Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2019 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις

(Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»

Μέρος Α'
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας

Άρθρα 1-24

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ


Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία λόγω του ελάχιστου, αν όχι μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχει, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή αυτονομία και κατά συνέπεια στην ενεργειακή ασφάλεια ενός κράτους.
Η Ελλάδα, λόγω των κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό και θεωρείται από τις πλέον ευνοημένες χώρες παγκοσμίως. Έως σήμερα, σε 30 περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν εντοπιστεί γεωθερμικά πεδία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για άμεσες χρήσεις, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων αφαλάτωση νερού, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων κλπ) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία των περιοχών σε διάφορους παραγωγικούς τομείς: στον πρωτογενή τομέα, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση καθώς και στη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και ποικιλοτρόπως στην οικονομική ανάπτυξη ευρύτερων περιοχών και στη δημιουργία πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας.
Ενδεικτικά, η ανάπτυξη της γεωθερμίας μπορεί να συμβάλλει:
• στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
• στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• στη μείωση χρήσης ορυκτών καύσιμων σε εθνικό επίπεδο
• στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• στην αειφόρα ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
• στην παραγωγή εκτός εποχής αγροτικών προϊόντων
• στη μείωση εισαγωγών και στην αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο
• στην περαιτέρω αύξηση του ιαματικού τουρισμού
Είναι όμως γεγονός, ότι παρά τη δυναμική της γεωθερμίας, σε περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό επίπεδο, δεν έχει αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, παρά τα πολλαπλά οφέλη της και παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, οι οποίες έχουν καταστήσει δυνατή την αποδοτική εκμετάλλευση της.
Με το νομοσχέδιο για τη γεωθερμική ενέργεια, το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές, γίνεται ευέλικτο ώστε να απελευθερώνεται το γεωθερμικό δυναμικό στο τοπικό παραγωγικό δυναμικό και θέτει αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές εμπειρίες προηγούμενων ετών και να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίηση αυτής της μορφής ΑΠΕ.

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
1. Τροποποιείται η κατηγοριοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. Πιο συγκεκριμένα, τα γεωθερμικά πεδία θα διακρίνονται σε τοπικού (θερμοκρασία ρευστού 30°C - 90°C) και εθνικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία ρευστού άνω των 90°C). Επιπρόσθετα, οι ευρύτεροι χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C και δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί με ΦΕΚ, ορίζονται ως «Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος» (ΠΓΘΕ).
2. Αυξάνεται η ελάχιστη θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμικού δυναμικού κατά 5°C, δηλαδή από τους 25°C, αναπροσαρμόζεται στους 30°C, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση. Επιπλέον, θεσμοθετείται η σύσταση Επιτροπών Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων, με σκοπό την εξέταση σχετικών προκλήσεων.
3. Διευκρινίζεται στους ορισμούς η έννοια της «Εκμετάλλευσης» του γεωθερμικού δυναμικού ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική άντληση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος σε σχέση με την έννοια της «Διαχείρισης», που ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη- ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίησή του.
4. Η αρμοδιότητα για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η έρευνα μπορεί να συνυπάρχει με την εκμετάλλευση, καθώς, σε περίπτωση που εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό κατά τη διάρκεια της έρευνας, επιτρέπεται πιλοτική εκμετάλλευση, με την καταβολή σχετικού μισθώματος.
5. Η αρμοδιότητα για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ παραμένει στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία καλείται να λειτουργήσει ως φορέας διαχείρισης των πεδίων αρμοδιότητας της, αναλαμβάνοντας ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.
6. Στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία, η διαδικασία εκμίσθωσης απλοποιείται, καθώς σε περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διάρκειας 30 ημερών, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο αυτής και κοινοποιείται στους οικείους Δήμους. Επίσης η αποκεντρωμένη διοίκηση δύναται να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή ΠΓΘΕ με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης.
7. Σε περίπτωση που η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού πραγματοποιείται για τον σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και καταβολής μισθώματος.
8. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι πέντε (5) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη για τα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μέχρι τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή μόνον εκμετάλλευσης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
9. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία αρμοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, θα γίνεται στο πλαίσιο Σχεδίων Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού, με απώτερο σκοπό την ορθολογική χρήση του και την προστασία της ανανεωσιμότητας του φυσικού πόρου.
10. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού, στο πλαίσιο διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προώθησης των επενδύσεων στον τομέα της γεωθερμίας.
11. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταγραφή του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού στην χώρα. Αντίστοιχα, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την καταγραφή του συνόλου των Θερμών Πηγών της χώρας, καθώς και των σταθμών παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων.
12. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα γεωθερμίας και στη συνεργασία της με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων.
13. Παρέχεται η δυνατότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να επιλέξουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιστημονικούς συμβούλους από οποιονδήποτε επιστημονικό, ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, είτε ακόμη και μεμονωμένους επιστήμονες, προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους.
14. Επιχειρείται η ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό πλαίσιο, με τις μεταβατικές διατάξεις.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όπου αναγράφεται στο κεφάλαιο Β η φράση «του παρόντος» χωρίς άλλο προσδιορισμό, αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Επί των διατάξεων κατ' άρθρο:

Άρθρο 1


Στο άρθρο αυτό ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3175/2003. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο σκοπός του νόμου, που αποβλέπει στην ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Η έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού θεωρούνται δημόσιας ωφέλειας.
Με τη διάταξη της παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίζει, κατά περίπτωση, την προτεραιότητα του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού έναντι του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών, με κριτήριο τη σημασία για την εθνική οικονομία.

Άρθρο 2

Στο άρθρο αυτό διατυπώνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή του νόμου, κατ' αντιστοιχία με την ορολογία του άρθρου 2 του ν.3175/2003 (Α'207).
Επαναδιατυπώνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών (γεωθερμικό δυναμικό, γεωθερμικό πεδίο, προϊόν, παραπροϊόντα, υποπροϊόν). Για πρώτη φορά ορίζεται η Περιοχή Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) ως ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C. Επίσης, διαφοροποιείται η έννοια της εκμετάλλευσης από την έννοια της διαχείρισης και τονίζεται ότι η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του πεδίου.
Ως προς την κατηγοριοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, καταργείται η διάκριση σε πεδία χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και σε βεβαιωμένα και πιθανά. Τα γεωθερμικά πεδία πλέον διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 30°C έως και 90°C και στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία αυτή υπερβαίνει τους 90°C.
Στις παρ. 3-5 περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των γεωθερμικών πεδίων και των ΠΓΘΕ, μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 3 του ν. 3175/2003, σχετικά με τον καθορισμό των εφαρμοζομένων διατάξεων, πέραν του παρόντος.
Επίσης, στην παρ. 2 ορίζεται η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού από το ίδιο το Δημόσιο ή εκμίσθωσης αυτών.
Επίσης, στην παρ. 4 ορίζεται πως η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ορίζεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις αλλά οι εφαρμοζόμενες διατάξεις διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και τον τρόπο της περαιτέρω αξιοποίησης. Δηλαδή, η διαδικασία αδειοδότησης θα είναι διαφορετική αν υπάρξει εγκατάσταση θερμοκηπίου, ξηραντηρίου, μονάδας αφαλάτωσης, μονάδας ηλεκτροπαραγωγής κτλ.

Άρθρο 4

Καθορίζεται ρητά η αρμοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί την αρμοδιότητα στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές.

Άρθρο 5

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι το δικαίωμα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές εκμισθώνεται μετά από διαγωνισμό.
Ειδικότερα στις παρ. 2 και 3 καθορίζονται τα σημεία συναγωνισμού και τα βασικά κριτήρια επιλογής των διαγωνιζομένων, στην περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας, καθώς και εκμετάλλευσης και διαχείρισης αντίστοιχα.
Στις παρ. 4 και 5 ορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης. Στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές το δικαίωμα έρευνας εκμισθώνεται για διάστημα έως πέντε (5) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, ενώ το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή μόνον εκμετάλλευσης εκμισθώνεται για διάστημα έως τριάντα (30) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
Στην παρ. 6 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι εκμίσθωσης και η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος. Επισημαίνεται ότι στην απόφαση αυτή, εκτός των άλλων, θα καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων συναγωνισμού, δυνατότητα η οποία δεν υπήρχε με το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς.
Στην παρ. 7 ορίζεται ότι οι προσφορές του διαγωνισμού θα αξιολογούνται από Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του Ε.Α.Γ.Μ.Ε., ενώ στην παρ. 8 περιγράφεται η διαδικασία μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου. Ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση που ο εκμισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκμετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο μισθωτής με την κατασκευή των σχετικών υποδομών, αν τη διαχείριση του πεδίου την διατηρεί ο μισθωτής της εκμετάλλευσης, δεσμεύεται έναντι του εκμισθωτή για τη ποσότητα του γεωθερμικού δυναμικού που ο εκμισθωτής δύναται να μισθώσει σε τρίτους για την πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου.
Στην παρ. 9 προβλέπεται η δυνατότητα πιλοτικής εκμετάλλευσης εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό κατά την ερευνητική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, αφενός υφίσταται υποχρέωση καταβολής μισθώματος, αφετέρου εκμισθώνεται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του καταρχήν εντοπισμένου πεδίου, χωρίς να απαλλάσσεται ο μισθωτής από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σχετικά με την έρευνα του πεδίου.
Περαιτέρω, στις παρ. 10-12 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αξιοποίηση τυχόν περίσσειας γεωθερμικού δυναμικού, την υποχρέωση του μισθωτή για τη λήψη αδειών και εγκρίσεων, καθώς και τη μη δυνατότητα εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης ανεξάρτητα από το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Διευκρινίζεται ότι όταν εκμισθώνεται και το δικαίωμα διαχείρισης, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα παρεμβάσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδίως όταν διαπιστώνονται φαινόμενα πλημμελούς άσκησης του δικαιώματος διαχείρισης, προκειμένου να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το γεωθερμικό δυναμικό.
Τέλος, στην παρ. 13 δίδεται η δυνατότητα διενέργειας γεωθερμικών ερευνών εκ μέρους του Δημοσίου σε Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Το δικαίωμα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. να διενεργεί γεωθερμικές έρευνες δεν θίγεται από την παρούσα διάταξη, αντιθέτως μπορεί να διενεργεί τις έρευνες αυτές παράλληλα με τους ανωτέρω φορείς.

Άρθρο 6

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι το δικαίωμα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού είτε υπόγειου είτε από επιφανειακή εκροή στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ εκμισθώνεται μετά από διαγωνισμό ή μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που προηγηθεί αίτηση ενδιαφερομένου. Ο αριθμός των μισθωτών εξαρτάται από την αιτούμενη ποσότητα σε συνδυασμό με τη συνολική δυνατότητα γεωθερμικού δυναμικού του εκάστοτε πεδίου.
Για τον καθορισμό των σημείων συναγωνισμού και των βασικών κριτηρίων επιλογής των διαγωνιζομένων, στην περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας, καθώς και εκμετάλλευσης και διαχείρισης αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 5.
Στις παρ. 3 και 4 ορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης. Στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ το δικαίωμα έρευνας εκμισθώνεται για διάστημα έως τριών (3) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος, ενώ το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή μόνον εκμετάλλευσης εκμισθώνεται για διάστημα έως τριάντα (30) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
Στις παρ. 5-7 περιγράφεται η διαδικασία εκμίσθωσης μετά από δημόσια πρόσκληση, κατόπιν αίτησης ενδιαφερομένου, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και προθεσμίες για τις ενέργειες της αποκεντρωμένης διοίκησης. Επισημαίνεται ότι προβλέπεται κοινοποίηση της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον οικείο Δήμο, προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη διάχυση της πληροφορίας στις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις προθεσμίες ενεργειών της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Στην παρ. 8 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι εκμίσθωσης και η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος. Όπως προαναφέρθηκε και στην ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 5, στην κανονιστική απόφαση, εκτός των άλλων, θα καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων συναγωνισμού, δυνατότητα η οποία δεν υπήρχε με το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς.
Στην παρ. 9 ορίζεται ότι οι προσφορές του διαγωνισμού θα αξιολογούνται από Επιτροπή, στην οποία δύναται να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε, ενώ στην παρ. 10 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των παρ. 8-12 του άρθρου 5 και στις μισθώσεις αρμοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Στην παρ. 11 προβλέπεται η δυνατότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή ΠΓΘΕ με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
Στην παρ. 12 διευκρινίζεται ότι η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα.
Στην παρ. 13, αντίστοιχα με τη ρύθμιση της παρ. 13 του άρθρου 5 για τα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές, δίδεται η δυνατότητα διενέργειας γεωθερμικών ερευνών εκ μέρους του Δημοσίου σε Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, κατόπιν έγκρισης του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, μετά από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Το δικαίωμα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. να διενεργεί γεωθερμικές έρευνες δεν θίγεται από την παρούσα διάταξη, αντιθέτως μπορεί να διενεργεί τις έρευνες αυτές παράλληλα με τους ανωτέρω φορείς.
Στην παρ. 14 προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης του εντοπιζόμενου σε γεωτρήσεις με θερμοκρασία ρευστού θερμοκρασίας 30°C -90°C γεωθερμικού δυναμικού για ίδια χρήση και στην παρ. 15 η υποχρέωση του μισθωτή για τη λήψη αδειών και εγκρίσεων.
Τέλος, η παρ. 16 καλύπτει την περίπτωση που η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού πραγματοποιείται για τον σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών σχολείων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς κέντρων υγείας και νοσοκομείων, οπότε δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και καταβολής μισθώματος.

Άρθρο 7

Καθιερώνεται υποχρέωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας να ενημερώνουν ετησίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους για τα πεδία και τις ΠΓΘΕ, χωρικής τους αρμοδιότητας.
Επίσης, προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων για κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχεδίου Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού (ΣΑΓΔ), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και εκμετάλλευσης όπως ενδεικτικά αίτημα καθορισμού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκμετάλλευση δυναμικού σε ένα γεωθερμικό πεδίο. Τα ΣΑΓΔ, τα οποία αποτελούν εργαλεία ορθολογικής διαχείρισης των γεωθερμικών πόρων, κατατίθενται ανά πενταετία ή και εκτάκτως, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις.
Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ετήσιες πεπραγμένων, και τα ΣΑΓΔ.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου, το πρώτο ΣΑΓΔ θα πρέπει να κατατεθεί εντός πενταετίας από την ψήφιση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις των μισθωτών, οι οποίες θα ενσωματώνονται υποχρεωτικά στις οικείες συμβάσεις, καθώς και τα δικαιώματα τους.
Πέραν της επαναδιατύπωσης των υποχρεώσεων, που προβλέπονταν στο άρθρο 6 του ν. 3175/2003 (περί κατάθεσης εγγυητικών επιστολών για καλή εκτέλεση των όρων των συναπτόμενων συμβάσεων, πιστής εφαρμογής των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, συμμόρφωσης στον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών και στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, καθώς και εφοδιασμού με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις) περιγράφεται αναλυτικότερα η υποχρέωση καταβολής ετήσιου αναλογικού μισθώματος με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια, από την έναρξη της εκμετάλλευσης, καθώς και ελάχιστου αναλογικού μισθώματος σε ποσοστό 30% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κατανάλωσης, υποχρέωση που άρχεται δύο έτη μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι δεν οφείλεται μίσθωμα κατά την περίοδο της έρευνας, με την εξαίρεση της περίπτωσης πιλοτικής εκμετάλλευσης.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα μισθώματα, προβλέπεται η βεβαίωση ποσοστών 10% και 5% επί των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων γεωθερμικού πεδίου, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας, υπέρ του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, στα όρια του οποίου βρίσκεται η γεωθερμική εκμετάλλευση, καθώς και υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αντίστοιχα.
Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής αναλογικού μισθώματος και στην περίπτωση όπου την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού συμπαράγεται κάποιο παραπροϊόν που αξιοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος υφίσταται από την έναρξη εκμετάλλευσης του παραπροϊόντος και ο υπολογισμός του μισθώματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν ανά περίπτωση. Ενδεικτικά παραπροϊόντα που μπορούν να συμπαραχθούν κατά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού είναι οι αποθέσεις του γεωθερμικού ρευστού, που μπορεί να αποτελέσουν ιαματικούς πηλούς, παραγωγή μετάλλων που αρχικά περιέχονται στον γεωθερμικό ρευστό κ.α.
Προστίθεται η υποχρέωση τοποθέτησης και ορθής λειτουργίας καταγραφικών στα πεδία, καθώς και η διάθεση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της διαχείρισης σε αυτά και προβλέπονται οι αντίστοιχες κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Τέλος, αναφορικά με τα δικαιώματα των μισθωτών, στην παρ. 3 ορίζεται ρητά η εξαίρεση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓΘΕ από τις διατάξεις των άρθρων 128 επ. του Μεταλλευτικού Κώδικα περί της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 9

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης προσφυγών κατά των αποφάσεων, είτε του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, είτε του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ειδικότερα στην παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά των αποφάσεων του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, που εκδίδονται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους, με προθεσμία εξέτασης εντός τριών μηνών από την άσκηση τους.
Στην παρ. 2 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3175/2003 καθώς προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου, εντός ενός μήνα από την επίδοση αυτών.

Άρθρο 10

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της υπομίσθωσης και μεταβίβασης του μισθωτικού δικαιώματος. Διατηρείται η απαγόρευση υπομίσθωσης, ενώ επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μίσθωση, κατόπιν έγκρισης του εκμισθωτή, με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 3 και 4.

Άρθρο 11

Επαναδιατυπώνεται η διάταξη του άρθρου 8 του ν.3175/2003 περί έκδοσης Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και προβλέπεται η περίπτωση αναθεώρησης του, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Άρθρο 12

Θεσπίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά των προσώπων που ερευνούν ή εκμεταλλεύονται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς σχετικό δικαίωμα, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών.
Περαιτέρω, ορίζονται ρητά οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους μισθωτές γεωθερμικού δυναμικού, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών, καθώς και των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμός των προστίμων.

Άρθρο 13

Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3175/2003, όσον αφορά το πλαίσιο εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών (θερμοκρασίας κάτω των 30°C). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης- ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, χορηγούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.
Επίσης, στην παρ. 3 προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα ή προβλέπεται αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού ή ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης δεν έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί υποχρεώσεων σύνταξης μελέτης ή και εγκατάστασης υποδομών οποιουδήποτε συστήματος θέρμανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργειακή πηγή (π.χ. υποχρέωση μελέτης για εγκατάσταση φυσικού αερίου).

Άρθρο 14

Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3175/2003, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 37 του ν. 3734/2009 (Α'8), όσον αφορά τα κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας.

Άρθρο 15

Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται και θα αναπροσαρμόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγών ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 16

Προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη (ΔΕΜΣΑΓΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το σύνολο των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού στην χώρα. Στις παρ. 2-6 περιγράφονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας του ΕΜΣΑΓΕ και τήρησης της ΔΕΜΣΑΓΕ και εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού των ειδικότερων όρων και στοιχείων, που θα διέπουν τις υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, καθώς και την πρόσβαση στα δεδομένα αυτών.

Άρθρο 17

Προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το σύνολο των Θερμών Πηγών της χώρας, καθώς και των σταθμών παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων. Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού των ειδικότερων όρων και στοιχείων, που θα διέπουν τις υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, καθώς και την πρόσβαση στα δεδομένα αυτών.

Άρθρο 18

Οι ιαματικοί πόροι με αυξημένη θερμοκρασία συνδέονται άμεσα με μία γεωθερμική πηγή. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα ιαματικής χρήσης γεωθερμικού δυναμικού, στο πλαίσιο που επιτάσσει η ορθή διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των ιαματικών πόρων όσο και η απρόσκοπτη ενεργειακή αξιοποίηση του δυναμικού.
Ειδικότερα, όσον αφορά την παρ. 4, όπου προβλέπεται η διαδικασία αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σε εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών, προκύπτει η υποχρέωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου από κάθε ενδιαφερόμενο για την σύμβαση μίσθωσης και κατ' επέκταση την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η προτεραιότητα των εγκαταστάσεων ιαματικών λουτρών στην αξιοποίηση του διαθέσιμου γεωθερμικού δυναμικού όπως αυτό προκύπτει από την ήδη εκδοθείσα απόφαση αναγνώρισης.
Με τις προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν δημιουργεί κώλυμα στην ιαματική αξιοποίηση του φυσικού πόρου.

Άρθρο 19

Προβλέπεται για πρώτη φορά η σύσταση Επιτροπών Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, με σκοπό την εξέταση ζητημάτων που χρήζουν διευκρίνησης, όσον αφορά τη χρήση των υδατικών πόρων και του γεωθερμικού ρευστού. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να επιλύονται σε διοικητικό επίπεδο τα σχετικά ζητήματα και να αποφεύγεται η δημιουργία προσκομμάτων στην αξιοποίηση των πόρων. Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές αυτές δεν θα επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν είτε την ιαματική χρήση, είτε την έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού.

Άρθρο 20

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την περίπτωση εντοπισμού υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια έρευνας γεωθερμικού δυναμικού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αν δίδεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων έναντι της γεωθερμίας ή αν μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο εκμεταλλεύσεις.

Άρθρο 21

Στο άρθρο αυτό παρέχεται ρητά η δυνατότητα υποστήριξης του έργου των σχετικών για την γεωθερμία Τμημάτων κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και από επιστημονικούς συμβούλους από Επιστημονικούς, Ερευνητικούς ή Ακαδημαϊκούς φορείς, αλλά και από μεμονωμένους επιστήμονες. Τέλος, κατοχυρώνεται θεσμικά η πραγματοποίηση της παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας.

Άρθρο 22

Επαναλαμβάνεται η ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.3175/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν.4123/2013 (Α'43). Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται ανώτατο όριο στις αμοιβές των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και λοιπών, στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν σε συμβάσεις εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων. Η αναγκαιότητα προώθησης της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε από το γεγονός ότι ο υπολογισμός των εν λόγω δικαιωμάτων με βάση τις γενικές διατάξεις οδηγούσε στην υποχρέωση καταβολής από τους επενδυτές υπερβολικά υψηλών ποσών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που πρόκειται για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας, αφού, στην αξία του αντικειμένου της σύμβασης υπολογίζονταν και οι δαπάνες για ερευνητικές εργασίες, μολονότι αυτές δεν έχουν σχέση (αναλογική ή άλλη) με την αξία του εκμισθούμενου δικαιώματος αφού πρόκειται για δαπάνες οι οποίες μπορεί να έχουν ακόμη και μηδενικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 23

Οι μεταβατικές διατάξεις αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση από το προίσχύον στο νέο νομικό καθεστώς.
Ειδικότερα, γίνεται αντιστοίχηση των όρων γεωθερμικά πεδία υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας ως γεωθερμικά πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος αντίστοιχα. Προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά 10%, σε περίπτωση που τροποποιηθεί η απόφαση χαρακτηρισμού και υπαγωγής ήδη χαρακτηρισμένων και μισθωμένων πεδίων. Παραδείγματος χάριν, αν σε ένα γεωθερμικό πεδίο, χαρακτηρισμένο σαν τοπικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 30°C έως και 90°C) κατά την έρευνα βρεθεί προϊόν θερμοκρασίας έως και 99 °C, ήτοι υπέρβαση της ανώτατης θερμοκρασίας κατά 10%, ο χαρακτηρισμός του εν λόγω πεδίου παραμένει σαν τοπικού ενδιαφέροντος και δεν αλλάζει ο χαρακτηρισμός του σε πεδίο εθνικού ενδιαφέροντος
Οι ισχύουσες συμβάσεις μισθώσεων του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και οι παραχωρήσεις με βάση το παλαιότερο καθεστώς, παραμένουν ισχυρές, με τους ίδιους όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, και δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο.
Προβλέπεται η μετατροπή υφιστάμενων συμβάσεων έρευνας και διαχείρισης, αρμοδιότητας συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, σε συμβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκμετάλλευσης αντίστοιχα, εάν ο μισθωτής δεν ασκεί το δικαίωμα διαχείρισης ή εάν εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη σύμβαση. Στην παρ. 3 του άρθρου περιγράφονται οι σχετικές ενέργειες της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και οι προθεσμίες για την μετατροπή των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη μετατροπής της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, ο μισθωτής οφείλει, μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου, να συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη - ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του, όπως την εγκατάσταση καταγραφικών σταθμών, εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης κ.α. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερμικού πεδίου, καθώς και ότι σε στη περίπτωση μίσθωσης της διαχείρισης, ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα παρεμβάσεων για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
Επιτρέπεται η επέκταση ή ο περιορισμός δικαιωμάτων από υφιστάμενες συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ορθολογικής δραστηριότητας.
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης σε όσους μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου διαθέτουν ενεργά σημεία υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός γεωθερμικών πεδίων που έχουν θερμοκρασία ύδατος άνω των τριάντα βαθμών Κελσίου (30°C), με την προϋπόθεση γνωστοποίησης εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης σε όσους μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου εκμεταλλεύονται αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο και αξιοποιούν το διαθέσιμο γεωθερμικό δυναμικό για τις εγκαταστάσεις του, με την προϋπόθεση γνωστοποίησης εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Τέλος, εξασφαλίζεται η συνέχεια των ενεργειών της διοίκησης, χωρίς να υπάρξει κενό, μέχρις ότου εκδοθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 24

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται λοιπές τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3498/2006 (Α'230) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις», προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του παρόντος. Επίσης καταγράφονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Μέρος Β'
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεφάλαια Α' - Ε'

Άρθρα 25-52
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ


Με το Μέρος Β' του σχεδίου νόμου προτείνεται η σύσταση μιας νέας δημόσιας Αρχής, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό πολλών ετών μη δραστηριοποίησης του Κράτους σε μείζονα ζητήματα γεωλογικού ενδιαφέροντος. Η ανάγκη δημιουργίας της Αρχής αυτής προήλθε μετά από συστηματική μελέτη άλλων κρατών, στα πλέον σύγχρονα πεδία δράσης σε θέματα γεωλογίας και μεταλλευμάτων, καθώς και της μελέτης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, των θεσμικών προτύπων των ευρωπαϊκών κρατικών γεωλογικών φορέων και των αρμοδιοτήτων τους.
Παρατηρήθηκε ότι στον 21° αιώνα, η κρατική δραστηριότητα σε γεωλογικά ζητήματα στα σύγχρονα κράτη μεταστράφηκε από την γεωλογική καταγραφή σε τρεις νέους πυλώνες:
1. Στην διαχείριση γεωλογικών κινδύνων, φυσικών και ανθρωπογενών (με πρόληψη, αντιμετώπιση και μελέτες επιπτώσεων).
2. Στις τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από γεωλογικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, (με έλεγχο ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων, ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και αποκατάστασης υπεδάφους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες π.χ. μεταλλεία, ορυχεία κ.α.).
3. Στην οικονομική και ενεργειακή αξιοποίηση του υπεδάφους με σύγχρονες τεχνικές γεωλογικής ενέργειας, όπως η γεωθερμία, αλλά και με τεχνικές ενεργειακής αξιοποίησης, όπως υπόγειους ταμιευτήρες C02 και αξιοποίηση παραπροϊόντων μεταλλείων και λατομείων.
Οι ανωτέρω πυλώνες αντανακλούν τις σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα που καλείται ένα σύγχρονο κράτος να αναλάβει στον 21° αιώνα, στα θέματα της γεωλογίας και των ορυκτών πόρων. Με βάση αυτές τις προκλήσεις καταγράφηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κοινή συνισταμένη η μετεξέλιξη των αλλοδαπών γεωλογικών αρχών και η ανάληψη από αυτές νέων αρμοδιοτήτων και ρόλων. Οι νέες αυτές αρμοδιότητες έχουν εγγενή ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και απαιτούν την παρέμβαση των οργάνων της πολιτείας και την ανάληψη από αυτά, νέων αρμοδιοτήτων, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση νέων μορφών ενέργειας όπως είναι η γεωθερμία, ή η διαχείριση και εποπτεία γεωλογικών κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις κ.α. και εν γένει, ο έλεγχος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στο υπέδαφος και στους υπόγειους υδάτινους πόρους. Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο καινοφανή μέχρι σήμερα ζητήματα και τομείς, όπου απουσίαζε προηγούμενη κρατική εποπτεία και ρύθμιση. Οι ως άνω αρμοδιότητες δεν καλύπτονται από κάποιο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο σήμερα στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί κάλυψης των αρμοδιοτήτων αυτών.
Διαπιστώνεται συνεπώς η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης στην Ελλάδα ενός κεντρικού φορέα του Κράτους για την κάλυψη των κενών άσκησης κρατικής δραστηριότητας εποπτείας και διαχείρισης σε νέα σύγχρονα πεδία όπως: 1. Γεωκινδύνους, 2. Γεωενέργεια και 3. Γεωπεριβάλλον. Καθώς δεν υπάρχει κάποια δημόσια Αρχή που να μπορεί να ασκήσει αρμοδιότητες ρυθμιστικές, ελεγκτικές και εποπτικές των ανωτέρω πυλώνων, η οποία να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εργαστηριακό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, απαιτείται η ίδρυση και ανάπτυξη από την πολιτεία, μιας νέας Αρχής. Έτσι, με τον παρόντα νόμο προτείνεται η ίδρυση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για κάλυψη των αναγκών της χώρας στα ανωτέρω γεωλογικά ζητήματα και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Βαρύνουσα σημασία για την ίδρυση της νέας γεωλογικής Αρχής στην Ελλάδα, πέραν από τις ανάγκες διαχείρισης αρμοδιοτήτων σε σύγχρονα γεωλογικά ζητήματα, αποτέλεσε επίσης η αδυναμία του Ελληνικού κράτους να ασκήσει αρμοδιότητες σε θέματα γεωλογικών κινδύνων και γεωενέργειας.
Ως προς τον πρώτο άξονα των γεωλογικών κινδύνων, καταγράφηκε η απουσία κρατικών μηχανισμών προφύλαξης, επέμβασης, διαχείρισης και εποπτείας γεωλογικών κινδύνων και καταστροφών. Όλες τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα θρηνεί ανθρώπινες απώλειες και υφίσταται περιουσιακές ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από διάφορους γεωλογικούς κινδύνους όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, χωρίς να υπάρχει επίσημος κρατικός μηχανισμός προφύλαξης και άμεσης παρέμβασης.
Με την νέα Αρχή που συστήνεται, το κράτος εκπληρώνει τον προορισμό του για μια αποτελεσματική προστασία των ανθρώπινων ζωών και των περιουσιών των πολιτών του από γεωλογικούς κινδύνους και καταστροφές. Μάλιστα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η άμεση διασύνδεση και συνεργασία της Αρχής αυτής με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι αυτή που καλείται, ως αποκεντρωμένο όργανο του κράτους, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης από γεωλογικούς κινδύνους και αντιμετώπισης των γεωλογικών καταστροφών. Έτσι, η νέα Αρχή που συστήνεται θα τεθεί, ως εξειδικευμένο όργανο του Κράτους, στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των γεωλογικών κινδύνων και θα ενταχθεί, ως άκρως χρήσιμη υπηρεσία, στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Όσον δε αφορά τον δεύτερο άξονα, αυτόν της γεωλογικής ενέργειας, μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα ελλείπει δημόσια υπηρεσία με ειδικό προσωπικό και εργαστήρια, η οποία θα αποτελέσει τον κρατικό φορέα αποτύπωσης, εποπτείας και ρύθμισης γεωθερμικών πεδίων, ως εκτελεστικό όργανο του νέου απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Γεωθερμία. Παράλληλα, απαιτείται η μετεξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού κράτους στην ανάπτυξη νέων τεχνικών ενεργειακής αξιοποίησης του υπεδάφους και των κοιτασμάτων στερεών καυσίμων (γαιάνθρακες) και τύρφης (βιοενέργεια), αλλά και παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Αρχή Υδρογονανθράκων. Η νέα Αρχή που συστήνεται προτείνεται να αναλάβει αυτόν τον νέο τομέα ανάπτυξης, εποπτείας και ρύθμισης της γεωλογικής ενέργειας, με αρμοδιότητες οι οποίες εισάγονται για πρώτη φορά, πάνω σε σύγχρονα πεδία κρατικής δραστηριότητας.
Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο άξονα του γεωπεριβάλλοντος, η νέα Αρχή που συστήνεται προτείνεται να αναλάβει ελεγκτικές αρμοδιότητες σχετικά με την ποιότητα του υπεδάφους και των υπόγειων νερών, αλλά και τεχνικές αποκατάστασης μεταλλείων και ορυχείων. Μάλιστα, η νέα Αρχή αναλαμβάνει να αποτελέσει τον εργαστηριακό και ελεγκτικό βραχίονα των Επιθεωρητών και Ελεγκτών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των κατά τόπους Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Συνεπώς, με τη νέα δημόσια υπηρεσία που συστήνεται με τον παρόντα νόμο, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η κάλυψη των κενών: 1. στα ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, 2. γεωλογικής ενέργειας και 3. Γεωπεριβάλλοντος, για λογαριασμό του Ελληνικού κράτους. Παράλληλα, η νέα Αρχή αναλαμβάνει να εκτελέσει ως τέταρτο πυλώνα τις αρμοδιότητες που ασκεί σήμερα το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το οποίο και κρίνεται ως παρωχημένο και δυσλειτουργικό σε επίπεδο οργάνωσης και σε θεσμικό πλαίσιο.
Το ΙΓΜΕ σήμερα αποτελεί μια προβληματική επιχείρηση του Δημοσίου, με πολλά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. Το θεσμικό του πλαίσιο και οι αρμοδιότητες του κρίνονται ως απαρχαιωμένες, καθώς είναι από το 1976 χωρίς εξέλιξη και εκσυγχρονισμό, καλύπτοντας μονάχα τις ανάγκες που είχε η Ελλάδα την δεκαετία του '70, με την μορφή ενός νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου. Το Ελληνικό κράτος δεν χρειάζεται πλέον μια ιδιωτική εταιρεία για να εκτελεί μόνο αποτυπώσεις και γεωτρήσεις. Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, σήμερα συντρέχουν πολλαπλές ανάγκες ίδρυσης ενός δημόσιου φορέα στα σύγχρονα πρότυπα του 21ου αιώνα για την αντιμετώπιση διαφορετικών και σύγχρονων προκλήσεων από αυτά που καλείτο να αντιμετωπίσει το ΙΓΜΕ της δεκαετίας του '70. Ο περιορισμένος ρόλος αρμοδιοτήτων και οργάνωσης του ΙΓΜΕ το καθιστούν πλέον μη χρήσιμο για το Κράτος, ενώ είναι ορατή και επιβεβλημένη η ανάγκη εκσυγχρονισμού της γεωλογικής υπηρεσίας της Ελλάδας και ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων και νέων ρόλων από έναν νέο φορέα. Συγκριτικά με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του ΙΓΜΕ, το νέο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται, αλλάζει στόχευση και λειτουργία, αντί για μια επιχείρηση του Δημοσίου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ιδρύεται μια Αρχή στην υπηρεσία του κράτους και της κοινωνίας, όπου οι αρμοδιότητες του ΙΓΜΕ αποτελούν το 4° μόνο πυλώνα αρμοδιοτήτων, εισάγοντας 3 νέους διαφορετικούς και σύγχρονους πυλώνες αρμοδιοτήτων με ρυθμιστικό, ελεγκτικό και εποπτικό χαρακτήρα.
Έτσι, με το παρόν σχέδιο νόμου απονέμονται νέες ελεγκτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες στο νέο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται, ως νέα γεωλογική υπηρεσία του Κράτους. Οι αρμοδιότητες αυτές αποτελούν άσκηση της δημόσιας εξουσίας του Κράτους σε γεωλογικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, όπως είναι η άσκηση ελέγχου και ρύθμισης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο ενεργειακό υπέδαφος της Ελλάδας. Με τον παρόντα νόμο η Αρχή θεσμοθετείται ως ο σύμβουλος της ελληνικής πολιτείας στα θέματα της γεωθερμίας. Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες που απονέμονται στην συστηνόμενη Αρχή είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των γεωθερμικών πεδίων και η τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,, ο έλεγχος μεταλλείων και λατομείων από κοινού με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ο έλεγχος ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων από ρύπανση ή επικίνδυνες ουσίες, η παροχή γνωμοδοτήσεων προς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με γεωλογικό ενδιαφέρον, ο έλεγχος δομικών υλικών σε Δημόσια Έργα, ο έλεγχος ποιότητας στερεών καυσίμων κ.α..
Ενώ, ενδεικτικά, νέες ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες που απονέμονται στην συστηνόμενη Αρχή, είναι η εποπτεία λειτουργίας και συμμετοχή στην αδειοδότηση γεωθερμικών πεδίων, ο ενεργός ρόλος στην αδειοδότηση μεταλλείων και λατομείων από κοινού με αρμόδιες υπηρεσίες, η οριοθέτηση περιοχών κοιτασμάτων ραδιενέργειας και φυσικής ακτινοβολίας και η αδειοδότηση ακαδημαϊκής γεωλογικής έρευνας στην Ελλάδα σε ιδρύματα εξωτερικού.
Καθώς αυτές οι αρμοδιότητες αποτελούν έκφραση του πυρήνα εκδήλωσης κρατικής κυριαρχίας, δεν είναι ανεκτό και θεμιτό από την έννομη τάξη να απονέμονται αυτές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι το ΙΓΜΕ, αλλά θα πρέπει να απονέμονται σε δημόσιες Αρχές, όπως είναι η νέα Αρχή που συστήνεται. Για τους λόγους αυτούς, προκρίθηκε και επιλέχθηκε η μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ως η καταλληλότερη μορφή για το νέο νομικό πρόσωπο της γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους.
Βασικές επιλογές του σχεδίου νόμου αποτελούν ο δημόσιος χαρακτήρας της νέας Αρχής και η διοικητική της αυτονομία, που εξυπηρετούνται από την επιλεχθείσα μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), διασφαλίζοντας έτσι την άσκηση υψηλής κρατικής εποπτείας, καθώς και την κυριότητα των δεδομένων από το Δημόσιο. Επίσης, βασικές προγραμματικές επιλογές είναι η οικονομική αυτονομία και η διαχειριστική επάρκεια, επιλογές που υπηρετούνται από την λειτουργία της Αρχής ως χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενης, καθώς προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που προκαλούνται από ανάληψη συμβάσεων με τρίτους και η ανάληψη και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων.
Στη νέα Αρχή περιέρχονται οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας που ανήκουν στο ΙΓΜΕ με βάση το ν. 272/1976, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται σήμερα να ασκείται από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Προβλέπονται νέες, σύγχρονες αρμοδιότητες σε διαφορετικά πεδία αιχμής γεωλογικού ενδιαφέροντος, αντί των μόλις είκοσι (20) παρωχημένων αρμοδιοτήτων του ΙΓΜΕ. Το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλύπτουν για πρώτη φορά τις επιτακτικές ανάγκες τους στα θέματα γεωλογικών κινδύνων (κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.).
Το ΙΓΜΕ καταργείται άμεσα και οι αρμοδιότητες του ασκούνται πλέον από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που συστήνεται. Τα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΓΜΕ καταργούνται και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στις Περιφερειακές Μονάδες της Αρχής. Προβλέπεται ειδική διαδικασία εκκαθάρισης και προστασίας των δικαιωμάτων των δανειστών του ΙΓΜΕ με σεβασμό σε όσους δανειστές έχουν τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και με διασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής τους.
Όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωση της Αρχής που συστήνεται, η Αρχή οργανώνεται ορθολογικά, με σχήματα κάθετης οργάνωσης, όσο και οριζόντιου συντονισμού. Η δομή της Αρχής είναι ευέλικτη και λειτουργική με μόλις 6 Διευθύνσεις έναντι των 20 Διευθύνσεων του ΙΓΜΕ. Προβλέπονται οριζόντιες μορφές ευέλικτης οργάνωσης της Αρχής, με σύσταση ad hoc ομάδων διοίκησης έργων (ΟΔΕ) από το προσωπικό της Αρχής.
Διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ με τη μεταφορά τους σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην Αρχή. Προστατεύεται όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ με: 1. Διατήρηση θέσεων εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ. 2. Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη τους. 3. Μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους. 4. Αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας. 5. Εφαρμογή προστατευτικών διαδικασιών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου.
Η συσσωρευμένη γνώση, ποιοτική και ποσοτική, του διαθέσιμου προσωπικού θα συνεισφέρει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της μετάβασης στις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο νέος φορέας. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας της γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους εξορθολογίζεται με το παρόν σχέδιο νόμου και προβλέπονται 220 θέσεις προσωπικού της Γεωλογικής Αρχής.
Αξιοποιείται και μεταφέρεται όλος ο χρήσιμος δημόσιος πλούτος που ανήκε στο ΙΓΜΕ, όπως υποδομές, τεχνογνωσία και «μνήμη» του ΙΓΜΕ, που την αποτελούν τα εργαστήρια, οι μελέτες και οι βάσεις δεδομένων. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και τίθενται στην διάθεση και διαχείριση της Αρχής.
Τέλος, διασφαλίζεται η συνέχιση των έργων ΕΣΠΑ και όλων των συμβάσεων, έργων και προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ, με σκοπό την ομαλή μετάβαση και ολοκλήρωσή τους.
Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε έξι Κεφάλαια: Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' (άρθρα 25-30) συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» και καθορίζεται ο σκοπός και τα όργανα διοίκησής του. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρα 31-42) ρυθμίζεται η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής και κατανέμονται οι καθ' ύλην αρμοδιότητές τους. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 43-46) ρυθμίζονται τα ζητήματα του προσωπικού της Αρχής ενώ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' (άρθρα 47-50) καθορίζονται τα έσοδα της Αρχής και τα θέματα της οικονομικής διαχείρισής της. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' καταργείται το ΙΓΜΕ και προβλέπεται διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και οι εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτής, ενώ το κεφάλαιο αυτό περιέχει και τις μεταβατικές διατάξεις του Μέρους Β' του νόμου.

Ειδικότερα:

Κεφάλαιο Α'


Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' συστήνεται ένα νέο νομικό πρόσωπο, ως γεωλογική υπηρεσία του Κράτους, με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών». Στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες που απονέμονται στην Αρχή, ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της, ενώ καθορίζονται και τα όργανα διοίκησής της.

Άρθρο 25
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


Με το άρθρο 25 συστήνεται νέος φορέας άσκησης δημόσιας υπηρεσίας στους τομείς που καθορίζονται από το νόμο, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών». Την επιλογή της ίδρυσης και της οργάνωσης της Αρχής ως ν.π.δ.δ. την επιβάλλει ο χαρακτήρας των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες αποτελούν μέρος του πυρήνα άσκησης δημόσιας εξουσίας του κράτους και πρέπει ασκούνται μόνο από δημόσια όργανα και όχι από ιδιωτικούς φορείς.
Με την παράγραφο 2, προσδιορίζεται ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετεί στο διηνεκές η Αρχή: Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του Δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωμοδοτήσεων και γνωματεύσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωλογικών κινδύνων, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείμενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της.

Άρθρο 26
Αρμοδιότητες


Με το άρθρο 26 καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Αρχής. Η Αρχή ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων σε γεωλογικά, υδρογεωλογικά, κοιτασματολογικά και μεταλλευτικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητές της αφορούν σύμφωνα με την περίπτωση α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, σύμφωνα με την περίπτωση β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δομής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση γ) τις νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές μελέτες, σύμφωνα με την περίπτωση δ) τις μελέτες για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, σύμφωνα με την περίπτωση ε) την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με την περίπτωση στ) τις έρευνες και τις μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και ακτινοβολία πετρωμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση ζ) τις εφαρμοσμένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σύμφωνα με την περίπτωση η) τις μελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και τις τεχνικο-οικονομικές μελέτες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής - γεωμορφολογικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών, σύμφωνα με την περίπτωση ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, σύμφωνα με την περίπτωση ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γεωλογικής δομής σε ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών έργων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ) τις υδρογεωλογικές - υδρολογικές μελέτες και ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και μεταλλευτικών δειγμάτων, δειγμάτων νερών, στερεών καυσίμων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ) τον έλεγχο των δομικών υλικών όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δημόσιων έργων, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την περίπτωση ιε) την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διαχειριστικών για τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτωση ιστ) τη γεωθερμική έρευνα εντοπισμού, την παροχή γνωματεύσεων και τη μελέτη σε θέματα γεωθερμίας, σύμφωνα με την περίπτωση ιζ) την τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση ιη) την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την περίπτωση ιθ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση κ) τη σύνταξη γνωμοδοτικών εκθέσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών, για τα αντικείμενα και τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτωση κα) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσημείων της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση κγ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την περίπτωση κδ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την περίπτωση κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, σύμφωνα με την περίπτωση κστ) την τήρηση δημόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων, σύμφωνα με την περίπτωση κζ) την παροχή γνωμοδοτήσεων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την οικ. 107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 1225) αν υπάρχει γεωλογικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας, σύμφωνα με την περίπτωση κη) την παροχή γνωμοδοτήσεων για μεταλλευτικά και λατομικά θέματα κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την περίπτωση κθ) την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορήγηση Αδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (A.M.Ε.), εφόσον αυτή ζητηθεί, σύμφωνα με την περίπτωση λ) την παροχή γνωμοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωεπιστημονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την περίπτωση λα) τη συνεισφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδομένων, σύμφωνα με την περίπτωση λβ) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων για τις ανάγκες των ανωτέρω μελετών, σύμφωνα με την περίπτωση λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες της Αρχής θεματικών χαρτών, ενώ ορίζεται ότι τα δεδομένα που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 28 του ν. 3882/2010 (Α' 166) και αν τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για εμπορική χρήση, διατίθενται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κομβικού Σημείου Επαφής του άρθρου 19 του ίδιου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση λδ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση, χάριν του δημόσιου συμφέροντος, των στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωμοδοτήσεων και ελέγχων και τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε μνημόνιο συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση λε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συναφών με τα αντικείμενα της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτωση λστ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά Γεωλογικά ινστιτούτα και οργανισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση λζ) την εκμετάλλευση των μέσων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αμοιβής που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και ορίζεται ότι τα προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριμένο κωδικό εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής.
Περαιτέρω, στην παρ. 2 ορίζεται ο ρόλος της Αρχής ως Τεχνικού Συμβούλου για το Δημόσιο, τις δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα, αμέσως ή εμμέσως, από το Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασματολογικά, μεταλλευτικά, γεωτεχνικά υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα.
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η Αρχή γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της περίπτ. α' της παρ. 1, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το ν. 3882/2010. Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιμο στοιχείο και συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία την συνδράμουν, στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσιμων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.
Με την παρ. 5 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της Αρχής με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείμενά της.
Στην παρ. 6 ορίζεται ότι εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδομένα και μελέτες, που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστημονικό προσωπικό της Αρχής που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ανήκουν στην Αρχή, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο.
Με την παρ. 7 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίζει τα σχετικά με την λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής, αρμόδιας για τους χάρτες γεωεπιστημονικών θεμάτων.
Στην παρ. 8 ορίζεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εφεξής νοείται η Αρχή.

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης


Με το άρθρο 27 καθορίζονται ως όργανα διοίκησης της Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές.

Άρθρο 28
Διοικητικό συμβούλιο - επιλογή - διορισμός - κωλύματα διορισμού - ασυμβίβαστα - κωλύματα συμφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση


Με το άρθρο 28 καθορίζονται τα ζητήματα επιλογής και διορισμού του επταμελούς Δ.Σ για θητεία τεσσάρων ετών που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά, τα κωλύματα διορισμού, τα ασυμβίβαστα και οι λόγοι έκπτωσης. Τα μέλη του Δ.Σ δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα, επιλέγονται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου. Ένα από τα μέλη του Δ.Σ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα, διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ή Ορυκτών Πόρων. Επίσης, προβλέπεται ότι τα μέλη του δ.σ. μπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α' 195), ενώ ο γραμματέας του δ.σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του δ.σ. μεταξύ των υπαλλήλων της Αρχής.

Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Προέδρου και δ.σ. - Λειτουργία δ.σ.


Με το άρθρο 29 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του δ.σ. της Αρχής, καθώς και η λειτουργία του ανωτέρω οργάνου διοίκησης.
Με την παρ. 1 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Αρχής και θέματα αναπλήρωσής του.
Με την παρ. 2 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του δ.σ. του ν.π.δ.δ. και συγκεκριμένα ότι το Δ.Σ είναι αρμόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 26, την κατάρτιση και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 3 και την παρ. 4, καθώς και για την αξιολόγηση, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, του έργου του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα από την οποία, το δ.σ. μπορεί να εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής δημοσιεύονται στο δικτυακό της τόπο. Με τις παρ. 3 και 4 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του δ.σ. της Αρχής, οι αποφάσεις που λαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή και των καθ' ύλη αρμόδιων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Αρχής, για τα ζητήματα που ειδικότερα προβλέπονται στις διατάξεις αυτές. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, προβλέπεται η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 116 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26). Προβλέπεται ότι το δ.σ. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δεν έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο του ή στο Γενικό Διευθυντή της Αρχής.
Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του δ.σ., σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα όργανα της Αρχής.
Με την παρ. 6 ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμού λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από πρόταση του δ.σ., ενώ ορίζεται ότι κατά τα λοιπά, η λειτουργία του δ.σ., διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45). Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις του δ.σ. μπορεί να γίνουν κανονικά ύστερα από πρόσκληση και ηλεκτρονικά (μέσω τηλεδιάσκεψης), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών.

Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής, Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες


Με το άρθρο 30 συστήνεται στην Αρχή θέση Γενικού Διευθυντή (Γ.Δ.) και δύο θέσεις αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθορίζονται δε ο τρόπος επιλογής και διορισμού τους, καθώς και οι αρμοδιότητές τους.
Ο Γ.Δ. καταλαμβάνει θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία ανανεώνεται μία μόνο φορά.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ο Γ.Δ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δε επιλογή του Γ.Δ. μπορεί να γίνεται είτε από μέλη του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του ν. 4369/2016, είτε από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εν λόγω Υπουργού. Η διαδικασία επιλογής του Γ.Δ. είναι η προβλεπόμενη στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.
Με την παρ. 3 καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή, μεταξύ των οποίων, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών.
Με την παρ. 4 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γ.Δ.. Συγκεκριμένα, ο Γ.Δ. προΐσταται των Υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του δ.σ. για την εύρυθμη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Αρχή. Επίσης, ο Γ.Δ. εισηγείται στο δ.σ. το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού και το επενδυτικό πρόγραμμα της Αρχής και εξειδικεύει και εφαρμόζει τα προγράμματα αυτά κατόπιν της εγκρίσεως τους, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του δ.σ., εκτελεί τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Αρχής μέχρι αξίας ποσού 100.000 ευρώ. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης επί μέρους αρμοδιοτήτων ή ανάθεσης δικαιώματος υπογραφής με απόφαση του Γενικού Διευθυντή στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων της Αρχής. Τέλος, ο Γ.Δ. είναι ο πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων της Αρχής. Με την παρ. 5 ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα ειδικότερης και απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γ.Δ. και αναπλήρωσής του.
Με την παρ. 6 προβλέπεται ότι οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.
Με την παρ. 7 προβλέπεται η σύσταση δύο θέσεων Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ρυθμίζεται ο τομέας αρμοδιότητας τους, ο τρόπος επιλογής και οι αποδοχές τους.
Με την παρ. 8 ορίζονται τα ελάχιστα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.
Με την παρ. 9 εξουσιοδοτείται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας να καθορίζει ειδικότερα τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές της Αρχής.
Με την παρ. 10 προβλέπεται η σύσταση τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, λόγω του μεγάλου και εξειδικευμένου φόρτου εργασίας που φέρει η διοίκηση της αρχής.
Κεφάλαιο Β'
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρα 31-42) καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Αρχής και κατανέμεται η υλική αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Αρχής.

Άρθρο 31
Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ


Στην παρ. 1 του άρθρου 31 ορίζεται ότι η Αρχή διαρθρώνεται υπό τον Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονάδες και Γραφεία. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της Αρχής. Η Κεντρική Υπηρεσία αποτελείται από τις Διευθύνσεις της παρ. 2 και από τις αυτοτελείς μονάδες της παρ. 3 που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.
Στην παρ. 4 ορίζεται η γραμματεία του υπηρεσιακού συμβουλίου ως υποκείμενη λειτουργικά στο ΔΣ και στον Πρόεδρο της Αρχής. Στην παρ. 5 ορίζονται τα όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης ως συλλογικά συντονιστικά όργανα.

Άρθρο 32
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)


Με το άρθρο 32 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ).

Άρθρο 33
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)


Με το άρθρο 33 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ).

Άρθρο 34
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)


Με το άρθρο 34 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ).

Άρθρο 35
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)


Με το άρθρο 35 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ).

Άρθρο 36
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)


Με το άρθρο 36 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ).

Άρθρο 37
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)


Με το άρθρο 37 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

Άρθρο 38
Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή


Με το άρθρο 38 ορίζονται Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή. Στην παρ. 1 ορίζονται τα ιδιαίτερα γραφεία του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών. Στην παρ. 2 ορίζεται η Νομική Υπηρεσία της Αρχής και το Τμήμα Δικαστικού. Στην παρ. 3 ορίζονται οι Περιφερειακές Μονάδες που λειτουργούν ως παραρτήματα της Αρχής σε γεωγραφικούς τομείς ευθύνης. Ορίζονται τα τεχνικά ζητήματα λειτουργίας των παραρτημάτων και η δυνατότητα σύστασης ή κατάργησης Περιφερειακών Μονάδων με προεδρικό διάταγμα. Στην παρ. 4 ορίζεται το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και στην παρ. 5 ορίζεται η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 39
Γραμματεία διοικητικού συμβουλίου


Με το άρθρο 39 ορίζεται η Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου η οποία και εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γραφείου Προέδρου του δ.σ..

Άρθρο 40
Όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης


Με το άρθρο 40 ορίζονται τα όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης της Αρχής ως διοικητικά συλλογικά όργανα οριζόντιας οργάνωσης. Στην περίπτωση α' προβλέπεται η Τεχνική Επιτροπή, στην περίπτωση β' προβλέπεται το Επιστημονικό Συμβούλιο και στην περίπτωση γ' προβλέπονται οι Ομάδες Διοίκησης Έργων.

Άρθρο 41
Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων


Με το άρθρο 41 δίνεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που προκύπτει από την οργάνωση, διάρθρωση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Αρχής. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης εργαστηρίων στην Αρχή.

Άρθρο 42
Τροποποίηση Οργάνωσης - Εξουσιοδότηση


Με το άρθρο 42 προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της οργάνωσης των υπηρεσιών της Αρχής με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα, με το Διάταγμα αυτό δύναται να τροποποιείται η οργάνωση των Υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων, να καταργούνται Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Γραφεία ή οριζόντιες δομές, να συνενώνονται, να δημιουργούνται νέες, να τροποποιούνται οι οργανικές θέσεις και οι αρμοδιότητες της Αρχής.

Κεφάλαιο Γ'

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 43-46 του σχεδίου νόμου) συστήνονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού στην Αρχή και ρυθμίζονται ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής και η βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή του.

Άρθρο 43
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής


Με το άρθρο 43 συστήνονται 220 οργανικές θέσεις προσωπικού οι οποίες κατατάσσονται ανά κατηγορίες, στις παραγράφους 2 και 3. Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων κατ' αριθμό και κατηγορία λαμβάνει υπόψη της την οργανωτική διάρθρωση της Αρχής, τις λειτουργικές ανάγκες στελέχωσης κάθε βασικής οργανικής μονάδας (Τμήματος), σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της και την ορθολογική ποσόστωση των θέσεων στις κατηγορίες εκπαίδευσης. Με την παρ. 4 δίνεται εξουσιοδότηση στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής, να ανακατανέμονται και να εξειδικεύονται οι θέσεις μεταξύ κατηγοριών κλάδων και ειδικοτήτων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα κατανομής των θέσεων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής, με απόφαση του δ.σ.. Με την παρ. 5 ορίζεται ότι προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του προσοντολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων π.δ. 50/2001 (Α' 39). Με την παρ. 6 προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου ή εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου.

Άρθρο 44
Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια


Με το άρθρο 44 ορίζεται ότι για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού της Αρχής που εντάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α'176). Επίσης, για την ένταξη του προσωπικού σε βαθμολογικά κλιμάκια ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Υπαλλήλων.

Άρθρο 45
Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων


Με την παρ. 1 του άρθρου 45 ορίζεται ότι η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και η ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στο προσωπικό που τοποθετείται, ενώ με την παρ. 2 εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής να συντάσσει εγκυκλίους για τα θέματα άσκησης καθηκόντων των υπαλλήλων.

Άρθρο 46
Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων


Με την παρ. 1 του άρθρου 46 ορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής. Με την παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης Δικηγόρων σε θέσεις προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και Δικαστικού Τμήματος. Με την παρ. 3 δίδεται εξουσιοδότηση στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας να ορίζει τα προσόντα των προϊσταμένων της Αρχής.

Κεφάλαιο Δ'

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' (άρθρα 47-50) ρυθμίζονται τα οικονομικά ζητήματα της Αρχής, με καθορισμό των πόρων της Αρχής ανά πηγή εσόδων, τα θέματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της Αρχής, της λειτουργίας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, καθώς και άλλα ζητήματα, όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής και διάφοροι άλλοι τεχνικοί κανονισμοί.

Άρθρο 47
Πόροι αρχής


Με το άρθρο 47 του σχεδίου νόμου καθορίζονται οι πόροι της Αρχής με διάκριση τους σε λειτουργικούς και ιδιωτικούς πόρους, με κριτήριο όχι τόσο την προέλευση των εσόδων όσο την λειτουργική αποστολή αυτών για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και λειτουργικές ανάγκες της Αρχής.
Με την παρ. 1α ορίζονται οι λειτουργικοί και δημόσιοι πόροι της Αρχής και με την παρ. 1β ορίζονται οι ιδιωτικοί πόροι της Αρχής, οι οποίοι αποτελούνται από αα) Έσοδα από διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής, ββ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, μη δημόσιους φορείς ή φυσικά πρόσωπα, γγ) Έσοδα από πώληση μελετών και χαρτών και δδ) Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές ή τέλη, νομικών ή φυσικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή.
Με την παρ. 2 ορίζεται ρητά το ακατάσχετο των λειτουργικών πόρων σύμφωνα με τον ν. 3068/2002, καθώς αυτοί εξυπηρετούν αποκλειστικά τον ειδικό σκοπό δημόσιας ωφέλειας, της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται από τον παρόντα Νόμο, και τίθενται προς άμεση ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.
Με την παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα σύναψης δανείων, ενώ με την παρ. 4 ορίζονται τα ιδιωτικά έσοδα της Αρχής.
Με την παρ. 5 ορίζεται ρητά η φύση των αμοιβών, που εισπράττονται από το Δημόσιο ή το ευρύτερο Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ως λειτουργικών πόρων κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν επίσης τις αμοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
Με την παρ. 6 ορίζεται η ατέλεια και απαλλαγή της Αρχής από φόρους, δασμούς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και η ενίσχυση της Αρχής με τα δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου.

Άρθρο 48
Οικονομική και λογιστική διαχείριση


Με την παρ. 1 του άρθρου 48 ορίζεται ότι η οικονομική διαχείριση της Αρχής πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο ν. 4270/2014 και την κείμενη νομοθεσία του δημόσιου λογιστικού. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι με τον Κανονισμό Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της Αρχής.

Άρθρο 49
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Με την παρ. 1 συστήνεται και λειτουργεί στην Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ορίζεται ο σκοπός του που είναι η κάλυψη των αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού αυτού.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. διέπεται, όσον αφορά την λειτουργία του, από τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017, τα οποία ισχύουν αναλόγως και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος να τα εξειδικεύσει και να ορίσει σχετικώς τα θέματα λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Αρχή.
Με την παρ. 3 ορίζονται τα κονδύλια που μπορούν να εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 50
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας - εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Με το άρθρο 50 ορίζονται επιπλέον εξουσιοδοτικές διατάξεις για ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων της Αρχής.
Στην παρ. 1 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας μετά από πρόταση του δ.σ., για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν την περαιτέρω οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό της Αρχής.
Στην παρ. 2 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από πρόταση του δ.σ., εφόσον παραστεί ανάγκη, για έκδοση Κανονισμών που εξειδικεύουν ειδικότερα τεχνικά ζητήματα δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως για την Λειτουργία του δ.σ., των Οικονομικών κ.α..

Κεφάλαιο Ε'

Άρθρο 51
Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


Με τις διατάξεις του άρθρου 51 ορίζεται η λύση και η διαδικασία εκκαθάρισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κλείνει ο φυσικός κύκλος μιας ιδιωτικής επιχείρησης του Δημοσίου του 1976, με περιορισμένες και παρωχημένες αρμοδιότητες και με μη λειτουργική οργάνωση. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία εκκαθάρισης και προστασίας των δικαιωμάτων των δανειστών του ΙΓΜΕ με σεβασμό σε όσους έχουν τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και με διασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής τους:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αττική, το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 272/1976 (Α' 50) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που προβλέπει ο παρών νόμος και συμπληρωματικά τα άρθρα 72επ ΑΚ. Λόγω της μη πρόβλεψης στην νομοθεσία ειδικής διαδικασίας εκκαθάρισης των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου, προβλέφθηκε η ειδική διαδικασία εκκαθάρισης με το παρόν σχέδιο νόμου και για όσα ζητήματα δεν αναφέρονται, γίνεται αναλογική εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί εκκαθάρισης νομικών προσώπων του Αστικού Κώδικα αρ. 72 επ..
Με την παρ. 2, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίσει τον εκκαθαριστή, τη μηνιαία αμοιβή του καθώς και να ρυθμίζει κάθε ζήτημα σχετικά με την εκκαθάριση του ΙΓΜΕ.
Με την παρ. 3, προβλέπεται ότι τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της περιουσίας του ΙΓΜΕ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης. Από τη μεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Παιανίας Αττικής, στο Ιο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση έργων. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Οικονομικών και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται μ' αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
Με την παρ. 4 προβλέπεται η απογραφή από τον εκκαθαριστή του συνόλου της κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένων σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά την απογραφή, γίνεται αποτίμηση του συνόλου της περιουσίας που μεταβιβάστηκε, από Επιτροπή που συγκροτείται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινή Υπουργική Απόφαση. Μετά την αποτίμηση της περιουσίας, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονομικών προς τον εκκαθαριστή και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης, το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο δύναται να συμψηφίζεται με απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ που μεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ανήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαμβάνει την φύλαξή τους. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι ο εφοδιασμός της νέας γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους με το απαραίτητο υλικοτεχνικό, εργαστηριακό και αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.
Με την παρ. 6 ορίζεται ότι οι εκκρεμείς δίκες του ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιμος τους έχει ορισθεί εντός τριμήνου που έπεται της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον εκκαθαριστή μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Η διάταξη αυτή θεσπίζεται για να δοθεί εύλογος χρόνος στον εκκαθαριστή να προλάβει να αναλάβει καθήκοντα και να προετοιμάσει τις δικαστηριακές υποθέσεις του.

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις ΕΑΓΜΕ


Με τις διατάξεις του άρθρου 52 ορίζονται τα σχετικά ζητήματα με την μεταβατική λειτουργία της ΕΑΓΜΕ κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Προκρίνεται η άμεση στελέχωση της ΕΑΓΜΕ από το προσωπικό του καταργούμενου ΙΓΜΕ λόγω συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους και λόγω προηγούμενης εμπειρίας αυτού σε γεωλογικά ζητήματα. Επίσης, προβλέπεται μια σειρά επιμέρους ρυθμίσεων για την ομαλή λειτουργία και μετάβαση, στην νέα γεωλογική υπηρεσία του Κράτους, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού του καταργούμενου ΙΓΜΕ, αλλά και ρυθμίζονται όλες οι ειδικότερες πτυχές της μεταβίβασης των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των συμβάσεων, των κονδυλίων και των έργων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ και αναλαμβάνει να συνεχίσει πλέον η ΕΑΓΜΕ.
Με την παρ. 1 ορίζεται η προσωρινή μεταβατική διοίκηση της ΕΑΓΜΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μελών δ.σ. και Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου και του ν. 4369/2016. Προβλέπεται για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή και τα μέλη του δ.σ. του ΙΓΜΕ, η κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων της ΕΑΓΜΕ, ως μεταβατική Διοίκηση. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η άμεση λειτουργία με έμπειρα στελέχη Διοίκησης της νέας γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους και η συνέχιση του έργου που αυτά είχαν αναλάβει πριν την κατάργηση του ΙΓΜΕ, ενώ ρυθμίζεται και η προσωρινή κάλυψη των θέσεων των αναπληρωτών γενικών διευθυντών της ΕΑΓΜΕ μέχρι την επιλογή τους με τη διαδικασία του ν. 4369/2016. Παράλληλα, ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής και αποζημίωσης των προσώπων αυτών και εφαρμόζεται αναλογικά για τις αποζημιώσεις των μελών του μεταβατικού δ.σ. της ΕΑΓΜΕ η υπ' αριθμ.
2/78166/24.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ' 939) που αφορούσε το ΙΓΜΕ.
Με την παρ. 2 ορίζεται η αυτοδίκαιη μεταφορά του υπαλληλικού προσωπικού του ΙΓΜΕ που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΑΓΜΕ σε θέσεις ΙΔΑΧ του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας με τις οργανικές θέσεις που συνίστανται στην ΕΑΓΜΕ. Με τη διάταξη αυτή προστατεύονται οι θέσεις εργασίας του προσωπικού του καταργούμενου ΙΓΜΕ και διασφαλίζεται η στελέχωση και άμεση λειτουργία της ΕΑΓΜΕ με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως είχε θεμελιωθεί στο ΙΓΜΕ μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Για την ένταξη του προσωπικού που μεταφέρεται εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του δ.σ. της ΕΑΓΜΕ, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του σε κλάδους, βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 4354/2015. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως είχε θεμελιωθεί στο ΙΓΜΕ μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και διαμορφώνονται ανάλογα τα μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια σαν να υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια στην ΕΑΓΜΕ. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θίγεται αφενός η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των εργαζομένων του ΙΓΜΕ που βρέθηκαν σε αναγκαστική μετακίνηση και αφετέρου, υπηρετείται η αρχή της χρηστής διοίκησης και των κανόνων της δημοσιοϋπαλληλικής νομοθεσίας. Μάλιστα, για το προσωπικό που μεταφέρεται στην Αρχή προβλέπεται η μισθολογική εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς που λάμβανε πριν την δημοσίευση του παρόντος, ώστε να προστατευτούν οι αποδοχές του και να μην τύχει οικονομικής ζημίας από την αναγκαστική μετακίνησή του.
Με την παρ. 3 ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του ΙΓΜΕ που μεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι όσοι υπάλληλοι μεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έχουν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν αυτοδικαίως από την Υπηρεσία κατά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα ετών υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 20 του ν. 3801/2009. Με τη ρύθμιση αυτή προστατεύονται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των εργαζομένων του ΙΓΜΕ και ο προγραμματισμός του εργασιακού τους βίου από την αναγκαστική μετακίνησή τους στην ΕΑΓΜΕ και την εφαρμογή άλλων κανόνων περί ορίων ηλικίας, καθώς με την ψήφιση του νόμου θα έπρεπε να αποχωρήσουν περίπου 25 άτομα λόγω συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του
ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και καταλαμβάνει την οργανική θέση του Νομικού Συμβούλου της ΕΑΓΜΕ. Τέλος, για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό του ΙΓΜΕ, ρυθμίζεται η μεταφορά του αυτοδικαίως στην ΕΑΓΜΕ και ορίζεται ότι συνεχίζει να εργάζεται στην ΕΑΓΜΕ μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους της. Παράλληλα, ορίζεται ότι μέχρι τη σύσταση στην ΕΑΓΜΕ υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, σύμφωνα με τα άρθρα 146Β και 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, δίνεται κατά παρέκκλιση άλλων νόμων, η δυνατότητα στον Γενικό Διευθυντή μέχρι την επιλογή προϊσταμένων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46, να επιλέγει και να τοποθετεί με απόφαση του, τους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΕΑΓΜΕ, ως προσωρινούς προϊσταμένους.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η λογιστική διαχείριση της αρχής γίνεται μέχρι τις 31.12.2019 σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού για ΝΠΔΔ, καθώς είναι απαραίτητο το προσωπικό της ΕΑΓΜΕ που αποτελείται από το προσωπικό ενός ΝΠΙΔ, να μπορέσει να εκπαιδευθεί και να προσαρμοστεί στο νέο σύστημα ΝΠΔΔ. Κατά το μεταβατικό διάστημα αυτό η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της ΕΑΓΜΕ μετά την έναρξη λειτουργίας της γίνεται σύμφωνα με τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 περί Ν.Π.Ι.Δ., ώστε να μπορέσει άμεσα η ΕΑΓΜΕ να λειτουργήσει με τις υπάρχουσες διαδικασίες και υποδομές. Προβλέπεται δε, ότι ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων του ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταβιβάζεται πλέον στην ΕΑΓΜΕ και δημιουργείται νέος Αριθμός Εξόδων για το υπό εκκαθάριση ΙΓΜΕ.
Με τις παρ. 5 έως 7 ρυθμίζονται τα ζητήματα διαδοχής της ΕΑΓΜΕ, στις υφιστάμενες και εν εξελίξει προκηρύξεις, συμβάσεις, έργα, προγράμματα, και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ, καθώς και τα ζητήματα από συγχρηματοδοτούμενα έργα και ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και ζητήματα οικονομικών πόρων και προϋπολογισμού του καταργούμενου ΙΓΜΕ που διαδέχεται η ΕΑΓΜΕ. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η άμεση συνέχιση όλων των δράσεων και προγραμμάτων του ΙΓΜΕ από της ΕΑΓΜΕ και διασφάλιση των ευρωπαϊκών, εθνικών ή και συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Παράλληλα, προστατεύονται όλα τα εκκρεμή έργα, συμβάσεις και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ τα οποία αναλαμβάνει πλέον χωρίς κάποια άλλη διατύπωση η ΕΑΓΜΕ. Ορίζεται δε, ότι τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται στους λειτουργικούς πόρους της ΕΑΓΜΕ.
Με την παρ. 8 αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στο ΙΓΜΕ και προσμετράται κανονικά κατά την αποχώρηση των εργαζομένων από το νέο φορέα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονται κανονικά.
Με την παρ. 9, ορίζεται ότι σε περίπτωση κένωσης θέσης με οποιονδήποτε τρόπο, των μεταφερόμενων στην ΕΑΓΜΕ υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ΙΓΜΕ, μετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, προσαυξάνοντας έτσι, τις θέσεις των κατηγοριών αυτών. Οι ανωτέρω μετατροπές ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών θέσεων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43.
Με την παρ. 10 δίνεται η δυνατότητα, μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΑΓΜΕ, για απευθείας ανάθεση νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενους δικηγόρους με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.
Με την παρ. 11 παρέχεται εξουσιοδότηση στο δ.σ., μέχρι την έκδοση των κανονισμών του άρθρου 50, να ρυθμίζει προσωρινά με απόφαση του, τα θέματα που αυτοί αφορούν.
Με την παρ. 12 ορίζεται η έναρξη ισχύος του β' μέρους του σχεδίου νόμου και η κατάργηση αντίθετων διατάξεων.

Μέρος Γ'
Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Γενικά


Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία ενιαίου και σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Με γνώμονα την άρση της οποιασδήποτε διακριτικής μεταχείρισης στην εκμετάλλευση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αλλά και την παροχή κινήτρων για τις αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυά διανομής, καθίσταται αναγκαίος ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αλλά και την δραστηριότητα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι ο ιδιοκτήτης δικτύου διανομής ορίζεται ως ο διαχειριστής του αντίστοιχου δικτύου διανομής φυσικού αερίου και είναι ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας, εμπορίας και παραγωγής, είναι αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης συμφερόντων, την εξασφάλιση του εφοδιασμού στη χώρα, τη δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου απαιτείται κατά συνέπεια να υπάρξει εξασφάλιση ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής δεν μπορεί να ελέγχει μια επιχείρηση παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτοχρόνως, να ασκεί έλεγχο ή δικαιώματα σε διαχειριστή δικτύου διανομής ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή/και τον έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα να ασκεί έλεγχο ή δικαιώματα σε επιχείρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ή εμπορίας (είτε φυσικού αερίου είτε ηλεκτρικής ενέργειας) όποιος ελέγχει δίκτυο διανομής ή διαχειριστή δικτύου διανομής. Εντός δε των ορίων αυτών, μια επιχείρηση παραγωγής ή προμήθειας ή εμπορίας στην Ελλάδα θα μπορεί να έχει μειοψηφική συμμετοχή σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή σε δίκτυο διανομής.
Στο πλαίσιο του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία της εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής φυσικού από συμφέροντα προμήθειας, παραγωγής και εμπορίας και για να αποφευχθούν οι ανταλλαγές οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών, θα πρέπει να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαχειριστή δικτύου διανομής ή εταιρείας που έχει στην κυριότητα ή/και στον έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις λειτουργίες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να μην έχει το δικαίωμα να διορίζει μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαχειριστή διανομής δικτύου ή εταιρείας που έχει στην κυριότητα ή/και στον έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου πρόσωπο το οποίο ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή οιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου ρυθμίζονται επιπλέον ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ ΑΕ, ώστε να διασφαλιστούν ισοδύναμα αποτελέσματα ως προς τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα και με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η προβλεπόμενη δομή του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού διασφαλίζει τη διατήρηση του δημοσίου ελέγχου επί του στρατηγικής σημασίας μονοπωλίου του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα μεταφερθεί μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εισφοράς του κλάδου υποδομών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της οποίας θα ανήκουν άμεσα και έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (51%) με ρητή μνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν δύναται να κατέλθει του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η πώληση και μεταβίβαση αυτών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α 152).
Στο πλαίσιο του ευρύτερου εταιρικού μετασχηματισμού της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ και κατόπιν ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στην επωφελούμενη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, προβλέπεται: α) η απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από την τελευταία, β) η σύσταση νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και στην οποία θα εισφερθεί η υφιστάμενη συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ και γ) η μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και η απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ από την τελευταία.
Στο πλαίσιο δε αξιοποίησης των μετοχών, κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, προβλέπεται: α) η πώληση και μεταβίβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας του 50% του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του, συν μία (1) μετοχή αποκλεισμένης της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως θυγατρικών της και β) η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, των υπολειπόμενων μετοχών του. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΓ ορίζεται ότι οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ μετά την κατά τα ανωτέρω (υπό β) μεταβίβαση θα μεταβιβαστούν εν συνεχεία αυτοδικαίως και άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων κατά τα οριζόμενα του άρθρου 80ΙΔ του παρόντος, όπου και θα περιλαμβάνονται και τα σχετικά δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ

Με το άρθρο 53 προστίθενται άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 801, 80ΙΑ, 80ΙΒ 80ΙΓ και 80 ΙΔ μετά το άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α' 179).

Ειδικότερα:

Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Με το άρθρο 80Δ ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του εν λόγω Δικτύου.
Άρθρο 80Ε
Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Με το άρθρο 80Ε με τίτλο «Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» εισάγονται διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις οποίες ο Διαχειριστής θα πρέπει σωρευτικά να έχει στην κυριότητά του το Δίκτυο Διανομής, όπως ορίζεται με το Άρθρο 80Δ και επιπρόσθετα να μην ασκείται άμεσα ή έμμεσα έλεγχος επί του Διαχειριστή από επιχείρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και το ανάστροφο. Στο πλαίσιο του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία της εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου από συμφέροντα προμήθειας, παραγωγής και εμπορίας και για να αποφευχθούν οι ανταλλαγές οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών, απαγορεύεται από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα να διορίζουν ή να είναι τα ίδια μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία στο διαχειριστή δικτύου διανομής ή στο δίκτυο διανομής και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ορισμός του όρου «έλεγχος» έχει την έννοια που δίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων). Αντιστοίχως η έννοια του δικαιώματος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80Ε ως: η εξουσία άσκησης δικαιωμάτων φήφου, ή η εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή η κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή της εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή/και έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού πληρούνται εφόσον δύο διαφορετικοί φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν έλεγχο αφ' ενός στο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή/και έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αεριού και αφ' ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του δημόσιου τομέα.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τόσο ο διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου, όσο και το προσωπικό του υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 80Θ του παρόντος ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Διευκρινίζεται δε ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την παρ. 5 διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Με την παρ. 6 εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητα της δίκτυο διανομής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση της με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 80 μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω συμμόρφωσης.
Αρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Με το άρθρο 80ΣΤ εισάγονται οι απαραίτητες διατάξεις για την πιστοποίηση του διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου από τη ΡΑΕ.
Άρθρο 80Ζ Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα
Με το άρθρο 80Ζ εισάγονται προστατευτικές διατάξεις για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και δικαιώματα ψήφου σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή/και έλεγχο της δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ειδικότερα με την παρ. 1 προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 80Ε στα συγκεκριμένα πρόσωπα, και με την παρ. 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από τα πρόσωπα αυτά ο νέος κύριος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 80Ε. Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι εν λόγω προστατευτικές διατάξεις εφαρμόζονται και στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με τις μετοχές που θα αποκτήσουν στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Θ του παρόντος, ενώ με την παρ. 4 προβλέπεται ότι οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους οποίους συμμετέχουν ή κατέχουν δικαιώματα ψήφου τα προαναφερθέντα πρόσωπα πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.
Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή Αύξηση Συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού
Αερίου
Με την παρ. 1 του άρθρου 80Η θεσπίζεται η υποχρέωση κοινοποίησης στη ΡΑΕ της πρόθεσης απόκτησης εταιρικού μεριδίου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που εμπίπτει στην εποπτεία της ΡΑΕ, καθώς και σε περίπτωση αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που κατά την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία δύνανται να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το αυτό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ουσιαστικά επιδιώκεται η αποφυγή καταστρατήγησης της απαγόρευσης που τίθεται με την παρ. 5 του άρθρου 80Ε. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στη ΡΑΕ να εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιμά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε ή να εναντιωθεί, εφόσον η συμμετοχή συνεπάγεται όντως την απόκτηση ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, άμεσα ή έμμεσα, επί διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η πραγματοποίησή της, ή σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στη ΡΑΕ της μεταβολής της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, τότε αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου καθώς και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
Ρητά ορίζεται δε ότι σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, ή αύξησης της συμμετοχής σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου από εταιρεία ή εταιρείες που προέρχονται από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ δύναται να εναντιωθεί σε περίπτωση που η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συμμετοχής σε διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου συνεπάγεται παραβίαση των κριτηρίων του άρθρου 80Ε ή/και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση και προς τον σκοπό της διαφύλαξης των συμφερόντων ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, η ΡΑΕ διατηρεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 80Η, το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση του διαχειριστή δικτύων διανομής φυσικού αερίου, εφόσον τον έλεγχο του έχει αποκτήσει πρόσωπο τρίτης χώρας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 80Θ
Εχεμύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Με το άρθρο 80Θ θεσπίζονται υποχρεώσεις εχεμύθειας και για τους διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
Άρθρο 801
Εταιρικός μετασχηματισμός ΔΕΠΑ ΑΕ - Μερική Διάσπαση
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η μερική διάσπαση της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ με μεταβίβαση του κλάδου Υποδομών στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα φέρει την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, καθώς και κάποιες ειδικότερες νομικές, φορολογικές και λογιστικές διατάξεις που έχουν ως στόχο να αποσαφηνίσουν και προσαρμόσουν στις ανάγκες της συγκεκριμένης περιπτώσεις τις γενικές διατάξεις τόσο του νομικού πλαισίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (όπως προσφάτως διαμορφώθηκε) και του ν. 4548/2018 (Α' 104) για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όσο και των οικείων φορολογικών νόμων, χωρίς να αφίστανται από το γενικότερο πνεύμα των γενικών αυτών διατάξεων. Ειδικότερα, η παρ. 1 ορίζει ότι η εν λόγω μερική διάσπαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των σχετικών φορολογικών ωφελημάτων του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (Α' 167), κατά παρέκκλιση συγκεκριμένων διατάξεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους. Στην παρ. 2 καθορίζεται, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, ο κλάδος Υποδομών και αποτυπώνονται τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα των υποδομών της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ και τα οποία μεταφέρονται δια της μερικής διάσπασης στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Στην παρ. 3 διευκρινίζεται ότι η μερική διάσπαση πραγματοποιείται δια της σύστασης νέας εταιρείας και μεταβίβασης του κλάδου Υποδομών από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ στη νέα εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, ενώ στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, απαριθμούνται ρητά οι δραστηριότητες εμπορίας που θα παραμείνουν και μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης στην τελευταία και διευκρινίζεται ότι η ΔΕΠΑ ΑΕ δύναται να ασκεί δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον διασπώμενο κλάδο υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται από το νόμο. Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών σύμφωνα με την παρ. 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο, όπως π.χ. η εκτέλεση έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και έργων μικρής κλίμακας ΥΦΑ (small scale LNG). Στις παρ. 6 και 7 αποτυπώνεται ότι το μεν σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, συντάσσεται δε λογιστική κατάσταση του κλάδου Υποδομών, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και αποθεματικών ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων. Με τις παρ. 8 και 9 προσδιορίζεται ρητά ο τρόπος σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου της νεοσύστατης εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ και διευκρινίζονται επιμέρους λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν την έκδοση νέων μετοχών από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στους μετόχους της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ (ως θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ). Στην τελευταία παρ. 10 του άρθρου αυτού, ρητά ο νόμος διαλαμβάνει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο ολοκληρώνεται η μερική διάσπαση και η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, δεν είναι άλλο από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η οποία συνεπάγεται και την επέλευση των εννόμων συνεπειών της αυτοδίκαιης μεταβίβασης στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ του συνόλου των παντός είδους μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, εννόμων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2α του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Επιπρόσθετα, προς διευκόλυνση και αποσαφήνιση της επέλευσης των εννόμων συνεπειών της σκοπούμενης μερικής διάσπασης και μεταφοράς του κλάδου Υποδομών από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, θεσπίζονται με τις περιπτώσεις (α) έως (ιστ) της ιδίας παρ. 9, επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν σε επιμέρους νομικά, κανονιστικά, πολεοδομικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.
Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός μετασχηματισμός ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις εταιρικής αναδιοργάνωσης των εταιρειών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 801 του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 1 ορίζει ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ θα απορροφήσει μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης τις θυγατρικές της εταιρείες κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137), κατά παρέκκλιση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου αυτού και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ), (ιβ) και (ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 801. Κατ' αντιστοιχία με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την παρ. 2 αποτυπώνεται ότι η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα απορροφήσει μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες κατέχει ποσοστό συμμετοχής 100%, κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137) κατά παρέκκλιση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου αυτού και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ), (ιβ) και (ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 801. Η δε τελευταία παρ. 3 του άρθρου ορίζει ρητώς ότι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δράστηριότητάς της που σχετίζεται με τα Διεθνή Έργα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 801, μέσω της εισφοράς από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ της συμμετοχής που κατέχει η τελευταία στην εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ σε μια νεοϊδρυόμενη θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των Διεθνών Έργων.
Άρθρο 80ΙΒ Εργασιακές Σχέσεις
Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσης του προσωπικού που επηρεάζεται από την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού του άρθρου 80ΙΘ και τις απορροφήσεις του άρθρου 80ΙΑ κατά τρόπο που εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και η εργασιακή ειρήνη. Ειδικότερα στην παρ. 1 προβλέπεται ότι το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα αποτελείται κατ' αρχήν (α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ, των οποίων η εργασιακή σχέση μεταβιβάζεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση απορρόφησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΑ και (β) από το προσωπικό που απασχολείται είτε αποκλειστικά είτε κατά κύριο λόγο μέχρι την 31.12.2018 στον Κλάδο Υποδομών της παραγράφου 2 του άρθρου 80ΙΘ της ΔΕΠΑ ΑΕ, η εισαγωγή δε της διάκρισης μεταξύ του συγκεκριμένου προσωπικού της ΔΕΠΑ ΑΕ και του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΑΕ που δεν απασχολείται ή δεν απασχολείται κατά κύριο λόγο στον κλάδο υποδομών της ΔΕΠΑ ΑΕ βασίστηκε σε τεχνικοοικονομική μελέτη που εκπόνησε η ΔΕΠΑ ΑΕ προ και ενόψει της ψήφισης του παρόντος. Δεν εισάγονται δε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την κάλυψη λοιπών τυχών αναγκών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, καθόσον η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δύναται να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες στο μέλλον κατά τα γενικώς προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι το προερχόμενο από τη ΔΕΠΑ ΑΕ προσωπικό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία θα εκδοθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και θα μεταφερθεί στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 801. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι όροι εργασίας που ισχύουν δυνάμει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή ΕΣΣΕ ή επιχειρησιακού εθίμου, μεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδίκαια και στην διάδοχο ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ και ισχύουν μέχρι νεώτερη τροποποίηση τους, είτε μέσω νέας ατομικής σύμβασης είτε μέσω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, η οποία θα ρυθμίζει ενιαία τα ζητήματα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ του προσωπικού που προέρχεται από διαφορετικές εταιρείες με γνώμονα τον ιδιαίτερο ρυθμιζόμενο χαρακτήρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Επίσης προβλέπεται διευκρινιστικά ότι κατά τα λοιπά για τη μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 (Α' 162). Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΑΕ και των θυγατρικών της δύναται, πριν την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του άρθρου 801, να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε εταιρείας. Στην παρ. 5 εισάγεται ελάχιστο χρονικό όριο προστασίας του υφιστάμενου προσωπικού της ΔΕΠΑ ΑΕ από απολύσεις συνεπεία της διαδικασίας πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ εξαιρείται από το ν. 4354/2015 υπό τον όρο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία της και η σταθερότητα των όρων εργασίας του προσωπικού της λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) η εν λόγω εταιρεία μέχρι την εξαγορά των μετοχών που αντιστοιχούν στο 49% του μετοχικού της κεφαλαίου από τη ΔΕΠΑ ΑΕ εξαιρείτο από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και (β) μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της εν λόγω εταιρείας αυτής δεν θα υπάγεται πλέον στο ν. 4354/2015.
Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις Μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
Το εν λόγω άρθρο προσδιορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του ευρύτερου εταιρικού μετασχηματισμού της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, ως αυτές πρέπει να λάβουν χώρα μετά την έναρξη ή ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 801 είτε σε επίπεδο ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ (παρ. 1 και 2) είτε σε επίπεδο ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ (παρ. 3).
Ειδικότερα, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), ως υφιστάμενος μέτοχος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, θα προβεί: α) στην πώληση και μεταβίβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας του 50% του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του, εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ συν μία (1) μετοχή αποκλεισμένης της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως θυγατρικών της και β) στη μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, των υπολειπόμενων μετοχών του εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Προς επιτάχυνση δε των εν λόγω διαδικασιών έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ υπό (α) ανωτέρω και πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ. Επιπλέον, διευκρινίζεται προς αποφυγή αμφιβολιών ότι στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80Ζ.
Με την παρ. 2 του άρθρου 80ΙΓ ορίζεται ότι οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ μετά την κατά τα ανωτέρω (υπό β) μεταβίβαση θα μεταβιβαστούν εν συνεχεία αυτοδικαίως και άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων κατά τα οριζόμενα του άρθρου 80ΙΓ του παρόντος.
Προς διασφάλιση της διατήρησης του δημοσίου ελέγχου επί του στρατηγικής σημασίας εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3986/2011 (Α' 152) και του ν. 4389/2016 (Α' 94), το 51% των μετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, θα μεταβιβαστεί από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα κατά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ. Οι μετοχές που θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατεθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν μπορεί να καταστεί μικρότερο του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Οι υπολειπόμενες μετοχές κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα διατεθούν προς πώληση και μεταβίβαση στο πλαίσιο διαγωνιστικής κατόπιν της ολοκλήρωσης της διάθεσης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ υπό την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΓ. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω διαδικασία πώλησης δεν δύνανται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 80Ε και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.
Άρθρο 80ΙΔ
Συμφωνίες Μετόχων
Στην παρ. 1 του άρθρου 80ΙΔ τίθενται τα δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διάθεσης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΑ, τα οποία θα εμπεριέχονται σε συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή των επενδυτών που θα αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Με τη συμφωνία μετόχων θα προβλέπεται μεταξύ άλλων δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας θα περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ με τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, β) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της χώρας με φυσικό αέριο και δ) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με εμπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, ή θα αναλάβει, η υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ ή/και η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ πριν την μεταβίβαση των μετοχών της τελευταίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΓ ανωτέρω, σε Διεθνή Έργα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύσεις ποσοτήτων στον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη).

Άρθρο 54
Τροποποιούμενες Διατάξεις

Με το άρθρο 54 επιδιώκεται η προσαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα δεδομένα που θα προκύψουν μέσω του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και των συναφών εταιρικών μετασχη ματισμών.
Ειδικότερα με την παρ. 1 προβλέπεται (α) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 801 του ν. 4001/2011 (ΑΊ79) η υποχρέωση καταβολής τέλους από τη ΔΕΠΑ στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ο καθορισμός του τρόπου κατανομής του με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και (β) μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης η καταβολή ειδικού τέλους στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και ότι το ύψος αυτού του ειδικού τέλους και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβολής του στην ΚΕΔΕ καθώς και η διαδικασία και οι όροι απόδοσής του από την ΚΕΔΕ στους δικαιούχους δήμους και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε δήμου στην κατανάλωση φυσικού αερίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ορίζεται ταυτόχρονα το ελάχιστο ύψος αυτού του τέλους, που πρόκειται να καταβληθεί κατά τα τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης.
Με την παρ. 2 προστίθεται χάριν πληρότητας ο ορισμός του «Διαχωρισμένου
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» στο ν. 4001/2011.
Με την παρ. 3 προσαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης που ισχύει επί Διαχειριστών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ώστε να εφαρμόζεται αυτή και επί Διαχειριστών Δικτύων Φυσικού Αερίου.
Με την παρ. 4 προστίθεται στις αρμοδιότητες της ΡΑΕ και ειδικότερα στην περ. δ' του άρθρου 60 η παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και η επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ρητά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αφενός των Δικτύων Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας από τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α' 252) προ της 1.4.2017 και αφετέρου των έργων επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται μετά την 1.4.2018 από τις ΕΔΑ, οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας βάσει των οικείων αδειών διανομής. Ειδικότερα για την ΔΕΔΑ ΑΕ προβλέπεται ότι 02.01.2017 και εφεξής, το σύνολο των Δικτύων Διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των έργων επέκτασης αυτών, τη διαχείριση των οποίων έχει η ΔΕΔΑ ΑΕ ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ ΑΕ. Επίσης προβλέπεται ότι η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά περίπτωση.

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις


Με το άρθρο 55 διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης όπου σε διάταξη νόμου γίνεται αναφορά στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου θα νοείται, ανάλογα και με το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε διάταξης, είτε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ είτε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ είτε και οι δύο εταιρείες.

Μέρος Δ'
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Κεφάλαιο Α'
Τροποποίηση διατάξεων για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α' 114)


Με το άρθρο 56 τροποποιούνται διατάξεις του νόμου 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου-Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α'114) και συγκεκριμένα:
Με τη ρύθμιση της περίπτ. α' προτείνεται η ελάφρυνση του διοικητικού κόστους για το συναλλασσόμενο πολίτη, καθώς προβλέπεται η ατελής αποστολή, από τον Υποθηκοφύλακα προς το Γραφείο Κτηματογράφησης, του αντιγράφου της περίληψης της πράξης και του αντιγράφου της πράξης, με την οποία επέρχονται μεταβολές επί δικαιωμάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τις αρχικές δηλώσεις.
Με την περίπτ. β' εισάγεται πρόβλεψη καταβολής τελών κτηματογράφηση ς και από τους καταχωριζόμενους ως δικαιούχους στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, των οποίων τα δικαιώματα προέκυψαν από τίτλους, στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 8, 8α και 8β του Ν.2308/1995, όπως ισχύει.
Με τη ρύθμιση της περίπτ. γ' δίδεται η δυνατότητα ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα, των υπομνημάτων που συντάσσει το Γραφείο Κτηματογράφησης επί των αιτήσεων διόρθωσης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένας άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος δημοσιότητας.
Με την περίπτ. δ' εισάγεται νέα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης, ειδικά για τις περιοχές υπό κτηματογράφηση στις οποίες διενεργείται στάδιο προανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, προς αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που έχουν εντοπισθεί από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία συλλογής δηλώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την εξέταση της αίτησης διόρθωσης το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η έκθεση γνωστοποιείται στους θιγόμενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία οι θιγόμενοι είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντιρρήσεις τους. Επίσης, το Γραφείο Κτηματογράφησης, συντάσσει έκθεση προκειμένου να διορθώσει ή να συμπληρώσει οίκοθεν τα κτηματολογικά στοιχεία, για σφάλματα τα οποία εντοπίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να μεταβάλει τα στοιχεία της ανάρτησης αιτιολογημένα.
Ακόμα, για λόγους προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν εκτεταμένα σφάλματα, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της καταγραφής των δικαιωμάτων κατά την κτηματογράφηση και δεν συνιστούν δικαστικές αμφισβητήσεις μεταξύ των δηλούντων, δίδεται η δυνατότητα παραπομπής τους, με απόφαση του Φορέα, σε Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, οι οποίες συστήνονται για το σκοπό αυτό. Τα ακίνητα θα λαμβάνουν τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου με καταρχήν δικαιούχο κυριότητας και την καταγραφή των εκκρεμών διεκδικήσεων.
Με την περίπτ. ε' προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα, των υπομνημάτων που συντάσσει το Γραφείο Κτηματογράφησης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου, κατ' αναλογία με τους όρους δημοσιότητας που διασφαλίζονται για τα υπομνήματα επί των αιτήσεων διόρθωσης.
Με την περίπτ. στ' προτείνεται η τροποποίηση της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον των επιτροπών του άρθρου 7, χάριν της επίσπευσης των διαδικασιών και την άμεση θέση σε λειτουργία του κτηματολογίου.
Με την περίπτ. ζ' εισάγεται στο νόμο νέο άρθρο 7Α, με το οποίο συνιστώνται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων, οι οποίες θα επιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νεοεισαχθέν άρθρο 6Α, και δίδεται η δυνατότητα σύστασης, στο μέλλον, αντίστοιχων Επιτροπών στους τόπους όπου εδρεύουν οι περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα. Ακόμα, ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Εισάγεται έγγραφη διαδικασία εξέτασης των υποθέσεων για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, και εξοικονόμησης χρόνου και δαπάνης από όλους τους εμπλεκόμενους, υπηρεσίες και πολίτες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. η' εισάγεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παράτασης όλων των προθεσμιών που ορίζονται στη διαδικασία κτηματογράφηση ς κατά το νόμο 2308/1995, όταν η υπό κτηματογράφηση περιοχή τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων γεγονότων, πχ σεισμών, πλημμυρών, που, λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον πολύ συνήθης η πρόκληση καιεμφάνισή τους.

Άρθρο 57
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2664/1998 (Α'275)


Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των περιπτ. α' έως γ' εισάγεται η υποχρέωση προσάρτησης, στο δικόγραφο αγωγής που ασκείται είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6, είτε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, συνοδευόμενο από δήλωση του συντάκτη μηχανικού σχετικά με το εάν η απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Προς ολοκλήρωση του συστήματος αυτού, προβλέπεται και η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής. Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση της ακρίβειας των αιτούμενων μεταβολών, και συνεπώς, συντείνουν στην ευδοκίμηση των σχετικών δικαστικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης.
Με την περίπτ. δ' προβλέπεται απαλλαγή από τέλη που βαρύνουν την δημιουργία πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων που εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να κατατεθούν μαζί με την αίτηση, της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών.

Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α'5)


Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται διατάξεις του νόμου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α'5) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Α', του Μέρους Α' του Τμήματος Α' «Σύσταση του ν.π.δ.δ. 'Ελληνικό Κτηματολόγιο» και συγκεκριμένα:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. α' της παρ. 1 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4512/2018 και ορίζεται ως αρμόδιο Τμήμα, για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας. Ακόμα, με τη ρύθμιση της περίπτ. β' της παρ.1 προτείνεται η νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 4 του ίδιου άρθρου προς το σκοπό της επέκτασης της δυνατότητας ανάθεσης καθηκόντων Γραμματέα δ.σ. του Φορέα σε όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που αυτό υπηρετεί.
Με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του δ.σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως προβλέπονται στην περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων και την έγκριση των προκαλούμενων δαπανών, όταν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ και προς το σκοπό της εναρμόνισης με την ισχύουσα πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 22 για την άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης των πόρων του Φορέα από το ΔΣ. Επίσης, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 8 του ίδιου άρθρου για την εξασφάλιση ευέλικτου πλαισίου συνεδριάσεων του δ.σ., ώστε να ικανοποιηθούν OL απαιτήσεις άμεσης επίλυσης και ρύθμισης θεμάτων που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από την εφαρμογή του σχεδιασμού για την εγκατάσταση και λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της περίπτ. α' της παρ. 3 επέρχονται νομοτεχνικές διορθώσεις προς αποσαφήνιση ερμηνευτικών δυσχερειών. Απαλείφεται η αναφορά στη σχέση εργασίας, καθώς η συγκεκριμένη θέση είναι δυνατό να καταληφθεί είτε από υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα, εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, είτε από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.
Με τις ρυθμίσεις της περίπτ. β' της παρ. 3 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 5 και προστίθεται ρητή ανάθεση της αρμοδιότητας επιλογής του Γενικού Διευθυντή στο Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας. Επιπροσθέτως, με την περίπτ. γ' προτείνεται νομοτεχνική βελτίωση όσον αφορά την αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων του Γενικού Διευθυντή, ώστε να εναρμονίζεται με την αντίστοιχη προβλεπόμενη αρμοδιότητα του δ.σ. του Φορέα. Με τη ρύθμιση της περίπτ. δ' απαλείφεται η αναφορά στη σχέση εργασίας, για τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, καθώς η συγκεκριμένη θέση είναι δυνατό να καταληφθεί είτε από υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα, εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, είτε από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Τέλος, με τις ρυθμίσεις της περίπτ. ε' αναδιατυπώνονται οι προβλεπόμενες στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4512/2018 περιγραφές αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Κτηματολογίου και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά τρόπο ανάλογο με την αντίστοιχη ισχύουσα ρύθμιση για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Έργων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 αποκαθίσταται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4512/2018 με την προσθήκη ρητής παραπομπής σε διατάξεις που προβλέπουν ήδη εισπραττόμενα έσοδα από τα τέλη κτηματογράφησης των αρχικών εγγραφών και τα τέλη για τη χορήγηση στοιχείων από τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5 συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 του ν. 4512/2018 για τα τέλη έκδοσης και χορήγησης πιστοποιητικών από τα βιβλία που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το ύφος των τελών για την έκδοση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών από τα κτηματολογικά βιβλία, ακινήτου ή προσώπου, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των οφειλόμενων τελών, όταν το ίδιο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες δικαιωμάτων, όπως αυτές απεικονίζονται στα οικεία κτηματολογικά φύλλα, σύμφωνα με την αρχή της κτηματοκεντρικής τήρησης των πληροφοριών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 6 προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί ο τρόπος απόδοσης τελών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 7 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4512/2018 για τις απαλλαγές από την καταβολή τελών, καθώς και για την καταβολή μειωμένων τελών στις συναλλαγές με τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα. Συγκεκριμένα, διακρίνεται εννοιολογικά η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή τελών, παγίων και αναλογικών, που διατηρείται για τα δικαιούμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία, πρόσωπα, από την καταβολή μειωμένων τελών, η οποία επίσης διατηρείται για τα δικαιούμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα, όπως προβλέπεται για τις συναλλαγές με τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 8 μειώνεται το διοικητικό κόστος για την εγκατάσταση και λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων που συνιστούν Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4512/2018. Η ρύθμιση προσδιορίζει την Κεντρική Υπηρεσία ως το επίκεντρο ελέγχου αλλά και των οποιωνδήποτε φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη τη λειτουργία του Φορέα, δεδομένης της προοπτικά μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 9 αποκαθίσταται παραδρομή που έχει εμφιλοχωρήσει στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4512/2018.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των περιπτ. α' και β' της παρ.10 συμπληρώνεται η παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 όσον αφορά στη συγκρότηση της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και με το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη λειτουργία των Γραφείων αυτών.
Με τις ρυθμίσεις των περιπτ. γ' έως ιβ' της παρ.10 αναδιαρθρώνεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών και συγχωνεύονται δύο τμήματα που κατά την αρχική διατύπωση της διάταξης είχαν αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες σε σημαντικό βαθμό. Διορθώνονται στο ορθό παραδρομές που έχουν εμφιλοχωρήσει ως προς επιμέρους αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης και Μισθοδοσίας και ως προς την ονοματολογία των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ακόμα, αναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και αναδιαρθρώνεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού με την ίδρυση ενός νέου Τμήματος που θα απορροφήσει αρμοδιότητες που σήμερα διαχειρίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η διάκριση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε δύο τμήματα, αναμένεται να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον εξαιρετικά μεγάλο φόρτο που θα προκαλέσει η μεγάλης κλίμακας μεταφορά προσωπικού στον Φορέα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. α' της παρ. 11 προβλέπεται ότι, για λόγους ομαλής μετάβασης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου θα ορίζεται στην ίδια την απόφαση με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας και δεν θα τεκμαίρεται από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης. Με τη ρύθμιση της περίπτ. β' ενεργοποιείται η δυνατότητα εκκίνησης και λειτουργίας Υποκαταστημάτων, ανάλογα με την πρόοδο της προετοιμασίας τους και ανεξάρτητα από την πρόοδο του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, υπό το ανάλογο ισχύον προηγούμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση λειτουργία Υποκαταστημάτων και η επιτάχυνση της κατάργησης των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων, εμμίσθων και αμίσθων.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 12 συμπληρώνονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 και εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων, αποδείξεων είσπραξης κλπ) από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα, Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα, για τις πράξεις αρμοδιότητάς τους που αφορούν οικονομική διαχείριση, καθώς και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων από τα Κτηματολογικά Γραφεία μετά τον ορισμό αυτών ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 13 επεκτείνεται η προβλεπόμενη εξαίρεση για τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ] στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στον κλάδο Νομικών, καθόσον πρόκειται για ειδικότητα απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία του Φορέα και δεν συντρέχει δυνατότητα κάλυψης από το προσωπικό των καταργούμενων έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 14 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, για τον ορισμό και την τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και του Υποκαταστήματος, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι τα σχετικά θέματα και οι χρόνοι ανάληψης καθηκόντων θα ρυθμίζονται ρητά με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 για την κατάργηση του έμμισθου ή άμισθου Υποθηκοφυλακείου της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος και τον ορισμό της έναρξης λειτουργίας του οικείου Γραφείου ή Υποκαταστήματος.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 15 συμπληρώνεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του νόμου 4512/2018 και προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Υποκαταστήματος ή Κτηματολογικού Γραφείου σε Αναπληρωτή Προϊστάμενο καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου, προς το σκοπό της αξιοποίησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής για την κάλυψη σχετικών αναγκών που θα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4512/2018.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. α' της παρ. 16 αίρεται η άνιση μεταχείριση μιας κατηγορίας υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν αρχικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατέληξαν, όμως, να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αδιάλειπτα, επί δέκα και πλέον έτη. Το έτος 2009, οι συμβάσεις της πλειοψηφίας των εργαζομένων που απασχολούνταν ως ορισμένου χρόνου, μετατράπηκαν με απόφασή της Διοίκησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εξαιρώντας όμως, άνευ αιτιολόγησης, οκτώ υπαλλήλους, εκ των οποίων έξι ανήκουν στον κλάδο των αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών και δύο ανήκουν στον κλάδο τεχνολόγων τοπογραφίας. Το σύνολο των ανωτέρω υπαλλήλων υπηρετεί στη Διεύθυνση Έργων του Φορέα, είτε σε θέσεις ελέγχου ποιότητας των έργων της κτηματογράφησης, είτε σε θέσεις επίβλεψης των εκπονούμενων έργων κτηματογράφησης. Επομένως, τα καθήκοντα τους συνδέονται άρρηκτα με την ολοκλήρωση του έργου της κτηματογράφησης. Σε επόμενη απόφαση της, το 2009, η Διοίκηση αναγνώρισε την αναγκαιότητα μετατροπής των συμβάσεων των συγκεκριμένων υπαλλήλων, δεχόμενη ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και χρήζουν ανάλογης αντιμετώπισης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες μάλιστα παρατάθηκαν δια νόμου το 2013. Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η μετατροπή των συμβάσεων τους, και η ένταξη τους σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, προς αποκατάσταση του κοινού περί δικαίου αισθήματος, αλλά και προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων οι οποίες με βεβαιότητα θα αποβούν εις βάρος του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Με τη ρύθμιση της περίπτ. β' διευκολύνεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία είναι απαραίτητο να διενεργηθούν στο πλαίσιο της θέσης σε λειτουργία των περιφερειακών δομών του φορέα, με την αντίστοιχη υποδοχή των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων. Με τη ρύθμιση της περίπτ. γ' καταργείται το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (Α' 127), το οποίο παρέτεινε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες αναλύονται ανωτέρω υπό την περίπτ. α'.
Με την περίπτ. α' της παρ. 17 προστίθεται διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018, δηλαδή στις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την ένταξη του προσωπικού των εμμίσθων και αμίσθων Υποθηκοφυλακείων στον Φορέα. Η προσθήκη κρίνεται αναγκαία, ενόψει της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου πριν την 1.1.2015. Ειδικότερα, κατά τη θέση σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε στο προσωπικό των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων της παρ. 1 τους δέκα επτά (17) υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), μολονότι και οι υπάλληλοι αυτοί είχαν αξιολογηθεί ως κατάλληλοι από τα αρμόδια υπηρεσιακά (δικαστικά) συμβούλια, κατά τον ίδιο τρόπο με τους μόνιμους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η σύσταση προσωρινού κλάδου υπαλλήλων ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, των πρώην εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, με δέκα επτά θέσεις, οι οποίες κατανέμονται, όπως και οι λοιπές θέσεις της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018. Για τους υπαλλήλους αυτούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018. Με την περίπτ. β' προβλέπεται η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων του προσωπικού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα στις έδρες των αντίστοιχων καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων. Με τις περίπτ. γ' και ε' προβλέπεται ότι ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού των καταργούμενων άμισθων και εμμίσθων υποθηκοφυλακείων στο Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα ορίζεται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 για την κατάργηση του οικείου έμμισθου ή άμισθου Υποθηκοφυλακείου. Με την περίπτ. δ' αποκαθίσταται στο ορθό ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων. Με την περίπτ. στ' προβλέπεται η κατάταξη του προσωπικού των πρώην άμισθων υποθηκοφυλακείων σε εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθμό, στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης του προσωπικού του φορέα. Με την περίπτ. ζ' επιτρέπεται η ταχύτερη απόσπαση στο Φορέα εργαζόμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία που μετατράπηκαν σε έμμισθα το έτος 2017. Πρόκειται για εργαζόμενους που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες και δεδομένου ότι με την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου στο οποίο υπηρετούν, μεταφέρονται αυτοδίκαια στο Φορέα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησής τους, ιδιαίτερα στην Κεντρική Υπηρεσία. Δεδομένου δε ότι η μισθοδοσία τους συνδέεται με τα εισπραττόμενα τέλη, για όσο διάστημα θα απασχολούνται ως αποσπασμένοι στο Φορέα, οι μηνιαίες τους αποδοχές θα βαρύνουν την υπηρεσία προέλευσης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 18 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στη ρύθμιση του τρίτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4512/2018 για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού ΠΕ Νομικών, που μεταφέρθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 17, προς το σκοπό της προσμέτρησης του χρόνου προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί με οποιαδήποτε σχέση στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και στα νομικά πρόσωπα που αυτή διαδέχθηκε.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των περίπτ. α' και β' της παρ. 20 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσαφηνίζονται θέματα διαδικασίας εγκρίσεων μεταξύ των οργάνων διοίκησης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προς το σκοπό της άρσης ερμηνευτικών αμφιβολιών και της εναρμόνισής τους με τις αντίστοιχα τροποποιούμενες διατάξεις των άρθρων 4 και 5 που ορίζουν τις αρμοδιότητες των ίδιων οργάνων για την έγκριση δαπανών και την σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό του Φορέα. Αποσαφηνίζεται επίσης η σχέση συνεργασίας του Φορέα με τις Τράπεζες για την είσπραξη εσόδων και την πληρωμή δαπανών.
Με τις ρυθμίσεις των παρ. 20 έως 22 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν διαδικασίες έγκρισης και εκκαθάρισης δαπανών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 23, βελτιώνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των μικροδαπανών του Φορέα, οι οποίες, λόγω των επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, απαιτούν ένα ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης. Αντίστοιχα, ρυθμίζεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού του φορέα και των προσώπων διοίκησης αυτού και προβλέπεται η απόδοση λογαριασμού και η εκκαθάριση αυτών. Και οι δύο αυτές ρυθμίσεις είναι κατ' αντιστοιχία των οριζόμενων στα άρθρα 100 και 101 του ν. 4270/2014.
Με τις διατάξεις των περιπτ. α' έως γ' της παρ. 24 συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 27, στην κατεύθυνση της αποσαφήνισης ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία του φορέα και αποσαφηνίζεται με ρητό τρόπο η απαλλαγή του Φορέα από δημοτικούς φόρους και τέλη, με συμπλήρωση της σχετικής διάταξης.
Με την παρ. 25 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ώστε να τηρείται ενιαία ορολογία στις επιμέρους διατάξεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Φορέα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 26 αποδίδεται ορθά το αρμόδιο τμήμα του Φορέα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 27 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4512/2018 για την εναρμόνισή της με την παρ. 1, όπου ως μόνο αρμόδιο όργανο προς υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 28 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4512/2018 για το χρόνο υποβολής της έκθεσης από τους ορκωτούς ελεγκτές, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, προς το σκοπό της εναρμόνισή της με την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 31 για την υποχρέωση σύνταξης από το Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο 4308/2014.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της περίπτ. α' της παρ. 29 διευκρινίζεται ότι για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, αγαθών, έργων και υπηρεσιών, αποφασίζει το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Φορέα, σε αντιστοιχία με τις ανωτέρω αποσαφηνίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες του δ.σ. και του γενικού διευθυντή για σύναψη συμβάσεων. Με τις ρυθμίσεις της περίπτ. β' συμπληρώνεται η υφιστάμενη ρύθμιση με την προσθήκη της εξέτασης των ενστάσεων στις αρμοδιότητες των επιτροπών. Με τις ρυθμίσεις της περίπτ. γ' αντιστοιχίζεται η αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβής υπηρεσιών στις αρμοδιότητες που ισχύουν για τη σύναψη της σύμβασης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 30 διατηρείται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρθρου 40, η υπ'αρ. 9427/01.03.2007 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β'361) για την είσπραξη του τέλους των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, η αναφορά στην οποία είχε παραληφθεί, σε συμφωνία με την προτεινόμενη ρύθμιση για την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4512/2018.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 31 αποσαφηνίζεται ότι ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δημιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άμισθου Υποθηκοφύλακα ή των ασκούντων καθήκοντα άμισθου Υποθηκοφύλακα μέχρι την κατάργηση του άμισθου Υποθηκοφυλακείου, καθότι δεν αποτελεί διάδοχο νομικό πρόσωπο έναντι του τελευταίου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. α' της παρ. 32 προβλέπεται η δυνατότητα να υπεισέλθει ο Φορέας προσωρινά, και για απώτατο διάστημα δεκαοκτώ μηνών, και σε μισθώσεις καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων που δεν συνιστούν έδρες Υποκαταστημάτων ή Κτηματολογικών Γραφείων, για τις ανάγκες της προσωρινής φύλαξης των αρχείων τους και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για την επιχειρησιακή προετοιμασία του χώρου του Υποκαταστήματος ή του Κτηματολογικού Γραφείου που θα πρέπει να υποδεχθεί τα αρχεία τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. β' της παρ. 33 προβλέπεται ρητά ότι η κυριότητα του εξοπλισμού των καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων περιέρχεται στο Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως ήδη προβλέπεται άλλωστε για τον εξοπλισμό των καταργούμενων άμισθων Υποθηκοφυλακείων με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4512/2018.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των περιπτ. α' και β' της παρ. 33 προβλέπονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα εφαρμογής διατάξεων του νόμου 4512/2018 και επίσης, εισάγεται ρύθμιση για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Με την παρ. 34 αποσαφηνίζεται ο ορισμός του εργοταξίου, προκειμένου να επιτευχθεί ο προσδιορισμός του συντελεστή α, δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων του εργοταξίου, ώστε να υπολογίζεται το ύφος του προστίμου για κάθε τελεσθείσα παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 του ν. 4512/2018.
Επίσης, αναφέρονται οι υποχρεώσεις έκαστου εκμεταλλευτή, με κύρια υποχρέωση την αποστολή, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κατάστασης με το συνολικό αριθμό εργαζομένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά εργοτάξιο και δίνονται λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη διαδικασία της υποχρέωσης αυτής.
Με την παρ. 35 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, αναφορικά με τον υπολογισμό του προστίμου, εφαρμόζονται για όσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν βάσει ελέγχου που εκκίνησε μετά την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διεκπεραίωση υποθέσεων που έχουν παραμείνει εκκρεμείς λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.
Με την παρ. 36 δίνεται παράταση στην προθεσμία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται για την αποκατάσταση περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων υποχρεούνται να τις καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, μέχρι τις 17.10.2019.
Με την παρ. 37 προστίθεται Παράρτημα 4 στο ν. 4512/2018.

Κεφάλαιο Β'
Τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (Α' 33)


Με το άρθρο 59 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, προκειμένου να προβλεφθεί για ακίνητα τα οποία ανήκουν είτε στο Ελληνικό Δημόσιο είτε σε ανώνυμη εταιρεία στην οποία μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο ή ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, η δυνατότητα μετατροπής της εισφοράς σε χρήμα σε εισφορά σε γη και μετά την πάροδο της γενικά προβλεπόμενης 6μηνης προθεσμίας. Η παροχή της δυνατότητας αυτής αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της διασφάλισης της δυνατότητας αξιοποίησης ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο ή σε εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει είτε στο Δημόσιο είτε σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου αποτελεί κρίσιμη έκφανση του δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόφη ιδίως τα δημοσιονομικά οφέλη που προκύπτουν στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Σε διαφορετική περίπτωση, η ακίνητη περιουσία θα κινδύνευε να παραμείνει αναξιοποίητη, ενόψει της υποχρέωσης καταβολής της επιβληθείσας εισφοράς σε χρήμα, ιδίως εάν η τελευταία ανέρχεται σε ποσό δυσανάλογο με την τρέχουσα αξία του ακινήτου. Σημειώνεται δε ότι η δυνατότητα μετατροπής καταλαμβάνει αναδρομικά και πράξεις εφαρμογής οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση τόσο του παρόντος νόμου, όσο και του ν. 4315/2014. Ειδικά για την περίπτωση των ανωτέρω ακινήτων προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μετατροπής να υφίσταται όχι μόνο για επιφάνειες οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν σε όμορο κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο, αλλά και για επιφάνειες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοτελώς ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι. Εφόσον η εισφερόμενη επιφάνεια είναι δυνατό να αξιοποιηθεί αυτοτελώς ως κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος, τότε δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα συμπερίληψής της σε όμορο κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο προκειμένου η εισφορά σε χρήμα να μετατραπεί σε εισφορά σε γη.

Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (Α' 124)


Με την παρ. 1 εισάγεται η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνικής μελέτης σε περίπτωση κατά την οποία η απόσταση νέου, ή επεκτεινόμενου, κοιμητηρίου μειώνεται έως πενήντα μέτρα από το σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία, προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος. Ακόμα, διευρύνεται η υποχρέωση ύπαρξης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων ή χώρων πρασίνου μεταξύ του κοιμητηρίου και του οικισμού, ανεξαρτήτως ορίου μείωσης της απόστασης.
Με την παρ. 2 εισάγεται αντίστοιχη υποχρέωση εκπόνησης υδρογεωτεχνικής μελέτης και στο π.δ. 1128/1980 στο οποίο περιέχονται οι πάγιες ρυθμίσεις για τις αποστάσεις για την ίδρυση κοιμητηρίων.

Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α'249)


1. Με την παρ. 1 διευκρινίζεται ότι δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης και απόδειξης του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας έχουν και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχο μητρώο του Τ.Ε.Ε.. Επίσης, ορίζεται ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει αναδρομικά από το χρόνο εγγραφής κάθε μηχανικού στο μητρώο.
2. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (π.δ. 132/2017, Α' 160), επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω σύστασης νέων υπηρεσιών, κατάργησης ορισμένων θέσεων και αναδιάρθρωσης ορισμένων διευθύνσεων.
Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) μετατράπηκε σε Ειδική Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ - ΥΠΕΝ), με αποτέλεσμα να έχει καταργηθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) και να έχει συσταθεί η θέση του Ειδικού Γραμματέα. Επίσης, η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, διασπάστηκε σε δύο αυτοτελείς διευθύνσεις, με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών να υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, ενώ η διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Περαιτέρω, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 (Α' 136), οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) μεταφέρθηκαν στα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης και Κατεδαφίσεων που υπάγονται σήμερα στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ του ΥΠΕΝ).
Τέλος, λόγω μη ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) στο οργανόγραμμα του ΥΠΕΝ, δεν υφίσταται πλέον και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης. Για τους λόγους αυτούς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των παρ. 2 έως 4 αποσκοπούν στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 4030/2011 (Α' 249), προκειμένου να γίνουν πιο σαφείς και να εναρμονιστούν με το οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α' 79)


Με τη παρούσα διάταξη προκειμένου να διευκολύνεται, να διασφαλίζεται ή να βελτιώνεται η προσβασιμότητα, ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 27 που αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα ισχύουν και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις με νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000.

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α' 94)


Με την παρ. 1 διευκρινίζεται ότι η περιοχή εντός των οριογραμμών των υδατορεμάτων θεωρείται πάντα εκτός σχεδίου περιοχή και ως εκ τούτου η διαδικασία της οριοθέτησης δεν συνεπάγεται την απαλλοτρίωση εκτάσεων εντός της ως άνω περιοχής. Περαιτέρω, ορίζεται ότι εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός των οριογραμμών των υδατορεμάτων, κατά παράβαση της ανωτέρω ρύθμισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να βεβαιωθεί η ανάκληση με διοικητική απόφαση ή πράξη.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 2 και 3 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ώστε να καταστεί τεχνικά εφαρμόσιμο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις οικισμών οι οποίοι έχουν πληγεί από το γεωλογικό φαινόμενο της κατολίσθησης. Συγκεκριμένα, η ισχύουσα ρύθμιση, η οποία αναφέρεται στους οικισμούς που χαρακτηρίσθηκαν ως κατολισθαίνοντες με απόφαση Νομάρχη, δεν καταλαμβάνει πρόσφατες κατολισθήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 και περιπτώσεις οικισμών οι οποίοι έχουν κριθεί ως μεταφερόμενοι λόγω κατολίσθησης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4467/1965. Ακόμα, συμπληρώνεται το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά τις προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας. Προτείνεται η εφαρμογή των προδιαγραφών που ήδη ισχύουν για τις προς πολεοδόμηση περιοχές, με κατάλληλη συμπλήρωση αυτών, όπου απαιτείται να εκπονηθούν έργα αποκατάστασης. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η βελτιστοποίηση του μηχανισμού έκδοσης αδειών δόμησης στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, προς όφελος των πολιτών.

Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Με την παρ. 1 προστίθεται γενική ρήτρα αρμοδιότητας του ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ., κατά τον ίδιο τρόπο που υφίσταται για το ΚΕ.Σ.Α., σε σχέση με τις περιπτώσεις που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του εν λόγω συμβουλίου για ζητήματα που συνδέονται με ακίνητα κείμενα στη χωρική αρμοδιότητα του εκάστοτε φορέα Μακεδονίας - Θράκης.
Με την παρ. 2 συμπληρώνεται και διευκρινίζεται ότι για εργασίες που εμπίπτουν στις λδ' και λε' περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 που αφορούν εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων και εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
Με την παρ. 3 συστήνεται Επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος και εντοπισμού των δυσλειτουργιών, υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτού, όπου απαιτείται, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να καθορίσει τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη θητεία των μελών, τον τρόπο, τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.
Με την παρ. 4 προστίθεται στα δικαιολογητικά για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας και η τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις, με σκοπό την πληρέστερη εξέταση της αίτησης για χορήγηση της προέγκρισης.
Με την παρ. 5 προστίθεται στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3, υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως συνοδευτικό έγγραφο της βεβαίωσης όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό ο μελετητής μηχανικός βεβαιώνει τη μη μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε η έγγραφη βεβαίωση, από το χρόνο έκδοσης αυτής έως και την υποβολή της.
Με την παρ. 6 προστίθενται στα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, καθώς και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με σκοπό την πληρέστερη εξέταση της αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας.
Με την παρ. 7 προστίθενται στα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κατεδάφισης, οι τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε κατεδαφιζόμενο ακίνητο, με σκοπό την πληρέστερη εξέταση του σχετικού φακέλου για τη χορήγηση άδειας κατεδάφισης.
Με την παρ. 8 εισάγεται ρύθμιση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες βρίσκονται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής. Περαιτέρω, εισάγεται ρύθμιση για την προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί ή στα οποία ελλείπουν οι προσωρινές οριογραμμές, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος και δεν επεκτείνεται σε καμία άλλη περίπτωση πλην της παρούσας.
Με την παρ. 9 δίδεται παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017. Επίσης, προβλέπεται η άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγών χρήσης που θα εντοπίζονται από την 9.11.2019, είτε κατά την ώρα που κατασκευάζονται είτε ενώ έχουν συντελεσθεί και τα οποία δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 102, ήτοι έως την 8.11.2019.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 10 απαλείφεται και εισάγεται αυτοτελώς σε νέο εδάφιο, το μέρος που αφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών για υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου συμφέροντος, το οποίο εκ παραδρομής περιλήφθηκε στην περίπτωση ια'.
Με την παρ. 11 ορίζεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. είναι εξίσου αρμόδιο μεταβατικό όργανο μαζί με το ΚΕ.Σ.Α., κατά το λόγο της χωρικής τους αρμοδιότητας, για να επιλαμβάνονται της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων που έχουν εκτελεσθεί ή εγκατασταθεί σε διατηρητέα κτίρια. Με τη διάταξη αυτή κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα και ρυθμίζεται ομοιόμορφη προδικασία για την έκδοση σχετικών αποφάσεων από αυτά.

Άρθρο 66
Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων


Με τη διάταξη της παρ. 1 επιλύονται δυσχέρειες που είχαν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και καθίσταται πιο αποτελεσματικό το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, διευκολύνεται η διαδικασία κατεδάφισης, καθώς συχνά παρατηρούνταν διαφοροποιήσεις στις κατασκευές που έχουν περιληφθεί στις αποφάσεις κατεδάφισης και υποχρέωναν τη διοίκηση σε αναστολή της κατεδάφισης λόγω επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου.
Σημειώνεται ότι, λόγω των δικαστικών προσφυγών των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κατασκευών κατά των αποφάσεων κατεδάφισης και μέχρι αυτές να καταστούν αμετάκλητες, απαιτούνται αρκετά έτη μέχρι την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο μεσοδιάστημα των οποίων οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε ανακατασκευές, ανακαινίσεις και γενικότερα επεμβάσεις επί των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών γεγονός που μέχρι τώρα απαιτούσε την έκδοση συμπληρωματικής και νέας απόφασης κατεδάφισης και κατά συνέπεια νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών.
Επιπλέον, με την πάροδο των ετών (και συχνά για εξυπηρέτηση των αναγκών επιχειρήσεων αναψυχής, εστίασης κ.α.) παρατηρείται συχνά η μετατόπιση ελαφριών κατασκευών σε διπλανούς και παράπλευρους χώρους από τους αρχικά καταγεγραμμένους οτις αποφάσεις κατεδάφισης, γεγονός που δεσμεύει τη διοίκηση στην μη υλοποίηση της κατεδάφισης.
Ελαφριά κατασκευή, σύμφωνα και με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν.4067/2012, όπως ισχύει, είναι η κατασκευή με φέροντα οργανισμό και στοιχεία πλήρωσης μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές (όπως δηλαδή αυτές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή φέρουσας τοιχοποιίας). Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι διακριτές κατηγορίες τύπων δόμησης με κοινό χαρακτηριστικό τη μειωμένη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση με τις συμβατικές που, ωστόσο, λόγω της φύσης τους είναι εύκολο να μετακινούνται συχνά από τους ιδιοκτήτες.
Με τη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται ότι η απόφαση καταλογισμού δαπάνης της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α' 149), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α' 196), εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τέλος, με τη διάταξη της παρ. 3 εισάγεται ρύθμιση για την κάλυψη των νομικών και δικαστικών δαπανών σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης κατά υπαλλήλων- Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ή τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κεφάλαιο Γ'
Τροποποιήσεις διατάξεων για ενεργειακά θέματα


Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α' 168)


Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ειδικά σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα έργα υποδομής και τα λοιπά συνοδευτικά έργα αιολικών σταθμών, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και ενεργοποιήθηκαν προ της ισχύος του ν. 3468/2006 (Α' 129) και οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση αυτών ή ανακαίνιση του παραγωγικού τους εξοπλισμού (repowering). Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι για την έκδοση της οικοδομικής άδειας από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες ο έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης (λ.χ. έλεγχος για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης) θα διενεργείται αυτοτελώς επί της αρχικής έκτασης, η οποία είχε παραχωρηθεί, μισθωθεί ή ιδιοχρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του αρχικού έργου. Για τη συγκεκριμένη έκταση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά τοπογραφικό διάγραμμα με εξάρτηση των κορυφών μόνο αυτής, ανεξαρτήτως του εάν αυτή αποτελείται από περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, και δεν απαιτείται η τοπογραφική απεικόνιση της ευρύτερης έκτασης, τμήμα της οποίας ενδέχεται να είναι η έκταση αυτή. Έτσι, σε περιπτώσεις λ.χ. μίσθωσης τμήματος ευρύτερης έκτασης για την εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά διαγράμματα θα περιλαμβάνουν εξάρτηση των κορυφών του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης και όχι ολόκληρης της ευρύτερης έκτασης και ο διενεργούμενος από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχος όρων δόμησης αφορά αποκλειστικά στην έκταση του χώρου εγκατάστασης του έργου. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στις περιπτώσεις εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, όπου η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οικοδομική άδεια εκδίδεται βάσει του τοπογραφικού που αποτυπώνει τον χώρο της χορηγηθείσας έγκρισης επέμβασης, αλλά όχι στις περιπτώσεις μίσθωσης τμήματος ιδιωτικών ακινήτων που δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση στην έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν σε ενεργειακά έργα ΑΠΕ και, παράλληλα, διευκολύνεται η μέγιστη δυνατή υλοποίηση της ανακαίνισης του εξοπλισμού παλαιών αιολικών εγκαταστάσεων και περιορίζει τα φαινόμενα απένταξης σταθμών χωροθετημένων εν γένει σε περιοχές υψηλού δυναμικού στην πορεία επίτευξης των δεσμευτικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ με αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με σημαντικά θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα με την προτεινόμενη ρύθμιση αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικών κατατμήσεων γηπέδων. Αυτονόητο είναι ότι αν για τις ανάγκες του repowering έχουν μισθωθεί, παραχωρηθεί ή ιδιοχρησιμοποιούνται και άλλα αυτοτελή αγροτεμάχια που δεν αποτελούσαν μέρος της εγκατάστασης του αρχικού έργου, θα πρέπει για αυτά να προσκομιστεί χωριστό τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α'129)


Με την παρ. 1 και 3 εισάγεται η δυνατότητα χρήσης του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ α' και β' βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντίστοιχα, τροποποιείται και ο ορισμός του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Με την παρ. 2 προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής στις περιπτώσεις παρέλευσης του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που προκαλεί η διοικητική διαδικασία ανάκλησης της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α' 179)

Με την περίπτ. α' της παρ. 1 ορίζεται ρητά ότι όλα τα μέλη της ΡΑΕ είναι όχι μόνο πλήρους, αλλά και αποκλειστικής απασχόλησης, με παράλληλη υποχρέωση αναστολής οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της Αρχής έναντι των φορέων της αγοράς. Διατηρείται η δυνατότητα ανάληψης διδακτικών καθηκόντων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με την περίπτ. β' της παρ. 1 συμπληρώνεται το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέλη της ΡΑΕ. Ο περιορισμός της αστικής και ποινικής ευθύνης των μελών των ανεξάρτητων αρχών αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας. Ειδικά τα μέλη της ΡΑΕ, λαμβάνουν αποφάσεις που δύνανται να ζημιώσουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στον τομέα της ενέργειας, κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η θωράκιση των μελών της Αρχής από παρελκυστικές αγωγές τρίτων ιδιωτών, οι οποίοι, ενώ μπορούν να ικανοποιηθούν από την περιουσία της ΑΡΧήζ/ Υια τυχόν προκληθείσα βλάβη, ενδέχεται να κινηθούν και εναντίον των μελών ατομικά, με σκοπό επηρεασμού τους.
Με τις περιπτ. α' και β' της παρ. 2 τροποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Αρχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κατάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας. Με την προτεινόμενη διαδικασία επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υποστελέχωσης της Αρχής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοκρατική αντιμετώπιση των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΡΑΕ έχουν κριθεί και περιβάλλονται με τα απαραίτητα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, και γνωρίζουν σε βάθος λόγω της εξειδίκευσής τους, τις ανάγκες της Αρχής και το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της.
Με την παρ. 3 εισάγεται μεταβατική διάταξη ώστε η νέα διαδικασία προσλήψεων να ισχύσει και για την πλήρωση των εβδομήντα εννέα (79) κενών οργανικών θέσεων στη PAE, όπως αυτή έχει αποφασιστεί με την υπ' αρίθμ. απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της 21ης.6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Με τις περιπτ. α' και β' της παρ. 4 επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις στα απαριθμούμενα θέματα τα οποία ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, προς εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.
Με την παρ. 5 εισάγεται αυτοτελής διάταξη με την οποία αίρεται η συμμετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγμάτευσης έχει ενεργοποιηθεί, ή ενεργοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των ισχυουσών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει των πρότυπων συμβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006. Δεδομένης της νομοθετικής κατοχύρωσης του θεσμού της καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, και της δυνατότητας λήψης προσωρινών μέτρων εναντίον των κυρίων και των διαχειριστών του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, και δεδομένης της θέσπισης διαδικασίας υπαγωγής σε διαιτησία -σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΡΑΕ, η προηγούμενη συμμετοχή της Αρχής στη διαδικασία φιλικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Παραγωγού και του Διαχειριστή καθίσταται πλέον ασύμβατη, λόγω της ενδεχόμενης θεσμικής εμπλοκής της σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν τη μεταξύ τους διαφορά με φιλική διαπραγμάτευση, και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ουσιώδης διαφωνία η οποία εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, θα μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών εργαλείων.
Με την παρ. 6 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 81 για λόγους συστημικής ορθότητας. Στο πλαίσιο περαιτέρω προώθησης της αεριοκίνησης οχημάτων, εξαιρούνται από τη λήψη Άδειας Προμήθειας τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, για την πώληση φυσικού αερίου για τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων.
Με την παρ. 7 τροποποιείται μερικώς το άρθρο 93 του ν. 400/2011, ώστε να εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε υπόγειο φυσικό χώρο, με την οποία να ρυθμίζονται κατά περίπτωση οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης για τη μετατροπή του σε υπόγειο χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι υπόγειοι φυσικοί χώροι που μετατρέπονται σε χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελούν σημαντικό εργαλείο άσκησης ενεργειακής πολιτικής, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και στην απρόσκοπτη τροφοδοσία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Συγχρόνως, μπορούν να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ανά περίπτωση, όπως σε ποιόν ανήκουν τα δικαιώματα χρήσης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης, το προηγούμενο καθεστώς εκμετάλλευσης, το ύψος της επένδυσης που απαιτείται, τη γεωγραφική τους θέση κ.α. Ζητήματα, όπως η ένταξή τους στο ΕΣΦΑ ή ΑΣΦΑ και υποχρεώσεις που είναι δυνατόν να τεθούν σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο των όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό να ορισθούν με τρόπο ενιαίο και γενικό για όλες τις περιπτώσεις υπόγειων φυσικών χώρων.
Με τις παρ. 8 και 9 καθορίζεται ως αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής για εφεδρικούς σταθμούς ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή. Η ρύθμισή αυτή είναι αναγκαία τόσο για λόγους ορθής λειτουργίας και παρακολούθησης του δικτύου, δεδομένου ότι οι διαχειριστές ελέγχουν τις προϋποθέσεις σύνδεσης των εφεδρικών σταθμών στο δίκτυο, αλλά και προκειμένου να αποσυμφορηθεί το έργο της ΡΑΕ από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι αμιγώς ρυθμιστικές.

Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α'42)


Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4122/2013, εναρμονίζεται ορθά η οδηγία 2012/31/ΕΕ, ώστε η διάταξη να αφορά μόνο τα κτίρια ιδιοκτησίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της απαίτησης για υποβολή ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το νέο κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές - ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α' 143)


1. Στο πλαίσιο των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και του υποδειγματικού ρόλου τον οποίο καλούνται να διαδραματίσουν τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων σε όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Ο ορισμός αυτός πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη, λεπτομερώς περιγραφόμενη διαδικασία, βάσει διαφανών κριτηρίων και αυξημένων τυπικών προσόντων. Παράλληλα, πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια οι σχετικές αρμοδιότητες.
Με την προτεινόμενη προσθήκη της παρ. 14 στο άρθρο 7 του ν. 4342/2015, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τη διαδικασία ορισμού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προσδιορίζοντας τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και τις σχετικές αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

2. Στο εδάφιο α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, ορίζεται ότι στην κατηγορία Α' ενεργειακών ελέγχων υπάγονται τα επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).
Τα σχετικά με τη λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων θέματα αποτελούν πρωτίστως αντικείμενο ρύθμισης του ν. 3982/2011 (Α' 143), ο οποίος, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 (Α' 120), έχει ορίσει ως ανώτερα όρια ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων σε 37 KW για την κινητήρια και 70 KW για τη θερμική ισχύ, αντίστοιχα.
Επειδή α) τα όρια ισχύος στα επαγγελματικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο ν. 3982/2011, είναι σε αναντιστοιχία με τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 και β) επειδή τα ανωτέρω όρια μπορεί στο μέλλον να τροποποιηθούν εκ νέου, διαγράφεται, για λόγους καλής νομοθέτησης, στο εδάφιο α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 η φράση «με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW)».

Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α' 149)


Με την παρ. 1 επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος ισχύος των μειωμένων ορίων για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου στην πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για σκοπούς εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
Η παρ. 2 ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία οι σταθμοί ΑΠΕ οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία αυξάνουν την ισχύ παραγωγής εντός του ορίου του 10%. Ορίζεται ότι οι εν λόγω σταθμοί συνάπτουν νέα Σύμβαση για τη συνολική ισχύ παραγωγής. Η διάταξη θεωρείται αναγκαία, καθώς διαφορετικά θα έπρεπε ο ίδιος σταθμός να λειτουργεί έχοντας συνάψει δύο συμβάσεις, οι οποίες διέπονται από την ίδια Τιμή Αναφοράς. Επίσης, στην περίπτωση όπου η αρχική ισχύς του σταθμού έχει τεθεί λειτουργία, ορίζεται ότι συνάπτεται μία νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.
Με την παρ. 3 καλύπτεται το κενό του ορισμού τιμής αναφοράς (Τ.Α.) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 500 kW και για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α' 9) με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 1MW.
Με την παρ. 4 εισάγεται αυτοτελής μεταβατική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι η Τ.Α. για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 500 kW αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1.1.2020, μετά δηλαδή τη λήξη της περιόδου κατά την οποία οι σταθμοί αυτοί μπορούν να πληρώνονται με την οριακή τιμή συστήματος (Ο.Τ.Σ.) του προηγούμενου έτους προσαυξημένη κατά δέκα ή είκοσι τοις εκατό (10 ή 20%).
Με την παρ. 5 οριοθετείται χρονικά έως το τέλος του 2019 η δυνατότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών να επιλέγουν τη μη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του ν. 4414/2016, αλλά την πληρωμή της εγχεόμενης στο σύστημα από αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερή τιμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ή εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ) του προηγούμενου έτους.
Με την παρ. 6 ορίζεται ότι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) για τους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ισχύει από το επόμενο της έκδοσης της απόφασης έτος. Αυτή η διαφοροποίηση ως προς το έτος ισχύος των νέων Τ.Α. για τους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς κρίνεται εύλογη λόγω της σύντομης ολοκλήρωσης της υλοποίησης των σχετικών επενδύσεων, συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα.
Με την παρ. 7 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καταστρατήγησης της υποχρέωσης συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών, μέσω της κατάτμησης έργων ΑΠΕ σε περισσότερα μικρά έργα που λόγω της εγκατεστημένης ισχύος τους εξαιρούνται από τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, μπορεί να κατέχει έως δύο έργα που δικαιούνται να συνάπτουν συμβάσεις ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών, ενώ οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α' 9) μπορούν να κατέχουν αντίστοιχα έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 18 MW. Η τήρηση της ανωτέρω πρόβλεψης ελέγχεται τόσο κατά το στάδιο της λήψης άδειας παραγωγής, όσο και κατά το στάδιο σύναψης σύμβασης ενίσχυσης με τον λειτουργό της αγοράς των ΑΠΕ. Τέλος, ορίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης των εκκρεμών ενώπιον της ΡΑΕ αιτήσεων για λήψη άδειας παραγωγής αιολικών έργων εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α' 170)


Με την παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περίπτωσης α) του ίδιου άρθρου να προμηθεύονται το 15% της πρώτης ύλης και εκτός της έκταση των 30 χλμ., καθώς το ποσοστό αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε πρώτη ύλη χρήσιμη για την παραγωγική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε μικρότερη απόσταση. Επίσης, αποσαφηνίζεται το ισχύον καθεστώς για τις μεταβατικές περιπτώσεις, όπου μία μονάδα της περίπτωσης α) είχε κατασκευασθεί και είχε λάβει άδεια λειτουργίας πριν την θέση των νέων προϋποθέσεων και για την οποία δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί τόσο κατά τη λειτουργία της όσο και σε περίπτωση που αιτηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (Α' 101)


Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά στην προσωρινή αποζημίωση των εν λειτουργία (με Άδεια Λειτουργίας ή με ενεργοποίηση της σύνδεσής τους για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Λειτουργίας) νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό ΣΕΔΠ, για μεταβατική περίοδο από την έναρξη λειτουργίας τους και έως και τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τον ορισμό του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.. Η ανάγκη για τη λήψη του ως άνω προσωρινού μέτρου προκύπτει από το γεγονός ότι μέχρι την ολοκλήρωση του δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ παρίσταται άμεση ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν στην αποζημίωση των εν λειτουργία νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό ΣΕΔΠ, οι οποίοι δικαιούνται να αποζημιώνονται για την ενέργεια που έχουν εγχύσει και εγχέουν στο Σύστημα ή/και το Δίκτυο.

Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)


Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 75 δίδεται, στο Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), η δυνατότητα να συνάψει είκοσι πέντε (25) συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια, χάριν αντιμετώπισης της σοβαρής υποστελέχωσής του, η οποία προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΑΑΓΗΕ Α.Ε. (νυν ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), με τη σύσταση της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η μείωση του προσωπικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση των αρμοδιοτήτων της, καθιστούν επιτακτική την προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις θεσμικές της λειτουργίες. Επισημαίνεται ότι η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε έχει ήδη καταθέσει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, η ολοκλήρωση του οποίου, ωστόσο, θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 76
Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ»


Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ» έχει συσταθεί ως θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 816/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ: 9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και έχει οριστεί, δυνάμει της υπ' αριθ. 838/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ), ως φορέας για τη χρηματοδότηση και κατασκευή του Έργου «Γραμμή Μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)».
Σύμφωνα με την παραπάνω υπ' αριθμ. 816/2018 απόφαση της ΡΑΕ, το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2022.
Οι παραπάνω αποφάσεις στης ΡΑΕ ελήφθησαν, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του εθνικού ζητήματος της ασφάλειας και επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού της νήσου Κρήτης κατά τα προσεχή έτη, καθώς επίσης και την ωφέλεια για την εθνική οικονομία, λόγω της σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) μετακυλίεται στους καταναλωτές.
Περαιτέρω, το έργο έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας με την υπ' αριθμ. 256/2018 απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2018-2027, καθώς κρίθηκε ότι εισφέρει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος του.
Επίσης το έργο έχει χαρακτηρισθεί, με την υπ' αριθμ ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ. 184578/2017 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (Β' 4450), ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίησή του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και η υλοποίησή του απαιτεί την έγκαιρη και στοχευμένη κάλυψη των αναγκών της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ» σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης λόγω της τεχνικής ιδιαιτερότητάς του, η οποία απαιτεί εφαρμογή διεθνώς καινοτόμων τεχνολογιών.
Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και με σκοπό την απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθίσταται αναγκαίο όπως η εταιρεία, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, προσλαμβάνει άμεσα το προσωπικό που απαιτείται.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα περιλαμβάνει, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου, μεταξύ των άλλων, ειδικούς επιστήμονες που θα χειριστούν τα σύνθετα ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου (όπως Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Υπεύθυνους Έργου) αλλά και διοικητικό/υποστηρικτικό προσωπικό.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση του έργου, μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και εκ του λόγου ότι πρόκειται για έργο με τεχνικές ιδιαιτερότητες οι οποίες απαιτούν εφαρμογή διεθνώς καινοτόμων τεχνολογιών, παρίσταται ανάγκη όπως, οι συμβάσεις εργασίας, έχουν μέγιστη διάρκεια ένα επιπλέον έτος μετά την ολοκλήρωσή του.

Κεφάλαιο Δ'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α'277)


Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται η δυνατότητα της επιβολής στον εκμεταλλευτή του μέτρου της έγγραφης σύστασης προς συμμόρφωση αντί των χρηματικών προστίμων, στις περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεσθεί καθ' υποτροπή. Εκ παραδρομής, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, δυνάμει της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (Α'5), δεν προβλέφθηκε η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 και για τα μεταλλευτικά ορυκτά (όπως ισχύει για τα λατομικά). Πρόκειται για την εξειδίκευση του μέτρου των «συστάσεων συμμόρφωσης» που προβλέπει το άρθρο 151 του ίδιου νόμου, το οποίο αποτελεί ένα ουσιαστικό και ήπιο μέτρο προώθησης της συμμόρφωσης των εκμεταλλευτών.

Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (Α' 289)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 προστίθενται, στις κατ' εξαίρεση, επιτρεπτές επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και περίθαλψης άγριων ζώων, όπως και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Δικαιούχοι της επέμβασης είναι το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και πραγματοποιούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης των άγριων ζώων και των βιοτόπων τους. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων από τους φορείς του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 336107/14-2-2000 Υπουργικής Απόφασης (Β' 223), όπως κάθε φορά ισχύει, συμβάλλει στην προστασία της άγριας πανίδας παρέχοντας φιλοξενία και περίθαλψη στα άγρια ζώα, συνδυάζοντας επιπλέον δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σε ότι αφορά στην προστασία των βιοτόπων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης για την δυνατότητα ίδρυσης τέτοιων εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που προστατεύονται από την δασική νομοθεσία δυσχεραίνει την άσκηση του περιβαλλοντικού έργου τους, την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 εισάγεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για τις εγκαταστάσεις κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, οι οποίες στερούνται έγκρισης επέμβασης. Συγκεκριμένα παρέχεται στους φορείς των ως άνω εγκαταστάσεων προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου προκειμένου να λάβουν έγκριση για την επέμβαση που έχουν πραγματοποιήσει. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, η νομιμοποίηση και ο εκσυγχρονισμός τους.
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α' 159), ορίστηκε ότι εξαιρούνται της κατεδάφισης υφιστάμενα κτίρια και υποδομές χωρίς έγκριση εντός πάρκων και αλσών εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δόθηκε χρονικό διάστημα τριών ετών στους οικείους Ο.Τ.Α για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των κατασκευών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 παρατείνεται έως 8.8.2020 η προθεσμία για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τα υφιστάμενα κτίρια και υποδομές. Η παράταση ισχύος της ως άνω προθεσμίας είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης από τους οικείους Ο.Τ.Α των ανωτέρω εγκαταστάσεων εντός πάρκων και αλσών, ώστε να λειτουργήσουν αυτές νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (Α' 27)


Με το άρθρο 79 εισάγεται ακριβέστερος ορισμός των υδρογονανθράκων, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο του νόμου. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι οι υδρογονάνθρακες οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο του νόμου είναι τα εξορυσσόμενα πετρελαιοειδή και τα συνεξορυσσόμενα με αυτά ορυκτά και ουσίες, χωρίς να περιλαμβάνονται το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο.

Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α' 230)


Με τις παρ. 1 έως 4 τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις του ν. 3054/2002, στο πλαίσιο της δράσης για τον εντοπισμό νομικών κενών και δυσλειτουργιών στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζονται με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συσχέτιση με την έκδοση αδειών φορολογικών αποθηκών και εγκεκριμένων αποθηκευτών των ιδίων προϊόντων, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των δύο Υπουργείων που περιλαμβάνεται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου Προϊόντων ΕΦΚ», δεδομένου ότι σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αποθηκευτικοί χώροι που περιλαμβάνονται στις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων είναι αποκλειστικής χρήσης από τον κάτοχο της άδειας (άρθρο 6 παρ. 5β v. 3054/2002), ενώ σύμφωνα με αυτή του Υπουργείου Οικονομικών, επιτρέπεται η από κοινού χρήση αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών προϊόντων σε κάτοχους αδειών φορολογικών αποθηκών και εγκεκριμένων αποθηκευτών.
Με την περίπτ. α' της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και επαναδιατυπώνεται στο ορθότερο ο ορισμός της Εμπορίας. Συγκεκριμένα, απαλείφεται από τον ορισμό η περιγραφή των σημείων διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία αναλυτικά περιλαμβάνονται στον ορισμό της Διακίνησης (παρ. 6 του ίδιου άρθρου). Με την περίπτ. β' της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και διευρύνεται ο ορισμός «παραγωγή βιοκαυσίμων» για τη δραστηριότητα αυτή και πέραν της ελληνικής επικράτειας. Με την περίπτ. γ' της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και επεκτείνεται ο ορισμός «Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων», ώστε να αφορά και εγκαταστάσεις πέραν της ελληνικής επικράτειας. Με την περίπτ. δ' της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και ως Διάθεση Βιοκαυσίμων νοείται η εμπορία αυτών εντός της ελληνικής επικράτειας. Με τις ως άνω τροποποιήσεις ευθυγραμμίζονται οι διατάξεις των παρ. 18, 19 και 20 του άρθρου 3 με αυτές του άρθρου 5Α.
Με τις περιπτ. α' και β' της παρ. 2 αντικαθίστανται οι περιπτ. δ' και ε' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 αντίστοιχα, με σκοπό την πρόβλεψη υποχρέωσης αναφοράς στις άδειες εμπορίας και των εγκαταστάσεων τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
Με την περίπτ. γ' της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο που αφορά τις άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ευθυγράμμισης του ν. 3054/2002 με τη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το θέμα της αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, αίρεται, ειδικά για τις άδειες εμπορίας, η απαίτηση να πληρούνται χωριστά για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις διαθεσιμότητας αποθηκευτικών χώρων και μεταφορικών μέσων.
Με την παρ. 3, με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002, περιγράφεται η άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ως διάθεση, εντός της ελληνικής επικράτειας, των εν λόγω προϊόντων σε συγκεκριμένους αποδέκτες, όπως προβλέπεται και για τις λοιπές κατηγορίες αδειών εμπορίας του νόμου αυτού.
Με τις περιπτ. α', β' και γ' της παρ. 4 αντικαθίστανται εδάφια της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 και καταργείται η υποχρέωση της αποκλειστικής χρήσης των αποθηκευτικών χώρων από τους κατόχους των αδειών εμπορίας προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ευθυγράμμισης του ν. 3054/2002 με τη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την περίπτ. δ' της παρ. 4 καταργούνται το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του ν. 3054/2002 με την κοινοτική νομοθεσία.
Με την περίπτ. ε' της παρ. 4 απαλείφεται η «περίπτωση Β» από το δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.
Με την περίπτ. στ' της παρ. 4, η οποία αντικαθιστά την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, κατ' αρχάς εξειδικεύεται η υποχρέωση τήρησης εμπορικών αποθεμάτων για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου ν. 3054/2002 ανά κατηγορία άδειας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους τήρησης εμπορικών αποθεμάτων να αποθηκεύουν από κοινού τα προϊόντα τους σε δεξαμενές που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες, του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, να καθορίσουν, με κοινή τους απόφαση, τις λεπτομέρειες τήρησης και ελέγχου των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων. Με την εν λόγω τροποποίηση επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά την αποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων.
Τέλος, με την παρ. 5 τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 που αφορά την υποχρέωση ανάμιξης βενζίνης με βιοκαύσιμα. Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται προς τους υπόχρεους φορείς η ευελιξία τήρησης της υποχρέωσης ανάμιξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα σε επίπεδο έτους και όχι για κάθε αποστολή καυσίμου και προβλέπεται ότι η υποχρέωση αφορά τα οχήματα που αναφέρονται στις αποφάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές της βενζίνης και όχι γενικά στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, προστίθενται διατάξεις που αφορούν τα στοιχεία βάσει των οποίων θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της υποχρέωσης, την επιβολή κυρώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές της βενζίνης. Τέλος, για λόγους νομοτεχνικούς, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της ισχύουσας περίπτ. γ' σχετικά με την παραλαβή των απαιτούμενων ποσοτήτων βιοκαυσίμων από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες υποχρεώσεις σχετικά με την απαίτηση κατοχής άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002.

Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α' 24)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η περιγραφή των Μικρών πράσινων σημείων εναρμονίζεται με την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και καταργείται ο περιορισμός των 1000 μέτρων για τα εκτός σχεδίου μικρά ΠΣ, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να συντρέχει στην περίπτωση που το μικρό ΠΣ δεν χωροθετείται εντός πόλεως, ώστε να διευκολύνεται η κατασκευή και λειτουργία αυτών.

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4062/2012 (Α' 70)


Με τις παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 82 ενσωματώνονται τροποποιήσεις των Οδηγιών 98/70/ΕΚ και 2015/652, διατάξεις των οποίων έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 και στα Παραρτήματα Δ, Ε, ΣΤ και Ζ του ίδιου νόμου, με σκοπό την συμμόρφωση και εναρμόνιση με τον Κανονισμό (EE) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν τη διαγραφή της απαίτησης υποβολής στοιχείων σχετικά με τον τόπο αγοράς και την προέλευση των καυσίμων και τη διασαφήνιση της προθεσμίας υποβολής της εθνικής έκθεσης.
Με την παρ. 5 διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή του Παραρτήματος Δ, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σε αριθμούς άρθρων περί αειφορίας βιοκαυσίμων του ν. 3468/2006 (άρθρα 32ζ και 32Θ), αντί των ορθών αντίστοιχων άρθρων περί αειφορίας βιοκαυσίμων του ν. 4062/2012 (άρθρα 20 και 22).

Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176)


Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως τις 31.12.2019 η καταβολή της ανά έλεγχο αμοιβής των μελών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ που καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω αμοιβή, η οποία είχε καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), επανήλθε με το άρθρο 128 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α' 167) μέχρι τις 31.12.2017 και στη συνέχεια με το άρθρο 52 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α' 101) μέχρι τις 31.12.2018.
Η ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. είναι ένας κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός που από τη σύστασή του παράγει έργο συμμετέχοντας ενεργά και συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην πάταξη της νοθείας και της λαθρεμπορίας καυσίμων που εντοπίζονται σε όλο τον κύκλο της αγοράς καυσίμων, στην αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και στην ενημέρωση, την κινητοποίηση και τη συνδρομή διαφόρων αρχών και υπηρεσιών.
Κατά την πενταετία 2013-2017 ελέγχτηκαν περίπου 16.000 πρατήρια και εγκαταστάσεις, ενώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόστιμα συνολικού ύφους 5.486.000 €. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. την ίδια περίοδο ανήλθε στα 914.000 €, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τη λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. ανέρχονται στα 4.572.000 €.
Ειδικότερα, κατά τη τριετία 2016-2018 ελέγχθηκαν 4.358 πρατήρια και εγκαταστάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύφους 1.585.000 € ενώ το συνολικό κόστος λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. την ίδια περίοδο ανήλθε στις 163.430 €, άρα τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τη λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. ανέρχονται στα 1.421.570 €.
Ως εκ τούτου, τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελούν κατ' ουσία έναν πλήρως «αυτοχρηματοδοτούμενο μηχανισμό».
Στα παραπάνω έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να προσμετρηθούν και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες (όπως Περιφέρειες και άλλα Υπουργεία), οι οποίες ενημερώνονται από τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. για παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο που διενεργούν και για τις οποίες είναι εκείνες αρμόδιες να επιβάλλουν κυρώσεις (διοικητικές-πρόστιμα).
Οι έλεγχοι των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. πραγματοποιούνται όλες τις ώρες και ημέρες, εργάσιμες και μη, σε δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες, σε επικίνδυνες ενίοτε εγκαταστάσεις, ενώ οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε αυτούς εκπληρώνουν, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, επιπλέον καθήκοντα από αυτά της οργανικής τους θέσης και συχνά εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α' 230)


Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 και ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου αυτής, σύμφωνα με το οποίο για τον σκοπό της εγκατάστασης των έργων και δραστηριοτήτων που συνιστούν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία κατά παρέκκλιση των διατάξεων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης στην περίπτωση που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
Η ρύθμιση επεκτείνεται με την προτεινόμενη νομοθετική τροποποίηση και για την περίπτωση που δεν υφίστανται θεσμοθετημένες χρήσεις γης, εκεί δηλαδή όπου εφαρμόζεται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Η διοικητική πράξη της βεβαίωσης χωροθέτησης, δυνάμει της οποίας δίδεται η έγκριση εγκατάστασης, όπως προαναφέρθηκε, επιτελεί τη λειτουργία της διασφάλισης της εφαρμογής κριτηρίων χωροθέτησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο η επέκταση του ρυθμιστικού της πεδίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, για το σκοπό της εγκατάστασης των έργων και δραστηριοτήτων που συνιστούν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, κρίνεται απολύτως θεμιτή.

Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών


Η διάταξη αναθέτει, την αρμοδιότητα του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ. Περιλαμβάνονται τόσο οι ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού, όσο και οι γενικότερες του ν. 3250/2010 (Α' 84) και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.
Η εν λόγω διευκρίνιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου για τα εν λόγω θέματα για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Άρθρο 86
Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων


Οι δραστηριότητες της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αποτελούν αναπτυξιακή ευκαιρία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στο πλαίσιο συμβάσεων που το Ελληνικό Δημόσιο συνάπτει με εταιρείες-αναδόχους οι οποίες εκτελούν, προβλεπόμενες από την σύμβαση, εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές με σκοπό την ανακάλυψη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Εν γένει οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες. Ο σύνθετος και τεχνικός χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων, η παρουσία ιδιωτικών εταιρειών, η έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τέτοιες δραστηριότητες, η άγνοια και η παραπληροφόρηση δημιουργούν καχυποψία στους κατοίκους των περιοχών και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δημιουργία και λειτουργία ενός θεσμού όπως το Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων θα καλύψει την ανάγκη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως και θα ενισχύσει την διαφάνεια για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα Παρατηρητήρια θα λειτουργούν με αντικειμενικότητα και θα διαθέτουν την τεχνική επάρκεια ώστε να παρακολουθούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και να υποστηρίζουν τεχνικά τους αρμόδιους για τα σχετικά ζητήματα φορείς, ιδίως αυτούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης θα ενημερώνουν υπεύθυνα και με αξιοπιστία φορείς και τοπικές κοινότητες για τα θέματα δραστηριοποίησης τους.
Οι προβλέψεις για την χρηματοδότηση, την συγκρότηση και την σύνθεση των Παρατηρητηρίων επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν θεσμό ο οποίος θα λειτουργεί με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, θα διαθέτει επιστημονικό κύρος, θα καλύπτει υπαρκτές ανάγκες και θα είναι χρήσιμος για το περιβάλλον, τους τοπικούς και εθνικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Μέρος Ε'

Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος


Ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.


Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»

Μέρος Α'
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας

Άρθρο 1
Σκοπός


1. Σκοπός του παρόντος Μέρους (άρθρα 1 έως 24) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας.
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται η έρευνα, η εκμετάλλευση και η διαχείριση του. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, ότι το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών, εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριμένη αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού είναι μεγαλύτερης σημασίας για την εθνική οικονομία.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24) ισχύουν οι εξής ορισμοί:
(α) Ενιαία Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε): το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστήνεται με το άρθρο 25.
(β) Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ): είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30°C.
(γ) Γεωθερμικό πεδίο: είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό.
(δ) Περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ): είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C.
1ST
(ε) Προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο.
(στ) Παραπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται κατά την εκμετάλλευση εκτός από το θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού δυναμικού.
(ζ) Υποπροϊόν του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.
(η) Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού: αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική (άντληση) απόληψη του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
(θ) Διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού: αποτελείτο σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη - ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερμικού πεδίου.

2. Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 30°C έως και 90°C. Στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειμένου μια περιοχή να χαρακτηριστεί ως γεωθερμικό πεδίο ή ως περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., γίνεται ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Η απόφαση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεότερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση των νεότερων στοιχείων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του άρθρου 7, γίνεται ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως περιοχής γεωθερμικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Εφαρμοζόμενες διατάξεις


1. Το γεωθερμικό δυναμικό θεωρείται μεταλλευτικό ορυκτό σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.δ. 210/1973 (Α' 277).

2. Τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ν.δ. 210/1973, μόνο στο Δημόσιο και ασκούνται από το ίδιο ή εκμισθώνονται.

3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24).

4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24).

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού


Η έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού, με εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ υπάγεται στην αρμοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Άρθρο 5
Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές

1. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές γίνεται ύστερα από διαγωνισμό με προσφορές.

2. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας, ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων κρίνεται με βάση τις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, το είδος των ερευνών, τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το χρόνο εκτέλεσής τους και την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, καθώς επίσης και με την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την εμπειρία και τη δυνατότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

3.    Σε περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων κρίνεται με βάση το ύφος του προϋπολογισμού, τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, την εμπειρία και το βαθμό ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλεται με την προσφορά για αξιολόγηση, καθώς επίσης και με την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη δυνατότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

4. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι πέντε (5) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, με την επιφύλαξη της παρ. 9.

5. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παρ. 1 δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
(α) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού,
(β) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους,
(γ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
(δ) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών,
(ε) τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,
(στ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και προκειμένου για το προϊόν οφείλει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου,
(ζ) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,
(η) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης,
(θ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.

7. Οι προσφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1, αξιολογούνται από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επιτροπή συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

8. Εφόσον, μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου που καθορίζεται στη μισθωτική σύμβαση, πιστοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γεωθερμικό πεδίο με βεβαιωμένα χαρακτηριστικά και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από το μισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του πεδίου, εκμισθώνεται σ' αυτόν και το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, εκτός αν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον στην πρόταση του μισθωτή εντοπίζεται πρόβλημα ορθολογικής εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευση που δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες του πεδίου, ο εκμισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκμετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο μισθωτής με την κατασκευή των σχετικών υποδομών, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου και από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική μισθωτική διαδικασία από τον ίδιο εκμισθωτή. Αν ο μισθωτής διαφωνήσει με την πρόταση του εκμισθωτή, επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1.

9. Η έρευνα μπορεί να συνυπάρχει με την εκμετάλλευση. Πιλοτική εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι δυνατή, εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό, με την καταβολή σχετικού μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή, εκμισθώνεται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του καταρχήν εντοπισμένου πεδίου, με την αίρεση της έκπτωσης στη περίπτωση μη ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο μισθωτής οφείλει να υλοποιήσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα που προβλέπονται στην ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αίτηση του μισθωτή, η σύμβαση μίσθωσης για έρευνα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος πέραν του μέγιστου προβλεπόμενου στην παρ. 4 χρόνου.

10. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης περίσσειας γεωθερμικού δυναμικού.

11. Ο μισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας.

12. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης, αυτό εκμισθώνεται υποχρεωτικά μαζί με το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση μίσθωσης και της διαχείρισης, ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα παρεμβάσεων για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του Δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. το οποίο οφείλει να την καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως η εισήγηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολο τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από την παρούσα διάταξη.

Άρθρο 6
Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ


1. Η εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓ0Ε γίνεται ύστερα από διαγωνισμό με προσφορές. Η εκμίσθωση της έρευνας και της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Για την εκμίσθωση της έρευνας, εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ύστερα από διαγωνισμό ή δημόσια πρόκληση, εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 5.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος.

4. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.

5. Σε περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπό της. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στο δήμο ή στους δήμους εντός των ορίων του οποίου ή των οποίων βρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή η ΠΓΟΕ προς μίσθωση, ο οποίος οφείλει να τη δημοσιεύσει με ανάρτηση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, καθώς και στον ιστότοπό του, με αποκλειστική του ευθύνη.

6. Η αίτηση της παρ. 5 συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, με σφραγισμένη προσφορά και παράβολο, το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή ενδιαφέροντος και προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παρ. 1 δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: (α) θέματα σχετικά με τις ενέργειες της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη διαχείριση των πεδίων, όπως την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών ανά γεωθερμικό πεδίο,
(β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της δημόσιας πρόκλησης,
(γ) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους,
(δ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
(ε) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών,
(στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,
(ζ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων καθώς και για το προϊόν, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου,
(η) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, (θ) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης,
(ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και της λύσης της σύμβασης.

9. Οι προσφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1 αξιολογούνται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και στην οποία μπορεί να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης.

10. Οι παρ. 8 έως 12 του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις μισθώσεις αρμοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.

11. Η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορεί να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση.

12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης.

13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του Δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς, σε ινστιτούτα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να τη καταθέσει στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολο τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από τη παρούσα διάταξη.

14. Κάτοχοι νόμιμων γεωτρήσεων με θερμοκρασία ρευστού μεταξύ 30 και 90°C, που έχουν ανορυχθεί εκτός περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, μπορεί να μισθώσουν το εντοπιζόμενο σε αυτές γεωθερμικό δυναμικό για ίδια χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει μέσα σε ένα εξάμηνο από την εκμίσθωσή τους να υποβάλλει τροποποιημένο σχέδιο ανάπτυξης, για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος.

15. Ο μισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας.

16. Σε περίπτωση μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού για το σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 1α και 1γ του άρθρου 8.

Άρθρο 7
Σχέδιο ανάπτυξης


1. Η αποκεντρωμένη διοίκηση ενημερώνει, στις ενενήντα πρώτες (90) ημέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία και τις ΠΓΘΕ που βρίσκονται στο σύνολο τους ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανομής στη χωρική της αρμοδιότητα.

2α. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να καταθέτει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού (ΣΑΓΔ) κάθε πέντε έτη και εκτάκτως μέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και εκμετάλλευσης όπως, ιδίως, αίτημα καθορισμού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκμετάλλευση δυναμικού σε ένα γεωθερμικό πεδίο. Το ΣΑΓΔ κοινοποιείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε, η οποία οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροποποιήσεις επί τεχνικών θεμάτων μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη του. Η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενσωματώσει στο ΣΑΓΔ τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Με απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ δημοσιοποιείται με ανάρτησή του στον ιστότοπο της αποκεντρωμένης διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου. Το ΣΑΓΔ ισχύει μέχρι την τροποποίησή του ή την έγκριση νέου ΣΑΓΔ από την ημερομηνία ανάρτησής του στον ιστότοπο της αποκεντρωμένης διοίκησης.
β. Αν το ΣΑΓΔ περιλαμβάνει νέες ΠΓΘΕ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού τους, το τμήμα του Σχεδίου, που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δημοσιοποιείται και δεν αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των ΠΓΘΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το τμήμα αυτό του σχεδίου ενσωματώνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο αρχικό ΣΑΓΔ και, με απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ αναρτάται στον ιστότοπο της αποκεντρωμένης διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενημερώσεις της παρ. 1, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης των παρ. 2α και 2β, στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται η επέκταση των περιοχών εκμετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιμου γεωθερμικού δυναμικού ανά περιοχή.

4. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις οφείλουν να υποβάλουν το πρώτο ΣΑΓΔ εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού


1. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται, ιδίως, για την:
(α) κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης,
(β) εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ορίζεται στους όρους των σχετικών συμβάσεων,
(γ) καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιου αναλογικού μισθώματος και ελάχιστου αναλογικού μισθώματος. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα από την έναρξη της εκμετάλλευσης. Ο μισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα μετά την παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα υπολογίζεται με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται σε ποσοστό 30% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κατανάλωσης.
Μίσθωμα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 5.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, εκτός αν μισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α.
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την εξασφάλιση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ, τα μισθώματα αποδίδονται στο Δημόσιο, εγγράφονται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) που συνιστάται στον κρατικό προϋπολογισμό και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
(δ) καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο αναλογικού μισθώματος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο υπολογισμός του μισθώματος γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκμετάλλευσης του παραπροϊόντος,
(ε) τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυτών σύμφωνα με τη σύμβαση με τον εκμισθωτή και με τις γενικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και την απόδοση στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. των απαιτούμενων, για τη διαχείριση ή τον έλεγχο της διαχείρισης του πεδίου, στοιχείων.
Αν δεν υποβληθούν τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου ή υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο μισθωτής τιμωρείται με πρόστιμο, το ύφος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση αρμοδιότητας του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου εκμισθωτή. Στη περίπτωση που εκμισθωτής είναι ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης, καταβάλλεται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτ. (γ) και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
(στ) ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος,
(ζ) εφαρμογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των εργασιών εκμετάλλευσης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών,
(η) λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε επέμβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκμετάλλευση.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό, την καταβολή και τη διάθεση των μισθωμάτων.

2. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού δυναμικού δικαιούται, ιδίως, να:
(α) διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μελετών τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού με τους όρους και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24).
(β) καταλαμβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 38 έως 40 του ν.δ. 210/1973.

3. Μισθωτής γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 128 επ. του ν.δ. 210/1973.

Άρθρο 9
Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήματα


1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24) μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν αποφανθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η προσφυγή θεωρείται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24), επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα (1) μήνα από την επίδοση της πράξης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Άρθρο 10
Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων


1. Η υπομίσθωση δικαιωμάτων απαγορεύεται.

2. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή, τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους.

3. Η μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον εκμισθωτή μέσα σε ένα (1) μήνα από την απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης.

4. Μετά την έγκριση της μεταβίβασης και τη συνομολόγηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, στη θέση του μισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον οποίο μεταβιβάζονται τα μισθωτικά δικαιώματα, ο οποίος αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού μισθωτή.

Άρθρο 11
Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών

Η ρύθμιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερμικών εργασιών και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και περιοίκων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, διέπονται από τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση αναθεώρησής του, ζητείται, μόνον επί τεχνικών θεμάτων, η γνώμη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε).

Άρθρο 12
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις


1. Όποιος ερευνά μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιμών άντλησης, ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973.

3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ασκείται, βάσει του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να ζητούν τη συνδρομή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

4. Κάθε παράβαση από το μισθωτή των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, και έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δημόσιο ταμείο τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Το ύφος του προστίμου, ανά παράβαση, εξαρτάται από δύο συντελεστές:
α) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ),
β) την υποτροπή (ε),
Η επιλογή του συντελεστή σ γίνεται με αξιολόγηση της παράβασης από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων και σύμφωνα με το Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών και τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

Σοβαρότητα Συντελεστής σ

Χαμηλή

1

Υψηλή

3


Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 2:

Πίνακας 2

Επαναληπτικότητα

Συντελεστής ε

Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί

1

Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία φορά

2

Η παράβαση έχει επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά

5


Για τον προσδιορισμό του προστίμου π, υπολογίζονται αρχικά τα μόρια της παράβασης (μπ), που προκύπτουν ως το γινόμενο των δύο συντελεστών:
μπ = σ * ε
Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της παράβασης μπ, επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του προστίμου από τους Πίνακα 3α και 3β, το ύφος του προς υποβολή προστίμου:

Πίνακας 3α
Έργα αρμοδιότητας συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης

Κλίμακα

Μόρια παράβασης μπ

Ύφος προστίμου π (€)

1

1-2

300-1000

2

>2

1001-2000


Πίνακας 3β
Έργα αρμοδιότητας Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κλίμακα

Μόρια παράβασης

Ύφος προστίμου

 

Μπ

π (€)

1

1-3

300-2000

2

4-6

2001-5000

3

>6

5001-10000


Άρθρο 13
Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης


1. Η εγκατάσταση, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α' (άρθρα 1 έως 24), γεωθερμικό δυναμικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται στον κύριο του ακινήτου από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έκδοση των αδειών αυτών.

3. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα ή προβλέπεται αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού ή ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 420/1987 (Α' 187) περί υποχρεώσεων σύνταξης μελέτης ή και εγκατάστασης υποδομών οποιουδήποτε συστήματος θέρμανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργειακή πηγή.

Άρθρο 14
Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας


1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης- ψύξης του άρθρου 13.

Άρθρο 15
Παράβολα


1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α', καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9. Τα ποσά των παραβόλων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

2. Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρμόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας.

Άρθρο 16
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ)


1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται μητρώο του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ)». Το μητρώο εμπλουτίζεται με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και τηρούν η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και το ΚΑΠΕ, καθώς και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι περιφέρειες.

2. Για τον παραπάνω σκοπό δημιουργείται και τηρείται στην ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) με σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων έργων και εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και αξιοποίησης του γεωθερμικού προϊόντος, τη διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού εν γένει και την ικανοποίηση των αναγκών της δημοσιότητας και ολοκλήρωσης των διαδικασιών τροποποίησης ή μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως με τις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του ΚΑΠΕ και σε αυτήν καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών.

3. Στη ΔΕΜΣΑΓΕ ενσωματώνονται τα στοιχεία του ΕΜΣΑΓΕ.

4. Η ΔΕΜΣΑΓΕ, όταν αποδοθεί σε λειτουργία, οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος Μέρους Α'. Όπου στο παρόν Μέρος Α' αναφέρεται υποχρέωση δημοσιότητας, εννοείται η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη ΕΜΣΑΓΕ.

5. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από την Αρχή στο πλαίσιο των προγραμμάτων της, τα οποία σχετίζονται με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. Το μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων και είναι συνδεδεμένο με το ΕΜΣΑΓΕ.

6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση, στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον απόρρητο χαρακτήρα της.
Η τήρηση της Διαδικτυακής ΕΜΣΑΓΕ, καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται μέσω αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α' 138). Οι προδιαγραφές της ΔΕΜΣΑΓΕ διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτοί προβλέπονται στο ν. 3979/2011 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τη δημοσιότητα, σύμφωνα με το παρόν Μέρος Α', και για τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση και τη λειτουργία της πύλης ΕΜΣΑΓΕ.

Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)


1. Στη Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών υδάτων (ΔΙΕΘΜΥ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των θερμών πηγών της χώρας, καθώς και των σταθμών παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων. Το μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων, καθώς και με τα νεώτερα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των θερμών πηγών και των γεωθερμικών πεδίων.

2. Για τον παραπάνω σκοπό τηρείται στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) με σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων των θερμών πηγών και των σταθμών παρακολούθησης του γεωθερμικών πεδίων.

3. Κάθε μητρώο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. επικοινωνεί πλήρως με τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3979/2011.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τη δημοσιότητα, σύμφωνα με το παρόν Μέρος Α', και για τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα του μητρώου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση και τη λειτουργία του μητρώου.

Άρθρο 18
Ιαματική χρήση γεωθερμικού δυναμικού


1. Η ιαματική χρήση του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα οριζόμενα στη σχετική περί ιαματικών φυσικών πόρων νομοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση πέραν της ιαματικής, η αξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την εκμίσθωση, με απόφασή του, ορίζει σύμφωνα με τους ήδη ή μελλοντικά αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους τις περιοχές και τις ποσότητες γεωθερμικού δυναμικού, για τις οποίες ισχύει η ανωτέρω πρωτεύουσα χρήση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση θέματα που αφορούν τη δίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισμένων φυσικών πόρων.

3. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισμένοι ιαματικοί φυσικοί πόροι με θερμοκρασία άνω των 30°C, αλλά δεν έχει καθοριστεί γεωθερμικό πεδίο ή περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος, ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ως περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους συγκεκριμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους, βάσει των υδρογεωλογικών μελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή τους.

4. Σε περίπτωση που σε ήδη ή μελλοντικά αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους υπάρχει διαθεσιμότητα γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση αναγνώρισης, οι εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών προηγούνται στην ενεργειακή αξιοποίηση αυτού. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αίτηση, συνοδευόμενη από επενδυτικό σχέδιο από το οποίο προκύπτει η ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, στο συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

5. Τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων προστασίας και τη διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του ν. 3498/2006 (Α' 230), σε περιοχές που έχουν οριστεί γεωθερμικά πεδία.

Άρθρο 19
Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων


1. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού και διαχείρισης υδάτων και, ειδικότερα, για γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασία μεταξύ 30°C και 35°C, όπου μπορεί να προκρίνεται η χρήση του προϊόντος ως χρήση ύδατος, και μέχρις ότου παρουσιαστεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους, είναι δυνατή η σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με απόφαση του αρμόδιου συντονιστή. Η Επιτροπή είναι τριμελής και σ' αυτήν συμμετέχουν ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής ως πρόεδρος, καθώς και ένας εκπρόσωπος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη γεωθερμία και τα ύδατα, με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, οφείλουν να έχουν ως γνώμονα, πρωτίστως, τη βιώσιμη, ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερμικού δυναμικού. Κριτήρια για τη σχετική αδειοδότηση αποτελούν η θερμοκρασία, οι λοιπές φυσικοχημικές ιδιότητες του ρευστού και η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και σχετικών θεμάτων που προϋπάρχουν της εφαρμογής του παρόντος Μέρους Α'.

4. Θέματα σχετικά με την ιαματική χρήση, καθώς και την έρευνα, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού δεν αποτελούν αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής.

Άρθρο 20
Εντοπισμός υδρογονανθράκων


1. Αν διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρουσία υδρογονανθράκων, το γεγονός αυτό γνωστοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) προς τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, παραγγέλλει τη λήψη των αναγκαίων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και εκδίδει σχετικές οδηγίες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση και με κριτήριο το όφελος για την εθνική οικονομία, ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού ή να ορίζεται ότι μπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο εκμεταλλεύσεις. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση σχετική έκθεση - πρόταση του μισθωτή, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, και σχετική αξιολόγησή της από την Ε.Δ.Ε.Υ. και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Στην απόφαση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετοι όροι. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αξιώσεων από καθυστερήσεις υλοποίησης του προγράμματος του.

3. Αν η ανακάλυψη υδρογονανθράκων οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με νέο μισθωτή, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα έρευνας στον προηγούμενο μισθωτή.

Άρθρο 21
Υποστήριξη τμημάτων γεωθερμίας


1. Η παρακολούθηση των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας πραγματοποιείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένου συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη τα καταγραφικά της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και μέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθμών, ιδιοκτησίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

2. Τα καθ' ύλην αρμόδια για τη γεωθερμία τμήματα μπορεί να έχουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιπλέον επιστημονικούς συμβούλους από οποιοσδήποτε επιστημονικό, ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., είτε ακόμη και μεμονωμένους επιστήμονες προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους, σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα επιστημονικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση των επιστημονικών συμβούλων δίδονται μόνο στην ΔΑΠ, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση.

Άρθρο 22
Δικαιώματα συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και τρίτων


Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού τους, ή το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση πάγιου ποσού, για έκαστο εκ των ανωτέρω δικαιούχων. Για κάθε εγγραφή ή καταχώριση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις


1.α. Τα χαρακτηρισμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος.
β. Τα χαρακτηρισμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως βεβαιωμένα ή πιθανά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτηρισμού και υπαγωγής κατά την παρ. 4 του άρθρου 2, ήδη χαρακτηρισμένων και μισθωμένων πεδίων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά δέκα τοις εκατό (10%).

2. Δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, που έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν ισχυρά με τους ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για την οποία εφαρμόζεται και το άρθρο 10. Όπου στις σχετικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ή μέσης ή χαμηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερμικό δυναμικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής θερμοκρασίας νοείται ως γεωθερμικό δυναμικό πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος.

3. Υφιστάμενες συμβάσεις έρευνας και διαχείρισης, αρμοδιότητας συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, μετατρέπονται σε συμβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκμετάλλευσης, αντίστοιχα, αν ο μισθωτής δεν ασκεί το δικαίωμα διαχείρισης, ή αν εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη σύμβαση.
Η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ή από την περιέλευση σε αυτήν των στοιχείων για τον εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού μεγαλύτερου του αναφερόμενου στη σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 5.
Σε περίπτωση μη μετατροπής της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, ο μισθωτής οφείλει, μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Μέρους Α'.

4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στις υφιστάμενες συμβάσεις, είναι δυνατή με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιμότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερμικού πεδίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά περίπτωση και ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., η οποία υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί ακόμη και της έκτασης πεδίων της παρ. 1, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

6. Όποιος, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, διαθέτει ενεργό σημείο υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός γεωθερμικών πεδίων που έχουν θερμοκρασία ύδατος άνω των τριάντα βαθμών Κελσίου (30°C), οφείλει να το γνωστοποιήσει, μέσω σχετικής αίτησης, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

7. Όποιος, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, εκμεταλλεύεται αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο και αξιοποιεί το διαθέσιμο γεωθερμικό δυναμικό, όπως αυτό αναφέρεται στην σχετική απόφαση αναγνώρισης, για τις εγκαταστάσεις του, οφείλει να το γνωστοποιήσει, μέσω σχετικής αίτησης, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

8. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των καταργούμενων, από το παρόν Μέρος Α', διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α', μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέρους Α'.

Άρθρο 24
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


1. Στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (Α' 230), ο ορισμός της ιαματικής πηγής αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια ή πηλοί ή ηφαιστειακοί λίθοι που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το γεωθερμικό δυναμικό, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου αποκλειστικά για την πρωτεύουσα ιαματική χρήση του.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται και τίθεται χωρίς αρίθμηση ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις της ιαματικής χρήσης, καθώς και της χρήσης στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, των χαρακτηρισμένων πόρων ως ιαματικών.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 καταργείται.

4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος διανομής ιαματικών φυσικών πόρων που βρίσκονται εκτός γεωθερμικού πεδίου σε περισσότερες εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων που δεν αποτελούν γεωθερμικό δυναμικό, για άλλες χρήσεις.»

5. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, που βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία. Οι εισηγήσεις της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Συντονιστή υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος προς εισήγηση, αλλιώς θεωρούνται θετικές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης αναγνώρισης καθώς και στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγνώρισης, ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία.»

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Προκειμένου να αναγνωριστεί χαρακτηρισμένο γεωθερμικό δυναμικό ή μέρος του ως ιαματικός φυσικός πόρος κατά πρωτεύουσα χρήση, προϋποτίθεται, επιπλέον των όσων ορίζονται στις παρ. 1 και 2, σαφής και πλήρως αιτιολογημένος καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας και θερμοκρασίας στην πράξη αναγνώρισης.»

7. Στο άρθρο 6 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Από το νόμο αυτό δεν θίγονται θέματα κυριότητας γεωθερμικού δυναμικού.»

8. Η περίπτ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «6) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας Π Ε Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου ή μηχανικού Ορυκτών Πόρων.»

9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3498/2006 διαγράφονται οι λέξεις «την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας».

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003 (Α' 207).

Μέρος Β'
Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεφάλαιο Α'
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 25
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

   
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε., εφεξής «Αρχή») και για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή «Hellenic Survey of Geology and Mineral Exploration» (H.S.G.M.E), το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττική και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ορίζεται το διακριτικό σύμβολο που αυτή θα χρησιμοποιεί.
   
2. Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του Δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωμοδοτήσεων και γνωματεύσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωλογικών κινδύνων, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείμενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της, καθώς και η άσκηση ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 26
Αρμοδιότητες


1. Η Αρχή είναι αρμόδια για:
α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας,
β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δομής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τμήματος της χώρας,
γ) τις νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές μελέτες,
δ) τις μελέτες για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού,
ε) την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών,
στ) τις έρευνες και τις μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και ακτινοβολία πετρωμάτων,
ζ) τις εφαρμοσμένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες,
η) τις μελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και τις τεχνικο-οικονομικές μελέτες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων,
θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής- γεωμορφολογικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών,
ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες,
ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γεωλογικής δομής σε ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών έργων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων,
ιβ) τις υδρογεωλογικές - υδρολογικές μελέτες και ελέγχους,
ιγ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και μεταλλευτικών δειγμάτων, δειγμάτων νερών, στερεών καυσίμων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,
ιδ) τον έλεγχο των δομικών υλικών όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δημόσιων έργων, εφόσον του ζητηθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευμένων φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης ή των «αναγνωρισμένων οργανισμών» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 4412/2016 (Α' 147),
ιε) την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διαχειριστικών για τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Αρχής,
ιστ) τη γεωθερμική έρευνα εντοπισμού, την παροχή γνωματεύσεων και τη μελέτη σε θέματα γεωθερμίας,
ιζ) την τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιη) την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρμόδιες αρχές,
ιθ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
κ) τη σύνταξη γνωμοδοτικών εκθέσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών, για τα αντικείμενα και τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής,
κα) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσημείων της χώρας,
κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κγ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
κδ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία,
κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα,
κστ) την τήρηση δημόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,
κζ) την παροχή γνωμοδοτήσεων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την οικ. 107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 1225), αν υπάρχει γεωλογικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας,
κη) την παροχή γνωμοδοτήσεων για μεταλλευτικά και λατομικά θέματα σύμφωνα με τους ν. 274/1976 (Α' 50) και ν. 4512/2018 (Α' 5) και τα ν.δ. 4433/1964 (Α' 219) και ν.δ. 210/1973 (Α' 277), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κθ) την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (Α.Μ.Ε.), εφόσον αυτή ζητηθεί,
λ) την παροχή γνωμοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωεπιστημονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο σύμφωνα με την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (Α' 86).
λα) παροχή δεδομένων από τα αρχεία της, για την ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδομένων των φορέων του ν. 3882/2010 (Α' 166),
λβ) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες των ανωτέρω μελετών,
λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες της Αρχής θεματικών χαρτών. Τα δεδομένα που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 28 του ν. 3882/2010 (Α' 166). Αν τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για εμπορική χρήση, διατίθενται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κομβικού Σημείου Επαφής του άρθρου 19 του ίδιου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λδ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση, χάριν του δημόσιου συμφέροντος, των στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωμοδοτήσεων και ελέγχων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε μνημόνιο συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,
λε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συναφών με τα αντικείμενα της Αρχής,
λστ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά Γεωλογικά ινστιτούτα και οργανισμούς,
λζ) την εκμετάλλευση των μέσων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αμοιβής που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Το Δημόσιο, οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα, αμέσως ή εμμέσως, από το Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν ως τεχνικό σύμβουλο την Αρχή και να αξιοποιούν μελέτες της και στοιχεία, ιδίως εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συμβούλου, για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασματολογικά, μεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της Αρχής.

3. Η Αρχή γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της περίπτ. α' της παρ. 1, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το ν. 3882/2010.

4. Η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιμο στοιχείο και συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία την συνδράμουν στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσιμων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείμενά της.

6. Εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδομένα και μελέτες, που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστημονικό προσωπικό της Αρχής που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ανήκουν στην Αρχή, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής, αρμόδιας για τους χάρτες γεωεπιστημονικών θεμάτων.

8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εφεξής νοείται η Αρχή.

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης


Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το διοικητικό συμβούλιο (δ.σ.), ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές.

Άρθρο 28
Διοικητικό συμβούλιο - επιλογή - διορισμός - κωλύματα διορισμού - ασυμβίβαστα - κωλύματα συμφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση


1. Το διοικητικό συμβούλιο (δ.σ.) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από επτά (7) μέλη ως εξής:
α) τον Πρόεδρο του δ.σ., ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους σε γεωλογικά ή και μεταλλευτικά θέματα,
β) το Γενικό Διευθυντή της Αρχής,
γ) τέσσερα (4) μέλη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων,
δ) ένα (1) μέλος, Εκπρόσωπο των Εργαζομένων, που υποδεικνύεται από το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό του.
Η θητεία των μελών του δ.σ. είναι τετραετής.

2. Τα μέλη του δ.σ. των περιπτ. α' και γ' της παρ. 1 επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιου Υπουργού, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α' 33) και η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Τα μέλη του δ.σ. της Αρχής παύονται από τα καθήκοντά τους, πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016, καθώς και για άλλο σπουδαίο λόγο. Από την ιδιότητα του μέλους του δ.σ. εκπίπτει αυτοδίκαια εκείνος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματος του στον Πρόεδρο του δ.σ.. Το μέλος του δ.σ. που παύεται ή εκπίπτει, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, αντικαθίσταται για την υπολειπόμενη θητεία του.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και μέλη ΔΕΠ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α' 195).

4. Ο γραμματέας του δ.σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του δ.σ. μεταξύ των υπαλλήλων της Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Προέδρου του δ.σ. μπορεί να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα γραμματέα δ.σ. σε μέλος του δ.σ..

Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Προέδρου και δ.σ. - λειτουργία δ.σ.


1. Ο Πρόεδρος της Αρχής ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με απόφαση του δ.σ.. Τον Πρόεδρο του δ.σ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος του δ.σ. που ορίζεται από το δ.σ. ως Αντιπρόεδρος.

2. Το δ.σ. είναι αρμόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 50, την κατάρτιση και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 3 και την παρ. 4, καθώς και για την αξιολόγηση, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, του έργου του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα από την οποία, το δ.σ. μπορεί να εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής δημοσιεύονται στο δικτυακό της τόπο.

3. Ειδικότερα, το δ.σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής:
α) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά την Αρχή,
γ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισμό, ισολογισμό και ετήσια έκθεση πεπραγμένων,
δ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26),
ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Κανονισμούς της παρ. 8 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 50,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί με τον παρόντα στον Πρόεδρο της Αρχής ή στο Γενικό Διευθυντή.

4. Το δ.σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Αρμοδιότητες του δ.σ., που αφορούν κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις, μπορεί να μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, με απόφαση του δ.σ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του δ.σ., εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του δ.σ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

7. Οι συνεδριάσεις του δ.σ. μπορεί να γίνουν κανονικά ύστερα από πρόσκληση και ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών.

Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής - επιλογή - διορισμός - αρμοδιότητες


1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016, και διορίζεται από τον ίδιο Υπουργό, για τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

3. Για το διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο γεωλόγου ή δίπλωμα μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού ορυκτών πόρων ή άλλο συναφές με τα αντικείμενα της Αρχής πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφή αντικείμενα,
β) επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών.

4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών όλων των υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του δ.σ. για την εύρυθμη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Αρχή.
Ειδικότερα είναι αρμόδιος για:
αα) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμόδιους προϊσταμένους, για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής,
ββ) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους,
γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο δ.σ.,
β) προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο δ.σ.,
γ) εισηγείται στο δ.σ.. το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής,
δ) εξειδικεύει και εφαρμόζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αρχής, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του δ.σ.,
ε) επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του δ.σ., στ) είναι υπεύθυνος για το συντονισμό επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σκοπό και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και μεριμνά για την υλοποίησή τους,
ζ) εισηγείται στο δ.σ. τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και ετήσια λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της,
η) υποβάλλει στο δ.σ. σχέδιο προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού,
θ) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ι) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 117 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., και ασκεί την αρμοδιότητα της περίπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα,
ια) εισηγείται στο δ.σ. τη μεταβίβαση επί μέρους αρμοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων της Αρχής,
ιβ) αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το σκοπό της Αρχής και τη δράση της. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας και ΟΔΕ μετέχουν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της Αρχής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 21 ν. 4354/2015. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας μπορεί να εποπτεύεται από μέλη του δ.σ. ή από Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή από προϊσταμένους υπηρεσιών της Αρχής,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το δ.σ..

5. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή που έχει ορίσει ο ίδιος με απόφασή του.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στο Γενικό Διευθυντή.

7. Στην Αρχή συνιστώνται θέσεις Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δ.σ. της Αρχής, με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, και σε αυτούς καταβάλλεται το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή.

8. Για το διορισμό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συναφής με την προκηρυχθείσα θέση,
β) μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή δεκαετής εμπειρία, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

9. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 50.

10. Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων, που θα παρέχουν υπηρεσίες στον Γενικό Διευθυντή.
Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται:
α) με απευθείας πρόσληψη από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει σχετικής σύμβασης που υπογράφεται από τον προσλαμβανόμενο και το Γενικό Διευθυντή. Αν η θέση καλύπτεται με δικηγόρο, αυτή δεν συνεπάγεται απώλεια ή αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 31 του ν. 4194/2013 (Α' 208) και για τις μισθολογικές του απολαβές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015,
β) με απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α' 65) ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδιαφερομένου.
Η θητεία του προσωπικού της παρούσας λήγει αυτοδίκαια και αζημίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Με απόφαση του δ.σ. της Αρχής ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για τους υπαλλήλους των θέσεων αυτών, καθώς και τα σχετικά καθήκοντά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στους ειδικούς συμβούλους που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.

Κεφάλαιο Β'
Οργάνωση της ΕΑΓΜΕ

Άρθρο 31
Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ


1. Η Αρχή διαρθρώνεται υπό το Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις, Τμήματα, υπηρεσίες, περιφερειακές μονάδες και Γραφεία.

2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες των Τμημάτων, Γραφείων και Εργαστηρίων, που υπάγονται σ' αυτές, και είναι οι εξής:
α. Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ),
β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ),
γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ),
ε. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ),
στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

3. Απευθείας στο Γενικό Διευθυντή υπάγονται οι εξής, μη υπαγόμενες σε Διευθύνσεις, υπηρεσιακές μονάδες:
α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών,
β. Νομική Υπηρεσία,
γ. Περιφερειακές μονάδες,
δ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων,
ε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

4. Απευθείας στο δ.σ. και στον Πρόεδρο του δ.σ. υπάγεται η γραμματεία διοικητικού συμβουλίου.

5. Συλλογικά όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης είναι:
α. η Τεχνική Επιτροπή,
β. το Επιστημονικό Συμβούλιο,
γ. οι Ομάδες Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ).

Άρθρο 32
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)


Η Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών (ΓΕΧΑΕ), με αρμοδιότητες:
α) την έρευνα και μελέτη της γεωλογικής δομής του στερεού φλοιού της Γης,
β) τη γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίμακες και την έκδοση γεωλογικών χαρτών, με την εφαρμογή ψηφιακής χαρτογραφίας GIS,
γ) την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση της βάσης δεδομένων του γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας και των βάσεων δεδομένων, που αφορούν την εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα μικρής και μεγάλης κλίμακας,
δ) τη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών στα πεδία της γεωμορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζηματολογίας, στρωματογραφίας, μαγματισμού, ηφαιστειότητας, νεοτεκτονικής, σεισμοτεκτονικής και φωτογεωλογίας-τηλεπισκόπησης,
ε) τις μελέτες αστικής και περιαστικής γεωλογίας,
στ) τις παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίμνιες γεωλογικές χαρτογραφήσεις, τις μελέτες για τη θεμελίωση θαλάσσιων τεχνικών έργων και τις έρευνες υποθαλάσσιων ιζημάτων και κοιτασμάτων,
ζ) την ανάδειξη της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονομιάς (γεωδιαδρομές, γεωπάρκα),
η) την αδειοδότηση ακαδημαϊκών γεωλογικών εργασιών και την εξαγωγή γεωλογικών δειγμάτων στο εξωτερικό σύμφωνα με την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (Α' 86).

2. Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), με αρμοδιότητες:
α) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες τεχνικών έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας και έργων αποκατάστασης τοπίου,
β) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις,
γ) τις μελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραμορφώσεων, καθώς και κατολισθήσεων, καθιζήσεων και εδαφικών υποχωρήσεων,
δ) τις σεισμογεωλογικές, μακροσεισμικές και μικροζωνικές μελέτες,
ε) την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής- Βραχομηχανικής, που ανταποκρίνεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, με αντικείμενο τις δοκιμές και μετρήσεις πεδίου, καθώς και τον εργαστηριακό προσδιορισμό φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφών, πετρωμάτων και αδρανών υλικών,
στ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικών αστοχιών και μητρώων γεωτρήσεων,
ζ) τη λειτουργία ομάδας άμεσης παρέμβασης, η οποία μεταβαίνει αμέσως σε πληγείσες περιοχές ύστερα από εκδήλωση σοβαρών καταστροφών, που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα φαινόμενα.

3. Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ), με αρμοδιότητες:
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερμηνεία μετρήσεων εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας,
β) την εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τη μεταλλευτική, την υδρογεωλογική, τη γεωθερμική, τη γεωτεχνική έρευνα και την περιβαλλοντική γεωλογία,
γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενημέρωση βάσεων γεωφυσικών δεδομένων και τη σύνταξη σχετικών χαρτών,
δ) τις γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφήσεις,
ε) τη συνεχή καταγραφή των μεταβολών του γήινου μαγνητικού πεδίου και των απολύτων μετρήσεων από το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης.

Άρθρο 33
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)


Η Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ), με αρμοδιότητες:
α) τις μελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων, τις έρευνες εντοπισμού υπόγειων υδάτων και την εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών,
β) την κατάρτιση υδρογεωλογικών - υδροχημικών χαρτών και την ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδομένων,
γ) την προσομοίωση υπόγειων υδροφορέων,
δ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων,
ε) τις έρευνες και τις μελέτες ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών και την εκπόνηση υδρολογικών μελετών υδραυλικών έργων και γεωμορφολογικών μελετών,
στ) την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για ισοζύγια υδρολογικών λεκανών,
ζ) τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
2. Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ), με αρμοδιότητες:
α) την έρευνα, την καταγραφή και την αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού και των θερμών πηγών,
β) τις ολοκληρωμένες μελέτες δίαιτας και αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων,
γ) τις μελέτες και τις έρευνες αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας,
δ) την έρευνα της ηφαιστειότητας της χώρας καθώς και τη μελέτη και την παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων,
ε) την υδρογεωλογική έρευνα και την μελέτη μεταλλικών, ολίγο μεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων, καθώς και των θερμομεταλλικών και λοιπών εθνικών ιαματικών φυσικών πόρων,
στ) την κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων γεωθερμίας και θερμομεταλλικών υδάτων.
3. Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), με αρμοδιότητες:
α) τις φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις υδατικών δειγμάτων, για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραμέτρων των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών, Καθώς και τη μικροβιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης),
β) τη λειτουργία διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών με αντικείμενο τη χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερών, Καθώς και τον έλεγχος των εμφιαλωμένων νερών στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, αλλά και στα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας τρίτων χωρών,
γ) τις φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώματα, μεταλλεύματα), προϊόντα μεταλλευτικής βιομηχανίας, στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα, καθώς και τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και άλλων ειδικών παραμέτρων,
δ) τη συμμετοχή σε χημικές μελέτες για τις παραπάνω κατηγορίες δειγμάτων,
ε) τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για τα παραπάνω αναλυτικά αντικείμενα,
ζ) το σχεδιασμό της αντιμετώπισης των αναλυτικών αναγκών της Αρχής και τον επιστημονικό συντονισμό όλων των χημικών εργαστηρίων του (κεντρικών και περιφερειακών μονάδων).

Άρθρο 34
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)


Η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ), με αρμοδιότητες:
α) την υλοποίηση ερευνών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης κάθε είδους ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.), για την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας, περιλαμβανομένου του υπολογισμού των αποθεμάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως τα εξορυκτικά απόβλητα,
β) τις γνωματεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,
γ) τη συμμετοχή στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών,
δ) την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ορυκτών πρώτων υλών,
ε) την εκπόνηση μεταλλευτικών ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού κοιτασμάτων των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, καθώς και γεωστατιστικών μελετών για την αποτίμηση του δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρμογές,
στ) την αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα και μελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών με οικονομικό ενδιαφέρον,
ζ) την έρευνα και τη μελέτη μη ενεργειακών χρήσεων των λιγνιτών,
η) την αναγνώριση και κοιτασματολογική έρευνα ουρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών μετάλλων, όπως σπανίων γαιών,
θ) τη ραδιοπροστασία του πληθυσμού από την εκπομπή ακτινοβολιών "α", "β" και "γ",
ι) την αξιολόγηση της συμβολής των ακτινοβολιών στη γνώση της σεισμικής επικινδυνότητας περιοχών,
ια) την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασμάτων ορυκτών πόρων, καθώς και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές μελέτες,
ιβ) το συντονισμό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε μελέτες οικονομοτεχνικής φύσης,
ιγ) τη λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ» με αντικείμενα:
αα. τον εργαστηριακό προσδιορισμό των αισθητικών, φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων και των μωσαϊκών λίθων με στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους,
ββ. τη συμβολή στην απόδοση σήμανσης CE σε τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα,
γγ. τη διενέργεια αυτοψιών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μετά την εφαρμογή προϊόντων από διακοσμητικά πετρώματα,
ιδ) τη λειτουργία του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών με αντικείμενο τις αναλύσεις των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών (γαιάνθρακων-τύρφης και ραδιενεργών).
2. Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), με αρμοδιότητες:
α) την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών μελετών πετρωμάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών, καθώς και γεω-αρχαιολογικών αντικειμένων,
β) την πραγματοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα,
γ) την επιμέλεια των μουσειακών συλλογών και του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων της Αρχής,
δ) την οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής,
ε) την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διάφορων φυσικών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς του Δημοσίου, περιφέρειες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τα δομικά υλικά δημοσίων έργων, η εξέταση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του ν. 4412/2016 (Α' 147), κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο.
3. Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), με αρμοδιότητες:
α) τις γεωχημικές έρευνες και μελέτες κάθε είδους, με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάμιων και λιμναίων ιζημάτων, εδάφους, μονοετών και πολυετών φυτών, πετρωμάτων, παρόχθιων και πλημμυρικών ιζημάτων, σκόνης δρόμων και αιωρούμενων σωματιδίων,
β) την ανάπτυξη βάσεων γεωχημικών δεδομένων και τη σύνταξη γεωχημικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίμακας, καθώς και ατλάντων,
γ) την υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και τον εντοπισμό Ο.Π.Υ.,.
δ) τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων,
ε) το συντονισμό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε σχέση με το περιβάλλον.
4. Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), με αρμοδιότητες:
α) τις δοκιμές και μελέτες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργαστηριακή και ημι-βιομηχανική κλίμακα, για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής επεξεργασίας και τη συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών, β) τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διάφορων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογιών, καθώς και τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή τους,
γ) την εκτέλεση δοκιμών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,
δ) την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
ε) τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγματα,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων στο αντικείμενο της αρμοδιότητας του Τμήματος,
ζ) τις δοκιμές, έρευνες και μελέτες γεωμικροβιολογίας σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα.
5. Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων, με αντικείμενο την άσκηση των γνωμοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τους ν. 274/1976 (Α' 50) και ν. 4512/2018 (Α' 5) και τα ν.δ. 4433/1964 (Α' 219) και ν.δ. 210/1973 (Α' 277), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 35
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)


Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδομών και Εκτέλεσης Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), με αρμοδιότητες:
α) τη διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα), τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών και τον προγραμματισμό της προμήθειας νέου μηχανικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες,
β) τη συντήρηση των κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, την εκτέλεση συναφών τεχνικών εργασιών και τη μέριμνα για τα σχετικά θέματα,
γ) την επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού της Αρχής, τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών,
δ) τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση των εργοταξίων της Αρχής, για την εκτέλεση τεχνικών έργων πεδίου, σε συνεργασία με τις καθ' υλην αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες,
ε) την εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πεδίου της Αρχής, όπως γεωτρήσεων, στοών και επιφανειακών εκσκαφών, για την υποστήριξη των ερευνών των κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής,
στ) το συντονισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται στις περιφερειακές μονάδες.
ζ) την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών.
2. Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΠΕ), με αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του έργου της Αρχής,
β) την υποστήριξη του προγραμματισμού και το συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της Αρχής, σε άμεση συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης και των έργων της Αρχής, για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραμμάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων και της διοίκησης της Αρχής,
γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων διαχείρισης των ερευνητικών έργων της Αρχής και την τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων, την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και του απολογισμού του ερευνητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσιακές μονάδες,
δ) τη συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τις διαχειριστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς,
ε) την παρακολούθηση των προκηρύξεων και προσκλήσεων για την εκπόνηση μελετών και έργων, αρμοδιότητας της Αρχής,
στ) την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου προβολής του έργου της Αρχής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, και την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής,
ζ) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων,
η) τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και το Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων.
3. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Webservices), για τον προσδιορισμό των αναγκών της Αρχής,
β) το σχεδιασμό καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση των υποδομών ΤΠΕ της Αρχής και των τροποποιήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης της Αρχής,
γ) το σχεδιασμό, συγκέντρωση και συντήρηση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του ν. 3882/2010.
δ) το σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση της ιστοσελίδας της Αρχής, καθώς και όσον αφορά το έργο της Διαύγειας σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,
ε) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής και την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Αρχής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και συμβάσεις,
στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Webservices) για την παροχή στοιχείων στις αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
ζ) τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (mapservices) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων της Αρχής,
η) τη δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην υποδομή των γεωλογικών φορέων της Ευρώπης,
θ) την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης της Αρχής.

Άρθρο 36
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)


Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα και αυτοτελές Γραφείο:
1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), με αρμοδιότητες:
α) τον οικονομικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων,
β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων,
γ) την ταμειακή διαχείριση και τα συστήματα πληρωμών,
δ) τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και τη διενέργεια των διαγωνισμών και των άλλων διαδικασιών ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα,
ε) την τήρηση αρχείων χρηματικών ενταλμάτων και προμηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων,
στ) τη διαχείριση και τη διάθεση των επιστημονικών εκδόσεων και χαρτών της Αρχής,
ζ) τη διαχείριση των πάσης φύσης πάγιων και αναλώσιμων υλικών της Αρχής,
η) την οικονομική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των αεροφωτογραφιών,
θ) την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περιφερειακών μονάδων και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και την παροχή σχετικών πληροφοριών.
2. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ), με αρμοδιότητες:
α) το σχεδιασμό και διαχείριση εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,
β) την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας του προσωπικού,
γ) την προκήρυξη διαγωνισμών για το διορισμό υπαλλήλων,
δ) τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα.
3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, με αρμοδιότητα το χειρισμό θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Άρθρο 37
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)


Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτ. ιη'και ιθ' του άρθρου 26 σχετικά με τους γεωλογικούς κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ), με αρμοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα λόγω σεισμών, τους ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους κινδύνους και τις πλημμύρες,
β) Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ), με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, από βιολογικές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.

Άρθρο 38
Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στο Γενικό Διευθυντή


Στο Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας οι εξής αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες:
1. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, σε επίπεδο Τμήματος, με αρμοδιότητες τη διοικητική, επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη και τις δημόσιες σχέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και την προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.
2. Νομική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, με αρμοδιότητα τη νομική εκπροσώπηση και το χειρισμό των νομικών θεμάτων από την εν γένει δραστηριότητα της Αρχής και, συγκεκριμένα, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, το νομικό έλεγχο των προκηρύξεων και των συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την παράσταση της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικαστικές και ενδικοφανείς διαδικασίες, καθώς και την ανάθεση υποθέσεων και νομικών έργων, που δεν μπορεί να διεκπεραιωθούν από το προσωπικό της, σε τρίτους συνεργαζόμενους δικηγόρους. Στη Νομική Υπηρεσία λειτουργεί Τμήμα Δικαστικού στο οποίο προΐσταται δικηγόρος που προσλαμβάνεται με απόφαση του δ.σ., για την διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της Αρχής. Στη Νομική Υπηρεσία μπορεί να υπηρετούν έως δύο ασκούμενοι δικηγόροι.
3. Περιφερειακές μονάδες, σε επίπεδο Τμήματος, με αντικείμενο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής στην εδαφική περιφέρεια που ορίζει το δ.σ., σε συνεργασία με όλες τις κεντρικές υπηρεσίες της Αρχής. Οι περιφερειακές μονάδες της Αρχής είναι οι εξής:
α) Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
β) Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας,
γ) Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας,
δ) Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου,
ε) Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου,
στ) Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης.
Με το διάταγμα του άρθρου 42 μπορεί να συνιστώνται νέες ή να καταργούνται οι υφιστάμενες περιφερειακές μονάδες.
Για τη λειτουργία των περιφερειακών μονάδων τηρούνται οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
4. Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων, με αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, καθώς και με τις άλλες υπηρεσίες της Αρχής, με τις οποίες το Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων συνεργάζεται σε τακτική βάση μέσω ενός υπαλλήλου Π Ε από κάθε Διεύθυνση, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της.
5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τμήματος, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,
β) τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής, με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
γ) την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικοοικονομικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
δ) τη δημιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της Αρχής και την εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ε) την εφαρμογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
στ) την επιμέλεια της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO από την Αρχή,
ζ) τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών,
η) τον έλεγχο εφαρμογής από το προσωπικό των κανόνων δικαίου, του Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Αρχής,
θ) τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, κατόπιν εντολής της Διοίκησης,
ι) τη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογισμού έργου της υπηρεσίας, σχετικά με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,
ια) την έγγραφη ενημέρωση του δ.σ. και του Γενικού Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο και την υποβολή προτάσεων.

Άρθρο 39
Γραμματεία διοικητικού συμβουλίου

1. Υπό την εποπτεία του Προέδρου λειτουργεί Γραμματεία διοικητικού συμβουλίου με αρμοδιότητα και ευθύνη την επιμέλεια των εργασιών του δ.σ., την αποστολή προσκλήσεων για τη σύγκληση συνεδρίασης δ.σ. και την τήρηση πρακτικών.

2. Η γραμματεία του δ.σ. εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Αρχής και συγκεκριμένα είναι αρμόδια για την:
α. επικουρία του έργου του Προέδρου,
β. επιμέλεια των συνεργασιών και συσκέψεων του Προέδρου και τη διεκπεραίωση της γραμματειακής του υποστήριξης.

Άρθρο 40
Όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης


Η λειτουργία της βασικής οργανωτικής δομής υποστηρίζεται από συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισμού και ολοκλήρωσης, τα οποία είναι τα εξής:
α. Τεχνική Επιτροπή.
Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταμελές όργανο, που αποτελείται από υπαλλήλους της Αρχής που επιλέγονται με κριτήρια που ορίζει το δ.σ. της Αρχής και συγκροτείται, με διετή θητεία, με απόφαση του δ.σ.. Στην Τεχνική Επιτροπή προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί σε θέματα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Αρχής ή που ανατίθενται από τον Γενικό Διευθυντή.
β. Επιστημονικό Συμβούλιο.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του δ.σ., ως αμισθί συμβουλευτικό όργανο του σε θέματα ανάληψης νέων δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης στρατηγικών ανάπτυξης της έρευνας της Αρχής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από διακεκριμένους γεωεπιστήμονές με μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχής. Με επιμέλεια του Προέδρου του δ.σ., που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσονται γραπτές γνωμοδοτήσεις. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
γ. Ομάδες Διοίκησης Έργων.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρμόδιου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση, λειτουργία και στελέχωση Ομάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ), ως οριζόντιων δομών οργάνωσης της Αρχής. Οι ΟΔΕ αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προγραμμάτων και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της Αρχής. Στις ΟΔΕ συμμετέχουν εργαζόμενοι της Αρχής με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3528/2007 (Α' 26).

Άρθρο 41
Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων


Το δ.σ., μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει από τη λειτουργία, την οργάνωση, τη διάρθρωση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής.
Με απόφαση του δ.σ. ιδρύονται, λειτουργούν και καταργούνται διαπιστευμένα εργαστήρια στην Αρχή για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26.

Άρθρο 42
Τροποποίηση οργάνωσης - εξουσιοδότηση


Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του δ.σ., μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες, εκτός από αυτές του άρθρου 26, καθώς και να τροποποιείται η διοικητική διάρθρωση της Αρχής, καθώς και να καταργούνται, να συνενώνονται ή να δημιουργούνται νέες υπηρεσιακές μονάδες και οργανικές θέσεις στην Αρχή.

Κεφάλαιο Γ'
Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 43
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχής


1. Εκτός από τις θέσεις του άρθρου 30, στην Αρχή συνιστώνται διακόσιες είκοσι [220] οργανικές θέσεις προσωπικού δημοσίου δικαίου και πέντε [5] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού κατατάσσονται, ανά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις εκατόν είκοσι έξι [126]
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις έντεκα [11]
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις πενήντα επτά [57]
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις είκοσι έξι [26]

3. Οι θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής κατατάσσονται ως εξής:
α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία [1]
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3]
γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1]

4. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας και στις περιφερειακές μονάδες της Αρχής, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες αυτών. Με απόφαση του δ.σ. της Αρχής μπορεί να ανακατανέμονται μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού.

5. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α' 39).

6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28) και 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206).

Άρθρο 44
Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια


Για τις αποδοχές και την εξέλιξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού της Αρχής, που καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 43, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού εφαρμόζονται τα άρθρα 80 έως 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 45
Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων


1. Η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής και η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων.

2. Θέματα συνδεόμενα με ζητήματα άσκησης καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή.

Άρθρο 46
Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων


1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής επιλέγονται με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγουν από τους υπαλλήλους της Αρχής, τους προϊσταμένους των γραφείων τους, για ίση με αυτούς θητεία.

2. Η πρόσληψη δικηγόρων στις θέσεις των προϊσταμένων της Νομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, απευθείας με απόφαση του δ.σ.. Με απόφαση του δ.σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας.

3. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζονται τα αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε θέση Προϊσταμένου της Αρχής, στα οποία περιλαμβάνονται εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο της Αρχής καθώς επίσης και γνωστική εξειδίκευση σε συναφή τομέα.

Κεφάλαιο Δ'
Οικονομικά και άλλα θέματα της Αρχής

Άρθρο 47
Πόροι αρχής


1. Πόροι της Αρχής είναι:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων και έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) έσοδα από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,
ε) έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης αμοιβές, νομικών ή φυσικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή
Τα προκύπτοντα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, κατατίθενται σε διακεκριμένο κωδικό εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής.

2. Οι πόροι των περιπτ. α' και β' της παρ. 1 διατίθενται αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό δημόσιας ωφέλειας της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και είναι ακατάσχετοι από κάθε τρίτο.

3. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ορίζεται στην περίπτ. δ' του άρθρου 91 του ν. 4549/2018 (Α' 105).

4. Τα έσοδα της Αρχής από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ή την εκμετάλλευση των άυλων αγαθών της θεωρούνται ιδιωτική περιουσία της Αρχής.

5. Οι αμοιβές, που εισπράττονται από φορείς του δημοσίου για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Αρχής, δεν αποτελούν ιδιωτικούς πόρους της Αρχής, αλλά αποτελούν λειτουργικούς πόρους κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν επίσης τις αμοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

6. Η Αρχή απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων των ν.π.δ.δ. με βάση τη φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 48
Οικονομική και λογιστική διαχείριση

   
1. Η οικονομική διαχείριση γίνεται σύμφωνα με το ν. 4270/2014, ενώ η λογιστική διαχείριση γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 54/2018 (Α' 103).
   
2. Με τον Κανονισμό Οικονομικών της παρ. 2 του άρθρου 50 μπορεί να ρυθμίζονται εφόσον απαιτείται, ειδικότερα θέματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της Αρχής.

Άρθρο 49
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)


1. Συνιστάται και λειτουργεί στην Αρχή, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

2. Για τα θέματα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α' 114) με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν πρότασης του δ.σ. της Αρχής, εξειδικεύονται και ορίζονται σχετικώς, τα θέματα λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Στον ΕΛ.Κ.Ε. μπορούν να εντάσσονται τα κονδύλια των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Αρχή σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας της και εκπληρούν τους σκοπούς της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και οι αμοιβές που εισπράττονται από το Δημόσιο ή ιδιώτες.

Άρθρο 50
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας - εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας


1. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Αρχής, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του δ.σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του δ.σ. της Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται Κανονισμός Οικονομικών και Κανονισμός Λειτουργίας δ.σ. για την εξειδίκευση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Κεφάλαιο Ε'
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 51
Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών


1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ), το οποίο ιδρύθηκε με το ν. 272/1976 (Α' 50), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 έως 6 και συμπληρωματικά στα άρθρα 72 έως 77 ΑΚ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ο εκκαθαριστής, η μηνιαία αμοιβή του και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκκαθάριση.

3. Τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της περιουσίας του ΙΓΜΕ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης. Από τη μεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παραμένουν στο ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση:
α) το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 1° χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου
β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση έργων.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Οικονομικών και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται μ' αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνόλου της κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένων σημάτων και πνευματικών και κάθε άλλου είδους δικαιωμάτων, και της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο της περιουσίας αποτιμάται από επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μετά την απογραφή και την αποτίμηση, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να συμψηφίζεται με απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου.

5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ που μεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών ανήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαμβάνει τη φύλαξη και τη συντήρησή τους.

6. Οι εκκρεμείς δίκες του ΙΓΜΕ που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιμος τους έχει οριστεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον εκκαθαριστή μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις


1. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου δ.σ. και το διορισμό Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 28 και την παρ. 2 του άρθρου 30, τις αρμοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα το δ.σ. και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι το διορισμό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 30, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι το διορισμό Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 30, τις αρμοδιότητές του ασκεί πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την επιφύλαξη της περίπτ. β' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των προσώπων της παρούσας, εφαρμόζεται η 2/78166/24.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ' 939), για την αμοιβή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της παρ. 8 του άρθρου 30, ορίζεται αμοιβή που αντιστοιχεί στο 80% της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης, για την αμοιβή του Προέδρου της παρ. 7 του άρθρου 29, ορίζεται αμοιβή που αντιστοιχεί στο 15% της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης.

2. Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδικαίως στην Αρχή και καταλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με τον παρόντα και είναι αντιστοίχων κατηγοριών με τις οργανικές θέσεις της Αρχής. Για την ένταξη του προσωπικού αυτού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του δ.σ. της Αρχής, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του σε ειδικότητες, κλάδους, βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως είχε θεμελιωθεί στο ΙΓΜΕ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη μεταφορά και κατάταξη δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (Α' 39).
Το προσωπικό που μεταφέρεται στην Αρχή, διατηρεί την προσωπική διαφορά που λάμβανε πριν την δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34/7/19- 7-2018 απόφαση του δ.σ. του ΙΓΜΕ.

3. Οι υπάλληλοι του ΙΓΜΕ, που έχουν συμπληρώσει το 59° έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και μεταφέρονται στην Αρχή, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του και σαράντα (40) ετών υπηρεσίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 (Α' 191).
Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην Αρχή και καταλαμβάνει την οργανική θέση του Νομικού Συμβούλου της Αρχής.
Προσωπικό του ΙΓΜΕ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσωπικό που απασχολείται στο ΙΓΜΕ μέσω εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης ή χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή και συνεχίζει να εργάζεται σε αυτήν μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους της. Μέχρι τη σύσταση στην Αρχή υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, σύμφωνα με τα άρθρα 146Β και 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την επιλογή προϊσταμένων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46, επιλέγονται και τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες της Αρχής προσωρινοί προϊστάμενοι με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

4. Η λογιστική διαχείριση της Αρχής γίνεται μέχρι τις 31.12.2019 σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. Κατά το διάστημα αυτό η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της Αρχής μετά την έναρξη λειτουργίας της γίνεται σύμφωνα με τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) περί Ν.Π.Ι.Δ.. Το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που έχει προβλεφθεί και εγκριθεί για το ΙΓΜΕ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019 χρησιμοποιείται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, για την επιχορήγηση της Αρχής.

5. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάμενες και εν εξελίξει προκηρύξεις, συμβάσεις, προγράμματα, έργα και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ. Η Αρχή καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων του ΙΓΜΕ που έχουν ήδη εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, πλην των έργων υπέρ τρίτων ιδιωτών.

6. Οι πάσης φύσης νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις, που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης συγχρηματοδοτούμενων έργων, στις οποίες το καταργούμενο ΙΓΜΕ είχε οριστεί δικαιούχος, καθώς και από τα έργα αρμοδιότητας του ΙΓΜΕ, μεταφέρονται αυτοδικαίως και αναλαμβάνονται δίχως καμία άλλη διατύπωση από την Αρχή.

7. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται στους λειτουργικούς πόρους της Αρχής.

8. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο ΙΓΜΕ προσμετράται κανονικά κατά την αποχώρηση των εργαζομένων από το νέο φορέα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονται κανονικά.

9. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής καλύπτονται, εφόσον το μεταφερόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, υπολείπεται σε αριθμό των θέσεων που συστήνονται με το άρθρο 43 και κατά τον αντίστοιχο αριθμό.
Με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων στην Αρχή υπαλλήλων, η αντίστοιχη θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταργείται.
Με την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης των μεταφερόμενων στην Αρχή υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, μετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, προσαυξάνοντας τις θέσεις των κατηγοριών αυτών. Οι ανωτέρω μετατροπές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών θέσεων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43.

10. Μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.

11. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών του άρθρου 50, τα θέματα που αυτοί αφορούν μπορεί να ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση του δ.σ..

12. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Οι διατάξεις του Β' μέρους του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέρος Γ'
Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Άρθρο 53


Μετά το άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α' 179) προστίθενται άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 801, 80ΙΑ, 80ΙΒ, 80ΙΓ και 80ΙΔ ως εξής:
«Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
Κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 80Ε
Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, (ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
2. Ειδικότερα, τα δικαιώματα που αναφέρονται στις περιπτ. α' και β' της παρ. 1, περιλαμβάνουν:
α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου,
β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση,
γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή της εταιρείας που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής φυσικού Αερίου.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος, αν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 1 είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος φορέας, οργανισμός ή κρατικός λειτουργός του δημόσιου τομέα, δύο διαφορετικοί φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν έλεγχο αφενός στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και αφετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του δημόσιου τομέα.
4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 80Θ ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
6. Κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 5 του άρθρου 80 μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω συμμόρφωσης.
Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων πιστοποίησης και να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή με τους όρους αυτούς. Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του διαχειριστή μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 2, μέσα στη προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Η απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 80Ζ
Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα
1. Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση να διαθέσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
2. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 μεταβιβάσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παρ. 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που αποκτούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΠΑ ΑΕ στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 801.
4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους οποίους συμμετέχουν ή κατέχουν δικαιώματα ψήφου τα πρόσωπα των παρ. 1 και 3 πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.
Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που σύμφωνα με το ν. 4548/2018 (Α' 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.
2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η ΡΑΕ μπορεί να: α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.
3. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης ή της αύξησης συμμετοχής, η ΡΑΕ υποχρεούται να:
α) εγκρίνει τη συμμετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιμά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στο Διαχωρισμένο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συμμετοχή συνεπάγεται την απόκτηση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τρίτη χώρα, η ΡΑΕ μπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της, ή αν δε γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η ΡΑΕ επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.
Άρθρο 80Θ
Εχεμύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 89 οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.
2. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να αναρτούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισμό, την ακώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δε θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη ΡΑΕ, στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είτε ως προσωπικό του, είτε ως απασχολούμενοι με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητα και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.
4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 80Ι
Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΑΕ - Μερική διάσπαση
1. Η ΔΕΠΑ ΑΕ προβαίνει σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος των νόμων για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και 4548/2018 (Α' 104) και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (Α' 167), μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000 (Α' 248).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ ΑΕ στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ ΑΕ),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των παγίων των Δικτύων Διανομής,
γ) η συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στα διεθνή έργα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται:
(αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ, στην οποία συμμετέχει άμεσα η ΔΕΠΑ ΑΕ, και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed),
(ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ ΑΕ δια της Υ.Α.φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ, και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και
(γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες,
δ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,
ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ,
στ) υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ.
3. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
4. Η ΔΕΠΑ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών, μέσω μερικής διάσπασης, μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και διατηρεί, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, τις εξής δραστηριότητες:
α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από οποιαδήποτε άλλη
πηγή,
β) προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
γ) εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
δ) ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON»,
ε) προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
στ) προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
ζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ ΑΕ σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών σύμφωνα με την παρ. 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο
6. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 74 παρ. 2 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
7. Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσεται από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ λογιστική κατάσταση κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α' 252) που αφορούν τον κλάδο υποδομών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη μεταβίβαση του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΑΕ σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
8. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ προσδιορίζεται με βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου δια της μερικής διάσπασης κλάδου υποδομών, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου υποδομών απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγμα για το μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες με τη σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ.
9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α' 204), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μερικής διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10. Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών δια της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ διέπεται από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 70 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης μερικής διάσπασης στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275).
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ ΑΕ πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του αρ. 54Α του ν. 4174/2013 (Α' 170) αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ ΑΕ και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ και της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ ΑΕ και αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ του κλάδου υποδομών παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
στ) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδομών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληφή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από τη διάσπαση του κλάδου υποδομών και αφορούν δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, ως καθολικό διάδοχο.
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ ΑΕ, με την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου υποδομών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ ΑΕ, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
ι) Η μερική διάσπαση δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης.
ια) Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ ΑΕ που αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΠΑ ΑΕ, είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν στον κλάδο των υποδομών μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και αφορά τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του μεταφερόμενου κλάδου υποδομών περιλαμβάνονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) του κλάδου υποδομών, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου υποδομών που συντάσσεται την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και αφορούν το μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ΔΕΠΑ ΑΕ. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ ΑΕ δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδομών για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εφεξής.
ιε) Αποθεματικά από την εισφορά του δικαιώματος χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α' 252), ή κατ' εφαρμογή άλλων νόμων, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ ως στοιχεία του κλάδου υποδομών. Τα αποθεματικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στη φορολογική τους βάση.
ιστ) To δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α' 240), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ ΑΕ.
ιζ) Κατά την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, οι ζημίες της ΔΕΠΑ ΑΕ δεν μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 801, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137), χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993. Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτ. α' έως ζ', ιγ' και ιδ' της παρ. 10 του άρθρου 801. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 801.
2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 801, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες διατηρεί το εκατό τοις εκατό (100%) των συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, χωρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993. Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτ. α' έωςζ', ιγ' και ιδ' της παρ. 10 του άρθρου 801. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 801.
3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 801, υποχρεούται να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δράστηριότητάς της αναφορικά με τα διεθνή έργα, όπως αυτή περιγράφεται στην περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 801. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ υποχρεούται να ιδρύσει νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και να εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ.
Αρθρο 80ΙΒ
Εργασιακές Σχέσεις
1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ αποτελείται:
α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ που απασχολείται σε αυτές με σχέση εξαρτημένης εργασίας και των οποίων η εργασιακή σχέση μεταβιβάζεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της απορρόφησης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 80ΙΑ και
β) από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέχρι τις 31-12-2018 στον κλάδο υποδομών της παρ. 2 του άρθρου 801 της ΔΕΠΑ ΑΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
2. Το προσωπικό της περίπτ. β' της παρ. 1 καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 801.
3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάμει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίμου, μεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μέχρι νεότερη τροποποίηση τους μέσω νέας ατομικής σύμβασης ή μέσω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, με την οποία θα ρυθμίζονται ενιαίως τα ζητήματα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α' 162) σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
4. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΑΕ και των θυγατρικών της μπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 801, να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.
5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 801 και την απορρόφηση της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΑ δε δύναται να απολυθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΒ.
6. Οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α' 176) δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, το οποίο απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος και θα μεταφερθεί στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της παρ. 1 του άρθρου 801 υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΒ μέχρι την 31.12.2019 άλλως εφαρμόζονται με ισχύ από 1.1.2020. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παρατείνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
1. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α' 152), το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του, εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ συν μία (1) μετοχή, με αποκλεισμό της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 801 και της απορρόφησης της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη διαδικασία πώλησης μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80Ζ.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (Α' 152) και 4389/2016 (Α' 94), οι υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα ανωτέρω μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 80ΙΔ, με υποχρέωση των μερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία μετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (Α' 152) και 4389/2016 (Α' 94), εκ των μετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του άρθρου80Ι, οι μετοχές που αντιστοιχούν στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μεταβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μετοχές που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν μπορεί να καταστεί μικρότερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει τις υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, σύμφωνα με το ν. 3986/2011 (Α' 152), μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 80Ε καθώς και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.
Άρθρο 80ΙΔ
Συμφωνίες Μετόχων
1. Στο πλαίσιο της διάθεσης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΓ, καταρτίζεται συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή των επενδυτών που πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80ΙΓ, η ΕΕΣΥΠ υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία μετόχων. Στη συμφωνία μετόχων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου σε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάμενη ΔΕΠΑ ΑΕ με τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, β) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της χώρας με φυσικό αέριο και δ) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με εμπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η ΔΕΠΑ ΑΕ ή η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της τελευταίας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 80ΙΓ σε διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.»

Άρθρο 54
Τροποποιούμενες Διατάξεις Μέρους Γ'


1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 (Α' 252), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2992/2002 (Α' 54), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να καταβάλει ετησίως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ειδικό τέλος ίσο με το 10% του μερίσματος που λαμβάνει από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας ΑΕ και τη ΔΕΔΑ ΑΕ, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, όπως αυτό εμφανίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 801 του ν. 4001/2011 (Α' 179) υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή του μερίσματος έλαβε χώρα προ της ολοκλήρωσης της εν λόγω διάσπασης. Το τέλος καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα, κατά τον οποίο καταβάλλεται το μέρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους από την ΚΕΔΕ στους δικαιούχους δήμους και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε δήμου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 801 του ν. 4001/2011 (Α' 179) οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καταβάλλουν ειδικό τέλος στην ΚΕΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύφος του ειδικού τέλους και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβολής του στην ΚΕΔΕ καθώς και η διαδικασία και οι όροι απόδοσής του από την τελευταία στους δικαιούχους δήμους και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε δήμου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Το συνολικό ποσό του εν λόγω τέλος που πρόκειται να καταβληθεί ειδικά κατά τα τρία πρώτα (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης δε δύναται να υπολείπεται του μέσου όρου του ποσού που καταβλήθηκε ως τέλος από τη ΔΕΠΑ ΑΕ κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α' 179) προστίθεται περίπτωση η1 ως εξής:
«(η1) Διαχωρισμένος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 80Δ και 80Ε με την επιφύλαξη του άρθρου 80Ζ και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ».

3. Στο άρθρο 19 του ν. 4001/2011 (Α' 179) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής φυσικού Αερίου»
β) Στην παρ. 1 οι λέξεις «του άρθρου 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 64 ή 80ΣΤ» και μετά τις λέξεις «άρθρου 65» προστίθενται οι λέξεις «και της παρ. 4 του άρθρου 80ΣΤ».
γ) Στην παρ. 2 μετά τις λέξεις «των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου», οι λέξεις «του Κεφαλαίου Β'» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β' και
Ε'» και μετά τις λέξεις «από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου».
δ) Στην περίπτ. α' της παρ. 3 μετά τις λέξεις «του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «ή του Διαχειριστή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» και οι λέξεις «του Κεφαλαίου Β'» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β' και Ε'».
ε) Στην περίπτ. β' της παρ. 3 μετά τις λέξεις «των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «ή των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» και μετά τις λέξεις «των άρθρων 62» προστίθενται οι λέξεις «ή 80Ε» .
στ) Στην περίπτ. γ' της παρ. 3 οι λέξεις «του άρθρου 62» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των άρθρων 62 ή 80Ε».

4. Στην περίπτ. δ' του άρθρου 60 του ν. 4001/2011 (Α' 179) μετά τις λέξεις «των διαχειριστών Συστημάτων» και «στους διαχειριστές Συστημάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Δικτύων Διανομής».

5. Το άρθρο 80Β του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 της υποπαρ. Β.1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 80Β
Κυριότητα των Δικτύων Διανομής
1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 1η Απριλίου 2017 στην ελληνική επικράτεια είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α' 252) παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ και, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από τις ΕΔΑ, οι οποίες προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητά τους. Από τις 2-1-2017 και εφεξής, το σύνολο των Δικτύων Διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των έργων επέκτασής τους, τη διαχείριση των οποίων έχει η Δ ΕΔΑ ΑΕ ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδας βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ ΑΕ.
3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά περίπτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80Γ.»

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις Μέρους Γ'


Όπου σε διάταξη νόμου γίνεται αναφορά στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης νοείται, ανάλογα με το περιεχόμενο της οικείας διάταξης, είτε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ είτε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ είτε και οι δύο εταιρείες.

Μέρος Δ'
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κεφάλαιο Α'
Τροποποίηση διατάξεων για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α' 114)


Στο ν. 2308/1995 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 μετά τη λέξη «αποστέλλει» προστίθεται η λέξη «ατελώς».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:»
γ) Στην παρ. 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Φορέα προβλέπεται η ανάρτηση των υπομνημάτων αυτών στην ιστοσελίδα του, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτήν των ενδιαφερόμενων.»
δ) Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) μήνες.
4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέν τος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») μπορεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, να εξειδικεύεται περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σφάλματος.
5. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 2.
6. Με απόφαση του Φορέα επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες είτε μόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 είτε μόνης της προθεσμίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.
7. Οι αιτήσεις μπορεί να αφορούν, είτε τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εμβαδόν, του ακινήτου, είτε τη διόρθωση στοιχείων εγγραφής του κτηματολογικού πίνακα.
8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Φορέα μπορεί να προβλέπεται η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φορέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτήν των ενδιαφερόμενων.
9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του ν. 2664/1998 (Α' 275), είτε αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως άνω έκθεση γνωστοποιείται με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης με κάθε πρόσφορο μέσο στον ή στους θιγόμενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία οι θιγόμενοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δε συνιστά άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους με την προτεινόμενη διόρθωση προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία. Αν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν την έγγραφη αντίρρησή τους εμπρόθεσμα, το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης, την έκθεσή του, τις απόψεις των θιγομένων και όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές του άρθρου 7Α του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις διορθώσεις.
10. Το Γραφείο Κτηματογράφησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηματολογικών στοιχείων επιβάλλεται να προβεί σε οίκοθεν διορθώσεις, συντάσσει υποχρεωτικά τη σχετική έκθεση, η οποία μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
11. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων της παρ.8 ρυθμίζονται με απόφαση του Φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και της ορθότητας των τελικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του άρθρου 7 Α συγκεκριμένων υποθέσεων, που αφορούν ιδίως εκτεταμένες μεταβολές των κτηματολογικών στοιχείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, είτε όχι, μπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την εξέταση των υποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει υποχρεωτικά την έκθεση της παρ. 8 του άρθρου 6Α, η οποία γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 9 και 10 του παρόντος.
13. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, στις οποίες διενεργείται, είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 15649/31.3.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 923), είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 49439/16.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2362).»
ε) Στην παρ. 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το υπόμνημα του Γραφείου Κτηματογράφησης επί των ενστάσεων μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του παρόντος.»
στ) Η παρ. 8 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η Επιτροπή μπορεί, δια του γραμματέα της, να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννομο συμφέρον. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως, είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.»
ζ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του δ.σ. του Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης και στην έδρα των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα. Κάθε Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του δ.σ. του Φορέα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους: α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο - με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε από ένα φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή ένα δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Φορέα με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή ένα δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε από ένα συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν αγρονόμο - τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή ένα φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νομικών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή ένα δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Φορέα με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή ένα δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή ένα συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο. Γραμματέας της Επιτροπής μπορεί να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας Π Ε.
2. Ο κατά την παρ. 1 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπρόθεσμα μέλος, το οποίο για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι, είτε δικηγόρος παρ' Εφέταις, είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών, είτε συμβολαιογράφος, με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός με πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Με απόφαση του Φορέα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, ρυθμίζονται η αρμοδιότητα της επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Η επιτροπή πιθανολογεί τη βασιμότητα των αντιρρήσεων που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγγραφα που προσκομίζουν προαποδεικτικώς τα μέρη στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, β) τις πληροφορίες που αυτό έχει υποχρέωση να της παρέχει. Η επιτροπή μπορεί, δια του γραμματέα της, αν το κρίνει αναγκαίο, να καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννομο συμφέρον. Η επιτροπή μπορεί και αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει από δημόσιες αρχές (κρατικές, ο.τ.α., ν.π.δ.δ.) ή και από τρίτους όλα τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για το σχηματισμό της κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφερομένου να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε η επιτροπή εκτιμάται ελεύθερα. Η επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παράδοση σ' αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων των υποθέσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με απόφαση του Φορέα. Δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραπομπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, με αιτιολογημένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σφάλμα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της, ή, αν η απόφαση της επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στην επιτροπή για επανεξέταση ή για συμπλήρωση της αιτιολογίας.»
η) Στο άρθρο 13 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του δ.σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών σε κτηματογραφούμενες περιοχές και εφόσον αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

Άρθρο 57
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2664/1998 (Α' 275)


Στο ν. 2664/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Μετά την περίπτ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 37 ν. 4315/2014 (Α' 269), προστίθενται περιπτώσεις ζ' και η' ως εξής:
«ζ) Αντί της προσκόμισης του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής της περίπτωσης ε), προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή και ο συντάκτης μηχανικός υποχρεούται να δηλώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραμμα της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α'136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή αυτού. Το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου προσαρτάται με ποινή απαραδέκτου στο οικείο δικόγραφο.
η) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 5α του άρθρου 13, το περιεχόμενο της δήλωσης του συντάκτη μηχανικού και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών των άνω διατάξεων, από την οποία καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 13, καθώς και αιτήσεων και προσφυγών της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»
β) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 13, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α' 156), προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Αντί της προσκόμισης του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής της παραγράφου 5, προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή και ο συντάκτης μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραμμα της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α'136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου, προσαρτάται με ποινή απαραδέκτου, στο οικείο δικόγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτ. η' της παρ. 3 του άρθρου 6.».
γ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 18, όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α'156), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα που εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και προορίζονται για να συνυποβληθούν με την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωμα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση με ευθύνη και επιμέλεια του αιτούντα και επισημείωση ανάλογου περιεχομένου τίθεται από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο στα εκδιδόμενα στοιχεία για τη νόμιμη χρήση τους.»
δ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α'156), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα που εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και προορίζονται για να συνυποβληθούν με την αίτηση διόρθωσης της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 4, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωμα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση με ευθύνη και επιμέλεια του αιτούντα και επισημείωση ανάλογου περιεχομένου τίθεται από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο στα εκδιδόμενα στοιχεία για τη νόμιμη χρήση τους.»

Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α'5)


Στο ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αρμόδιο για την επιλογή τμήμα ορίζεται το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).»
β) Η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο γραμματέας του δ.σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του δ.σ. από το προσωπικό του Φορέα.».
2.α) Η περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αποφασίζει για την πραγματοποίηση δαπανών του Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ.».
β) Η παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το δ.σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται μία τουλάχιστον φορά το μήνα. Η σύγκληση του δ.σ. είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του δ.σ.., τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.»
3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συμφωνίας δέσμευσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του v. 4369/2016 (A' 33) ή εφόσον η απόκλιση από τους στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητάτου.»
β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αρμόδιο για την επιλογή τμήμα ορίζεται το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).»
γ) Η περίπτ. ι' της παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την πραγματοποίηση δαπανών του Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ.»
δ) Η παρ. 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στο Φορέα συστήνονται τρεις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δ.σ. του Φορέα, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016
ε) Οι υποπεριπτ. ββ' και γγ' της περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.
γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και το συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των έργων κτηματογράφησης και των υποστηρικτικών τους, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου και για τη σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και τη διαμόρφωση της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.»
στ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 10 του άρθρου 5 απαλείφεται. 4. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώματα ή πρόστιμα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A' 114), την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3212/2003 (Α' 308), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3481/2006, το άρθρο 1 του ν. 3481/2006 (Α' 162), την περίπτ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α' 156), την παρ. 2 του άρθρου 4, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 14, την παρ. 2 του άρθρου 22, την περίπτ. δ' της παρ. 5 και την περίπτ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4164/2013, την 41030/2.9.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 2397), την 11907/16.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 573) και την παρ. 5 του άρθρου 3 Α του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αποτελούν έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.»
5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών, αντικειμένου (ακινήτου) ή προσώπου (φυσικού ή νομικού), καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50). Όταν το εκδιδόμενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά μεταφορά από το κτηματολογικό φύλλο, όπου αυτές απεικονίζονται κατά το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (Α' 275) καταβάλλεται πάγιο τέλος τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) για κάθε, επιπλέον της μίας, ενότητα.».
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του δ.σ. του Φορέα, μπορούν να αντικατασταθούν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου, από ενιαίο αναλογικό τέλος αποδιδόμενο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικότερες διατάξεις για την πλήρη απαλλαγή δικαιούμενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων και αναλογικών, διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η καταβολή μειωμένων τελών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των δικαιούμενων προσώπων, οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της παρ. 2 και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) δε λογίζονται ως υποκαταστήματα κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτόν τον όρο η φορολογική νομοθεσία.».
9. Η περίπτ. γ' στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 αναριθμείται σε περίπτωση δ'.
10.α) Μετά την περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής:
«γ) Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής.»
β) Η υποπαρ. 2.2.2.4 της παρ. 2.2 του άρθρου 14 αναριθμείται σε 2.2.3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2.3. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων του, στο Φορέα και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ως αυτοτελές Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά στο Φορέα του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου.»
γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρηστών, ii) Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών και iii) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών.»
δ) Η παρ. 6.2.2. του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.2.2. Το Τμήμα Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερομένους. Παραλαμβάνει τα αιτήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ικανοποίησή τους. Είναι επίσης αρμόδιο για την παραλαβή, την οργάνωση, την αποθήκευση και τη φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιημένων γεωδαιτικών, χαρτογραφικών, κτηματολογικών και άλλων προϊόντων που παράγονται από τις αρμόδιες μονάδες του Φορέα, για την κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων, καθώς και για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, από τους χώρους αποθήκευσής τους, την αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες και την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών.»
ε) Η παρ. 6.2.4. του άρθρου 14 καταργείται.
στ) Στην παρ. 7.2.1. του άρθρου 14 οι λέξεις «εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την έκδοση και υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής όλων των δαπανών».
ζ) Η περίπτ. iv' της υποπαρ. 7.2.2.2. της παρ. 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται και την προώθηση τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Εποπτείας, για τη διεκπεραίωση της πληρωμής των προμηθευτών κ.λπ.»
η) Η παράγραφος 7.2.2.3. αντικαθίσταται ως εξής:
«7.2.2.3. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για: i) το σχεδιασμό, την σύνταξη τευχών και λοιπών εγγράφων και την εν γένει υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης έργου κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και των απαραίτητων μελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων, ii) την τήρηση των φακέλων συμβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, iii) την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών με το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων» καταλόγων ανά κατηγορία σύμβασης, iv) την επίβλεψη, τον έλεγχο και την διοίκηση των συμβάσεων με σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυτών.»
θ) Η περίπτ. ι' της υποπαρ. 7.2.4. της παρ. 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά τους, που της αποστέλλονται από το Τμήμα Προμηθειών ή άλλες υπηρεσίες.»
ι) Στην παρ. 8 προστίθενται περίπτ. ν' ως εξής:
«ν) Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών».
ια) Η υποπαρ. 8.2.1. της παρ. 8.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.2.1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσία που αφορά τα εργασιακά θέματα του προσωπικού (μισθολογικά, προσλήψεις, διαδικασίες εσωτερικών μετακινήσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, σύναψη συμβάσεων συνεργασίας), καθώς και για την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης (μισθολογικής- βαθμολογικής) και απογραφής του προσωπικού. Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεωρεί τα περιγράμματα καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, υποβάλλει πάσης φύσης καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαχειρίζεται και τηρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρίζεται και τηρεί στοιχεία ωρομέτρησης, αδειών, απουσιών, υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών και υπηρεσιακών ταξιδιών για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.»
ιβ) Στο άρθρο 14 προστίθενται υποπαρ. 8.2.5. ως εξής:
«8.2.5. Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών είναι αρμόδιο για: α) τις διαδικασίες προκήρυξης και ορισμού των οργάνων διοίκησης, β) τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών αιρετών εκπροσώπων σ' αυτό, γ) τις διαδικασίες για τον ορισμό των μελών των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, και πάσης φύσεως ομάδων εργασίας και επιτροπών του Φορέα και δ) την διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (μετατάξεις, αποσπάσεις, ειδικές άδειες, αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό τομέα) και την προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων.»
11.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου ορίζεται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας, με εξαίρεση το Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας η έναρξη λειτουργίας του οποίου ορίζεται με απόφαση του Φορέα.»
β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η σύσταση Υποκαταστήματος διενεργείται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1, με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 που εκδίδεται για την κατάργηση του υποθηκοφυλακείου της έδρας του υποκαταστήματος, ανατίθενται στον Προϊστάμενο του ίδιου υποκαταστήματος οι αρμοδιότητες της περίπτ. α' της παρ. 3 για τα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητά του και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, μετά την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. β' της παρ. 3.»
12. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχομένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και την εν γένει οικονομική διαχείριση. Μεριμνά για τη λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών υποδομών και των πληροφοριακών εφαρμογών, καθώς και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υποστήριξης στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα υποκαταστήματά του. Για τη διασφάλιση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις ύστερα από προηγούμενη από το Φορέα έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της. 75555/289/6.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β' 2336).
5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού γραφείου, ενεργεί πράξεις αρμοδιότητάς του και εκδίδει γι' αυτές τα απαιτούμενα παραστατικά τεκμηρίωσης συναλλαγών.»
13. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτ. αα', ββ', γγ' και εε' της περίπτ. α' και οι υποπεριπτ. ββ'και γγ' της περίπτ. β' της παρ. 2.»
14. Στο πρώτο εδάφιο μετά την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 18 οι λέξεις «με τη δημοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατά τα οριζόμενα στην απόφαση».
15. Η παρ. 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παρ. 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος ή από Αναπληρωτή Προϊστάμενο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.»
16.α) Η παρ. 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, του οποίου οι συμβάσεις παρατάθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (Α' 127), εντάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις της παρ. 1 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του δ.σ.»
β) Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για τις έκτακτες ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού ι.δ.α.χ. και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης, είτε εντός του φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς φορείς, από πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί εγκρίνονται από τον ΟΑΕΔ και τον ΛΑΕΚ. Για την ένταξη του Φορέα στα προγράμματα του ΛΑΕΚ και για την εξόφληση των δαπανών, δεν απαιτείται η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 35Α του π.δ. 57/2007 (Α' 59), εφόσον η χρηματοδότηση καλύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών κατάρτισης. Στα προγράμματα κατάρτισης του πρώτου εδαφίου μπορεί να συμμετέχει και το προσωπικό που απασχολείται στο Φορέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Φορέα, εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν υπερβαίνει κάθε φορά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών συμμετεχόντων.»
γ) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (Α' 127) καταργείται.
17. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): μία (1) θέση
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δέκα πέντε (15) θέσεις
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): μία (1) θέση
Με απόφαση του δ.σ. του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον κλάδο.».
β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση μπορεί να διενεργείται ανακατανομή των θέσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματα.»
γ) Στην παρ. 3 του άρθρου 20 μετά τις λέξεις «εντάσσεται αυτοδικαίως» οι λέξεις «με τη δημοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα οριζόμενα στην απόφαση», και μετά τη λέξη «δημοσίου» προστίθενται οι λέξεις «ή ιδιωτικού».
δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ε) Στην παρ. 6 του άρθρου 20 οι λέξεις «με τη δημοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα οριζόμενα στην απόφαση».
στ) Η παρ. 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την ένταξη της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του δ.σ. του Φορέα, με την οποία γίνεται και η κατάταξη του προσωπικού σε εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 (Α' 33), καθώς και του π.δ. 50/2001, με την εξαίρεση του πρόσθετου προσόντος διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 27. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.»
ζ) Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, μέχρι την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, η απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α' 24), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α' 224) και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διενέργεια απόσπασης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Φορέα.
Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του δ.σ. του Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και αξιολόγησής του και γνώμη του Προϊσταμένου του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν της αίτησης του υπαλλήλου από τον Φορέα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με απόσπαση γίνεται από τριμελές όργανο που συνιστάται από το Φορέα και αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές τους από την υπηρεσία προέλευσης.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την κατάργηση του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Φορέας ενημερώνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του. Η πράξη απόσπασης εκδίδεται από το δ.σ. του Φορέα και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση μέσα σε ένα (1) το αργότερο μήνα από την ως άνω κοινοποίηση.»
18. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το προσωπικό της παρ. 3 του άρθρου 19, το οποίο μεταφέρεται σε θέσεις της υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως αυτός είχε αναγνωριστεί με την ιδιότητά τους ως δικηγόρων.»
19.α) Η παρ. 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του δ.σ. είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.»
β) Η παρ. 6 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές πάσης φύσης δαπανών διενεργούνται από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας και στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί του. Οι επιστροφές, διαγραφές και εκπτώσεις των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Φορέα, διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251).»
20.α) Η παρ. 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 23 καταργείται και η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται ως παρ. 3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο που συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο σημειώνεται απαραίτητα ότι η υπό έγκριση δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα.»
γ) Οι παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 23 αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.
21. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παρ. 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών
1. Οι δαπάνες του φορέα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Εποπτείας, με πράξη που εμφανίζει ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εκδίδεται ένταλμα πληρωμής από το αρμόδιο τμήμα.»
22.α) Ο τίτλος του άρθρου 25 «Άρθρο 25 Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Αρθρο 25 Εντάλματα Πληρωμής δαπανών».
β) Στις παρ. 1 έως 9 του άρθρου 25 και στην παρ. 3 του άρθρου 27 οι λέξεις «εντολών πληρωμής ή τίτλου πληρωμής (Ε.Π. ή Τ.Π)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντάλματος πληρωμής (Ε.Π.)».
γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 25 η λέξη «χρηματικά» διαγράφεται και στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου τα στοιχεία «Χ.Ε.» αντικαθίστανται από τα στοιχεία «Ε.Π.»
23. Η παρ. 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύστερα από απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και μικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύφους των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ κατά κωδικό προϋπολογισμού ετησίως. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επιτρέπεται επίσης από το Γενικό Διευθυντή η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα κάθε φορά του προσωπικού του Φορέα με οποιαδήποτε σχέση και στα μέλη διοίκησής του για δαπάνες μετακίνησής τους με εντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαμβάνει την προκαταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των προ καταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία προς εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται μέσω της μισθοδοσίας.»
24.α) Η παρ. 3 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το ένταλμα πληρωμής και η εμφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των δικαιούχων.»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 27 οι λέξεις «του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4270/2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Δ' του ν. 4270/2014»
γ) Στην παρ. 6 του άρθρου 27 μετά τη λέξη «δημόσιο» προστίθεται η λέξη «δημοτικό».
25. Ο τίτλος του άρθρου 28 «Άρθρο 28 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων » αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άρθρο 28 Εξόφληση Ενταλμάτων Πληρωμής» και στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι λέξεις «ή Τ. Π.».
26. Στην παρ 1 του άρθρου 30 ο τίτλος «Το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Το Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης».
27. Η παρ. 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εγκρίνονται από το δ.σ. του φορέα.»
28. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης και απολογισμού του διαχειριστικού έτους που έληξε.»
29.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Φορέα πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, και διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και η εξέταση ενστάσεων, γίνεται από επιτροπές , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η σύνθεση και η θητεία των μελών των επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του δ.σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας ανώτερης των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βεβαιώνεται από τριμελείς επιτροπές, των οποίων η σύνθεση και η θητεία των μελών τους ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψή τους οργάνου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας μικρότερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βεβαιώνεται από πρόσωπο οριζόμενο από το Γενικό Διευθυντή.»
30.α) Η παρ. 9 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση 53256/19.12.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 2452) και η απόφαση 9427/1.3.2007 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 361)».
β) Η παρ. 11 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.»
31. Στην παρ. 4 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δημιουργήθηκαν από οποιανδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άμισθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στο καταργούμενο άμισθο Υποθηκοφυλακείο.»
32.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 39 προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής:
«γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να υπεισέλθει προσωρινά και για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως μισθωτής σε συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άμισθων υποθηκοφυλακείων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 και δεν εμπίπτουν σε έδρα συνιστώμενου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος προς το σκοπό της στέγασης του αρχείου του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου. Για την άσκηση του δικαιώματος προηγείται έγγραφη ανακοίνωση στον εκμισθωτή ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1. Σε περίπτωση κατάργησης μη ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου, ο Φορέας μπορεί να καταβάλει εύλογη αποζημίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και μέσα στο ίδιο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχείου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα του Συμβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύλακα μέχρι και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από σχετική συμφωνία και διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο προβλεπόμενος χρόνος μπορεί να παραταθεί για διάστημα μέχρι και έξι μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του δ.σ. του Φορέα.».
β) Στο άρθρο 39 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Τα έπιπλα, τα σκεύη, τα μηχανήματα και όλος εν γένει ο εξοπλισμός των καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, που υπάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ημερομηνία κατάργησής τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του δ.σ. του Φορέα καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια της απογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για το ίδιο ζήτημα. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με τρίτους για τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και υφίστανται κατά το χρόνο κατάργησης του οικείου έμμισθου Υποθηκοφυλακείου μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Φορέα.»
33.α) Η περίπτ. γ' της παρ. 9 του άρθρου 40 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
«γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9,
δ) θέματα οργάνωσης και τήρησης των βιβλίων του άρθρου 9. Με ίδια απόφαση, πλην των θεμάτων που καλύπτονται με τις προβλεπόμενες σε προηγούμενες διατάξεις του παρόντος ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, ρυθμίζεται και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.»
β) Η παρ. 11 του άρθρου 40 επαναριθμείται ως 12 και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με απόφαση του δ.σ. του Φορέα εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»
34. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 59 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Για την εφαρμογή της παρούσας και τον προσδιορισμό του συντελεστή α, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης ή στη δήλωση συμμόρφωσης επί πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων. Στην περίπτωση αυτοτελώς αδεισδοτούμενων εγκαταστάσεων, που δεν περιλαμβάνονται σε τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριμένο εργοτάξιο, αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζομένων όλων των εργοταξίων του έργου.
Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, κατάσταση με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του διαστήματος αυτού ανά εργοτάξιο.
Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του αντίστοιχου έτους ανά εργοτάξιο.
Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υποβάλει μία ενιαία κατάσταση με το συνολικό αριθμό εργαζομένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτωση που δεν απασχολούνται εργαζόμενοι σε ένα ή σε όλα τα εργοτάξια του έργου.
Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι την 16η των αντίστοιχων μηνών.
Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολούμενο με σύμβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή υπεργολάβων αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες στον εκμεταλλευτή στο αντίστοιχο εργοτάξιο.
Η κατάσταση συμπληρώνεται ανά έργο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και υπογράφεται από τον εκμεταλλευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή το διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς το σκοπό αυτό. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ενός εργοταξίου, η οποία οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω νέα επικαιροποιημένη κατάσταση που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Η ισχύς της επικαιροποιημένης κατάστασης για τον προσδιορισμό του συντελεστή α ξεκινά την επόμενη ημέρα από την υποβολής της.
Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο της εν ισχύ κατάστασης σε εμφανές σημείο κάθε εργοταξίου. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή επιφέρει πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση α) που με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα εργοτάξιο διαπιστωθεί αριθμός εργαζομένων τέτοιος ώστε να προκύπτει μεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση με αυτόν που προκύπτει από τον αριθμό που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, ή β) μη υποβολής της ως άνω κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ό συντελεστής α θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή που προβλέπεται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.
Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20 υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο και ανά τρίμηνο για το έτος 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019.
Αντίστοιχα, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018 και 2019.»
35.    Στο άρθρο 59 προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τον υπολογισμό προστίμου των παραβάσεων που διαπιστώνονται, βάσει ελέγχου που εκκίνησε μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
36. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 68 οι λέξεις «εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 17.10.2019».
37. Μετά το Παράρτημα 3 του ν. 4512/2018 προστίθεται Παράρτημα 4 ως εξής:


Κεφάλαιο Β'
Τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (Α' 33)


Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4315/2014 (Α' 269), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για ακίνητα, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ανώνυμη εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο ή σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται και μετά την παρέλευση της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της οικείας πράξης εφαρμογής. Η μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και εφόσον η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτελώς ως κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος.»

Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (Α' 124)


1. Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων, όπως ορίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (Α' 284) έως πενήντα (50) μέτρα από σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία. Η παραπάνω μείωση της απόστασης είναι δυνατή μόνο εφόσον από μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4315/2014 (Α' 269) και υδρογεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι η μείωση αυτή δεν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιπλέον αποδεικνύεται ότι δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος. Προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου.
Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980, εφαρμόζονται, εφόσον αποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική μελέτη ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (Α' 284) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α'249)


1.α) Στην περίπτ. β' της παρ. 1 και στις περιπτ. β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του v. 4030//2011 μετά τις λέξεις «μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχο μητρώο του Τ.Ε.Ε.».
β) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, όπως αυτές τροποποιούνται με την περίπτ. α' της παρούσας ισχύουν αναδρομικά από το χρόνο εγγραφής κάθε μηχανικού στο μητρώο.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α' 159), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

3.α) Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ. Ε του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου».
β) Η περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,»
γ) Η περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 (Α' 249) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφόσον ο ελεγκτής δόμησης:».

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α' 79)


Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 προστίθεται περίπτ. ιε' και οι περιπτ. ιε' και ιστ' αναριθμούνται σε ιστ' και ιζ' ως εξής:
«ιε) η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 27»

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174)


Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α' 167), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α' 94)


1. Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 προστίθεται παρ. 3β' ως εξής:
«3β. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους δε συνεπάγεται απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέματος. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός των οριογραμμών ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.»

2. Η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης επί ακινήτων α) εντός των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων νομαρχών, βάσει των διατάξεων του από 24-4-1985 π. δ. (Δ' 181), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, β) εντός των ορίων οικισμών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από κατολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α' 25) και γ) εντός των ορίων οικισμών, οι οποίοι έχουν κριθεί ως μεταφερόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/1965 (Α' 83), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
αα. Μετά από αίτηση του αρμόδιου δήμου, εγκρίνεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 723) για το σύνολο της πληγείσας και επαπειλούμενης περιοχής, προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα αυτής, τα οποία είναι κατάλληλα για δόμηση ή κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
ββ. Σε περίπτωση που, από τη μελέτη της προηγούμενης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση, απαιτείται επιπλέον η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύνταξη γεωτεχνικής οριστικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται ομοίως με τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.
γγ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ, ή αδειών επισκευής από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στο σύνολο ή σε τμήματα του οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, μετά από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»

3. Η παρ. 4.2 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 (Α' 94) καταργείται.

Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής:
«γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.»
2. Το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτ. α' έως η', ιθ', λ', λδ' και λε' δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.»
3. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Συστήνεται επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς το σκοπό του εντοπισμού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των μελών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.»
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 προστίθεται περίπτ. στ) ως εξής:
«στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις»
5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του μελετητή μηχανικού ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 προστίθενται περιπτ. ιθ) και κ) ως εξής:
«ιθ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
κ) διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.»
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 40 προστίθεται περίπτ. ια) ως εξής: «ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.».
8. Στο τέλος της περίπτ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 89 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α' 94) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής, εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήματος Α του παρόντος.
Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραμμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές οριογραμμές αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:
α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως), οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης.
β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.
γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πενήντα (50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.»
9.α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε με την περίπτ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α' 101), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «8.11.2019».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου:
Για τα κτίσματα που εντοπίζονται, είτε από το τοπικό παρατηρητήριο, είτε από αστυνομικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ' αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, καθώς και για τα αυθαίρετα κτίσματα που εντοπίζονται μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 102, συντάσσεται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στο φερόμενο ως ιδιοκτήτη.»
10.α) Η περίπτ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 114, αντικαθίσταται ως εξής: «ια) των Ο.Τ.Α..»
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 114 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 125, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (Α' 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 12, τα αρμόδια κατά περίπτωση Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) του άρθρου 13, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιλαμβάνονται της διαδικασίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 117.»

Άρθρο 66
Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων


1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α' 149), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α' 196), διαπιστωθεί ότι οι κατασκευές που περιγράφονται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν διαφοροποιηθεί ως προς:
α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδομής της κατασκευής, αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της υποκείμενης κατασκευής ταυτίζεται με αυτή του πρωτοκόλλου,
β) οριζόντιες ή καθ' ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατασκευή που έχει συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, μολονότι αυτές δεν καταγράφονται σε αυτό,
γ) τη θέση ελαφρών κατασκευών, σε σχέση με τη θέση αποτύπωσής τους στο πρωτόκολλο, αλλά ευρίσκονται εντός του χώρου αιγιαλού-παραλίας, δάσους και δασικών εκτάσεων,
δ) τη μετατροπή των χώρων που καταλαμβάνουν από ανοικτούς σε κλειστούς, τη χρήση τους και τα υλικά κατασκευής τους,
αυτές θεωρούνται μέρος του υπό εκτέλεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και κατεδαφίζονται με την ήδη εκδοθείσα απόφαση κατεδάφισης, χωρίς να είναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

2. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο.

3. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείφεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4559/2018 και του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α' 149), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α' 196), επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επιθεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

Κεφάλαιο Γ'
Τροποποιήσεις διατάξεων για ενεργειακά θέματα

Άρθρο 67
Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α' 168)


Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη χορήγηση εγκρίσεων δόμησης και την έκδοση αδειών δόμησης του ν. 4030/2011 (Α' 249), καθώς και την προέγκριση οικοδομικών αδειών και την έκδοση οικοδομικών αδειών του ν. 4495/2017 (Α' 167) από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή των δομικών κατασκευών, όπως τα θεμέλια των πύργων των ανεμογεννητριών, των οικημάτων στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών, και των λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του ν. 3468/2006 (Α' 129), οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού τους με νέο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α' 129), ή προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού αυτών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α' 149), ο έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης, επί της ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή παραχωρηθείσας έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την οποία προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.»

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α'129)


1. Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018 (Α' 9), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορεί να γίνεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α' 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.»

2. Η περίπτ. α' της υποπαρ. β Γ της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως εξής:
«α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό και».

3. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Β, ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α' 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος και της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α' 9).»

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α' 179)


Στο ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα μέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Η ιδιότητα του μέλους ΡΑΕ συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μέλη της ΡΑΕ να διορίζονται μέλη ΔΕΠ και να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με καθεστώς μερικής απασχόλησης.»
β) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Τα μέλη της ΡΑΕ δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν απαλλάσσονται από ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Τα μέλη της αρχής υπέχουν ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μόνο αν ενήργησαν με δόλο.
10. Εκπίπτει από τη θέση του μέλος της αρχής, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε (5) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η διαπίστωση γίνεται με πράξη του Προέδρου της Αρχής, η οποία διαβιβάζεται στο όργανο που διόρισε το μέλος. Το όργανο αυτό οφείλει, εντός μηνός από τη λήψη της πράξης αυτής, να εκδώσει τη σχετική πράξη έκπτωσης του μέλους.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α'39) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί.
β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ρ.Α.Ε. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
αα. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
ββ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ΡΑΕ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της ΡΑΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας.
γγ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη ΡΑΕ, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.»
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως αυτή τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν και την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της 21ης.6.2018 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) κενών οργανικών θέσεων στη ΡΑΕ.
4.α) Η παρ. 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με τον Κανονισμό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα εξής:
α) η διάρθρωση της Γραμματείας της ΡΑΕ σε Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία,
β) οι βασικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των αυτοτελών Γραφείων,
γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ και οι όροι εργασίας του. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία γίνεται με απόφαση της ΡΑΕ,
δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΡΑΕ,
ε) ο τρόπος, και η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής,
στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε σχετικό ζήτημα σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ΡΑΕ και τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,
ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια,
η) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως η διαδικασία των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,
θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία των μελών της ΡΑΕ,
ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,
ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, καθώς και τους συνεργάτες της,
ιβ) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,
ιγ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ.»
β) Στο άρθρο 45 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της Γραμματείας.
4. Η ΡΑΕ μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία της να εκδίδει εγκυκλίους σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.»
5. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου παύει η συμμετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγμάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ενεργοποιείται σύμφωνα με τους όρους των ισχυουσών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει των πρότυπων συμβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγματεύσεις που έχουν εκκινήσει, διενεργούνται από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, χωρίς τη συμμετοχή της ΡΑΕ. Το πρακτικό των διαπραγματεύσεων συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται Αδεια Προμήθειας για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων»
7. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κάθε υπόγειου φυσικού χώρου για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»
8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 132 προστίθενται οι λέξεις «για τις περιπτ. (α), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 11.»
9. Στο άρθρο 132 προστίθεται παρ. 13 ως εξής:
«13. Ειδικά για την περίπτ. β' της παρ. 11, η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για το σκοπό αυτό τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές ειδικό μητρώο εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Διαχειριστή.»

Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α'42)


1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4122/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που είναι ιδιοκτησία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και προορίζονται για στέγαση υπηρεσιών του, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα και οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) η οριζόμενη στην παρ. 25 του άρθρου 2 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου. Από την 1.1.2020, για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.»

Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α'143)

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4342/2015 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία ορισμού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι σχετικές αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

2. Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατηγορία Α': κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια.»

Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α' 149)


Στο ν. 4414/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 η λέξη «μεθεπόμενου» αντικαθίσταται με τη λέξη «επόμενου».
2. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τ.Α. της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτ. α' και β' της παρ. 5. Με τη σύναψη της νέας σύμβασης, η
αρχική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθμών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η νέα σύμβαση διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και η Τ.Α. για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. α' ταυτίζεται με την Τ.Α. της αρχικής σύμβασης, συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτ. α' και β' της παρ. 5. Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια.
Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει συναφθεί διακριτή ΣΕΔΠ και η Τ.Α. που διέπει τις δύο Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε τροποποιείται η αρχική σύμβαση, ώστε να αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και η σύμβαση που αφορά στην πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.»
3. Στο πίνακα 1 της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθενται κατηγορίες 29 και 30 ως εξής:

29

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία του προηγούμενου έτους προσαυξημένη κατά 5%.

30

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <=1MW

μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά 10%.


4.  Η Τιμή Αναφοράς της κατηγορίας 29 του πίνακα 1 της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 ισχύει από 1.1.2020.
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2016» προστίθενται οι λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2019».
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Πίνακα 1 της περίπτ. β' της παρ. 1, οι Τ.Α. της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για τους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης.»
7.α) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο του πρώτου εδαφίου και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, έχει συνάψει ήδη δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών απορρίπτουν την αίτηση.
Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για σύναψη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται σύμφωνα με το ν. 4513/2018 (Α' 9) απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.»
β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς ή για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., οι οποίοι με βάση την ισχύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από την 1.1.2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επικαιροποιούνται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος με την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτ. α' της παρούσας και αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της ίδιας διάταξης. Αν οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν επικαιροποιηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθεσμίας, γίνει αλλαγή στο πρόσωπο, στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση του αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτ. α' της παρούσας, δεν πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.:
αα) για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 1.1.2016 και
ββ) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28.2.2019.

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α' 170)


1. Στην περίπτ. α' του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 οι λέξεις «οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων».

2. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προϋποθέσεις της περίπτ. α' δεν απαιτείται να συντρέχουν για μονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ.»

Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (Α' 101)


Από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 διαγράφονται οι λέξεις «και όχι πέραν της 31.12.2018».

Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)


Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν α) από τη μεταφορά μεγάλου αριθμού εργαζομένων από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λόγω της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Γ' του ν. 4512/2018 (Α' 5), β) τη μεταβίβαση στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. των αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης και είσπραξης του Ειδικού Τέλους Εκπομπής Αερίων Ρύπων και του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (Α' 216) και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25) συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δε γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων.

Άρθρο 76
Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ»


1. Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ» που έχει συσταθεί ως θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συμμόρφωση με την 816/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ: 9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και η οποία έχει οριστεί δυνάμει της 838/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ- 5ΦΩ) ως φορέας για τη χρηματοδότηση και κατασκευή του Έργου PCI 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)», που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector», μπορεί να προσλαμβάνει αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή έμμισθης εντολής. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ανώτατο όριο διάρκειας των συμβάσεων ορίζεται το ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής.

2. Για τις προσλήψεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 20α του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54), οι διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α' 314) και οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28).

Κεφάλαιο Δ'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α'277)


Στην παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (Α' 5) και με την παρ. 10 του άρθρου 63 του ν. 4546/2018 (Α' 101), οι λέξεις «με την παρ. 3» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με τις παρ. 3 και 4».

Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (Α' 289)


1. Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε εκτάσεις των περιπτ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως προς τους δικαιούχους της επέμβασης και τις εν γένει προϋποθέσεις της εγκατάστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 336107/14-2-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β' 223).»

2. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των περιπτ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, από φορείς του άρθρου 3 της 336107/14-2-2000 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β' 223), οφείλουν να λάβουν, μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, την έγκριση της παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 998/1979.

3. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2020.

Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (Α' 27)


Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Υδρογονάνθρακες: τα κάθε είδους ορυκτά πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκεκριμένα το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους από πορώδεις και διαπερατούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν περιλαμβάνονται το σχιστολιθικό πετρέλαιο και το σχιστολιθικό αέριο.»

Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α' 230)

Στο ν. 3054/2002 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Η παρ. 9 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (Α' 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.»
β) Η παρ. 18 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (Α' 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών.»
γ) Η παρ. 19 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (Α' 304), αντικαθίσταται ως εξής: «19. Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διακίνησης.»
δ) Η παρ. 20 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (Α' 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Διάθεση Βιοκαυσίμων: Η εμπορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 5Α.»
2.α) Η περίπτ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας,»
β) Η περίπτ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος και των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 12 του παρόντος, εφ' όσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος,»
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις άδειες εμπορίας του άρθρου 6, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία, με την προϋπόθεση ότι πληρείται χωριστά η απαίτηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου ή της εγγυητικής επιστολής.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005 (Α' 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων μπορεί να διαθέτει αυτούσια Βιοκαύσιμα και Βιορευστά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους άδειας διύλισης, άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές.»
4.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 6, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3335/2005 (Α' 95), την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (Α' 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.»
β) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, w
καθώς και της τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος.»
γ) Το έκτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.»
δ) Το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 6 διαγράφονται.
ε) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση Β'».
στ) Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (Α' 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εμπορικά Αποθέματα: Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ' (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 3 ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.
Η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα:
α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α' 265), στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος από έναν ή περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας, ή και
β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δε λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία που υποχρεούνται να δηλώνουν σχετικά με το ποσοστό ή τις ποσότητες των τηρούμενων εμπορικών αποθεμάτων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά εγκατάσταση και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.»
5. α) Η περίπτ. α' της παρ. 10 του άρθρου 15Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Από 1.1.2019 η βενζίνη, της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται με τις αποφάσεις 316/2010/24.2.2012 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη (Β' 501) και 147/2015/27.1.2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 293) και η οποία καταναλώνεται εγχώρια στα οχήματα που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές, περιέχει υποχρεωτικά αυτούσια βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.
Το ποσοστό της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) για το έτος 2019 και τρία και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (3,3%) για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη.
Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.
Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 32ζ, 32η και 32Θ του ν. 3468/2006 (Α' 129).
Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του Παραρτήματος 3 του ν. 3468/2006 (Α' 129) και χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος και την απόφαση του άρθρου 32η του ν. 3468/2006 (Α' 129). Για το σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι της περίπτ. β' αποστέλλουν επιπλέον στοιχεία, εφόσον τους ζητηθούν.»
β) Στην περίπτ. β' της παρ. 10 του άρθρου 15Α οι λέξεις «σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 316/ 2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 501), όπως εκάστοτε ισχύει» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α'».
γ) To δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 10 του άρθρου 15Α διαγράφεται.
δ) Στην περίπτ. δ' της παρ. 10 του άρθρου 15Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περίπτ. γ' επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 2960/2001 (Α' 265) και το ν. 2969/2001 (Α' 281).»
6. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που συναποθηκεύουν τις απαιτούμενες ποσότητες εμπορικών αποθεμάτων σε φορολογικές αποθήκες υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της άδειάς τους που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης με βεβαίωση ότι αυτή παραμένει σε ισχύ, τις άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή και συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ή μίσθωσης δεξαμενών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με την περίπτ. στ' της παρ. 4 του παρόντος, τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου απαιτούνται για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στις περιπτώσεις συναποθήκευσης.

Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α' 24)


Η περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 (Α' 241), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Τα Μικρά ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγμένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές και χωροθετούνται σύμφωνα με την ικανότητα αποθήκευσής τους και την έκτασή τους ως εξής:
αα) Τα Μικρά ΠΣ με ικανότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) τόνους και μικρότερη από χίλιους (1000) τόνους χωροθετούνται εκτός ορίων οικισμών και πόλεων.
ββ) Τα Μικρά ΠΣ με ικανότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) τόνους και μικρότερη από διακόσιους (200) τόνους χωροθετούνται εντός ορίων οικισμών και πόλεων και καταλαμβάνουν μέγιστη έκταση 1000 τ.μ.
Για την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, τηρούνται οι επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που διέπουν τα ΠΣ.»

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4062/2012 (Α' 70)


Στο ν. 4062/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 19Α ως εξής:
«άρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2015/1513 και το άρθρο 47 του Κανονισμού (EE) 2018/1999, άρθρα 1 και 3 έως 6 της Οδηγίας (EE) 2015/652, όπως το άρθρο 5 τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Κανονισμού (EE) 2018/1999»
2. Η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:
«α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας και»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Κάθε χρόνο πριν από την 31η Δεκεμβρίου παρέχονται από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.»
4. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 άρθρου 19Α οι λέξεις «έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε ετήσια βάση».
5. α) Το έκτο εδάφιο της υποπεριπτ. ββ' της περίπτ. γ' της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποσότητα των προμηθευόμενων βιοκαυσίμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιμο.»
β) Η υποπεριπτ. γγ' της περίπτ. ε' της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων
Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 20 υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα έχουν αποκτηθεί με βάση συμφωνία ή σχήμα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ που καλύπτει την παρ. 2 του άρθρου 20, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 20 είναι ίση προς την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από συμβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.»
γ) Η περίπτ. η' της παρ. 1 και οι παρ. 2 έως 4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Δ καταργούνται.
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του Παραρτήματος ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 3.»
β) Οι περίπτ. ε' και στ' της παρ. 3 του Παραρτήματος ΣΤ καταργούνται.
7. α) Τα υποδείγματα για την υποβολή των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόμενων στοιχείων του παραρτήματος Ζ «Προέλευση- Μεμονωμένοι προμηθευτές», «Προέλευση- Ομάδα προμηθευτών» και «Τόπος αγοράς» καταργούνται.
β) Οι παρ. 8 και 9 των σημειώσεων του υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ καταργούνται.

Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176)


Στην παρ. 6α του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται η ημερομηνία «31.12.2018» με την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α' 230)


1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσηςχωροθέτησης.»

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, ισχύει αναδρομικά από τις 8.2.2019.

Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών


Η παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β' 1227) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού σε ότι αφορά τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν τα εν λόγω έργα.»

Άρθρο 86
Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων


1. Στις περιφέρειες της χώρας, εφόσον επί του εδάφους, υπεδάφους παράκτιας περιοχής ή θαλάσσιας ζώνης, διοικητικής ευθύνης αυτών, ασκούνται δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (εφεξής «Παρατηρητήρια»).

2. Τα Παρατηρητήρια έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησης τους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης και την ενίσχυση της διαφάνειας στα εν λόγω ζητήματα εντός της Περιφέρειας.

3. Η οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότηση των Παρατηρητηρίων καθορίζεται από τον παρόντα νόμο, την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

4. Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των Παρατηρητηρίων μπορεί να προέρχεται από έσοδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), από ποσά που πληρώνονται ή διατίθενται στον εκμισθωτή για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού και προβλέπονται στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο και από το Πράσινο Ταμείο.

5. Αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων είναι:
α) Η παρακολούθηση, στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς τους, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των επιπτώσεων τους στην κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων του Δημοσίου με τις εταιρείες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και της σχετικής νομοθεσίας.
β) Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και της ΕΔΕΥ ΑΕ στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση σχεδιασμού για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς τους, ιδίως μέσω υποβολής εκθέσεων, προτάσεων και μελετών.
γ) Η ενημέρωση φορέων της διοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων για τα θέματα αρμοδιότητας τους.

6. Τα Παρατηρητήρια, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να συνιστούν ομάδες εργασίας με εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα εκτός των μελών του Παρατηρητηρίου, να καλούν εμπειρογνώμονες στις συνεδριάσεις τους, να συνεργάζονται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και να αναθέτουν τεχνικές μελέτες σε τρίτους. Τα συνεργαζόμενα με τα Παρατηρητήρια πρόσωπα επιλέγονται με κριτήριο την τεχνική τους επάρκεια και την αμεροληψία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Τα Παρατηρητήρια απαρτίζονται από πρόσωπα κύρους, λειτουργούν με την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον.

8. Τα Παρατηρητήρια συγκροτούνται ανά Περιφέρεια με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούνται από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη με τριετή θητεία. Σε αυτά μετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων της Περιφέρειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ, εθνικών ή τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΟΕ), επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φορέων διαχείρισης προστατευομένων περιοχών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του εκάστοτε Παρατηρητηρίου.

9. Τα Παρατηρητήρια συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ και των διαχειριστριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου.

Μέρος Ε'

Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο