Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2019 ]

ΔΒ3Ε/οικ. 2946/2019 Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών

(Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΒ3Ε/οικ.2946/25-1-2019

(ΦΕΚ Β' 468/18-02-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.91299,(ΦΕΚ 759/Υ.Ο.Δ.Δ./19-12-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί Διορισμού Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

4. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./425/31-8-2017) υπουργική απόφαση περί Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

5. Τα άρθρα 27 και 4 της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β'/1-11-2018) Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

6. Την αριθμ. 49/531/16-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 της κοινής υπουργικής απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ Β'/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ευρώ, πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο