Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2019 ]

Ε.2033/2019 Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος

(Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2033/13-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.407
Fax:210.69.87.408
E-Mail:[email protected]

Ε 2033/2019

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος»


Σχετ : Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ 2017/3.3.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕΠΗ-7Η9) εγκύκλιος διαταγή

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες και κοινοποιήθηκε η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017/25.1.2017 (ΦΕΚ 502/Β) Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης» (ΑΔΑ: ΨΣΧΡΗ-ΦΚ2), αναφορικά με την αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις τελωνισμού αυτοκινήτων οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή μίσθωση καθώς και με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών και κατ' εξαίρεση στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής υπηρεσιών.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 35 του ως άνω νόμου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει Α.Φ.Μ. /Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο. 

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο. Για τις περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούργιων μεταφορικών μέσων ειδικότερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. στην τελωνειακή αρχή με την οποία συνεισπράττεται με το τέλος ταξινόμησης και ο αναλογών Φ.Π.Α.

5. Σύμφωνα, με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ.4 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί ο δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.

6. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ειδικότερα, στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό, ο λήπτης των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται στην απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο μηνιαίο μίσθωμα που τιμολογείται από την αλλοδαπή εταιρία, με τη Δήλωση Φ.Π.Α.

7. Κατόπιν των ανωτέρω για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών περί Φ.Π.Α. διατάξεων και δεδομένου ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί με την παράγραφο β) της Ενότητας Γ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής (υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. - καταβολή Φ.Π.Α. επί του συνολικού μισθώματος) για τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό δεν έχουν εφαρμογή και ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από τον υπόχρεο στο εσωτερικό της χώρας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης Φ.Π.Α.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο