Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2019 ]

18920/2019 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018

(Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13/02/2019
Αρ. Πρωτ.: 18920

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ KAΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Γ.Δ.Σ.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ:
1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018


1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για το έτος ενίσχυσης 2018 πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 1307/2013 Καν.(ΕΕ) 1306/2013, Καν.(ΕΕ) 639/2014, Καν.(ΕΕ) 640/2014, Καν.(ΕΕ) 641/2014, Καν.(ΕΕ) 809/2014 και τις υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την παρούσα εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/welcome
3. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται από τον ίδιο τον γεωργό (ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο).
4. Στην αίτηση αναθεώρησης ο γεωργός δύναται να τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχ/κή δ/νση κατοικίας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του.
5. Ο γεωργός συμπληρώνει την έγκυρη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η αποστολή των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής δ/νσης ταχυδρομείου οι συμβαλλόμενοι της αίτησης αναθεώρησης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέχουν θέση επίσημων εγγράφων ενημέρωσης.
6. Η αίτηση αναθεώρησης συμπληρώνεται και οριστικοποιείται στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης επισυνάπτεται στην επιλεγμένη κατηγορία αίτησης αναθεώρησης ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία αίτησης δικαιολογητικά. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση αναθεώρησης αποθηκεύεται και οριστικοποιείται.
7. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση αναθεώρησης, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στα πλαίσια ελέγχου.
9. Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

2. Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

4. ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:
i) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεαρής ηλικίας
ii) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών
iii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη καθορισμού περιφέρειας σε αγροτεμάχια του γεωργού
iv) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη άρσης επικάλυψης σε αγροτεμάχια του γεωργού
v) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων του γεωργού
vi) Μη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος λόγω δέσμευσης του τίτλου χορήγησης για περαιτέρω έλεγχο
vii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω διαφωνίας στα αποτελέσματα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

1. Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του περιφερειακού μέσου όρου εθνικού αποθέματος 2018 από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, είναι οι κάτωθι:
i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2018 ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2013-2017 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1978 έως και τις 31/12/2000.
Υπό τους εξής όρους:
• Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2018 το Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2013 ή μεταγενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν.
• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ως φυσικό πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης του στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.
Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) νοείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας, όταν το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου, είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:
- είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1978 έως και τις 31/12/2000 και
- το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το έτος έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ, από το έτος 2013 και μετά και
- ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας.

Υπό τους εξής όρους:
• Όσον αφορά στα ΝΠ ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης καθηκόντων του γεωργού νεαρής ηλικίας στο ΝΠ που ασκεί έλεγχο σε αυτό, π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2018, ο Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να έχει έναρξη καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο το έτος 2013 ή μεταγενέστερα αυτού.
• Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής του ΝΠ έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προγενέστερα του έτους που έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος πρώτης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Στην περίπτωση που τόσο το ΦΠ που ελέγχει το ΝΠ όσο και το ίδιο το ΝΠ αιτούνται τη χορήγηση ΔΒΕ από το ΕΑ το ίδιο έτος, τότε κρίνεται δικαιούχος το πρόσωπο με το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Όταν το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας είναι το ίδιο τότε δίνεται προτεραιότητα στο ΦΠ.
• Σε περίπτωση που ένας Οικονομικός Διαχειριστής ασκεί καθήκοντα σε περισσότερα από 1 ΝΠ τότε κρίνεται δικαιούχος το ΝΠ στο οποίο ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, εφόσον το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή που πληροί το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας και έλαβε το 2015 ή το 2017 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Σε περίπτωση που το ΦΠ που ήταν οικονομικός διαχειριστής σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας που στα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πριν από τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ. Εφόσον, το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής), δεν έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ δημιούργησε πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δηλαδή έγγραφα έναρξης/διακοπής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι μεταγενέστερη από την έκδοση των ΚΑΔ, για την καταχώριση της πραγματικής έναρξης δραστηριότητας απαιτούνται, φορολογική δήλωση του πρώτου έτους δήλωσης γεωργικών εισοδημάτων/ζημιών συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο αυτών από αρμόδια Δημόσια αρχή.
ii. Νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που άρχισε τη γεωργική του δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2016-2018 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννηθείς έως και τις 31/12/2000.
Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως νεοεισερχόμενος γεωργός νοείται το ΝΠ, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Το ΝΠ που αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και
ii. Το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:
- γεννήθηκε έως 31/12/2000
- αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα
- ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Υπό τους εξής όρους:
• Ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (2016 ή 2017 ή 2018) νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του ΝΠ στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
• Το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και σε ένα ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός διαχειριστής).
• Το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του νεοεισερχόμενου γεωργού όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.
• Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ - οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση νομικού προσώπου που ασκεί γεωργική δραστηριότητα, και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2016 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στα πλαίσια της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα πέντε έτη που προηγούνται των ετών 2016-2018, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Σε περίπτωση που το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2016-2018, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2018, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2016 και μετά.
• Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2018 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2016 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή που πληροί το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού και έλαβε τα έτη 2015 ή 2017 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Σε περίπτωση που το ΦΠ ήταν οικονομικός διαχειριστής σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε τα έτη 2015 ή 2017 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
• Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως νεοεισερχόμενος γεωργός που στα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πριν από τα πέντε έτη που προηγούνται των ετών 2016-2018 κατά περίπτωση. Αντίστοιχα, και το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) θα πρέπει να μην έχει έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ άρχισε γεωργική δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2016-2018. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν ότι άρχισε γεωργική δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2016-2018, δηλαδή έγγραφα έναρξης/διακοπής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι μεταγενέστερη από την έκδοση των ΚΑΔ, για την καταχώριση της πραγματικής έναρξης δραστηριότητας απαιτούνται, φορολογική δήλωση του πρώτου έτους δήλωσης γεωργικών εισοδημάτων/ζημιών συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο αυτών από αρμόδια Δημόσια αρχή.

2. Γεωργοί που απορρίφθηκαν από τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2018 ενώ πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης για τα εξής:
i. το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας
ii. το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού

3. Η αίτηση αναθεώρησης των περιπτώσεων i και ii υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναγραφόμενα της αίτησης τους.

4. Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Δ/νσεων και Περιφερειακών Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιολογούν τις αιτήσεις αναθεώρησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Διοικητικός έλεγχος αίτησης αναθεώρησης των περιπτώσεων i και ii» στο μενού «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 2018».
Στην περίπτωση που από την αίτηση αναθεώρησης προκύπτει ότι απαιτείται επανέλεγχος και τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους 2018, πρώτα ολοκληρώνεται ο επανέλεγχος του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων και στη συνέχεια ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης αναθεώρησης.
Οι ελεγκτές για τις αιτήσεις αναθεώρησης όπου:
α) εγκρίνονται, επιλέγουν στο πεδίο "Αποτέλεσμα ελέγχου» ΕΓΚΡΙΣΗ και δημοσιοποιούν το αποτέλεσμα του ελέγχου στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση».
β) απορρίπτονται, επιλέγουν στο πεδίο "Αποτέλεσμα ελέγχου» ΑΠΟΡΡΙΨΗ, συμπληρώνουν την απορριπτική απάντηση και την δημοσιοποιούν στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση»
γ) απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, επιλέγουν στο πεδίο "Αποτέλεσμα ελέγχου» ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, συμπληρώνουν την απάντηση ή πληκτρολογούν ελεύθερο κείμενο και την δημοσιοποιούν στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση». Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών της αίτησης αναθεώρησης, καταχωρεί το πρωτόκολλο και την ημερομηνία αυτού, σαρώνει τα δικαιολογητικά και τα επισυνάπτει στα «Συμπληρωματικά στοιχεία».
Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης δημοσιοποιούνται:
• άμεσα στους αιτούντες που είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον αυτά δεν είναι οικονομικοί διαχειριστές σε Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή στο πεδίο «Οικονομικός Διαχειριστής σε ΝΠ» του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης υπάρχει «ΟΧΙ»
• μετά την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου για τη χορήγηση του ΕΑ 2018, στους αιτούντες που είναι ΝΠ και ο ελεγκτής βάσει της αίτησης αναθεώρησης έχει προβεί όπου κριθεί αναγκαίο, σε τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους 2018,
• μετά την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το ΕΑ 2018, στους αιτούντες που είναι ΦΠ και στο πεδίο «Οικονομικός Διαχειριστής σε ΝΠ» του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης υπάρχει «ΝΑΙ» και βάσει αυτής ο ελεγκτής έχει προβεί σε τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους 2018.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


1. Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό και την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων ανά περιφέρεια έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης.

2. Οι λόγοι υποβολής της αίτησης αναθεώρησης λόγω ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) είναι:
iii. Μη καθορισμός περιφέρειας (διευκρινίζεται ότι αφορά νεοεισερχόμενες εκτάσεις της ΕΑΕ 2018 με μηδενική περιφέρεια)
iv. Άρση επικάλυψης
v. Επιλεξιμότητα
vi. Δέσμευση τίτλου χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος για περαιτέρω έλεγχο
vii. Αποτελέσματα ελέγχου τηλεπισκόπησης

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων των ανωτέρω iii, iv, v λόγων, είναι η ύπαρξη σχετικής ένστασης επανελέγχου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 70062/18-09-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Τα εν λόγω αιτήματα αφορούν μόνο στα αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου των προαναφερθέντων ενστάσεων. Σύμφωνα με την αριθ. 70062/2018 εγκύκλιο, εμπρόθεσμες είναι οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί ως 31/1/2019. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμα. Αναφορικά δε με τον μη καθορισμό περιφέρειας, τη δυνατότητα υποβολής της εν λόγω αίτησης έχουν όσοι γεωργοί δηλώνουν τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο με κωδικό ομάδας καλλιέργειας που ενεργοποιεί δικαιώματα και δεν ανήκει σε καμία Περιφέρεια.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων του ανωτέρω vii λόγου, είναι η ύπαρξη σχετικής ένστασης επανελέγχου, σύμφωνα με την από 05/11/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Τα εν λόγω αιτήματα αφορούν μόνο στα αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου της προαναφερθείσης ένστασης.

4. Τα αιτήματα των ανωτέρω i, ii, iv, v λόγων, αξιολογούνται από ελεγκτές των κατά τόπους αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων / Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Τα αιτήματα του iii, vi και vii λόγων, αξιολογούνται από ελεγκτές της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων.

Η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων ολοκληρώνεται έως την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων στις σχετικές εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο