Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2019 ]

Δ3(α)/7458/2019 Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω διοικητικών μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.

(Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω διοικητικών μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 - 2 - 2019
Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)/ 7458

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161400 -1762-1850
FAX : 2132161913
e-mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω Διοικητικών Μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ Α΄172/73) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων»
β. Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄ 2000) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
δ. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
ε. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
στ. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης……. οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
ζ. Του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)».
η. Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
θ. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/15).
ι. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
ια. Του Π.Δ/γματος 121/ 2017 (ΦΕΚ Α'148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
ιβ. Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248), άρθρο 21 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 221/31-12-2018) «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου του ν.4551/2018»».
ιδ. Του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
ιε. Του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (Α΄115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».
ιστ. Του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), άρθρο 259, παρ. 3 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (ΦΕΚ 3890/Β/16) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ3(α) 46627/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2285) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία»

4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Α1β/ΓΠοικ. 3899/19-1-2017 (ΦΕΚ94 Β΄/17) ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ΄΄με εντολή Υπουργού΄΄ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

5. Τη Δ3(α)/ 55659/2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της Δ3(α)44071/11-6-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Μαΐου 2018»».

6. Τη Δ3(α)71917/12-10-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της Δ3(α)/57260/6-8-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 1ου τριμήνου 2018»».

7. Τη Δ3(α)84751/22.11.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της Δ3(α)/71917/12-10-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018»».

8. Τη Δ3(α)/70877/2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων».

9. Το με αρ. πρωτ. 9439/29-1-2018 (αρ. πρωτ. Υ.Υ. 7458/29-1-2018) έγγραφο του ΕΟΦ με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας οι Διοικητικές Μεταβολές των Συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων και οι μεταβολές στο Φ.Π.Α.

10. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 8760/4-2-2019, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Υ. σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της προωθούμενης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων λόγω Διοικητικών Μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α., ως ο συνημμένος πίνακας. (οπτικός δίσκος - CD).

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ, ήτοι 6% ή 13% ή 24% ανά περίπτωση.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο