηφισμό, ο αριθμός παροχής και, στην περίπτωση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, η χρήση ή η δραστηριότητα της εγκατάστασης. Ο αυτοπαραγωγός δύναται, κατά τη διάρκεια της Σ.Ε.Ε.Σ., να τροποποιεί τα στοιχεία του Προσαρτήματος της, με τους περιορισμούς που τίθενται από τα άρθρα 1 και 4 της παρούσας, κοινοποιώντας στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου το τροποποιημένο Προσάρτημα.
Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
αα. Όταν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατανάλωσης αυτής μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους.
ββ. Όταν δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης παραγωγής (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κ.λπ.), στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό παραγωγής του σταθμού παραγωγής μετά την ενεργοποίηση του, η εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους.
Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε παροχή κατανάλωσης διαφορετικού επιπέδου τάσης από την παροχή του σταθμού παραγωγής, ο Προμηθευτής προβαίνει στο συμψηφισμό μετά την αναγωγή της ποσότητας εγχυθείσας ενέργειας που απαιτείται για τον συμψηφισμό της απορροφηθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της παροχής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. Εάν η διαθέσιμη εγχυθείσα ενέργεια προς συμψηφισμό υπολείπεται της ποσότητας που απαιτείται για τον συμψηφισμό του συνόλου της απορροφηθείσας ενέργειας της παροχής κατανάλωσης, ο Προμηθευτής προβαίνει στο συμψηφισμό μετά την αναγωγή του συνόλου της εγχυθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της παροχής κατανάλωσης, και το υπόλοιπο της απορροφηθείσας ενέργειας αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού της παροχής.
Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις, στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Ειδικά για την περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης σε μία ή περισσότερες συμψηφιζόμενες καταναλώσεις, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, και κατά τη χρονική σειρά έκδοσης των εκκαθαριστικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης.
Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού συμψηφιζόμενης παροχής είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές.
γ. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε. Κοιν., με την υπογραφή της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ε. Κοιν. (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 16 της παρούσας, η Ε. Κοιν. κοινοποιεί τη Σύμβαση με το Προσάρτημα όπου παρατίθενται οι παροχές κατανάλωσης, οι οποίες υπεισέρχονται αρχικά στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου. Στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον, για κάθε παροχή που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, (α) ο αριθμός παροχής, (β) το επίπεδο τάσης, (γ) τα στοιχεία του καταναλωτή (ονοματεπώνυμο/επωνυμία και ΑΦΜ) και (δ) το ποσοστό επιμερισμού της εγχυθείσας ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσοστών επιμερισμού της εγχυθείσας ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 100%. Η Ε. Κοιν. δύναται να τροποποιεί τις παροχές κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.), δηλαδή να προσθέτει ή και να αφαιρεί παροχές κατανάλωσης, καθώς και τα ποσοστά επιμερισμού της εγχυθείσας ενέργειας, κοινοποιώντας στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου το τροποποιημένο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.
Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της παραγωγής μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς επιμερισμό στις παροχές που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. Μετά τη διενέργεια του επιμερισμού, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής από τον σταθμό παραγωγής, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής.
Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε παροχής που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, η επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ηλεκτρική ενέργεια (σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας) αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό της συμψηφιζόμενης παροχής, ως επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ενέργεια.
Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις, στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Ειδικά για την περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, στο επίπεδο κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής κατανάλωσης, συμψηφίζεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό της παροχής, προστιθέμενο στην επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ενέργεια προς συμψηφισμό. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές.
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ). Με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας, τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Σ. διενεργείται εκκαθάριση, και τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (πλην αυτού από Ε. Κοιν.), η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι την αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραχθείσας ενέργειας, μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της Σ.Ε.Ε.Σ., και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης. Με τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Ε.Σ διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας ενέργειας στο δίκτυο διανομής από την μονάδα παραγωγής και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας ενέργειας από το δίκτυο διανομής όλων των συμψηφιζομενων καταναλώσεων, από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006.
γ. Ειδικά στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε. Κοιν., η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας του σταθμού παραγωγής ή συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι την αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραγωγής μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης. Με τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου της εγχυθείσας στο δίκτυο διανομής και της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας του σταθμού παραγωγής ενέργειας, και έκδοση του σχετικού εκκαθαριστικού λογαριασμού. Τυχόν πλεονάσματα ενέργειας που αντιστοιχούν στο σταθμό παραγωγής ή στις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης δεν πιστώνονται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στην Ε. Κοιν. ή στους χρήστες των παροχών κατανάλωσης προς συμψηφισμό για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Στην περίπτωση συμψηφισμού σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, ο Προμηθευτής ανάγει τα πλεονάσματα ενέργειας με το αντίστροφο του τρέχοντος συντελεστή αναγωγής του άρθρου 7 της παρούσας και υπολογίζει την αξία που θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας.

3. α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της εγκατάστασης κατανάλωσης, λύεται η Σ.Ε.Σ., διενεργείται τελική εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και συνάπτεται νέα Σ.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 25ετίας από την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (πλην αυτού από Ε. Κοιν.), σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της εγκατάστασης παραγωγής ή / και όλων των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, λύεται η Σ.Ε.Ε.Σ., διενεργείται τελική εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και συνάπτεται νέα Σ.Ε.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 25ετίας από την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.
γ. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε. Κοιν., σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή του σταθμού παραγωγής, λύεται η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., διενεργείται τελική εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και συνάπτεται νέα Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. μεταξύ της Ε. Κοιν. και του νέου προμηθευτή για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 25ετίας από την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

4. Ο προσδιορισμός της ενέργειας χρέωσης των προμηθευτών για το σύνολο της προκύπτουσας πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από όλους τους σταθμούς παραγωγής που εκκαθαρίστηκαν, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε κάθε μήνα του έτους για κάθε διακριτό ηλεκτρικό σύστημα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείρισης Δικτύου και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ. Η μοναδιαία τιμή για τη χρέωση της ενέργειας αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας και τα ποσά πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Η ως άνω χρέωση των προμηθευτών, πραγματοποιείται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), βάσει σχετικών στοιχείων που παρέχει ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ.

Άρθρο 6
Ειδικά θέματα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε. Κοιν.)


1. Σε κάθε κύκλο καταμέτρησης, ο Προμηθευτής ελέγχει την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων των παροχών κατανάλωσης που περιέχονται στο Προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. και την τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και επιμερίζει την εγχυθείσα ενέργεια με βάση τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή.

2. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής διαπιστώσει, για κάποια από τις παροχές που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., ότι
α. δεν είναι επ' ονόματι του φυσικού ή νομικού προσώπου που δηλώθηκε με το προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. β. έχει επέλθει οικειοθελής διακοπή και λύση της σύμβασης προμήθειας,
γ. υπάρχει ληξιπρόθεσμος λογαριασμός που δεν έχει εξοφληθεί ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, η οποία δεν τηρείται, ή για οποιοδήποτε λόγο έχει γίνει παύση εκπροσώπησης από τον προμηθευτή,
δ. δεν τηρεί οποιοδήποτε από τους όρους της σύμβασης προμήθειας ή/και σύνδεσης,
ε. για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχει απολεσθεί το δικαίωμα ένταξης ή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό,
δεν προβαίνει στον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας στην εν λόγω παροχή και η ενέργεια αυτή προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής προς επιμερισμό.

3. Στην περίπτωση συμψηφισμού απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές διαφορετικών επιπέδων τάσης, μετά τον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή, ο Προμηθευτής προβαίνει στην αναγωγή της επιμερισθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της παροχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

4. Μετά το τέλος της διαδικασίας επιμερισμού ανά παροχή και αναγωγής της επιμερισθείσας ενέργειας στις περιπτώσεις συμψηφισμού σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, ο συμψηφισμός διενεργείται από τον προμηθευτή στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

5. Στην περίπτωση συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης με περίοδο έκδοσης εκκαθαριστικών λογαριασμών μεγαλύτερη από την περίοδο του κύκλου καταμέτρησης του σταθμού, η ενέργεια από κάθε κύκλο καταμέτρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω παροχή αθροίζεται στην επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ηλεκτρική ενέργειά της, προς συμψηφισμό, κατά τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό της, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Σε περίπτωση τροποποίησης του Προσαρτήματος της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., ο Προμηθευτής λαμβάνει υπόψη το τροποποιημένο Προσάρτημα για τον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας του κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής που έπεται της τροποποίησης, εφόσον αυτό έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί έγκαιρα, διαφορετικά ο επιμερισμός διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο προσάρτημα. Το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο θεωρείται έγκαιρη η υποβολή και οριστικοποίηση του τροποποιημένου Προσαρτήματος ορίζεται από τον Προμηθευτή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες πριν από την αμέσως επόμενη καταμέτρηση του σταθμού παραγωγής.

7. Σε περίπτωση απένταξης παροχής κατανάλωσης από τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, εάν ο Προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, η ενέργεια αυτή αθροίζεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής, αφού αναχθεί στο επίπεδο τάσης της εγχυθείσας ενέργειας με το αντίστροφο του ισχύοντος Συντελεστή Αναγωγής του άρθρου 7 της παρούσας.

8. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., ο Προμηθευτής εκδίδει μετά από αίτηση της Ε. Κοιν. ενημερωτικό σημείωμα προς την Ε. Κοιν., στο οποίο παρουσιάζεται ανά παροχή η συνολική ποσότητα ενέργειας που επιμερίσθηκε και συμψηφίσθηκε, καθώς και τυχόν πλεόνασμα που παραμένει. Τα σημειώματα δεν μπορούν να εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου.

9. Ο Προμηθευτής δύναται να επιβάλλει πάγια χρέωση σε κάθε παροχή κατανάλωσης που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαίως το 0,25 του ευρώ.

Άρθρο 7
Εφαρμογή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε διαφορετικά επίπεδα τάσης


1. Ειδικά στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ε. Κοιν., ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ), με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης (XT). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής αναγωγής της εγχυθείσας ενέργειας, στον υπολογισμό του οποίου συνεκτιμώνται οι τεχνικές απώλειες επί του Δικτύου XT.

2. Η εγχυθείσα στο Δίκτυο ΜΤ ενέργεια από τον σταθμό παραγωγής του αυτοπαραγωγού ή της Ε. Κοιν. θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή αναγωγής (ΣΑ)
ΣΑ = 1-ΣΑπ_ΧΤ
όπου ΣΑ_ΧΤ είναι ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου XT, όπως ορίζεται με την απόφαση ΡΑΕ αριθμ. 17/2006, το γινόμενο του οποίου με τη συνολική εισερχόμενη στο Δίκτυο XT ποσότητα ενέργειας, αποδίδει τις απώλειες ενέργειας του Δικτύου XT. Ο συντελεστής απωλειών δίνεται από τη σχέση:
ΣΑπ_ΧΤ =ΣΠΑ_ΧΤ
1+ΣΠΑ_XT
όπου ΣΠΑ_ΧΤ είναι ο εκάστοτε συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στο Δίκτυο XT (όπως ορίζεται με την απόφαση ΡΑΕ αριθμ. 17/2006), που αντιστοιχεί σε θεώρηση μηδενικών μη τεχνικών απωλειών, με βάση την εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ μελέτη εκτίμησης του Διαχειριστή του Δικτύου για τους συντελεστές απωλειών του Δικτύου.

3. Ο ΣΑ για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο είναι ενιαίος και υπολογίζεται ετησίως, με βάση τις εγκεκριμένες για κάθε έτος, με απόφαση της ΡΑΕ, αριθμητικές τιμές των συντελεστών της προηγούμενης παραγράφου. Για την αναγωγή της εγχυθείσας ή επιμερισθείσας ενέργειας χρησιμοποιείται η τιμή του ΣΑ που υπολογίστηκε για το εκάστοτε ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου καταμετρήθηκε η εγχυθείσα ενέργεια.

4. Ειδικά στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών επιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ε. Κοιν., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο ΜΤ, με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο δίκτυο XT, με εφαρμογή του ΣΑ που ισχύει για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέχρι την έκδοση απόφασης της ΡΑΕ για τον προσδιορισμό του συντελεστή απωλειών στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σύστημα.

Άρθρο 8
Εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού με αποθήκευση ενέργειας


1. Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης). Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.

2. Η σύνδεση και λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής, δηλαδή η ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα αποθήκευσης προέρχεται αποκλειστικά από το σταθμό παραγωγής και η αποθηκευμένη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού.

3. Η ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε KVA) δεν δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW), με ανώτατο όριο ισχύος τα 30kVA. Η μέγιστη ένταση ρεύματος της συνολικής εγκατάστασης δε δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης της παροχής του αυτοπαραγωγού.

Άρθρο 9
Κατάτμηση


Για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής, ανά αυτοτελές ακίνητο. Ως αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4513/2018.

Άρθρο 10
Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων


1. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:
α. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της καταναλωθείσας ενέργειας για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 55 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο τόσο της παραχθείσας όσο και της εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
β. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας ενέργειας από το δίκτυο διανομής.

2. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:
α. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας ενέργειας από το δίκτυο διανομής.
β. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, καθώς επίσης και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού παραγωγής, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5 του ν. 2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 11
Πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011


Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η αξία τυχόν πλεονάσματος εγχυθείσας ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς ή τις Ε. Κοιν., το οποίο προκύπτει από τον ενεργειακό συμψηφισμό ή τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη λήξη της εκάστοτε τριετίας ή τη λύση της Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της παρούσας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006:
α. Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών της χρονικής περιόδου εκκαθάρισης που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος με βάση την οποία καλούνται οι προμηθευτές να καταβαλουν τα ποσά για την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143, παρ. 2α του ν. 4001/ 2011 και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.
β. Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ως μέση τιμή του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες, της χρονικής περιόδου εκκαθάρισης, σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.
Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

Άρθρο 12
Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ), Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ) και Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ε. Κοιν. (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.)


1. α. Στην περίπτωση Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται Σ.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση κατανάλωσης του, για είκοσι πέντε (25) έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής. Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, η νέα Σ.Ε.Σ. θα ισχύει από την υπογραφή της για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της αρχικής Σ.Ε.Σ. ή των διαδοχικών Σ.Ε.Σ., που προκύπτουν σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Για τη σύναψη Σ.Ε.Σ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το σταθμό παραγωγής με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ' ονόματι του αυτοπαραγωγού.
β. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού πλην αυτού από Ε. Κοιν., συνάπτεται Σ.Ε.Ε.Σ. μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, η νέα Σ.Ε.Ε.Σ. θα ισχύει από την υπογραφή της για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της αρχικής Σ.Ε.Ε.Σ. ή των διαδοχικών Σ.Ε.Ε.Σ., που προκύπτουν σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Για την σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για τον σταθμό
παραγωγής με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο προμηθευτή την οποία και θα πρέπει να τηρεί. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής είναι η ύπαρξη μίας ή περισσότερων ενεργών παροχών κατανάλωσης στις προς συμψηφισμό εγκαταστάσεις κατανάλωσης, επ' ονόματι του αυτοπαραγωγού, υπό τον ίδιο προμηθευτή. γ. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού από Ε. Κοιν., συνάπτεται Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. μεταξύ της Ε. Κοιν. και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, η νέα Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. θα ισχύει από την υπογραφή της για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της αρχικής Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. ή των διαδοχικών Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., που προκύπτουν σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Για την σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για τον σταθμό παραγωγής με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου.

2. α. Στην περίπτωση Ενεργειακού Συμψηφισμού, ο εκάστοτε νόμιμος χρήστης της παροχής υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σ.Ε.Σ., εφόσον στο πρόσωπο του συντρέχουν διαρκώς οι προϋποθέσεις δυνάμει των οποίων συνήφθη η Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση αλλαγής του νόμιμου χρήστη της παροχής, τροποποιείται η Σ.Ε.Σ. ως προς τα στοιχεία του νέου αυτοπαραγωγού.
β. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού πλην αυτού από Ε. Κοιν., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής, λύεται αυτοδικαίως η Σ.Ε.Ε.Σ. εκτός εάν ο νέος κύριος του χώρου ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση αυτού, μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού και του νέου κυρίου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.), έχει δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τροποποιείται η Σ.Ε.Ε.Σ., ως προς τα στοιχεία του νέου αυτοπαραγωγού και τα στοιχεία της σύνδεσης αυτού στο δίκτυο διανομής, και ο νέος κύριος ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση από αυτόν υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος ή του παραχωρούντος τη χρήση νέου κυρίου που απορρέουν από τη Σ.Ε.Ε.Σ.
γ. Στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού από Ε. Κοιν., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής, λύεται αυτοδικαίως η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., εκτός εάν ο νέος κύριος του χώρου ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση από αυτόν έχει δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τροποποιείται η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. ως προς τα στοιχεία του νέου συμβαλλόμενου και τα στοιχεία της σύνδεσης αυτού στο δίκτυο διανομής και ο νέος κύριος ή ο αποκτών τη νόμιμη χρήση από αυτόν υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος ή του παραχωρούντος τη χρήση νέου κυρίου που απορρέουν από τη Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 13
Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής Σύνδεση με το δίκτυο διανομής


1. Ο σταθμός παραγωγής συνδέεται στο δίκτυο διανομής ως εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, για τη σύνδεση ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, άλλως ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατάλληλης επαύξησης της παροχής. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή απορροφηθείσας εγχυθείσας ενέργειας, στη θέση της υφιστάμενης παροχής, καθώς και για την εγκατάσταση μετρητή ή μετρητών παραγωγής που θα αποτελεί/ούν μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ' ονόματι του αυτοπαραγωγού.
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού:
αα. Όταν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης προς συμψηφισμό που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί με αυτή, για τη σύνδεση αυτή ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, άλλως ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατάλληλης επαύξησης της παροχής. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή απορροφηθείσας εγχυθείσας ενέργειας, στη θέση της υφιστάμενης παροχής, καθώς και για την εγκατάσταση μετρητή ή μετρητών παραγωγής που θα αποτελεί/ούν μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Η σύνδεση αυτή αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ' ονόματι του αυτοπαραγωγού. Οι λοιπές εγκαταστάσεις κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, παραμένουν συνδεδεμένες μέσω των υφιστάμενων παροχών.
ββ. Όταν δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί με την εγκατάσταση παραγωγής και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κ.λπ.), για τη σύνδεση ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, κάνει χρήση νέας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτείται αποκλειστικά η εγκατάσταση παραγωγής. Ο αυτοπαραγωγός ή η Ε. Κοιν. απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης του απαιτούμενου μετρητή ή μετρητών, στη θέση της νέας παροχής. Η σύνδεση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε νέο αριθμό παροχής κατανάλωσης επ' ονόματι του αυτοπαραγωγού. Οι λοιπές εγκαταστάσεις κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, παραμένουν συνδεδεμένες μέσω των υφιστάμενων παροχών.

2. Για τη σύνδεση του σταθμού παραγωγής υποβάλλεται αίτηση προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, τα εξής:
α. στοιχεία του αυτοπαραγωγού ή της Ε. Κοιν.,
β. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου,
γ. τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών,
δ. στοιχεία της κυριότητας και της νόμιμης χρήσης του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, καθώς και τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.
Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγό, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τα στοιχεία των προς συμψηφισμό εγκαταστάσεων κατανάλωσης.

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων της παρ. 2, ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός, για αιτήματα που αφορούν ενεργειακό συμψηφισμό, ή εντός τεσσάρων (4) μηνών, για αιτήματα που αφορούν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού ή της Ε. Κοιν. και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον Διαχειριστή του δικτύου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου διανομής, άλλως η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός του εκάστοτε προβλεπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος.

5. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό για τη σύναψη Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ., ή από την Ε. Κοιν. για τη σύναψη Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ., προς τον προμηθευτή, με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός, για την εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του, ή η Ε. Κοιν. για το σταθμό παραγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Η υπογραφή της Σ.Ε.Σ., της Σ.Ε.Ε.Σ. ή της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

6. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής υποβάλλεται προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, αίτημα με τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στην τεχνολογία ή τις τεχνολογίες του σταθμού παραγωγής και το επίπεδο τάσης, όπως αυτά καθορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, τα οποία είναι κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: α. αντίγραφο της Σ.Ε.Σ., Σ.Ε.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. β. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: αα. τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής της νησιδοποίησης, ββ. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, γγ. οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας για την απόζευξη του σταθμού και τους χρόνους απόζευξης και επανάζευξης, γ. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού ή της Ε. Κοιν. όπου θα αναφέρεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού δε θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν.

Άρθρο 14
Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ.)


Η Σ.Ε.Σ. συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Σ.) Στ.........................., σήμερα................................., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία .......................................και το διακριτικό τίτλο......................................., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ........................με Α.Φ.Μ. ..........................της Δ.Ο.Υ. ...............................και εκπροσωπείται νόμιμα από τον..................................., δυνάμει της αριθμ. ...............................αποφάσεως του................................

ΚΑΙ

Αφετέρου τ...................................................... (εφεξής «αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό» ή «αυτοπαραγωγός»), που κατοικεί / εδρεύει στ................. οδός ................................. αριθ. ......................, με Α.Φ.Μ. ..................τηςΔ.Ο.Υ.............................., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ................... δυνάμει...................................

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως ισχύει,
β) το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης -....» (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει,
γ) το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει,
δ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύει,
ε) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016), η) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμενων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11-02-2014),
όπως ισχύει,
θ) την αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013) όπως ισχύει, ι) την υπουργική απόφαση ....................../2019, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14
Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
ια) την από .......................... Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής για το σταθμό παραγωγής που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ............................ της Δημοτικής Ενότητας ....................... της Περιφερειακής Ενότητας..........................,
την Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το ακίνητο/ εγκατάσταση που αναφέρεται στο προσάρτημα της παρούσας, τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π. ...........................) συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης κατανάλωσής του από την παραγωγή του σταθμού παραγωγής ισχύος .............. kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό .................. της Δημοτικής Ενότητας ........................... της Περιφερειακής Ενότητας ..............................., είτε αυτή ταυτοχρονίζεται με την κατανάλωσή του είτε όχι, με διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια ίση με αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Η μέθοδος του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραχθείσας και καταναλωθείσας ενέργειας εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εξυπηρετούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση (κατανάλωση), η οποία συνδέεται στο δίκτυο διανομής. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τον ενεργειακό συμψηφισμό στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της μεταξύ των μερών Σύμβασης Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής ή/και του συστήματος αποθήκευσης. Εφόσον ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου εκτιμά ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής εφόσον απαιτείται. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
3. Η ενέργεια του σταθμού παραγωγής θα παρέχεται στο δίκτυο διανομής με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης ..... V, για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz) και σε παράλληλη λειτουργία του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο διανομής. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από τον σταθμό παραγωγής θα είναι ............... kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ια' του προοιμίου).

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου) [ή, εναλλακτικά, του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ, ή άλλου κώδικα διαχείρισης δικτύου διανομής], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Ο σταθμός παραγωγής, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του δικτύου [ή. εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], την υπουργική απόφαση ................/2018 (σημείο ι΄ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της υπουργικής απόφασης /2019 (σημείο ι' του προοιμίου) για είκοσι πέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για τη μετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού σταθμού, που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β΄/1079/2009) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583/2014) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1547/2017) ή λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού, στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης............./2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.

Άρθρο 5
Χρεώσεις

1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης ως ακολούθως:
α. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται επί της ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την διαφορά της εγχυθείσας στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως πρόσθετη εγχυθείσα ενέργεια.
β. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάλλονται επί της καταναλωθείσας ενέργειας στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο τόσο της παραχθείσας όσο και της εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
γ. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) επιβάλλονται επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας.
2. Στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού, σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις, η διενέργεια του ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση για τον αυτοπαραγωγό. Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Άρθρο 6
Μετρήσεις

1. Η καταμέτρηση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, καθώς και της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατά τον κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα και με τη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ' του προοιμίου).
2. Ο υφιστάμενος μετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντικαθίσταται από δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής. Ο Μετρητής 1 μετράει την παραχθείσα και καταναλωθείσα από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση που για την παραγωγή ενέργειας συνδυάζονται δύο τεχνολογίες παραγωγής, αντί του Μετρητή 1, εγκαθίστανται δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής (Μετρητές 1α και 1β). Ο Μετρητής 2 μετράει την απορροφηθείσα και εγχυθείσα από και προς το δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια. Όλοι οι ως άνω περιγραφόμενοι μετρητές βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή του δικτύου διανομής.
3. Για τις μετρήσεις ενέργειας και τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητικών διατάξεων ισχύουν τα αναφερόμενα στους κώδικες των Διαχειριστών, καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής

Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να επιτρέπει στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που προβλέπονται στους κώδικες των Διαχειριστών και την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές

1. Η διαδικασία συμψηφισμού πραγματοποιείται από τον προμηθευτή στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης κατά τους κύκλους καταμέτρησης (υπολογισμού) της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης, με συνακόλουθη υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως εγχυθείσα ενέργεια. Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής διενεργείται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάζουσα, μετά την τελική εκκαθάριση, ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας δεν μεταφέρεται περαιτέρω και ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο για την ποσότητα αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της παρούσας Σύμβασης. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες), υπολογίζονται και χρεώνονται ανά κύκλο καταμέτρησης.
2. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό

Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο ια΄ και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο ιβ΄ του προοιμίου της παρούσας στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δεν είναι και κύριος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη χρήση αυτού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
β. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του σταθμού παραγωγής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.
γ. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
δ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
ε. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 11
Λύση Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής, ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται επί αποδείξει, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενο του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής ή/και του συστήματος αποθήκευσης, καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ του προμηθευτή, ύψους 2.000 € προσαυξημένη κατά 30 € για κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με τον εν λόγω αυτοπαραγωγό.

Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία

1. Ο προμηθευτής και ο αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό συμφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά, θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016.
στην υπουργική απόφαση ............../2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 16
Κοινοποιήσεις

Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΔΑΠΕΕΠ και στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου διανομής.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον προμηθευτή

Για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό»

Άρθρο 15
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.)


Η Σ.Ε.Ε.Σ. συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Ε.Σ.)

Στ.........................., σήμερα.................................,ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία .............................
..........και το διακριτικό τίτλο......................................., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ........................με Α.Φ.Μ. ..........................της Δ.Ο.Υ. ...............................και εκπροσωπείται νόμιμα από τον..................................., δυνάμει της αριθμ. ...............................αποφάσεως του................................

ΚΑΙ

Αφετέρου τ...................................................... (εφεξής «αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό» ή «αυτοπαραγωγός»), που κατοικεί / εδρεύει στ................. οδός ................................. αριθ. ......................, με Α.Φ.Μ. ..................της Δ.Ο.Υ.............................., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ................... δυνάμει...................................

Λαμβανομένων υπόψη:
α) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως ισχύει,
β) το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης -....» (ΦΕΚ Α΄ 149),
όπως ισχύει,
γ) το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει,
δ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύουν,
ε) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016), η) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11-02-2014), όπως ισχύει,
θ) την αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013) όπως ισχύει,
ι) την υπουργική απόφαση ............./2019, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
ια) την από ............. Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής για το σταθμό παραγωγής που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ......... της Δημοτικής Ενότητας ......... της Περιφερειακής Ενότητας ..........,
ιβ) τη (τις) Σύμβαση (Συμβάσεις) Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το (τα) ακίνητο (ακίνητα)/ εγκατάσταση (εγκαταστάσεις) που αναφέρεται (αναφέρονται) στο προσάρτημα της παρούσας,
ιγ) τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π. .................), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης / των εγκαταστάσεων κατανάλωσης του από την παραγωγή του σταθμού παραγωγής ισχύος .............. kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό ............... της Δημοτικής Ενότητας ................ της Περιφερειακής Ενότητας ................, με διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια ίση με αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και η αντίστοιχη συμψηφιζόμενη παροχή / οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ' ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στην εγκατάσταση/στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της (των) μεταξύ των μερών Σύμβασης (Συμβάσεων) Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Η μέθοδος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού εφαρμόζεται σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με την εγκατάσταση / τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται. Ειδικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εφαρμόζεται σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με την εγκατάσταση / τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται.
3. Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού παροχής κατανάλωσης διαφορετικού επιπέδου τάσης από την παροχή του σταθμού παραγωγής, ο Προμηθευτής προβαίνει στο συμψηφισμό μετά την αναγωγή της εγχυθείσας ενέργειας, που αντιστοιχεί, στο επίπεδο τάσης της απορροφηθείσας ενέργειας.
4. Ο αυτοπαραγωγός δύναται να τροποποιεί το προσάρτημα της παρούσας με τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αποστέλλοντας το στον Προμηθευτή και κοινοποιώντας το στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου.
5. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής. Εφόσον ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου εκτιμά ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
6. Η ενέργεια του σταθμού παραγωγής θα παρέχεται στο δίκτυο διανομής με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης .. V για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz) και σε παράλληλη λειτουργία του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο διανομής. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από τον σταθμό παραγωγής θα είναι .............. kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ια΄ του προοιμίου).

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου) [ή, εναλλακτικά, του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ, ή άλλου κώδικα διαχείρισης δικτύου διανομής], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Ο σταθμός παραγωγής, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, [(ή. εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], την υπουργική απόφαση ............../2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ........../2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου) για είκοσι πέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για τη μετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού σταθμού που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β΄ 1079/2009) ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3583/2014), ή στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1547/2017), ή λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ........./2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για ................
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.

Άρθρο 5
Χρεώσεις

1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε συμψηφιζόμενης κατανάλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται ως εξής:
α. Για την περίπτωση που η εγκατάσταση κατανάλωσης βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτή, στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό της κατανάλωσης αυτής μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό έτερης συμψηφιζό-
μενης κατανάλωσης, ως εγχυθείσα ενέργεια.
β. Για την περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν και επομένως υπάρχει μόνο κατανάλωση για τις ανάγκες της ιδίας εγκατάστασης παραγωγής (π.χ. αντιστροφείς, σύστημα ασφαλείας, νυχτερινός φωτισμός κ.λπ.), στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να πιστωθεί προς συμψηφισμό στους επόμενους χρονικά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται για τις υπόλοιπες συμψηφιζόμενες καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού, απομειούμενη αναλόγως κατά τη χρονική σειρά έκδοσής τους.
3. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής: α. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρήση Συστήματος, τη Χρήση Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας.
β. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής, και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού παραγωγής:
αα. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάλλονται επί της καταναλωθείσας ενέργειας στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης το σύνολο τόσο της παραχθείσας όσο και και εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
ββ. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) επιβάλλονται επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας.
γ. Οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5%ο του ν. 2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού, σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις η διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση για τον αυτοπαραγωγό. Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Άρθρο 6
Μετρήσεις

1. α. Για την περίπτωση όπου, μεταξύ των καταναλώσεων που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης που βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής και επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, ο υφιστάμενος μετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντικαθίσταται από δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής, τον Μετρητή 2 για τη μέτρηση της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τον Μετρητή 1 για την μέτρηση της παραχθείσας και καταναλωθείσας από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση που για την παραγωγή ενέργειας συνδυάζονται δύο τεχνολογίες παραγωγής, αντί του Μετρητή 1, εγκαθίστανται δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής (Μετρητές 1α και 1β). Οι ως άνω μετρητές βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή του δικτύου διανομής. Η καταμέτρηση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, καθώς και της απορροφηθείσας και εγχυθείσας από και προς το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατά τον κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα και με τη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
β. Για την περίπτωση όπου, μεταξύ των καταναλώσεων που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, δεν υπάρχει εγκατάσταση κατανάλωσης στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ή όταν υπάρχει αλλά δεν επιλέγεται να συνδεθεί ηλεκτρικά με αυτήν, για την μέτρηση της παραχθείσας και της καταναλωθείσας από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται μετρητής διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής, ενώ ειδικά στην περίπτωση που για την παραγωγή ενέργειας συνδυάζονται δύο τεχνολογίες παραγωγής, εγκαθίστανται επιπλέον δύο μετρητές διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής. Οι ως άνω μετρητές βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή του δικτύου διανομής.
γ. Για τις υπόλοιπες καταναλώσεις που βρίσκονται στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής χωρίς να συνδέονται με αυτήν ή σε απομακρυσμένο χώρο, ο σχετικός μετρητής μετράει την καταναλωθείσα (δηλ. την απορροφηθείσα) από το δίκτυο διανομής, ηλεκτρική ενέργεια. Η καταμέτρηση της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει κάθε εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα και με την αντίστοιχη Σύμβαση Προμήθειας (σημείο ιβ΄ του προοιμίου).
2. Για τις μετρήσεις ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στους κώδικες των Διαχειριστών ,καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής

Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να επιτρέπει στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που προβλέπονται στους κώδικες των Διαχειριστών και την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές

1. Ο αυτοπαραγωγός φέρει την υποχρέωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης κάθε εκδιδόμενου χρεωστικού εκκαθαριστικού λογαριασμού για όλες τις καταναλώσεις του που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
2. Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι την αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραγωγής μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. Με τη λύση ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης διενεργείται εκκαθάριση, δηλαδή είτε έκτακτη καταμέτρηση της εγχυθείσας στο δίκτυο διανομής από το σταθμό παραγωγής ενέργειας και ταυτόχρονη έκτακτη καταμέτρηση της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας όλων των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, είτε αναγγελία όλων των σχετικών ενδείξεων από τον αυτοπαραγωγό προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου και έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών λογαριασμών τους. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο) από τον συμψηφισμό δεν πιστώνεται σε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες), υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης.
3. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό

Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης, που αναφέρεται στο σημείο ια΄, και τη Σύμβαση / τις Συμβάσεις Προμήθειας, που αναφέρονται στο σημείο ιβ΄ του προοιμίου της παρούσας, στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό δεν είναι και κύριος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη χρήση του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
β. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του σταθμού παραγωγής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.
γ. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
δ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
ε. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 11
Λύση Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή του συνόλου των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον συμψηφισμό καθώς και της εγκατάστασης παραγωγής, εφόσον αυτή δεν είναι στον ίδιο χώρο και δεν συνδέεται με μία εκ των εγκαταστάσεων κατανάλωσης που περιέχονται στο Προσάρτημα της παρούσας, και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης (Συμβάσεων) Προμήθειας ή της Σύμβασης (Συμβάσεων) Σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής, ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται επί αποδείξει, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενο του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ του προμηθευτή, ύψους 2.000 € προσαυξημένη κατά 30€ για κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με τον εν λόγω αυτοπαραγωγό.

Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία

1. Ο προμηθευτής και ο αυτοπαραγωγός με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό συμφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά, θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016, στην υπουργική απόφαση
......../2019 (σημείο ι΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 16
Κοινοποιήσεις

Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΔΑΠΕΕΠ και στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου διανομής.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον προμηθευτή

Για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία των παροχών κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμόΣτην πρώτη γραμμή του Πίνακα, αναγράφεται, εφόσον υπάρχει, η υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης στην οποία συνδέεται ο σταθμός παραγωγής. Η σειρά που αναγράφονται οι λοιπές παροχές είναι τυχαία και δεν υποδηλώνει προτεραιότητα για τη διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Άρθρο 16
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.)


Η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.)
Στ.........................., σήμερα.................................,ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία .......................................και το διακριτικό τίτλο......................................., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ........................με Α.Φ.Μ. ..........................της Δ.Ο.Υ. ...............................και εκπροσωπείται νόμιμα από τον..................................., δυνάμει της αριθμ. ...............................αποφάσεως του................................

ΚΑΙ

Αφετέρου τ...................................................... (εφεξής «αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό» ή «αυτοπαραγωγός»), που κατοικεί / εδρεύει στ................. οδός ................................. αριθ. ......................, με Α.Φ.Μ. ..................της Δ.Ο.Υ.............................., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ................... δυνάμει...................................
Λαμβανομένων υπόψη:
α) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως ισχύει, β) το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης -....» (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει,
γ) το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9),
δ) το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει,
ε) Την υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/ οικ. 12112/20-06-2013 «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας.» (ΦΕΚ Β΄ 1521) και την υπουργική απόφαση αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06-08-2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύουν,
ζ) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4081/2016), ι) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11-02-2014), όπως ισχύει,
ια) την αριθμ. 182/2013 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013) όπως ισχύει,
ιβ) την υπουργική απόφαση ........../2019, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
ιγ) την από ............... Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής για το σταθμό παραγωγής που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ................ της Δημοτικής Ενότητας........... της Περιφερειακής Ενότητας ...................
ιδ) τη (τις) Σύμβαση (Συμβάσεις) Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στις παροχές κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας,
ιε) τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π. ................), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης και των παροχών κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας (στο εξής
«παροχές κατανάλωσης» ή «παροχές») από την παραγωγή του σταθμού παραγωγής ισχύος .............. kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό ................... της Δημοτική Ενότητας ................. της Περιφερειακής Ενότητας .........., με διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια ίση με αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Τόσο η παροχή του σταθμού παραγωγής όσο και η αντίστοιχη συμψηφιζόμενη παροχή / οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και να υπολογίζει το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλεται για κάθε παροχή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε παροχή (σημείο ιδ΄ του προοιμίου).
2. Η μέθοδος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού εφαρμόζεται σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται εντός της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. με την παροχή / τις παροχές με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται και η οποία / οι οποίες βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή. Ειδικά για Ε. Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής ο σταθμός παραγωγής επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός όμορης Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι διασυνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εφαρμόζεται σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με την παροχή / τις παροχές με την οποία / τις οποίες αντιστοιχίζεται.
3. Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού απορροφηθείσας και επιμερισθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές διαφορετικών επιπέδων τάσης, ο Προμηθευτής προβαίνει στο συμψηφισμό μετά την αναγωγή της επιμερισθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της απορροφηθείσας ενέργειας.
4. Η Ε. Κοιν. δύναται να τροποποιεί το προσάρτημα της παρούσας με τις παροχές που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αποστέλλοντας το στον Προμηθευτή και κοινοποιώντας το στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου.
5. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής. Εφόσον ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου εκτιμά ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
6. Η ενέργεια του σταθμού παραγωγής θα παρέχεται στο δίκτυο διανομής με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης .. V για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz) και σε παράλληλη λειτουργία του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο διανομής. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από τον σταθμό παραγωγής θα είναι .............. kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ιγ΄ του προοιμίου).

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου [ή του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Ο σταθμός παραγωγής, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, [(ή. εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], την υπουργική απόφαση ........./2019 (σημείο ιβ΄ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ......../2019 (σημείο ιβ΄ του προοιμίου) για είκοσι πέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για τη μετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού σταθμού που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067/ 19-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1547/2017), ή λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης.........../2019 (σημείο ιβ΄ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για.................
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα της Ε. Κοιν. για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.

Άρθρο 5
Χρεώσεις

1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε συμψηφιζόμενης παροχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται ως εξής: στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς επιμερισμό στις συμψηφιζόμενες παροχές. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε παροχής, η επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό της συμψηφιζόμενης παροχής, ως επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής από τον σταθμό παραγωγής, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής.
3. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό παροχής (περιλαμβανομένης αυτής του σταθμού παραγωγής) επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας.
β. Οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5%ο του ν. 2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου κάθε παροχής, σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις, η διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση. Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Άρθρο 6
Μετρήσεις

1. Για την μέτρηση της παραχθείσας και της καταναλωθείσας από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται μετρητής διπλής κατεύθυνσης καταγραφής. Ειδικά στην περίπτωση που για την παραγωγή ενέργειας συνδυάζονται δύο τεχνολογίες παραγωγής, εγκαθίστανται δύο επιπλέον μετρητές διπλής κατεύθυνσης καταγραφής. Όλοι οι ως άνω περιγραφόμενοι μετρητές βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή του δικτύου διανομής.
2. Για τις μετρήσεις ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, ή στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά σε ΜΔΝ, καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής

Η Ε. Κοιν. οφείλει να επιτρέπει στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές

1. Η Ε. Κοιν. φέρει την υποχρέωση της εμπρόθεσης εξόφλησης του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού του σταθμού παραγωγής, ανεξαρτήτως αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές.
2. Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας του σταθμού παραγωγής από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι την αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραγωγής μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της. Με τη λύση ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου της εγχυθείσας στο δίκτυο διανομής και της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, και έκδοση του σχετικού εκκαθαριστικού λογαριασμού. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που αντιστοιχεί στο σταθμό παραγωγής δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στην Ε. Κοιν. για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες) υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης.
3. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις της Ε. Κοιν.

Η Ε. Κοιν. οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο ιγ΄ και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο ιδ΄ του προοιμίου της παρούσας στο όνομα της. Σε περίπτωση που η Ε. Κοιν. δεν είναι και κυρία του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη χρήση του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
β. Έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των χρηστών των συμψηφιζόμενων παροχών να ενημερώνεται από τον προμηθευτή για κάθε παροχή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, για την ποσότητα ενέργειας που συμψηφίστηκε και για ενδεχόμενο υπόλοιπο ενέργειας προς συμψηφισμό.
γ. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του σταθμού παραγωγής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου.
δ. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
ε. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. στ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 11
Λύση Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή του σταθμού παραγωγής, και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού παραγωγής, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από την Ε. Κοιν. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Η Ε. Κοιν. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής, η Ε. Κοιν. οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται επί αποδείξει, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενο του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας της Ε. Κοιν. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ του προμηθευτή, ύψους 2.000C προσαυξημένη κατά 30€ για κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με την εν λόγω Ε. Κοιν.

Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία

1. Ο προμηθευτής και η Ε. Κοιν. συμφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά, θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016, ν. 4513/2018, στην υπουργική
απόφαση .........../2019 (σημείο ιβ΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 16
Κοινοποιήσεις
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη ΡΑΕ, στο ΔΑΠΕΕΠ και στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου διανομής.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον προμηθευτή

Για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό»


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία των παροχών κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμόΆρθρο 17
Έναρξη ισχύος και άλλες διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η απόφαση με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1547/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο