Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2019 ]

2/20483/0026/2019 Παροχή οδηγιών για τις τελευταίες αλλαγές στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο λογιστικό»

(Παροχή οδηγιών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 1-3-2019
Αριθ. πρωτ.: 2/20483/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 69 87 705
FAX: 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών»

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ν. 4583/2018 (Α.212) με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκαν τα άρθρα 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016 (Α.240) και ορισμένα άρθρα του ν. 4270/2014 (Α.143). Ειδικότερα, τροποποιούνται τα άρθρα 55, 69Γ, 69ΣΤ του ν. 4270/2014 και προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ, που αφορά στις προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Διευκρινιστικά των όσων ορίζονται αναλυτικά στις ανωτέρω διατάξεις, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η έκθεση του ΓΔΟΥ επί διαφωνιών με τον διατάκτη υποβάλλεται μετά του σχετικού φακέλου αποκλειστικά και μόνο στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αξιοποιεί και αξιολογεί αυτές για τη διενέργεια των ελέγχων, κατά λόγο αρμοδιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 53-54 του Π.Δ.142/2017 (Α.181).

Τέλος, οι οικονομικές υπηρεσίες των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Εγκύκλιος παρακαλούνται να απευθύνουν ερωτήματα αναφορικά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αλλά και εν γένει την ερμηνεία των δημοσιονομικών κανόνων, πρωτίστως στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων που τους εποπτεύουν. Οι οικείες ΓΔΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνες για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πέραν του Υπουργείου τους, και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και κατά συνέπεια οφείλουν να μεριμνούν για την ομοιόμορφη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων εκ μέρους τους. Συνακόλουθα, η υποβολή από τις οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, να συνοδεύεται από την τεκμηριωμένη άποψη της οικείας ΓΔΟΥ, εκθέτοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και από πλήρη φάκελο αντιγράφων των δικαιολογητικών. Η τήρηση των ανωτέρω οδηγιών είναι απαραίτητη προκειμένου η Υπηρεσία μας να σχηματίσει σφαιρική άποψη επί των υποβληθέντων ερωτημάτων, έχοντας προηγουμένως αποκτήσει πλήρη γνώση του ιστορικού και των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, με σκοπό αυτά να τύχουν άμεσης απάντησής τους {σχετική η αριθ. 2/84014/0026/20-11-2017 εγκύκλιός μας (Α.Δ.Α.:6ΞΣΜΗ-ΧΓΕ)}.Ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών
Γ. ΧουλιαράκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο