Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2019 ]

67262/2140/2019 Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022

(Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 67262/2140/27-02-2019

(ΦΕΚ Β' 732/04.03.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (88 Α΄), όπως ισχύει.
β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και της διατάξεις» (258 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» (143 Α΄).
δ) Του π.δ. 63/22-4-2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ε) Του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (168 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

3. Το αριθμ. 93187/14-12-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η 4594/100/11-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

4. Την αριθμ. οικ. 8159/647/21-2-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για τα έτη 2019 έως 2022 ύψους 18.000.000,00 €, η οποία καλύπτεται από τις ετήσιες πιστώσεις του ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ,

αποφασίζουμε:

Την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, κατ’εφαρμογή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων δδ) και εε) περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019 έως 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εφαρμογή της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013


Για την κάλυψη δαπανών των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ και όχι περισσότερο από 3.000.000,00 €, κατ’ αναλογία 2 προς 1 για ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ.

Άρθρο 2
Εφαρμογή της υποπερίπτωσης εε της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013


Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης πόρου για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των παρακάτω οριζόμενων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. εε της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά από αίτηση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Προκειμένου να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απόδοσης πόρου των κάτωθι κατηγοριών δαπανών 1-8, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση ή εφόσον πραγματοποιήσουν νέες αρχαιρεσίες να υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εντός τριών (3) μηνών τα νόμιμα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών τους μαζί με την συνοδευτική απόδειξη κατάθεσής τους και στην ΓΣΕΕ, εφόσον τυγχάνουν μέλη αυτής.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η ετήσια και μηνιαία απόδοση πόρου των λειτουργικών εξόδων τόσο για τις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, Ε.Σ.Α.με.Α) όσο για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ε.Κ., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού όταν πρόκειται για Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών.

Α. ΓΣΕΕ

Στη ΓΣΕΕ, η απόδοση του πόρου υπολογίζεται μηνιαία σε είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Β. Ε.Σ.Α.μεΑ

Στην Ε.Σ.Α.μεΑ, η απόδοση του πόρου υπολογίζεται μηνιαία σε δεκαεπτά (17) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων - Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύπτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η μηνιαία απόδοση πόρου καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

Γ.1. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.1 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δεκατρία (13) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ.2. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.2 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Γ.3. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται είκοσι δύο (22) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, που ισχύει την 1-2-2019.

Δ. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα και ομοσπονδίες
(πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Επιχειρήσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών)

Δ.1. Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών μέχρι 500 καταβάλλεται ετησίως το ποσό των 6.000,00 €.
Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει και άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αποφασίζει για τον επιμερισμό του πόρου αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη, με εξαίρεση την περίπτωση που το δεύτερο Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

Δ.2. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500 καταβάλλεται ποσό 6.500,00€ ετησίως.

Δ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300 καταβάλλεται ποσό 8.000,00 € ετησίως

Δ.4. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται ετησίως ποσό:

Δ.4. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.4. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.5.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.5.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται ετήσιο ποσό,το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.6.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 καταβάλλεται το ποσό των 8.000,00 €.

Δ.6.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 καταβάλλεται το ποσό 14.740 €, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 6.700 επί του ποσού 2,20 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 καταβάλλεται το ποσό 8.500€, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών 5.000 επί του ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6.δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω καταβάλλεται το ποσό, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,50 € ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.7. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα που η έδρα τους είναι σε νησί, εφόσον από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πάνω από 500 μέλη, θα καταβάλλεται επιπλέον συνολικό ποσό 1.200 ευρώ ετησίως.

2. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δικαιούχοι απόδοσης πόρου για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε αντίστοιχου έτους είναι:

Α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31-12-1991, για τους δύο (2) τεχνίτες, για τέσσερις (4) φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, αλλά και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίζεται στην 50461/11-10-2001 (Β’ 1372) υπουργική απόφαση.

Β. Η Ε.Σ.Α.με.Α. για οκτώ (8) υπαλλήλους και μία (1) καθαρίστρια, όπως ορίζεται στην 50125/29-03-2007 (Β’ 610) υπουργική απόφαση.

Γ. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέλη της ΓΣΕΕ, για το προσωπικό που είχαν προσλάβει μέχρι την 31-12-1995.

Δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη στις οποίες αποδίδεται πόρος για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας, δύναται να αποδοθεί πόρος για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η ως άνω απόδοση πόρου διατηρείται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που ο αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πλέον των 10.000.

Ε. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, μέλη της ΓΣΕΕ, με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου μέχρι την 31-12-1991, αλλά προσέλαβαν μεταγενέστερα και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης.

ΣΤ. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ), του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31-12-1991 και εξακολουθούν να απασχολούν.

Ζ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε άλλη, ή ενοποίησης δύο ή περισσοτέρων οργανώσεων, στις οποίες αποδίδεται πόρος από τον ΟAEΔ, ο Οργανισμός δύναται να εξακολουθεί να αποδίδει τον πόρο στον ίδιο συνολικό αριθμό υπαλλήλων εφόσον:

1) εξασφαλισθεί η σύμφωνη έγγραφη γνώμη της ΓΣΕΕ για την αναγκαιότητα απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση,

2) υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και

3) εγκριθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ.

Η. Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, μέλος της ΓΣΕΕ, που υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση, δικαιούται τον πόρο εφόσον:

1) εξασφαλισθεί η σύμφωνη έγγραφη γνώμη της ΓΣΕΕ,

2) υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και

3) εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ και για τον κάτωθι αριθμό υπαλλήλων ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της:
 

ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Από 1.000 έως 10.000 1
»   10.001 » 20.000 2
»   20.001 » 30.000 3
»  30.001 και άνω 4


Οι παραπάνω οργανώσεις, εάν δικαιούνται στέγαση άνω των 250 τ.μ. δύναται να αιτηθούν και για την κάλυψη της μισθοδοσίας μιας καθαρίστριας.

Θ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση υπαλλήλου που αποχώρησε για οποιοδήποτε λόγο, ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με την οποία υπηρετούσε ο αποχωρήσας.

Για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με πάνω από 100.000 ψηφίσαντα μέλη, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση υπαλλήλου στον ίδιο κλάδο ή και ειδικότητα με αυτή του αποχωρήσαντα.

Η απόδοση του πόρου για τη δαπάνη των μικτών αποδοχών της μισθοδοσίας προσωπικού των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, προσαυξάνεται με τα αντίστοιχα ποσοστά εργοδοτικών εισφορών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, όπως ισχύουν.

Ο πόρος για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, καθορίζεται, σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως είχαν διαμορφωθεί στη ΣΣΕ 2008-2009.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν αποδίδεται πόρος για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται ανά μήνα ποσό έως 250€ ως δαπάνη καθαριότητας, εφόσον υποβληθεί το σχετικό αίτημα και τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών καθαριότητας (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή παραστατικό αγοράς υλικών καθαριότητας).

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης, λόγω συνταξιοδοτήσεως μόνο του προσωπικού των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων για το οποίο γινόταν η σχετική απόδοση πόρου της μισθοδοσίας του από τον ΟΑΕΔ, αποδίδεται πόρος. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της αποζημίωσης που προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του, προσδιορίζεται κατά περίπτωση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. Το ποσό αυτό αποδίδεται στη συνδικαλιστική οργάνωση με την προϋπόθεση ότι έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο που αποχώρησε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1, 2, 3, 4

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την απόδοση των πόρων για τις δαπάνες 1,2,3 υποχρεούνται ανά μήνα να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δαπάνες 1,2,3

α. Αίτηση, για την καταβολή των λειτουργικών εξόδων, της μισθοδοσίας προσωπικού και δαπανών καθαριότητας.

Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε., η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

β. Αντίγραφα, αποδεικτικού υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) προς τον ΕΦΚΑ και της εντολής πληρωμής των εισφορών, επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο (2) προηγούμενων μηνών από τον αιτούμενο προς απόδοση πόρο μήνα, εκτός των επιδομάτων (Δώρου ΠάσχαΧριστουγέννων και Αδείας).

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στον ΕΦΚΑ έχει σαν συνέπεια την αναστολή απόδοσης του πόρου μέχρι την ρύθμισή της.

γ. Υπεύθυνη δήλωση, με τα στοιχεία του κατά τον νόμο υπεύθυνου της συνδικαλιστικής οργάνωσης(εργοδότη) από την οποία να προκύπτει:

1. ο αριθμός των εργαζομένων,

2. η ημερομηνία πρόσληψής τους στην οργάνωση, τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους,

3. το είδος της εργασιακής σχέσης και η ειδικότητα (π.χ. αορίστου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου, υπάλληλος γραφείου, κ.λπ.),

4. το σύνολο μεικτών αποδοχών Δαπάνη 4

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να τους αποδοθεί ο πόρος για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου τους τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν είναι:

1. Αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης, απευθυνόμενη προς τον εργοδότη του (Διοίκηση συνδικαλιστικής οργάνωσης).

2. Φωτοτυπία της αναγγελίας οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

3. Βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας από την οποία να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργάνωση, το δικαιούμενο ποσό απόλυσης, αποζημίωσης λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος με επικουρική ασφάλιση ή μη, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από τους Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, στην οποία να δηλώνεται:
ότι καταβλήθηκαν οι νόμιμες αποδοχές στον εργαζόμενο που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης.

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε., η Ε.Σ.Α.με.Α, τα ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και oι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Η κατανομή της απόδοσης πόρου για ένα (1) συνέδριο προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΓΣΕΕ   243.000
2 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΩΣ 500 1.200
3   ΑΠΟ 501  1.000 1.500
4   1.001  5.000 2.000
5   5.001  10.000 2.500

 

6   10.001  15.000 5.000
7   15.001  20.000 7.000
8   20.001  30.000 12.000
9   30.001  100.000 24.000
10   100.001  και άνω 69.000
11 Ε.Σ.Α.με.Α

ΚΑΙ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΑΠ0 501 ΕΩΣ 1.000 2.500
12   1.001  5.000 3.500
13   5.001  10.000 5.300
14   10.001  15.000 10.500
15   15.001  20.000 17.500
16   20.001  30.000 20.500
17   30.001  40.000 32.500
18   40.001  50.000 37.000
19   50.001  και άνω 82.000Εργατοϋπαλληλικό κέντρο με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφόσον είναι το μοναδικό στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα θα καταβάλλεται το ποσό των 1.200,00 € στο μεγαλύτερο σε ψηφίσαντα μέλη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. Πρωτότυπα τιμολόγια που αφορούν:

Α.1. Αμοιβή δικηγόρων,

Α.2. Ενοίκια αιθουσών,

Α.3. Ενοίκιο εγκαταστάσεων (π.χ. εξοπλισμός μηχανημάτων, pvc, κ.λπ.),

Α.4. Εκτύπωση προσκλήσεων,

Α.5. Εκτύπωση προκηρύξεων, ψηφοδελτίων Α.6. Αγορά γραφικής ύλης,

Α.7. Δαπάνες διανυκτέρευσης συνέδρων ( Σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων ),

Α.8. Δαπάνες σίτισης συνέδρων ( ομοίως σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων),

Α.9. Δαπάνες φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό

Αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ύστερα από αίτησή τους, δύνανται να λάβουν από τον ΟΑΕΔ, ως δαπάνες συνεδρίου, μόνο την αμοιβή δικηγόρων, για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και εφόσον έχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΕ. Προκειμένου να τους γίνει απόδοση πόρου του συγκεκριμένου σκοπού, μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλλουν απαραιτήτως τα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.

Η απόδοση πόρου καθορίζεται με βάση τα μέλη που ψήφισαν κατά τις αρχαιρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικηγόρων που παραβρέθηκαν και τις ημέρες που απασχολήθηκαν, ως εξής:
 

Α/Α ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ  ΜΕΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΜΕΡΩΝ
1 ΑΠΟ 200 ΕΩΣ 500 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΓΙΑ ΜΙΑ ( 1 )
2 501         1.500 ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)
3 1.501        4.000 ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3)
4 4.001 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ (7) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5)


Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β1. Κατάσταση ημεραργιών αντιπροσώπων Κατάσταση ημεραργιών αντιπροσώπων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της οργάνωσης στην οποία καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων, το ποσό που έλαβαν ως ημεραργία και την υπογραφή του καθενός.

Το ποσό της ημεραργίας καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ κατά ανώτατο όριο την ημέρα (εκτός Κυριακής).

Β2. Κατάσταση μετακίνησης αντιπροσώπων Κατάσταση μετακίνησης αντιπροσώπων, όμοιου περιεχομένου με την προηγούμενη, στην οποία σε ξεχωριστή στήλη δίπλα από τα ονοματεπώνυμα και την υπογραφή των αντιπροσώπων θα αναφέρεται το μέσο μαζικής μεταφοράς με συνημμένα τα πρωτότυπα εισιτήρια ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΠΛΟΙΟΥ, κ.λπ. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Ε.Ι.Χ. του αντιπροσώπου θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωσή του ν. 1599/1986 μαζί με σχετική βεβαίωση του κόστους των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, βάση της οποίας θα αποζημιώνεται η σχετική δαπάνη.

Β3. Γραμματειακές ανάγκες

Ορίζεται εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ ποσού 81 € προς τις δικαιούχους συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Για την καταβολή απαιτείται απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που η Διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον ΟΑΕΔ για προκαταβολή, καταβάλλεται το 1/2 του δικαιούμενου ποσού που προκύπτει με βάση τα ψηφίσαντα μέλη στις προηγούμενες αρχαιρεσίες της οργάνωσης. Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση των νέων αρχαιρεσιών του συνεδρίου, όπου εάν οι δαπάνες διά των παραστατικών αποδεικνύονται:
μικρότερες του προβλεπόμενου στον σχετικό πίνακα δικαιούμενου ποσού, τότε θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των εγκρινόμενων παραστατικών μεγαλύτερες, τότε θα καταβάλλεται το ανώτατο ποσό του συγκεκριμένου πίνακα.

2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, τότε η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το ποσό της προκαταβολής που τυχόν της είχε αποδοθεί, διαφορετικά θα παρακρατείται από το ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της

3. Όλα τα παραστατικά δαπανών που έχουν προαναφερθεί μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά αρχαιρεσιών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί από την οργάνωση στον ΟΑΕΔ εντός τριών ( 3 ) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των νέων αρχαιρεσιών του συνεδρίου διαφορετικά έχει σαν συνέπεια την αναστολή απόδοσης πόρου στην οργάνωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού των αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ( Δ.Σ.). Το πρωτότυπο από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικηγόρου που παρέστη.

2. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Μητρώου Σωματείων-Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία του κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

3. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

5. Αποφάσεις διορισμού Δικηγόρων νομίμως επικυρωμένες.

6. Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απόδειξη κατάθεσης όλων των αναφερομένων δικαιολογητικών από Νο 1 έως Νο 6 στην Γ.Σ.Ε.Ε., εφόσον τυγχάνουν μέλη αυτής.

6. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

6 Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στην Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ( ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝ- ΔΙΕΣ), αποδίδεται πόρο για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων– διαλέξεων, ημερίδων, εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων. Στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζεται η απόδοση του συνολικού πόρου για πραγματοποίηση των ανωτέρω και αφορά σε μία (1) από αναφερόμενες δραστηριότητες και εφόσον το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν είχε αποδοθεί πόρος για την ίδια δραστηριότητα.

 

Α/Α ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ  ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΓΣΕΕ   Έως 22.950,00
2 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΩΣ 1.000 545,40
3   ΑΠ0 1.001       5.000 853,20
4   5.001           10.000 1.017,00
5   10.001          15.000 2.106,90
6   15.001          20.000 3.029,40
7   20.001          30.000 4.819,50
8   30.001         100.000 13.770,00
9   100.001 και άνω 17.212,50
10 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΩΣ 1.000 1.089,90

 

11   ΑΠΟ 1.001 5.000 1.525,50
12   5.001 10.000 2.179,80
13   10.001 15.000 4.131,00
14   15.001 20.000 4.819,50
15   20.001 30.000 5.737,50
16   30.001 50.000 11.475,00
17   50.001 και άνω 17.212,506Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στη Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001, αποδίδεται πόρος για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και για μία (1) σχετική εκδήλωση εφόσον το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν προέκυψε απόδοση πόρου για την ίδια δραστηριότητα.

Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. και για τις συνδρομές της στις διεθνείς οργανώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΕΔ μπορεί να καθορίσει ποσό έως 43.200,00 € και ποσό έως 27.000,00 €, για τις δαπάνες, μετακίνησης και διαμονής αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στη Γενεύη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αίτηση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της οργάνωσης, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος, ο τόπος, το είδος-θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών:

τιμολόγια, που σχετίζονται με την δραστηριότητα (ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης), τιμολόγια ξενοδοχείου μαζί με καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός αντιπροσώπου και ημερολογιακή ανάλυση κίνησης -εξόδων, δαπάνες σίτισης, αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων, πρωτότυπα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων μετακίνησης. Επίσης, απαιτείται να συντάσσεται ονομαστική κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης με την υπογραφή ενός εκάστου και σε στήλη ξεχωριστή δίπλα αναφέρεται το μεταφορικό μέσο μεταφοράς. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ε.Ι.Χ. θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μαζί με βεβαίωση του κόστους των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, ώστε να προκύψει το ύψος της αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.

7. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

7 .Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι τριτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται την απόδοση πόρου λόγω μίσθωσης ακινήτου για την στέγασή τους. Για την απόδοση του πόρου απαιτούνται:

1. Αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης,

2. Να έχουν νόμιμη διοίκηση,

3. Να έχουν ορισμένο αριθμό ψηφισάντων μελών, ως εξής:

Για τα εργατοϋπαλληλικά κέντρα ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη.

Κατ’ εξαίρεση για τα εργατοϋπαλληλικά κέντρα με δύναμη ψηφισάντων κάτω του προβλεπόμενου ορίου των 500 μελών, εφόσον πρόκειται για το μοναδικό Ε.Κ. στο Νομό ή βρίσκεται σε ακριτική περιοχή ή νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

Για τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη. Ειδικότερα, ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες τους πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση και με βάση τον αριθμό τους προσδιορίζεται το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης της οργάνωσης.

Η νόμιμη διοίκηση και τα ψηφίσαντα μέλη περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών. Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες και να μην στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ.

Κατά προτεραιότητα δικαίωμα στέγασης σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ έχει η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο) στο Νομό.

7.Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιούχοι του πόρου είναι όσες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη.

Απαιτείται η υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών των νέων αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 5. «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ»

Σε περίπτωση που υφίσταται σύμβαση μίσθωσης με βάση το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς , αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της.

7.Γ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για την στέγαση της διοίκησης Ε.Κ. προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των συστεγαζόμενων σωματείων καθώς και η δικαιούμενη επιφάνεια στέγασης ανά σωματείο προσδιορίζεται με βάση τα ψηφίσαντα μέλη του, ως εξής:

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

 

Α/Α

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 ΕΩΣ 100 70,00 Τ.Μ.
2 ΑΠΟ 101 ΕΩΣ 200 90,00 Τ.Μ.
3 ΑΠΟ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 120,00 Τ.Μ.
  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1 ΜΕΧΡΙ 500 07,00 Τ.Μ.
2 ΑΝΩ ΤΩΝ 500 09,00 Τ.Μ.


Το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για την διοίκηση Ομοσπονδίας με δύναμη μέχρι 5.000 μέλη είναι 80,00 τ.μ.
 

Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20,00 τ.μ. ανά 5.000 μέλη επιπλέον και μέχρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 80,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
1 ΜΕΧΡΙ 5.000 80,00 Τ.Μ.
2 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 10.000 80,00 + 20,00 =100,00 Τ.Μ.
3 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 15.000 100,00 + 20,00 = 120,00 Τ.Μ.
4 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 20.000 120,00 + 20,00 = 140,00 Τ.Μ.Όλα τα παραπάνω καθαρά εμβαδά επιφανείας προσαυξάνονται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους ( W.C, διαδρόμους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων).

7.Δ. Δικαιούμενο ποσό ανά επιφάνεια στέγασης. 7.Γ.1. Για την καταβολή του πόρου η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ηλεκτρονικής δήλωσης στην αρμόδια ΔOY καθώς και απόδειξη καταβολής μισθώματος.

7.Γ.2. Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται με βάση το μεικτό εμβαδόν.

7.Γ.3. Σε περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος από την συνδικαλιστική οργάνωση στον εκμισθωτή, το δικαιούμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ 0,00 ΕΩΣ 100,00 Τ.Μ. 5,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.
101,00 500,00 Τ.Μ. 4,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.
501,00 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.


Όλα τα παραπάνω εμβαδά και ποσά υπόκεινται σε εύλογη θετική ή αρνητική απόκλιση, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

7 .Ε. Διακοπή απόδοσης πόρου.

Η διακοπή απόδοσης πόρου για τη στέγαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους:

Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης

Σε περίπτωση λήξης της θητείας της διοίκησής της, ή της παραίτησης ή της έκπτωσής της και μη διορισμού προσωρινής (διοίκησης) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από την συνδικαλιστική οργάνωση, που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της.

Η διακοπή απόδοσης του πόρου προς τη συνδικαλιστική οργάνωση επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

7. ΣΤ Εποπτεία κτιρίων

Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται οποτεδήποτε μόνο τα ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού στα οποία στεγάζονται οργανώσεις προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατάστασης αυτών.

Επιπλέον, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δικαιούχοι απόδοσης πόρου για θέρμανση είναι οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ, ή σε μισθωμένα από την συνδικαλιστική οργάνωση.

8 .Α 1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Για τα ιδιόκτητα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης :

εξασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα καυσίμου ύλης που είναι το πετρέλαιο diesel ειδικού τύπου ή καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη, για χρήση φυσικού αερίου ή τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος

Για τα ιδιόκτητα κτίρια χωρίς εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης:

εξασφαλίζονται τα αναγκαία θερμαντικά μέσα (αερόθερμα, θερμάστρες, θερμαντικά σώματα, τοπικά κλιματιστικά) και καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για την χρήση τους ή καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής, σε περίπτωση αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες.

8.Α 2. ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Για τα μισθωμένα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης:

καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής

Για τη δαπάνη θέρμανσης ο υπολογισμός γίνεται μετά από γνώμη-έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη των αναφερομένων στην 3894/87/2010 (Β’319) υπουργική απόφαση για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας , Θράκης και Θεσσαλίας Υπόλοιπη χώρα
1) καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 1) καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως
2) η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα , ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης 2) η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίουμέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης

 

3) η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης… καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται αρμοδίως 3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
4) κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρμανσης καθορίζεται με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
5) δαπάνη θέρμανσης ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης , καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης που εμφανίζει ο πίνακας κοινοχρήστων της οικοδομής 5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
6) χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπάνης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
Καθορισμός του αναλογούντος ποσού, με βάση τη δυναμικότητα του λέβητα, μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ έτος
1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρε- σία ,βάσει της θερμαντικής ικανότητας του λέβητα και τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό θέρμανσης  
2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικίες, η δαπάνη γίνεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας  
3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση αντί πετρελαίου, ο υπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT UNIT ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 ΜΗΝΩΝ
 

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ +30% ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ Φ.Π.Α ΚΑΙ Υ.Κ.Ω
SPLIT UNIT 9000 BTU/H 120€ 156€
SPLIT UNIT 12000 BTU/H 205€ 267€
SPLIT UNIT 24000 BTU/H 376€ 489€
SPLIT UNIT 36000 BTU/H 556€ 723€


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SPLIT UNIT ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ
 

ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ +30% ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Υ.Κ.Ω
SPLIT UNIT 9000 BTU/H 144€ 187€
SPLIT UNIT 12000 BTU/H 246€ 320€
SPLIT UNIT 24000 BTU/H 451€ 586€
SPLIT UNIT 36000 BTU/H 667€ 867€
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο