Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2019 ]

Δ3(α)/92015/2018 Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/ 14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018)

(Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/ 14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ3(α)/ 92015/18-12-2018

(ΦΕΚ Β' 6222/31-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Τα άρθρα 87, 93 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

7. Τα άρθρα 38, 39, 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τα άρθρα 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης... οικονομίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

9. Τα άρθρα 247-256 και 259, 263, του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 15 της οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).

11. Την Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3890) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 685).

13. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ’’Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ ΣΨΕ), όπως ισχύει.

14. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ανάπτυξη και επεξεργασία των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 221, ΑΔΑ: ΩΩΚ4465ΦΥΟ-10Ι),όπως ισχύει.

15. Την Α1β/ΓΠ οικ.48052/18 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 365) «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».

16. Το 92018/28-11-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
 
17. Το αριθμ. Β1α/οικ. 96624/11-12-2018 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την  τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018),

ως ακολούθως:

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από είκοσι τέσσερα μέλη (24) ως ακολούθως:
i) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο, ii) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ως Αντιπρόεδρο, iii) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ., iv) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), με τον αναπληρωτή του, v) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, vi) εκπρόσωπο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.) με τον αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, viii) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, ix) εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρωτή του, x) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του, xi-xv) πέντε (5) επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
xvi) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, xvii) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, xviii) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, xix) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με τον αναπληρωτή του, xx) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, xxi) εκπρόσωπο του Φόρουμ φαρμακευτικής Καινοτομίας (Pharma Innovetion Forum) με τον αναπληρωτή του, xxii) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), xxiii) τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), xxiv) εκπρόσωπο του Συλλόγου Αντιπροσώπων φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της οικ.3457/14.1.2014 απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο