Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2019 ]

18010/2019 Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της 51483/700/Φ.15/14.05.2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης

(Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της 51483/700/Φ.15/14.05.2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 18010 – 12/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10 200, Αθήνα
Τηλ: 2103893808

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της 51483/700/Φ.15/14.05.2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης


Επί των δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης υπ’ αρ. 4-8, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 1 της 51483/700/Φ.15/2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Όταν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. Α4 του άρθρου 1 της ανωτέρω κυα συνοδεύουν την αίτηση τους με δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά των περ. 5 και 6 εκδοθέντα από την Ελλάδα. Επιπλέον προσκομίζουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλη αρμόδια δημόσια διοικητική αρχή της Ελλάδας.

2. α. Όταν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. Α4 του άρθρου 1 της ανωτέρω κυα συνοδεύουν την αίτηση τους με διαβατήριο άλλης χώρας, τότε προσκομίζουν τα πιστοποιητικά των περ. 5 και 6 και ελλείψει αυτών, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του διαβατηρίου (στο εξής «οικεία χώρα»).

β. Σε περίπτωση που στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τέτοια πιστοποιητικά, το οποίο αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση.

γ. Σε περίπτωση που στην οικεία χώρα δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, το οποίο αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της οικείας χώρας.

δ. Τα προσκομισθέντα έγγραφα των περ. α, β και γ επικυρώνονται από την ελληνική προξενική αρχή ή την ελληνική πρεσβεία στην οικεία χώρα.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η ένορκη βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί και υπογραφεί στην Ελλάδα δεν απαιτείται η ως άνω αναφερόμενη επικύρωση.

3. Όλα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά στην περίπτωση μετάφρασης των υπεύθυνων δηλώσεων, θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε το κείμενο όπως αποδίδεται στη μετάφραση να καλύπτει το λεκτικό των διατάξεων του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να επιτελείται ο σκοπός της δήλωσης αυτής.

Επίσημη μετάφραση γίνεται από:
1. Πρεσβείες και Προξενεία
2. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
3. Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.
4. Πτυχιούχος του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου
5. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠΕΞ

Όλα τα ήδη προσκομισθέντα έγγραφα που πληρούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο ή αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ, γίνονται δεκτά και δεν αναζητούνται εκ νέου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
κ.α.α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο