Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2019 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 5 της 27.02.2019 Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων

(Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Πράξη 5 της 27-2-2019


(ΦΕΚ Α' 34/28-02-2019)

Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
β. της παρ. 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

3. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Συνιστάται Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων, στην οποία μετέχουν:
α) ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος και
β) οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο της Επιτροπής αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών και τα μέλη οι αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί του οικείου υπουργείου.
Μετέχουν, επίσης, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής:
α) με δικαίωμα ψήφου υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί στην εποπτεία των οποίων ανήκουν δημόσιες επιχειρήσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 για θέματα αρμοδιότητάς τους και
β) χωρίς δικαίωμα ψήφου γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) την κατάρτιση των κλαδικών πολιτικών και στόχων της Κυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τις δημόσιες επιχειρήσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016,
β) την έγκριση της δημόσιας αποστολής τους, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο που τίθεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016,
γ) την εξέταση και αξιολόγηση με τη συνδρομή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την οριστική επικύρωση του υποβαλλόμενου από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) [ή και τον ρυθμιστή, αν αυτός υφίσταται] καταλόγου δραστηριοτήτων για την ανάθεση ή τη διατήρηση ειδικών υποχρεώσεων [όπως ιδίως οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.)] στις δημόσιες επιχειρήσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016,
δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων Απόδοσης και Στόχων που συνάπτονται μεταξύ κάθε δημόσιας επιχείρησης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016, του εκάστοτε αρμόδιου κατά κλάδο υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
ε) τον έλεγχο της δήλωσης δεσμεύσεων και της συνοδευτικής αναφοράς (όπου εξηγούνται οι τρόποι συμμόρφωσης των επιχειρησιακών στόχων της επιχείρησης με τα σχετικά εδάφια του στρατηγικού σχεδίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π.),
στ) τη διαμόρφωση και πρόταση νέων δραστηριοτήτων για τις δημόσιες επιχειρήσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016, σχετικά με την άσκηση δημόσιας πολιτικής σε τοπικές, περιφερειακές, κλαδικές ή και βιομηχανικές δραστηριότητες που ενισχύουν την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους,
ζ) την επιδίωξη συμφωνίας στην περίπτ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016.

3. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διατίθενται στην Επιτροπή ύστερα από αίτημα του Προέδρου της, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιτροπής.

4. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α’ 98).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο