Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2019 ]

17107/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»

(Τροποποίηση της αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 17107/8-2-2019

(ΦΕΚ Β' 673/28-02-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10.4.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/A΄/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
1.7 Του άρθρου 240 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/ 17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
1.8 Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9  Του  π.δ.  69/2015  (ΦΕΚ  113/A΄/21.9.2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του Π.Δ.147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.12 Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.2.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
1.13 Του  π.δ.  88/2018  (ΦΕΚ  160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/B΄/30.12.2016) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 60259/226/30.5.2017 (ΦΕΚ 1891/Β΄/ 31.5.2017) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Τροποποίηση άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 137954 υπουργικής απόφασης».
2.3 Την υπ’ αριθμ. 142285/22.12.2017 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./27.12.2017) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4 Την υπ’αριθμ. Υ59/3.9.2018 (ΦΕΚ 3818/Β΄/5.9.2018) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα».

3. Την υπ’αριθμ. Γ2/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 60259/226/30.5.2017 (ΦΕΚ 1891/Β΄/31.5.2017)
απόφαση ως εξής:

Α. Η παρ. 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ».
 
Β. Το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60259/226/30.5.2017 (ΦΕΚ 1891/Β΄/31.5.2017) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο