Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2019 ]

154/1/2019 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του Δ.Π.Χ.Α. 9 στα ίδια κεφάλαια (EBA/GL/2018/01)

(Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του Δ.Π.Χ.Α. 9 στα ίδια κεφάλαια (EBA/GL/2018/01))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ. 154/1/28-1-2019

(ΦΕΚ Β' 303/07.02.2019)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 298/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4 και 99 αυτού,

γ) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1 27.6.2013), όπως έχει τροποποιηθεί ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2395/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΧΠΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 6, 10, 13, 433, 473α, 493 και το όγδοο μέρος αυτού,

δ) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 6 αυτού,

ε) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010) και ιδίως τα άρθρα 4 και 16 αυτού,

στ) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243/1 11.9.2002),

ζ) τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2067 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΕΕ L 323/1 29.11.2016),

η) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος 110/31.01.2017 «Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013»,

θ) τις κατευθυντήριες γραμμές της EAT της 16ης Ιανουαρίου 2018, για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του ΔΧΠΑ 9 στα ίδια κεφάλαια (EBA/GL/2018/01),

ι) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της EAT (EBA/GL/2018/01) σχετικά με την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εφεξής «ο κανονισμός») όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του ΔΧΠΑ 9 στα ίδια κεφάλαια.

Στην παρούσα πράξη προσδιορίζεται ο ενιαίος μορφότυπος δημοσιοποίησης στοιχείων (Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος), σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 473α του Κανονισμού.

Α. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας πράξης εφαρμόζονται:

α) από τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ), καθώς και

β) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ., τα οποία εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 473α του Κανονισμού και τα οποία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, επιλέγουν να εφαρμόσουν το άρθρο 473α του Κανονισμού και υπόκεινται στο σύνολο ή σε μέρος των απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του Κανονισμού, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 473α και τα οποία υπόκεινται μεν στο σύνολο ή σε μέρος των απαιτήσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του Κανονισμού αλλά, δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 473α, επιλέγουν να μην εφαρμόσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προσδιορίζονται στο ανωτέρω άρθρο, δημοσιοποιούν επεξηγηματικά σχόλια με τα οποία διευκρινίζουν ότι δεν εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΧΠΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, εξηγούν τυχόν μεταβολές της εν λόγω απόφασης με την πάροδο του χρόνου, καθώς και ότι στα ίδια κεφάλαια τους και στους δείκτες κεφαλαίου και μόχλευσης αντικατοπτρίζεται ήδη η πλήρης επίπτωση του ΔΧΠΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Β. Ορισμοί

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στον κανονισμό έχουν την ίδια έννοια και στην παρούσα πράξη.
Ως «ανάλογες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες» νοούνται τα μοντέλα αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που είναι ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε λογιστικά πρότυπα, τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

Γ. Σκοπός

Το Υπόδειγμα 1 αποσκοπεί στην παρουσίαση σύγκρισης των ιδίων κεφαλαίων, του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του συνολικού δείκτη κεφαλαίου και του δείκτη μόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με και χωρίς την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΧΠΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Για την συμπλήρωση του υποδείγματος 1 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταβατικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 και ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Δ. Περιεχόμενο

Το Υπόδειγμα 1 περιλαμβάνει εποπτικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, δείκτες κεφαλαίου βάσει κινδύνου και δείκτη μόχλευσης σε σύγκριση με τα ίδια στοιχεία που θα υπολογίζονταν εάν δεν υπόκειντο στις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΧΠΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Τα πιστωτικά ιδρύματα δημοσιοποιούν την αξία κάθε μέτρησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

Ε. Μορφότυπος

Η χρήση σταθερού μορφότυπου για το ποσοτικό Υπόδειγμα 1 είναι υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις, προβλέπεται ευέλικτος μορφότυπος για τα επεξηγηματικά σχόλια.

ΣΤ. Συχνότητα

Τα πιστωτικά ιδρύματα δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια βάση και αξιολογούν την ανάγκη συχνότερων δημοσιοποιήσεων στα πλαίσια των παραγράφων 3, 4 και 5 του κεφαλαίου ΣΤ΄ της ΠΕΕ 110/31.01.2017 για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού και τον δείκτη μόχλευσης αντίστοιχα.

Ζ. Συνοδευτικό κείμενο

Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις παρέχουν ένα συνοδευτικό κείμενο του ποσοτικού Υποδείγματος 1 στο οποίο επεξηγούνται τα βασικά στοιχεία των μεταβατικών ρυθμίσεων που εφαρμόζουν. Δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 473α του Κανονισμού, τα πιστωτικά ιδρύματα παραθέτουν, ειδικότερα, εξηγήσεις για όλες τις επιλογές τους όσον αφορά τις ευχέρειες που περιλαμβάνονται στην ίδια παράγραφο, μεταξύ των οποίων για το αν εφαρμόζουν ή όχι την παράγραφο 4 του άρθρου 473α, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή των εν λόγω ευχερειών. Τα πιστωτικά ιδρύματα παραθέτουν επίσης εξηγήσεις όσον αφορά τις μεταβολές των εποπτικών δεικτών μέτρησης που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα 1 λόγω της εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΧΠΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, όταν οι μεταβολές αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας.

Η. Λοιπές Διατάξεις

1. Η πρώτη δημοσιοποίηση δυνάμει της παρούσας διενεργείται εντός του έτους 2019 για τα στοιχεία της περιόδου από 01η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

2. Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΤτΕ.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο