Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2019 ]

8920/2019 Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών

(Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ.Πρωτ.: 8920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/νσεις Διοίκησης

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364399
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών


Σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφησαν οι από 21 Δεκεμβρίου 2018 κάτωθι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ):

- Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

- Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

- Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

Οι ως άνω συμβάσεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6159/Β/31-12-2018) και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΠΨΟ465ΧΘ7-ΟΜΤ), ισχύουν δε από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-12-2018.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στα μέλη των συλλόγων-μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. όπως προκύπτει από το μητρώο των συλλόγων-μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για την εφαρμογή τους απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του συλλόγου-μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του, καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Η από 2 Αυγούστου 2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), (ΦΕΚ2945/Β/29-8-2017) που αφορά στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και οι από 31 Ιουλίου 2009, (ΦΕΚ1632/Β/6-8-2009) όμοιες, που αφορούν στους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών και στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών, καταργούνται.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς κα τα ΝΠΔΔ αυτών.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις .

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο