Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2002 ]

1061032/1237/Α0012/21.10.2002 Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση στα προς ίδρυση Επαγγελματικά Ταμεία

(Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση στα προς ίδρυση Επαγγελματικά Ταμεία )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση στα προς ίδρυση Επαγγελματικά Ταμεία
Σχετ.: Τα Φ.επαγγ.συστ/324/16.7.2002, Φ.επαγγ.συστ/οίκ.431/19.9.2002 καθώς και το από 2 Οκτωβρίου 2002 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε απάντηση των σχετικών εγγράφων σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται απ' αυτόν σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
2. Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.3029/2002 "Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης" (ΦΕΚ 160/Α'/11.7.2002), συνιστώνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην επωνυμία τους περιλαμβάνεται η ένδειξη "Ταμείο Επαγγελματικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ.".
Η υπαγωγή στην ασφάλιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι προαιρετική.
3. Από τις διατάξεις που παρατέθηκαν, συνάγεται ότι φορολογούμενοι - εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να υπαχθούν στην ασφάλιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, θα μπορούν να εκπέσουν από το συνολικό εισόδημά τους το ποσό των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών τους προς τα Ταμεία αυτά.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι, αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα, είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση οικοδομών ή γαιών, καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται με συντελεστή 35% για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με τις αριθ. Ε.4439/67/17.3.1960, Ε.8683/1067/ΠΟΛ.224/27.7.1971 διαταγές μας, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955 (νυν άρθρο 31, Ν.2238/1994) (ισχύουσα και επί νομικών προσώπων), από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτονται ως δαπάνη της επιχειρήσεως τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, ως και οι βαρύνοντες την επιχείρηση πάσης φύσεως φόροι, τέλη και δικαιώματα. Επομένως, σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού καθώς και τα βαρύνοντα την επιχείρηση δικαιώματα των νομίμως συνεστημένων Ταμείων και οργανισμών για την παροχή περιθάλψεως και αποζημιώσεως κατά διαφόρων κινδύνων εις το προσωπικό αυτής.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3029/2002 ορίζεται, ότι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ (παρ. 2).
Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή επαγγελματικό κλάδο υπερβαίνει τους 100 (παρ. 3).
Το καταστατικό του ταμείου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ. Β), μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ρυθμίζει υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, τους πόρους του ταμείου, τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και/ή εργαζομένων) (παρ. 4 και 6).
Πόροι των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών και κάθε άλλο έσοδο (παρ. 19).
Τα φορολογικά κίνητρα και οι φορολογικές απαλλαγές για την ασφάλιση στα επαγγελματικά ταμεία καθορίζονται από τον φορολογικό νόμο (παρ. 17).

5. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 101 και 109 του Ν.2238/1994 και περαιτέρω, ότι οι εισφορές που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα εν λόγω ταμεία, βάσει των οριζομένων στο ιδρυτικό τους καταστατικό, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους καθόσον μετά την απόφαση των επιχειρήσεων να συμμετέχουν στις πιο πάνω ασφαλιστικές εισφορές η καταβολή αυτών καθίσταται υποχρεωτική.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο